දිද්දෙණියේ විමලසංඛ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero 2019.11.14 - 20.02 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:42
22019/11/11Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero 2019.11.11 - 20.03 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:20
32019/06/30ධම්ම චින්තාව - 107 Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero, 2019.06.30 - 04.42 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්00:04:17
42019/06/29ධම්ම චින්තාව - 106 Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero, 2019.06.28 - 04.45 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්00:04:55
52019/06/26ධම්ම චින්තාව - 105 Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero, 2019.06.26 - 04.44 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්00:03:59
62019/06/25ධම්ම චින්තාව - 104 Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero, 2019.06.25 - 04.43 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්00:04:33
72019/06/23Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero  2019.06.22 - 20.02 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:41
82019/05/18Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2019.05.17 - 08.08 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:24
92019/04/06Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero  - 2019.04.06 - 08.08 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:42
102019/03/06Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2019.03.06 - 08.02 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:26
112019/02/21Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2019.02.21 - 20.02 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:08
122019/01/08Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2019.01.08 - 08.02 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:33
132018/11/15Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero  - 2018.11.15 - 20.03 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:10
142018/07/17Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2018.07.17 - 20.00 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:00
152018/04/12Ven. Diddeniye Wimalasankha Thero - 2018.04.12 - 08.00 දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:20
162018/03/13Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2018.03.13 - 08.00 -  දිද්දෙණියේ විමලසංඛ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:45
172017/10/26Guvanviduli dharma deshanawa Ven.Diddeniye Wimalasanka Thero - 2017.10.25 - 20.0000:42:56
182014/01/03181. Ven Diddeniye Wimalasankha Thero - Upali Sutta / Majjima Nikaya - 12a Aug1300:47:50
192014/01/0237. Ven Diddeniye Wimalasankha Thero - Payasi Rajanna Sutta Deegha Nikaya - 06a Mar1300:51:38
202014/01/014. Ven Diddeniye Wimalasankha Thero - 08a Jan1300:47:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.