පිටිගල ධම්මවිනිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-1500:56:59
22019/07/07මහා වටින සෘද්ධි ඥාණ සුළු දේවල් සඳහා භාවිතා කර හෑල්ලු නොකරන්න Pitigala Dhammavineetha tero (2019-7-6)00:56:52
32019/05/22පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2019 05 17පිළිසිඳ ගැනීමේ සිට ප්‍රසූතිය දක්වා චන්ද්‍ර මාස10කි00:59:06
42019/05/18අනුන්ගේ හරක් බලන ගොපල්ලා (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:59:06
52019/05/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-0100:54:23
62019/05/13Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-2900:38:06
72019/05/0801. ධම්ම භාෂිත - පුජ්‍ය. පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි (Ven.Pitigaha Dhammavineetha Thero)00:45:22
82019/05/02දිරච්ච ගසක් සුළු සුළඟකින් වුවද උදුරා බිම දමයි (2019 - 05 - 01) - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:56:33
92019/04/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-2400:56:49
102019/04/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-1700:55:53
112019/04/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-1000:56:47
122019/04/05Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-0300:55:18
132019/04/02Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-0200:39:10
142019/03/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-2700:54:34
152019/03/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2100:38:25
162019/03/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-2000:55:13
172019/03/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-1400:41:32
182019/03/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-1300:56:43
192019/03/14Sadaham sawana - සංයමය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:15
202019/03/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-0700:40:30
212019/03/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-0600:52:11
222019/03/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-2700:55:33
232019/02/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-2000:52:51
242019/02/16වැලන්ටයින් වැදගත් දවසක් වන්නේ ඇයි???පිටිගල ධම්ම විනීත ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගනිමු00:07:35
252019/02/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-1300:41:41
262019/02/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-1300:54:53
272019/02/13සමහර දෙමාපියන් දරුවන්ට තමන් ගැන වෛරයක් ඇති වෙන්න කටයුතු කරනවා 13-02-201900:40:43
282019/02/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-0600:55:56
292019/02/06Sadaham sawana - ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ඨික භාවය යනු කුමක්ද?. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:44
302019/02/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-3000:53:11
312019/01/31Darma Dakshina 2019.01.30 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:49:42
322019/01/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-2400:41:29
332019/01/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-2300:50:31
342019/01/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-1600:57:20
352019/01/16Darma Dakshina 2019.01.16 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:51:19
362019/01/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-0900:56:32
372019/01/10Sadaham sawana - කෝරක්කත්ථිය කථාව - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:23
382019/01/09Darma Dakshina 2019.01.09 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:51:05
392019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි - Ven Pitigala Dhammavineetha thero00:55:37
402019/01/02Darma Dakshina 2019.01.02 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:46:33
412018/12/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-2600:54:52
422018/12/26Darma Dakshina - 2018.12.26 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:47:36
432018/12/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-1900:53:38
442018/12/19Darma Dakshina - 2018.12.19 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:46:37
452018/12/13Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-1200:53:49
462018/12/13සමහරු දැක්කම හොඳයි ,හරි ප්‍රියමනාපයි එත් යටින් කටු ගහනවා,පෙත්සන් ගහනවා 11-12 -201800:38:11
472018/12/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1100:38:01
482018/12/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-0500:55:06
492018/12/05Darma Dakshina - 2018.12.05 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:49:47
502018/12/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-11-3000:38:15
512018/12/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-2800:55:18
522018/11/22Sadaham sawana - බුදු ගුණමෙනෙහි කරන්න. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:32
532018/11/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-2100:54:56
542018/11/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-11-1900:38:22
552018/11/15Sadaham sawana - දුර්ලභ දේ හා කලයුත්ත - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:46
562018/11/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-1400:54:21
572018/11/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-0700:52:48
582018/11/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-3100:56:11
592018/10/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-2400:55:52
602018/10/24ඔබ කියන, කරන ,සිතන, පතන හැම දේකම වගකීම අයිතිය ඔබටමයි .වෙන කිසි කෙනෙකුට නෙමෙයි 24-10-201800:55:25
612018/10/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-1700:55:25
622018/10/15Ven.Pitigala Dhammavineetha Thero, 2018.10.11 - 13.40 පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ, THE BUDDHIST00:56:10
632018/10/10Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-1000:56:57
642018/10/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-0300:54:48
652018/09/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-2600:53:25
662018/09/27පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2018 09 17 Ven Pitigala Dhammavineetha thero01:02:00
672018/09/27පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2018 09 14 Ven Pitigala Dhammavineetha thero00:59:17
682018/09/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-1900:55:34
692018/09/16Ven.Pitigala Dhammavineetha Thero 2018.09.11 - 21.25 පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:58:29
702018/09/13Sadaham sawana - අනතුරු ඇඟවීමයි. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:43
712018/09/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-1200:52:58
722018/09/05Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-0500:55:54
732018/09/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-2500:54:20
742018/08/16ආසවක්‍ය ඥාණය-සියළුම කාමාදී කෙළෙස් දුරු කරලා අරහත් වී අපරිමිත වූ ප්‍රඥාවක් ගොඩනඟා ගැනීම 15-08-201800:55:11
752018/08/15Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-08-1500:55:39
762018/08/04Ven Pitigala Dhammavinitha Thero - සීලය00:49:15
772018/08/02Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-08-0100:57:28
782018/08/01Sadaham sawana - මරණ දඬුවම - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:56
792018/07/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-2500:43:54
802018/07/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-1100:56:42
812018/06/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Swetha Puja Poson Poya 201800:58:37
822018/06/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-06-2000:56:46
832018/06/13Sadaham sawana - බුදුරජාණන්වහන්සේගේ බල ධර්ම - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:00
842018/06/08පරදාර සේවනය, පරපුරුෂ සේවනය පවක් අකුසලයක් Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 08-06-2018 dharmasanaya00:40:17
852018/06/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-3000:53:07
862018/05/31Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:12
872018/05/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-1600:53:11
882018/05/25Sadaham sawana - සත්‍ය හා නිවැරදි දේම වටහා ගන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
892018/05/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-0900:58:03
902018/05/18බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 16-05-201800:50:18
912018/05/06පූජය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:50:47
922018/04/29Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-2500:49:41
932018/04/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-1800:52:25
942018/04/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-1200:55:53
952018/04/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-0400:48:55
962018/03/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-2800:55:08
972018/03/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-2100:52:58
982018/03/20අතිපූජ්‍ය පිටිගල ධම්ම විනීත ස්වාමින් වහන්සේගේ සුමධුර දහම් දෙසුම - Ven pitigala damma winitha thero01:19:31
992018/03/15Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-1400:57:17
1002018/03/08Sadaham sawana - සම්බුදු බල අසා සිත් පහදා ගන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:48
1012018/03/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-0700:54:59
1022018/03/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-2800:55:16
1032018/03/01Sadaham sawana - දස පාරමිතා බැරි නම් 11 - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
1042018/02/22Sadaham sawana - දස පාරමිතා බැරි නම් - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:47
1052018/02/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-2100:55:49
1062018/02/14Sadaham sawana - අරහං බුදු ගුණය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:46
1072018/02/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-1400:56:52
1082018/02/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-3100:47:06
1092018/01/29Sadaham sawana - පාරමිතා ධර්ම වැඩෙන හැටි - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
1102018/01/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-2400:54:40
1112018/01/21Sadaham sawana - ඔබ පුරන නොදත් පාරමිතා මෙන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:01
1122018/01/17Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-1700:53:01
1132018/01/17Sadaham sawana - බුදු පියාණන්ට කර්ම පලදී නැත - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:57
1142018/01/10Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-1000:53:46
1152017/12/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-2700:55:04
1162017/12/24Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-12-2401:21:50
1172017/12/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-2000:54:48
1182017/12/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-1300:54:53
1192017/12/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-0600:55:13
1202017/12/06Ven Pitigala Dhammavinitha Thero | 2017-07-13 | 1.30 PM00:54:08
1212017/11/30Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-2900:56:44
1222017/11/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-2200:53:47
1232017/11/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-1500:54:31
1242017/11/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-0800:53:45
1252017/10/26Sadaham sawana - පමා වෙන්න එපා - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:37
1262017/10/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-2500:55:30
1272017/10/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-1800:51:41
1282017/10/12Sadaham sawana - අර්හත් ධජයේ විශ්මිත බලය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:50
1292017/10/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-1100:55:02
1302017/10/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-0400:50:25
1312017/10/05Sadaham sawana - ධාතූන් වහන්සේලා - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:58
1322017/10/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-10-0101:14:44
1332017/09/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-2700:51:53
1342017/09/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-2000:54:51
1352017/09/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-1300:52:28
1362017/09/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-0600:55:26
1372017/09/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-3000:54:31
1382017/08/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-08-2701:15:45
1392017/08/24Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-2300:57:52
1402017/08/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-1600:57:40
1412017/08/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-0900:57:07
1422017/08/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-0200:55:00
1432017/07/12Sadaham Sawana - බාහු සච්ඡංච සිප්පංච - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:02
1442017/05/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-04-2600:56:16
1452017/04/12මේ කාම ලෝකය තුල කාමයෙන් වැලකී ජීවත් විය යුතු ආකාරය Ven pitigala dhamma vineetha thero 02-04-201700:43:11
1462017/04/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Damsak Nada 2017-04-0200:44:25
1472017/04/02Sadaham sawana - සර්පයන් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:08
1482017/03/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Handawa 2017-3-20 to 2401:18:04
1492017/03/24මරණය යනු සර්ව සාධාරණ නියතයක් Ven pitigala dhamma vineetha thero sirasa pansil handawa 23-03-201700:15:04
1502017/03/23මරණයෙන් බේරී ඉන්නට පුළුවන් තැන කොහෙද Ven pitigala dhamma vineetha thero pansil handawa 22-03-201700:16:59
1512017/03/22Sadaham sawana - රෝහිණී තෙරණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:26
1522017/03/22කෙනෙක් මරණයට පත් වන ආකාර Ven pitigala dhamma vineetha thero sirasa pansil handawa 21-03-201700:15:05
1532017/03/21මරණය ගැන.. මැරෙන්න මිනිස්සු බය ඇයි Ven pitigala dhamma vineetha thero pansil handawa 20-03-201700:19:56
1542017/03/16Sadaham sawana - බුදු රජාණන් වහන්සේ පහලවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:21
1552017/03/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 14-03-201700:38:25
1562017/03/12Sadaham sawana - රාජදත්ත කථාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:11
1572017/03/01Sadaham sawana - නිවන් දුටු ගණිකාවන් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:36
1582017/02/15Sadaham sawana - වෛශ්‍යාෙවා් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:08
1592017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/02 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:50:45
1602017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/28 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:02:26
1612017/02/12Sadaham sawana - රාගය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:15
1622017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/01 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:02:44
1632017/01/22නිවනට ලඟා වීමට වයස ප්‍රශ්නයක් නැත Ven pitigala dhamma vineetha thero damsak nada 22-01-201700:43:07
1642017/01/20පිරිත් ඝන පිහිටිවලා කියවිය යුතුද Ven pitigala dhamma vineetha thero 16-01-2017 pansil maluwa00:21:02
1652017/01/11Sadaham sawana - අම්බපාලි රහත් තෙරණිය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:59
1662017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/14 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:53:10
1672016/12/17මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද පිරිත් pansil handawa 13-12-201600:22:22
1682016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/07 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:59:45
1692016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/09 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:59:59
1702016/11/25Sadaham sawana -වෛශ්‍යයාවගේ උපාය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:43
1712016/11/22Sadaham sawana - තමා සෙවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
1722016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/16 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:58:29
1732016/11/11Sadaham sawana - උත්තර කුමරුගේ කථාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:16
1742016/11/11Sadaham sawana - ධුත උපසම්පදාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:23
1752016/10/20Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:28
1762016/10/15Sadaham sawana -ගිලන්පස ගැටලුව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:57
1772016/10/07Sadaham sawana - තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:28
1782016/09/29Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:10
1792016/09/07Sadaham sawana- ආලෝකයේ හා අදුරේ සිටින පුද්ගලයා - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:49
1802016/08/31Sadaham sawana -ඹබ ඉන්නේ මින් කොතැනද? -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:38
1812016/08/31Sadaham sawana - වයෝවෘද භාවය ප්‍රමාණවත්ද? -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:19
1822016/08/25NETH FM Dharma Dakshina - ලොව උතුම්ම රත්න - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:55:23
1832016/08/24Sadaham sawana - කොසොල් රජු සමග - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:56:11
1842016/08/20Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:36:17
1852016/08/06NETH FM Dharma Dakshina - මරණය - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:58:21
1862016/08/04Sadaham sawana - මල ගෙවල් 2 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:18
1872016/07/16Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්00:58:25
1882016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/06 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:06:08
1892016/07/08Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30-12-201501:02:52
1902016/07/02Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්.00:53:18
1912016/06/27Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්00:53:25
1922016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/22 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:03:12
1932016/06/19NETH FM Dharma Dakshina - උතුම් පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:52:59
1942016/06/17Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/15 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:05:45
1952016/06/10Sadaham sawana - අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්01:00:27
1962016/06/02Sadaham sawana - බුදු සමිඳු ගුණ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:59
1972016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.25 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:58:01
1982016/05/26Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/25 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:05:05
1992016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.18 -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:53:44
2002016/04/21Sadaham sawana - සුප්පියාවාසා කථා වස්තුව 2 -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:57:39
2012016/04/18Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero - The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30/12/2015 - Part 200:30:37
2022016/04/10Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero - The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30/12/2015 - Part 100:32:10
2032016/04/06Sadaham sawana -සුප්පියාවාසා කථාවස්තුව 1 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:38
2042016/03/31Sadaham sawana - ලෝසක මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:50
2052016/03/25Sadaham sawana- යසෝධරා රහත් තෙරණින් වහන්සේ - පූජනීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
2062016/02/18Sadaham sawana යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:08
2072016/02/12Sadaham sawana - යසෝධරා මහ රහන් මෙහෙණින් වහන්සේ -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාම්න් වහන්සේ00:57:21
2082016/02/05Sadaham sawana -ධර්මය - පුජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:06
2092016/01/29Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/27 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:00:01
2102016/01/29Sadaham sawana- යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:41
2112016/01/22Sadaham sawana - යසෝදරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
2122016/01/15Sadaham sawana - යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ- පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:11
2132016/01/05Sadaham sawana - නෙත් බදාදා ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාම්න් වහන්සේ00:58:08
2142015/11/26sadaham sawana - යසෝධරා දේවින් වහන්සේ - පුජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:47
2152015/10/29sadaham sawana - යසෝධරා දේවින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:51:30
2162015/10/15Sadaham Sawana- අජාසත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
2172015/10/08Sadaham Sawana - අජාසත්තගේ පසුතැවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:15
2182015/09/28Jeewaka Waydyawarayano උතුම් ඡීවක වෛද්‍යවරයානන් හා පාංශුකූල චීවරය පිළිබද (Buddhist-2015/09/25)00:54:17
2192015/09/24සදහම් සවන - දෙව්දත් තෙරුන්ගේ අවසානය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:14
2202015/09/17සදහම් සවන - දේව දත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:15
2212015/09/03සදහම් සවන - නාලාගිරි දමනයෙන් හෙලිවන බුද්ධ ආශ්චර්යය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:56
2222015/08/27සදහම් සවන - නාලාගිරි දමනය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:47
2232015/08/19සදහම් සවන - දේවදත්ත චරිතය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:42
2242015/07/29සදහම් සවන - දේවදත්ත හා අජාසත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:18
2252015/07/22සදහම් සවන - බුදු පියාණන් හා දේව දත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:17
2262015/06/25Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.24 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
2272015/04/03Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Pitigala dhamma vineetha swameen wahanse01:00:02
2282015/01/21Sadaham Sawana - Dharma deshana from Neth Fm-Most Ven. Pitigala Dhamma vineetha Himi.00:56:48
2292014/10/14පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ - ධර්ම දේශනා Neth FM Dharma Dakshina01:01:52
2302014/09/28Sadaham Sayanaya 4 /4. Pitigala Dhamma Vineetha Himi00:49:16
2312014/09/28Sadaham Sayanaya 3 /4 . pitigala dhamma vineetha himi00:27:19
2322014/09/23Sadaham Sayanaya 1/4. pitigala dhamma vineetha himi.00:14:02
2332014/08/25Pitigala Dhamma Vineetha Himi00:10:35
2342014/08/24pitigala dhamma vineetha himi00:03:49
2352014/06/24Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana00:46:51
2362014/05/1114. Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero (Maha Purusha Lakshana 15-19) 9pm31 Jul1300:51:17
2372014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-2600:51:16
2382014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-1900:54:16
2392014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-1200:51:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.