මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/05ආනාපානසති භාවනාව | Sirasa Dhamma00:13:12
22020/08/04දුක්ඛ ආර්‍යසත්‍ය භාවනාව | Sirasa Dhamma00:18:44
32020/07/30භාවනාව ඇරඹීමට පෙර කළ යුතු පිළිවෙත් | Sirasa Dhamma00:02:07
42020/07/28බුද්ධානුස්සති භාවනාව | Sirasa Dhamma00:17:07
52020/07/25Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero 2020.07.23 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:05
62020/07/25කාම භව දිට්ඨි අව්ද්‍යා ආශ්‍රව උපාදාන රාග ද්වේශ මනෝ සංචේතනා ප්‍රපංචය පූජ්‍ය මැල්සිරිපුර ධම්මකුසලහිමි00:31:23
72020/07/23මෛත්‍රී භාවනාව | Sirasa Dhamma00:16:15
82020/07/23භාවනාව යනු කුමක්ද? | Sirasa Dhamma00:05:32
92020/07/18(2020 - 07 - 17) පූජ්‍ය මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි - Ven. Melsiripura Dhammakusala thero00:55:22
102020/07/17මෛත්‍රිය නිවැරදිව වැඩිම00:04:36
112020/07/112020/7/11සිරස FM සනරාමර සෙවණ Ven-Melsiripura Dhammakusala Thero 0300:42:07
122020/07/112020/7/11 සිරස FM සනරාමර සෙවණVen-Melsiripura Dhammakusala Thero 0100:01:52
132020/07/112020/7/11 සිරස FM සනරාමර සෙවණVen-Melsiripura Dhammakusala Thero 0200:08:07
142020/07/06සරලබව ආර්ය ධර්මයකි | Sirasa Dhamma00:33:37
152020/06/30Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero, 2020.06.30 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:16
162020/06/12Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero 2020.06.12 - 08.04 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:52
172020/04/09Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero 2020.04.08 - 08.36 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:28
182020/03/23(2020 - 03 - 19) පූජ්‍ය මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි Ven Melsiripura Dhammakusala thero00:53:34
192020/03/03Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero, 2020.03.01 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:44:39
202020/02/14බුදුවරු 125,000ක් හමුවේ සිතින්, 387,000ක් හමුවේ වචනයෙන් බුදු බව පැතූ සේක (2020 - 02 - 12)00:50:03
212020/01/256.1 Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Upadda Sutta SN 20p Mar2019 FM00:53:24
222020/01/24Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero 2020.01.23 - 08.05 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:52:49
232019/06/09ඔබගේ ප්‍රඥ්ඥාව හා විවේකය අනුලෝමව සමානුපාතික වේ (2019 - 06 - 08) පූජ්‍ය මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල හිමි00:50:40
242019/06/03Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero 2019.06.02 - 20.01 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:59
252019/05/16Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.05.16 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:45:21
262019/03/20Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.03.20 -19.05 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:53:34
272019/02/23Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.02.23 - 20.02 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:48:18
282019/02/07Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2019.02.07 - 08.03 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:46:41
292018/06/17Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero, - 2018.06.17 - 08.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:05
302018/06/12Ven.Melsiripura Dhammakusala Thero - 2018.06.12 - 20.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:51
312018/05/05Ven. Melsiripura Dhammakusala Thero - 2018.05.04 - 20.00 මැල්සිරිපුර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:12
322018/03/03Ven.Hedigalle Chandaloka Thero-2018.03.03 - 08.00 - හැඩිගල්ලේ චන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:16
332018/01/0332. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Karaneeya Metta Sutta - 8p Apr201700:49:00
342018/01/0324. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Saththis Bodhipakshika Dharma - 10p Mar201700:46:57
352018/01/0314. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Saptha Vishuddhiya - 09p Feb201700:47:36
362018/01/036. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - 16a Jan201700:49:38
372017/01/1568. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Nama Rupa - 20a Nov201600:45:34
382017/01/1556. Ven Melsiripura Dhammakusala Thero - Pancha Upadana Skandhaya - 06p Nov201600:45:53
392016/10/27Ven Melsiripura Dhammakusala Thero Guwanviduli Dharmadeshanawa 2016 10 27 08 0000:46:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.