බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/26Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  2019.08.25 - 20.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:45:12
22019/08/24සප්තාසන කවි බණ 0719264130/077377417501:28:17
32019/07/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2019.07.09 - 08.05 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:25
42019/03/08Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.03.08 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:10
52019/02/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.02.09 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:46:24
62019/01/05Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.01.05 - 08.06 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:47
72018/07/31Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2018.07.31 -  08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:22
82018/05/05Ven Beddewela Dhammakiththi Thero, - 2018 වෙසක් මස 05 දින පෙරවරු 08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:50:11
92018/04/28මා පිය වරුණ කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාව | දේශකයාණෝ පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.