උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/09සදහම් ගඟුල ජාතක කතාව Ven.Uduhawara Indrasiri Thero 2020.02.08 - 17.05 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්00:42:33
22020/01/26Ven.Uduhawara Indrasiri Thero 2020.01.25 - 20.03 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:06
32019/10/20පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 04 Ven.Uduhawara Indrasiri Thero 2019.10.20 - 16.30 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි හිමි00:25:39
42019/10/10Ven.Uduhawara Indrasiri Thero, 2019.10.10 - 20.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:41
52019/10/07පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 03 Ven.Uduhawara Indrasiri Thero 2019.10.07 - 16.31උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි හිමි00:26:18
62019/09/05Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  2019.09.04 - 20.05 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:15
72019/08/07Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.08.06 - 20.03 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:36
82019/04/14Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.04.14 - 19.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:56
92019/03/21Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  - 2019.03.19 - 08.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:55
102019/03/15Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.03.15 - 08.12 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:37:44
112019/01/17Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  - 2019.01.17 - 08.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:50
122018/09/21Ven.Uduhawara Indasiri Thero - 2018.09.21 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:55
132018/09/08Ven.Uduhawara Indrasiri Thero, - 2018.09.08 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:08
142018/07/29Ven.Uduhawara Indrasiri Thero, - 2018.07.29 - 19.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:33
152018/06/11Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2018.06.11 - 08.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
162018/04/21Ven. Uduhawara Indrasiri Thero - 2018.04.21 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:51
172018/01/03Ven.Uduhawara Indarathana Thero-2018.01.03-20.00 - Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:12
182017/12/03Jathakakatha Deshanawa-Ven.Uduhawara Indrasiri Thero-2017_12_03-17.00 - Sandaham Gangula00:39:22
192017/12/02Ven.Uduhawara Indrasiri Thero-2017.12.02-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:49:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.