උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/05Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  2019.09.04 - 20.05 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:15
22019/08/07Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.08.06 - 20.03 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:36
32019/04/14Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.04.14 - 19.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:56
42019/03/21Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  - 2019.03.19 - 08.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:55
52019/03/15Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2019.03.15 - 08.12 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:37:44
62019/01/17Ven.Uduhawara Indrasiri Thero  - 2019.01.17 - 08.02 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:50
72018/09/21Ven.Uduhawara Indasiri Thero - 2018.09.21 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:55
82018/09/08Ven.Uduhawara Indrasiri Thero, - 2018.09.08 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:08
92018/07/29Ven.Uduhawara Indrasiri Thero, - 2018.07.29 - 19.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:33
102018/06/11Ven.Uduhawara Indrasiri Thero - 2018.06.11 - 08.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
112018/04/21Ven. Uduhawara Indrasiri Thero - 2018.04.21 - 20.00 උඩුහාවර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:51
122018/01/03Ven.Uduhawara Indarathana Thero-2018.01.03-20.00 - Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:12
132017/12/03Jathakakatha Deshanawa-Ven.Uduhawara Indrasiri Thero-2017_12_03-17.00 - Sandaham Gangula00:39:22
142017/12/02Ven.Uduhawara Indrasiri Thero-2017.12.02-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:49:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.