කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/02Ven.Karambankulame Siridhamma Thero 2019.12.01 - 20.01 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:47:32
22019/11/26ITN දහම් සිතුවිලි 2019 11 26 සිත් තුල මෙත් ගුණ වැඩේවා00:23:07
32019/11/26Daham Sithuvili - (2019-11-26) | ITN00:23:07
42019/11/18Daham Sithuvili - (2019-11-18) | ITN00:22:33
52019/11/10ITN උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2019 11 10 ඔබේ සිත් තුල ගුණ දම් පිරේවා00:24:31
62019/11/10Daham Sithuvili - (2019-11-10) | ITN00:24:31
72019/11/05ITN 2019 11 05 හිමිදිරි උදෑසන දහම් සිතුවිලි00:22:38
82019/11/05Daham Sithuvili - (2019-11-05) | ITN00:22:38
92019/11/04Ven.Karambankulame Siridhamma Thero 2019.11.03 - 20.01 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:44:56
102019/10/15Daham Sithuvili - (2019-10-15) | ITN00:22:59
112019/10/12Daham Sithuvili - (2019-10-12) | ITN00:22:24
122019/10/08Daham Sithuvili - (2019-10-08) | ITN00:23:05
132019/09/30Daham Sithuvili - (2019-09-30) | ITN00:22:15
142019/09/07Ven.Karambankulame Siridhamma Thero 2019.09.07 - 08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:48:03
152019/08/29Ven.Karambankulame Siridhamma Thero  2019.08.28 - 08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:52:08
162019/07/04Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.07.04 - 08.02 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:22
172019/05/28Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.05.28 - 20.01 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:47:50
182019/03/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.03.21 - 08.04 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:37
192019/03/12Arakshaka Piritha - පුජ්‍ය කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි- Meth Tv00:59:19
202019/01/24Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2019.01.24-08.03 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:26
212019/01/132019 - 01 - 12 පූජ්‍ය කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම හිමි - Ven Karambankulame Siridhamma thero00:58:05
222018/12/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.12.21 - 20.04 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:47:59
232018/10/15Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.10.15 - 08.07 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:52:05
242018/07/21Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.07.21 - 20.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:46:13
252018/06/22Ven.Karambankulame Siridhamma Thero, - 2018.06.22 - 08.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:46:07
262018/05/05Ven. Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.05.05 - 20.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:42:47
272018/03/26Ven.Karambankulame Siridhamma Thero - 2018.03.26 - 08.00 කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:42:36
282018/02/10Ven.Karambankulame Siridhamma Thero-2018.02.10-20.00 - කරම්බන්කුලමේ සිරිධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:43:18
292017/01/21Ven Karambankulame Siridhamma Thero 2017 01 20 20 0000:47:10
302017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:22:20
312017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:21:29
322017/01/07Karambankulame Siridhamma Thero00:13:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.