බලපිටියේ සිරි සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/01Ven.Balapitiye Siri Seewali Nayaka Thero - 2019.04.01 - 08.03 බලපිටියේ සිරි සීවලී නායක ස්වාමීන්ද්‍රය00:51:09
22018/12/22Ven.Balapitiye Siri Seewali Nayaka Thero, - 2018.12.22 - 08.07 බලපිටියේ සිරි සීවලී නාහිමි00:53:14
32018/09/06Ven.Balapitiye Siri Seewali Thero - 2018.09.06 - 08.00 බලපිටියේ සිරි සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:20
42018/08/04Ven.Balapitiye Siri Seewali Thero - 2018.08.04 - 20.00 බලපිටියේ සිරි සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:09
52018/05/23Ven.Balapitiye Siri Seewali Thero - 2018.05.23 - 08.00 බලපිටියේ සිරි සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:58
62018/03/29Ven. Balapitiye Siri Seewali Thero - 2018.03.29 - 08.00 බලපිටියේ සිරි සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:22

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.