හිපංකන්දේ පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/08Ven.Hipankande Pannasara Thero  - 2018.11.08 - 08.03 හිපංකන්දේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:31
22018/09/06Ven.Hipankande Pannasara Thero - 2018.09.06 - 20.00 හිපංකන්දේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:07
32018/04/23Ven.Hipankande Pannasara Thero - 2018.04.23 - 08.00 හිපංකන්දේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:55
42018/03/07Ven.Hipankande Pannasara Thero - 2018.03.07 - 08.00 - හිපංකන්දේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.