කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/08Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero, 2020.07.08 - 20.03 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නාහිමි00:54:08
22020/02/29Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero, 2020.02.28 - 20.04 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:42:34
32019/12/17සම්මා දිට්ඨි -15  Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero 2019.12.15 - 05.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නාහිමි00:27:16
42019/12/14සම්මා දිට්ඨි -14  Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero 2019.12.14 - 05.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නාහිමි00:29:59
52019/12/14සම්මා දිට්ඨි -13  Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero 2019.12.13 - 05.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නාහිමි00:29:08
62019/05/23Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero - 2019.05.23 - 08.02 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:51:01
72019/04/30Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero - 2019.04.30 - 08.03 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:51:06
82019/02/28Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero - 2019.02.28 - 08.04 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් ව00:51:24
92019/01/04Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero - 2019.01.04 - 20.03 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:46:35
102018/10/08Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero - 2018.10.08 - 20.03 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:36:14
112018/09/14Ven.Kongasthenne Ananda Thero - 2018.09.14 - 08.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:41
122018/08/29Ven.Kongasthenne Ananda Thero, - 2018.08.29 - 20.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:29
132018/03/09Ven.Kongasthenne Ananda Thero - 2018.03.09 - 08.00 - කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:06
142017/12/01Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero-2017.12.01-08.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:46:06
152015/12/3170.1 Ven Kongasthenne Ananda Thero - 27a Sep2015 FM00:44:17
162014/01/03189.1 Ven Kongasthenne Ananda Thero - Devadaha Sutta / Majjima - 20a Aug13 (Full Moon Poya Day)00:49:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.