උතුරාවල ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/14Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.09.13 - 19.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:52:05
22019/08/07Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.08.07 - 08.06 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:50:32
32019/06/15Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero  2019.06.15 - 20.03 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:44:37
42019/05/27Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.05.26 - 08.05 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:45:40
52019/04/19Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.04.19 - 19.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:52:20
62019/03/28Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.03.28 - 08.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:48:33
72019/02/01Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2019.02.02 - 08.02 උතුරාවල ධම්මරතන නාහිමි00:50:12
82018/12/28Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.12.28 - 20.02 උතුරාවල ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්ස00:45:40
92018/11/06Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.11.06 - 08.03 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:12
102018/10/16Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.10.16 - 08.04 උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:15
112018/03/06Ven.Uthurawala Dhammarathana Thero-2018.03.06 - 20.00 - උතුරාවල ධම්මරතන නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:34
122018/01/11Ven.Uthurawala Dhammarathana Nayaka Thero - 2018.01.11 - 20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:51:24
132013/03/2684. Ven Uthurawala Dhammarathana Thero 10pm13 Jul1200:47:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.