මොරගොල්ලාගම උපරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/10/20Ven.Moragollagama Uparathana Thero  - 2020.10.19 - 20.02 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:30
22020/06/24Ven.Moragollagama Uparathana Thero 2020.06.23 - 08.04 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:12
32020/04/30Ven.Moragollagama Uparathana Thero 2020.04.29 - 20.07 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:10
42020/03/21Ven.Moragollagama Uparathana Thero 2020.03.20 - 08.03 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:45
52019/10/21ධර්මදේශනාව - ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව00:49:20
62019/08/18Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2019.08.17 - 20.02 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:57
72019/05/30Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2019.05.30 - 08.04 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:53
82019/04/10Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2019.04.10 - 08.07 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:25
92019/01/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:54
102019/01/15Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2019.01.15 - 08.04 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:35
112019/01/14Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:31
122018/12/09Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2018.12.09 - 20.02 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:45:16
132018/11/17Ven.Moragollagama Uparathana Thero  - 2018.11.16 - 20.02 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:44
142018/05/20Ven.Moragollagama Uparathana Thero,- 2018.05.20 - 20.00 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:35
152018/01/30Ven.Moragollagama Uparathana Thero - 2018.01.30-08.00 මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:35
162017/11/23ven. moragollagama uparathana00:07:37
172017/10/20Prajna TV 271, Moragollagama Uparathana00:02:15
182017/10/20Prajna Tv 270, Moragollagama Uparathana00:02:21
192017/10/20Prajna Tv Programme 269, Moragollagama Uparathana00:02:52
202017/10/20Prajna Tv Programme, Moragollagama Uparathana 26700:03:00
212017/10/20Prajna Tv Programme 268, Moragollagama Uparathana00:02:38
222017/10/20Prajna Tv Programme 266, moragollagama uparathana00:02:09
232017/07/23284 - Prajna TV (Dhamma Ideas)00:02:18
242017/05/08Eight kinds of Drinkings for monks approved by the Buddha (Ashtha pana Varga)00:02:16
252017/03/2629100:02:11
262017/03/2629000:02:11
272017/03/2228900:02:19
282017/03/2228700:01:58
292017/03/2128800:02:20
302017/03/2128600:01:31
312017/03/2128500:01:38
322013/03/06moragollagama uparathana00:03:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.