බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12ධර්ම සාකච්ඡාව - බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි01:25:03
22019/11/12ඉල් පෝදා කවිබණ - බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි.00:26:58
32019/11/11සම්මා දිට්ඨි - Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero 2019.11.11 - 05.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:31:04
42019/11/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  2019.11 09 - 08.05 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:46
52019/08/26Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  2019.08.25 - 20.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:45:12
62019/08/24සප්තාසන කවි බණ 0719264130/077377417501:28:17
72019/07/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2019.07.09 - 08.05 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:25
82019/03/08Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.03.08 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:10
92019/02/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.02.09 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:46:24
102019/01/05Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.01.05 - 08.06 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:47
112018/07/31Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2018.07.31 -  08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:22
122018/05/05Ven Beddewela Dhammakiththi Thero, - 2018 වෙසක් මස 05 දින පෙරවරු 08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:50:11
132018/04/28මා පිය වරුණ කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාව | දේශකයාණෝ පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.