ගලහිටියේ විජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/12SLBC 2020.01.12 8.00pm Dharma Deshanaya ( ගලහිටියේ විජිත හිමිගේ ධර්ම දේශනාව)00:46:46
22018/11/10ධම්ම චින්තාව - 47 Ven.Galahitiye Vijitha Nayaka Thero - ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:15
32018/11/05ධම්ම චින්තාව - 46 Ven.Galahitiye Vijitha Nayaka Thero - ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන්වහන්සේ2018.11.0500:03:31
42018/10/14Ven.Galahitiye Vijitha Nayaka Thero - 2018.10.14 - 20.01 ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:30
52018/08/19Ven.Galahitiye Vijitha Nayaka Thero, - 2018.08.19 - 20.00 ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:22
62018/07/16Ven.Galahitiye Vijitha Nayaka Thero - 2018.07.15 - 20.00 ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:23
72018/03/11Ven.Galahitiye Vijitha Thero - 2018.03.11 - 20.00 - ගලහිටියේ විජිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.