පළමුගෙදර සුමනවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/14Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero, 2020.06.14 - 08.06 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:24
22020/05/21Budu bana palamugedara sumanawansha thero බුදු බණ පූජ්‍ය පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමින්වහන්සේ 2020052100:55:30
32020/05/21Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero 2020.05.21 - 20.02 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:11
42020/01/17Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero 2020.01.17 - 20.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:17
52019/12/16Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero  2019.12.15 - 08.08 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:02
62019/11/25Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero 2019.11.24 - 20.02 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:22
72019/08/29Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero 2019.08.29 - 08.06 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:36
82019/07/15Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero  - 2019.07.15 - 08.03 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:37
92019/07/05Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero - 2019.07.05- 08.03 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:24
102019/01/28Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero - 2019.01.28 - 08.04 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:17
112018/06/25Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero - 2018.06.25 - 08.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:29
122018/04/22Ven. Palamugedara Sumanawansha Thero - 2018.04.22 - 20.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
132018/03/19Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero - 2018.03.19 - 08.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ SLBC Dham00:48:20
142017/01/23Ven Palamugedara Sumanawansha Thero 2017 01 23 08 0000:51:12
152016/11/13Ven Palamugedara Sumanawansha Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.