කෙහෙල්වල නන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/10Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2019.09.10 - 17.03 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:23
22019/05/22Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2019.05.22- 20.03 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:58
32019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය කෙහෙල්වල නන්ද හිමි - Ven Kehelwala Nanda thero00:55:13
42019/04/07Ven Kehelwala Nanda Thero 2019 04 07 10 00 The Buddhist TV කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:20
52019/03/24Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2019.03.24 - 14.30 The Buddhist TV කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:57:08
62018/12/30Ven.Kehelwala Nanda Thero Thero - 2018.12.30 - 08.11 කෙහෙල්වල නන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:25
72018/11/09Ven.Kehelwala Nanda Thero  - 2018.11.09 - 20.03 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:45
82018/10/25Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2018.10.25 - 08.06 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:09
92018/07/05Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2018.07.05 - 08.00 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:54
102018/03/16Ven.Kehelwala Nanda Thero - 2018.03.16 - 20.00 කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ SLBC Guwanviduli Dharma00:46:06
112018/02/15Ven.Kehelwala Nanda Thero-2018.02.15 - 08.00 - කෙහෙල්වල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:41
122017/10/12Ven.Kehelwala Nanda Thero - Guwanviduli Dharma deshanawa - 2017.10.12 - 08.0000:51:49
132016/11/23Edirisingharamaya - Kehelwala Nanda Himi01:15:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.