උතුරාවල ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/10දරුවන්ගේ දක්ෂතා හඳුනාගනිමු | මහාචාර්ය පූජ්‍ය උතුරාවල ධම්මරතන හිමි | Sirasa Dhamma00:26:12
22020/05/28Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero  2020.05.27 - 08.05 උතුරාවල ධම්මරතන නහිමි00:57:03
32020/03/09Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero  - 2020.03.09 - 19.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක හිමි00:45:06
42020/01/2623.1 Ven Uthurawala Dhammarathana Thero - 13p Sep2019 FM00:52:36
52020/01/2616.Ven Uthurawala Dhammarathana Thero - Dhammacakkappavattana Sutta - 15p Jun201900:43:08
62020/01/2510.1 Ven Uthurawala Dhammarathana Thero - Sukha Vaggaya 6 (DP) - 19p Apr2019 FM00:49:39
72019/11/11Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero 2019.11 11 - 08.05 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:52:45
82019/10/07Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero 2019.10. 07 - 08.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:59
92019/09/14Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.09.13 - 19.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:52:05
102019/08/07Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.08.07 - 08.06 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:50:32
112019/06/15Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero  2019.06.15 - 20.03 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:44:37
122019/05/27Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.05.26 - 08.05 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:45:40
132019/04/19Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.04.19 - 19.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:52:20
142019/03/28Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.03.28 - 08.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:48:33
152019/02/01Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.02.02 - 08.02 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:50:12
162018/12/28Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.12.28 - 20.02 උතුරාවල ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්ස00:45:40
172018/11/06Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.11.06 - 08.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:12
182018/10/16Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.10.16 - 08.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:15
192018/03/06Ven.Uthurawala Dhammarathana Thero-2018.03.06 - 20.00 - උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:34
202018/01/11Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.01.11 - 20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:51:24
212013/03/2684. Ven Uthurawala Dhammarathana Thero 10pm13 Jul1200:47:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.