යටියන ඤාණාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/16සිත නිවන බුදු බණ - 163 Ven.Yatiyana Gnanawasaa Maha Nayaka Thero 2019.12.16 - 05.00 යටියන ඤාණාවාස මහ00:41:13
22019/02/26Ven.Yatiyana Gnanawasaa Maha Nayaka Thero - 2019.02.26 - 20.01 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්ද්‍රයා00:44:08
32019/02/02Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2019.02.02 - 08.05 යටියන ඤාණාවාස මහා නාහිමි00:49:31
42019/01/14Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2019.01.14 - 08.06 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක  ස්වාමීන්ද්‍රයා00:48:58
52018/08/30Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2018.08.30 - 08.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:47
62018/06/19Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero, - 2018.06.19 - 08.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:33
72018/05/31Ven.Yatiyana Gnanawasa Maha Nayaka Thero - 2018.05.30 - 20.00 යටියන ඤාණාවාස මහා නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.