පරදූවේ ජිනරතන නාහිමි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/20Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero, 2020.06.20 - 08.02 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:37
22020/02/20Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero, 2020.02.20 - 20.02 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:46:07
32020/02/01Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero, 2020.02.01 - 20.02 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:05
42019/12/28Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero  2019.12.28 - 20.02 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:15
52019/07/18Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2019.07.18 - 08.04 පරදූවේ ජිනරතන නායක හිමි00:47:12
62019/05/24ධම්ම චින්තාව - 94 Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero 2019.05.24 - 04.43 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාම00:04:33
72019/05/21ධම්ම චින්තාව - 93 Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero 2019.05.21 - 04.42 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාම00:04:53
82019/05/13Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2019.05.12 - 20.01 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:48:43
92019/04/30Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2019.04.29 - 20.01 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:44:55
102019/01/23Ven Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero 2019 01 23 08 03 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද් රයන් වහන්ස00:54:56
112018/12/24Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2018.12.23 - 20.03 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:42:58
122018/11/30Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2018.11.30 - 20.02 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:31
132018/11/12Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero  - 2018.11.12 - 08.04 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:14
142018/10/16Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2018.10.16 - 20.03 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:14
152018/09/10Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero, - 2018.09.10 - 20.00 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:31
162018/05/24ධම්ම චින්තාව - 26 Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero -2018.05.24 පරදූවේ ජිනරතන නාහිමි00:04:06
172018/05/22ධම්ම චින්තාව - 25 Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero -2018.05.22 පරදූවේ ජිනරතන නාහිමි00:04:30
182018/04/06Ven. Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2018.04.06 - 20.00 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:19
192018/03/23Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero - 2018.03.23 - 20.00 පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:52
202018/02/11Ven.Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero-2018.02.11-20.00 - පරදූවේ ජිනරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:05
212018/01/10Ven. Paraduuwe Jinarathana Nayaka Thero-2018.01.10 - 20.00- Guwanviduli Dharmanushasanawa00:46:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.