කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/07Ven.Karambankulame Siridhamma Thero 2019.09.07 - 08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:48:03
22019/08/29Ven.Karambankulame Siridhamma Thero  2019.08.28 - 08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:52:08
32019/07/04Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.07.04 - 08.02 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:22
42019/05/28Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.05.28 - 20.01 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:47:50
52019/03/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.03.21 - 08.04 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:37
62019/03/12Arakshaka Piritha - පුජ්‍ය කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි- Meth Tv00:59:19
72019/01/24Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.01.24-08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:26
82019/01/132019 - 01 - 12 පූජ්‍ය කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි - Ven Karambankulame Siridhamma thero00:58:05
92018/12/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.12.21 - 20.04 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:47:59
102018/10/15Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.10.15 - 08.07 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:52:05
112018/07/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.07.21 - 20.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:46:13
122018/06/22Ven.Karambankulame Siridhamma Thero, - 2018.06.22 - 08.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:46:07
132018/05/05Ven. Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.05.05 - 20.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:42:47
142018/03/26Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.03.26 - 08.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:42:36
152018/02/10Ven.Karambankulame Siridhamma Thero-2018.02.10-20.00 - කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:43:18
162017/01/21Ven Karambankulame Siridhamma Thero 2017 01 20 20 0000:47:10
172017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:22:20
182017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:21:29
192017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:13:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.