මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/09ඔබගේ ප්‍රඥ්ඥාව හා විවේකය අනුලෝමව සමානුපාතික වේ (2019 - 06 - 08) පූජ්‍ය මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි00:50:40
22019/06/03Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero 2019.06.02 - 20.01 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:59
32019/05/16Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.05.16 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:45:21
42019/03/20Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.03.20 -19.05 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:53:34
52019/02/23Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.02.23 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:48:18
62019/02/07Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.02.07 - 08.03 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:46:41
72018/06/17Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero, - 2018.06.17 - 08.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:05
82018/06/12Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero - 2018.06.12 - 20.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:51
92018/05/05Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2018.05.04 - 20.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:12
102018/03/03Ven.Hedigalle Chandaloka Thero-2018.03.03 - 08.00 - හැඩිගල්ලේ චන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:16
112018/01/0332. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Karaneeya Metta Sutta - 8p Apr201700:49:00
122018/01/0324. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Saththis Bodhipakshika Dharma - 10p Mar201700:46:57
132018/01/0314. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Saptha Vishuddhiya - 09p Feb201700:47:36
142018/01/036. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - 16a Jan201700:49:38
152017/01/1568. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Nama Rupa - 20a Nov201600:45:34
162017/01/1556. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Pancha Upadana Skandhaya - 06p Nov201600:45:53
172016/10/27Ven Melsiripura Dhammakusala Thero Guwanviduli Dharmadeshanawa 2016 10 27 08 0000:46:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.