ගම්පහ සිරි සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/22Ven Gampaha Siri Seewali Thero  2019.08.22 - 08.02 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:09
22019/04/04Ven Gampaha Siri Seewali Thero  - 2019.04.04 - 08.02 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:43
32019/03/16Ven Gampaha Siri Seewali Thero - 2019.03.16 - 08.01 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:44
42019/01/11Ven Gampaha Siri Seewali Thero - 2019.01.11- 20.03 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:46
52018/12/27Ven.Gampaha Siri Seewali Thero - 2018.12.27 - 20.02 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:20
62018/12/11Ven Gampaha Siri Seewali Thero - 2018.12.11 - 20.02 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:25
72018/12/03Ven Gampaha Siri Seewali Thero 2017 - 2018.12.03 - 20.03 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමින්වහන්සේ00:46:01
82018/06/20Ven.Gampaha Siri Seewali Thero, - 2018.06.20 - 08.00 ගම්පහ සිරි සීවලී හිමි.00:48:44
92018/05/24Ven.Gampaha Siri Seewali Thero - 2018.05.24 - 08.00 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමින් වහන්සේ00:44:32
102018/04/20Ven. Gampaha Siri Seewali Thero - 2018.04.20 - 20.00 ගම්පහ සිරි සීවලී ස්වාමින් වහන්සේ00:43:37
112018/01/27Ven.Gampaha Siri Seewali Thero - 2018.01.27 - 08.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:43:53
122017/11/12Ven.Gampaha Siri Seewali Thero -2017.11.12 - 20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:42:09
132017/01/18Ven Gampaha Siri Seewali Thero 2017 01 17 20 0000:44:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.