යටියන ඤාණාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/02/26Ven.Yatiyana Gnanawasaa Maha Nayaka Thero - 2019.02.26 - 20.01 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්ද්‍රයා00:44:08
22019/02/02Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2019.02.02 - 08.05 යටියන ඤාණාවාස මහා නාහිමි00:49:31
32019/01/14Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2019.01.14 - 08.06 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක  ස්වාමීන්ද්‍රයා00:48:58
42018/08/30Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2018.08.30 - 08.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:47
52018/06/19Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero, - 2018.06.19 - 08.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:33
62018/05/31Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2018.05.30 - 20.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.