පළමුගෙදර සුමනවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/29Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero 2019.08.29 - 08.06 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:36
22019/07/15Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero  - 2019.07.15 - 08.03 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:37
32019/07/05Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero - 2019.07.05- 08.03 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:24
42019/01/28Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero - 2019.01.28 - 08.04 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:17
52018/06/25Ven.Palamugedara Sumanawansha Thero - 2018.06.25 - 08.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:29
62018/04/22Ven. Palamugedara Sumanawansha Thero - 2018.04.22 - 20.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
72018/03/19Ven.Palamugedara Sugathawansha Thero - 2018.03.19 - 08.00 පළමුගෙදර සුමනවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ SLBC Dham00:48:20
82017/01/23Ven Palamugedara Sumanawansha Thero 2017 01 23 08 0000:51:12
92016/11/13Ven Palamugedara Sumanawansha Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.