දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15Ven.Dambagolle Padumasiri Thero 2019.11.15 - 20.01 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:22
22019/11/15සම්මා දිට්ඨි - Ven.Dambagolle Padumasiri Thero 2019.11.15 - 05.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:25:50
32019/11/14සම්මා දිට්ඨි - Ven.Dambagolle Padumasiri Thero 2019.11.14 - 05.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:24:57
42019/11/07dambagolle padumasiri himi - 077 819 33 3500:27:15
52019/09/01Meth Tv | Dayakathwa | ධර්ම දේශනාව | EP 53 | 2019.02.01 (ven.dambagolle padumasiri thero)00:57:09
62019/08/30පුජ්‍ය දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි 077 81 9333500:05:01
72019/08/30පුජ්‍ය දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි 077 81 9333500:05:01
82019/08/21උතුම් බුදු බණ පදයකට සවන් දෙන්න00:05:05
92019/08/15Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | EP 53 0000 | 2019.02.01 | Ven Dambagolle Padumasiri Thero00:57:09
102019/08/10Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.08.09 - 20.01 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:59
112019/08/06පුජ්‍ය දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි 077 81 9333500:05:05
122019/07/27ධම්ම චින්තාව - 127 Ven.Dambagolle Padumasiri Thero, 2019.07.27 -  04.43 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්00:03:09
132019/07/25ධම්ම චින්තාව - 126 Ven.Dambagolle Padumasiri Thero, 2019.07.25 -  04.44 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි00:02:51
142019/07/23ධම්ම චින්තාව - 125 Ven.Dambagolle Padumasiri Thero, 2019.07.23 -  04.45 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්00:03:58
152019/07/09කළලය යනු - dambagolle padumasiri himi00:09:03
162019/06/18Ven.Dambagolle Padumasiri Thero  - 2019.06.18 - 08.03 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:47
172019/06/11දබගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි00:36:33
182019/05/04Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.05.04 - 08.06 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:04
192019/04/03Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.04.02 - 20.02 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:26
202019/03/31ධම්ම චින්තා - දඹගොල්ලේ පදුමසිරි හිමි00:07:11
212019/03/13ධම්ම චින්තාව - 66 Ven.Dambagolle Padumasiri Thero 2019.03.13 - 04.43 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රය00:04:44
222019/03/12ධම්ම චින්තාව - 65 Ven.Dambagolle Padumasiri Thero 2019.03.12 - 04.42 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රය00:03:23
232019/02/20Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.02.20 - 20.01 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:17
242019/02/08Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.02.08 - 08.03 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:44
252019/01/2121 января 2019 г.00:04:34
262019/01/12Ven.Dambagolle Padumasiri Thero  - 2019.01.12 - 20.03 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:19
272019/01/07Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2019.01.07 - 20.02 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:48
282018/12/06Ven.Dambagolle Padumasiri Thero  2017 - 2018.12.06 - 20.02 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:42:12
292018/11/02Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2018.11.02 - 08.02 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:43
302018/09/20Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2018.09.19 - 20.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:31
312018/07/25Ven.Dambagolle Padumasiri Thero - 2018.07.25 - 08.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
322018/04/11Ven. Dambagolle Padumasiri Thero - 2018.04.11 - 20.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:24
332018/03/27Ven. Dambagolle Padumasiri Thero - 2018.03.27 - 08.00 දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:47
342018/03/05Ven.Dambagolle Padumasiri Thero-2018.03.05 - 20.00 - දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:05
352018/01/0328. Ven Dambagolle Padumasiri Thero - 25p Mar201700:45:11
362017/01/26Ven Dambagolle Padumasiri Thero 2017 01 26 20 0000:39:10
372017/01/1575. Ven Dambagolle Padumasiri Thero - Jarava - 02p Dec201600:48:55
382016/11/18Ven Dambagolle Padumasiri Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa - 2016.11.1701:45:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.