ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/04/10Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2020.04.09 - 08.04 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:51:25
22020/03/20Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2020.03.16 - 08.03 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:49:35
32020/01/08Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2020.01.06 - 20.06 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:25
42019/12/14Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2019.12.13 - 20.02 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:54
52019/10/26Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2019.10.25 - 20.03 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:28
62019/09/20Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero, 2019.09.20 - 20.02 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:53
72019/08/21Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2019.08.21 - 20.06 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:46:56
82019/05/27Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2019.05.27 - 20.02 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:45:51
92019/02/21Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2019.02.20 - 08.03 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:51:20
102019/02/11Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero  - 2019.02.11 - 08.03 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:46:19
112019/01/30ධම්ම චින්තාව - 55 Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero 2019.01.30 - ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි හිමි00:04:55
122018/12/17Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2018.12.17 - 20.02 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:43:22
132018/08/09Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2018.08.09 - 20.00 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:45
142018/06/06Ven.Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2018.06.06 - 20.00 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:19
152018/04/09Ven. Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - 2018.04.09 - 08.00 ඉලන්දගස්වැවේ සීලවිසුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:18
162017/10/28Ven. ilangaswewe Seelavisuddhi Thero - 2017.10.28-08.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:45
172017/01/1515. Ven Ilandagaswewe Seelavisuddhi Theo - 30p May201600:48:01
182015/12/3135. Ven Ilandagaswewe Seelavisuddhi Thero - Bhara Sutta SN - 20a Mar201500:47:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.