පිටිගල ධම්මවිනිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/18හිරු tv 2019 11 18 සමාජ සංගායනා උදෑසන දහම් සිතුවිලි00:30:57
22019/11/13නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 13 පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:00
32019/11/12කඨින චීවර මාසය ද අදින් අවසන් - Hiru News00:01:34
42019/11/12හිරු tv ඉල් පුන් පෝදා ධර්ම ප්‍රදීප ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:37
52019/11/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-11-0600:56:25
62019/11/062019 11 06 නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:25
72019/11/06හිරු tv සමාජ සංගායනා 2019 11 06 මේ ලෝකයේ වටිනාම මැණික තමා බුද්ධ මැණික00:30:58
82019/11/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-3000:54:52
92019/10/306 වන ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය පිටිගල ධම්ම විනීත හිමි01:13:45
102019/10/28දුම්මේද ජාතකය Ven. Pitigala Dhammavineetha thero (2019 - 10 - 26)00:56:17
112019/10/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-10-2300:40:52
122019/10/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-10-1600:55:49
132019/10/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-10-0900:53:11
142019/10/132019 10 13 වප් පුර පුන් පෝදා හිරු tv ධර්ම ප්‍රදීප ධර්ම දේනාව01:02:50
152019/10/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-10-0200:53:27
162019/10/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-09-2500:54:10
172019/10/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-09-1800:54:56
182019/10/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-09-1100:54:48
192019/09/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-09-0400:56:03
202019/09/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-08-2800:56:09
212019/09/192019 09 19 0159 42 flv mp4 00 00 37 193 00 54 19 00300:53:42
222019/09/13Dharma Deshana ( පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ )00:59:42
232019/09/09"කවි බණ" සහ "බණ කවි" Ven. Pitigala Dhammavineetha thero (2019 - 09 - 08)00:56:43
242019/09/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-08-2100:55:03
252019/09/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-08-1400:54:54
262019/09/05අකල් මරණ සිදු වීම"2019 08 14 පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm බැතිබරවිකාශනයකි00:54:40
272019/08/27කොහි සිටද එන්නේ? කොහිද යන්නේ? කවදද යන්නේ?00:15:04
282019/08/27මරණයෙන් බේරී ඉන්නට පුළුවන් තැන කොහෙද? ජීව පාංසුකුලය යනු කුමක්ද ?00:16:59
292019/08/27තිස්ස රහතන් වහන්සේගේ කතා පුවත00:15:05
302019/08/27අචිරන් වතයන් ඛායෝ පඨවින් අධිසේස්සති, චුද්ධෝ අපේත වින්ඥානො නිරත්තන්ව කලින්ගරා00:19:56
312019/08/26මේ කාම ලෝකය තුල කාමයෙන් වැලකී ජීවත් විය යුතු ආකාරය, කමය නිසා බිය, ශෝකය හට ගනී.00:43:11
322019/08/24Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-08-0700:52:13
332019/08/22උපාය දන්නෝ අපායෙ නොවැටේ Ven. Pitigala Dhammavineetha thero (2019 - 08 - 21)00:43:57
342019/08/17Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-07-2400:53:59
352019/08/17Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-07-1700:50:26
362019/08/17Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-07-0300:51:01
372019/08/16අපහාසත්මකව වචන භාවිතා කරන එක බලවත් වරදක් ඒ වගේම අකුසලයක්00:49:45
382019/08/15කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරනකොට ගන්න බැරි තැනක ඉන්නවා නම් ඒ අනුමෝදම් කල පින් වලට මොකද්ද වෙන්නේ ?00:54:54
392019/08/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-06-2600:49:45
402019/08/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-06-1900:47:46
412019/08/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-06-1200:54:51
422019/08/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-06-0500:52:25
432019/07/31Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-2900:55:54
442019/07/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-2200:53:50
452019/07/26පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2019 07 24 ධර්ම දක්ෂිණා සදහම් ධර්ම දේශනාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශ00:52:24
462019/07/25පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2019 07 17 පින පල දීම සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:50:23
472019/07/25එකට එක කිරීමට වඩා ඉතා භයානකයි එකට ගොඩක් කිරීම Pitigala Dhammavineetha thero (2019 - 07 - 24)00:49:23
482019/07/18නීතිය,පුනුරුත්තාපනය ආදී වර්තමාන පුරුෂ දමනය කිරීමේ ආයතන වල අසාර්ථකත්වය (2019 - 07 - 17)00:55:52
492019/07/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-1500:56:59
502019/07/07මහා වටින සෘද්ධි ඥාණ සුළු දේවල් සඳහා භාවිතා කර හෑල්ලු නොකරන්න Pitigala Dhammavineetha tero (2019-7-6)00:56:52
512019/05/22පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2019 05 17පිළිසිඳ ගැනීමේ සිට ප්‍රසූතිය දක්වා චන්ද්‍ර මාස10කි00:59:06
522019/05/18අනුන්ගේ හරක් බලන ගොපල්ලා (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:59:06
532019/05/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-05-0100:54:23
542019/05/13Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-2900:38:06
552019/05/02දිරච්ච ගසක් සුළු සුළඟකින් වුවද උදුරා බිම දමයි (2019 - 05 - 01) - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:56:33
562019/04/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-2400:56:49
572019/04/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-1700:55:53
582019/04/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-1000:56:47
592019/04/05Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-04-0300:55:18
602019/04/02Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-0200:39:10
612019/03/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-2700:54:34
622019/03/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2100:38:25
632019/03/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-2000:55:13
642019/03/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-1400:41:32
652019/03/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-1300:56:43
662019/03/14Sadaham sawana - සංයමය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:15
672019/03/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-0700:40:30
682019/03/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-03-0600:52:11
692019/03/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-2700:55:33
702019/02/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-2000:52:51
712019/02/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-1300:41:41
722019/02/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-1300:54:53
732019/02/13සමහර දෙමාපියන් දරුවන්ට තමන් ගැන වෛරයක් ඇති වෙන්න කටයුතු කරනවා 13-02-201900:40:43
742019/02/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-02-0600:55:56
752019/02/06Sadaham sawana - ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ඨික භාවය යනු කුමක්ද?. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:44
762019/02/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-3000:53:11
772019/01/31Darma Dakshina 2019.01.30 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:49:42
782019/01/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-2400:41:29
792019/01/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-2300:50:31
802019/01/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-1600:57:20
812019/01/16Darma Dakshina 2019.01.16 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:51:19
822019/01/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2019-01-0900:56:32
832019/01/10Sadaham sawana - කෝරක්කත්ථිය කථාව - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:23
842019/01/09Darma Dakshina 2019.01.09 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:51:05
852019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි - Ven Pitigala Dhammavineetha thero00:55:37
862019/01/02Darma Dakshina 2019.01.02 - Pitigala Dhammavinitha Himi00:46:33
872018/12/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-2600:54:52
882018/12/26Darma Dakshina - 2018.12.26 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:47:36
892018/12/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-1900:53:38
902018/12/19Darma Dakshina - 2018.12.19 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:46:37
912018/12/13Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-1200:53:49
922018/12/13සමහරු දැක්කම හොඳයි ,හරි ප්‍රියමනාපයි එත් යටින් කටු ගහනවා,පෙත්සන් ගහනවා 11-12 -201800:38:11
932018/12/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1100:38:01
942018/12/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-12-0500:55:06
952018/12/05Darma Dakshina - 2018.12.05 - Pitigala Dhamma Vinitha Himi00:49:47
962018/12/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-11-3000:38:15
972018/12/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-2800:55:18
982018/11/28Darma Dakshina - 2018.11.28 - Pitigala Dhammawinitha Himi00:51:10
992018/11/22Sadaham sawana - බුදු ගුණමෙනෙහි කරන්න. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:32
1002018/11/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-2100:54:56
1012018/11/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Dharmasanaya - 2018-11-1900:38:22
1022018/11/15Sadaham sawana - දුර්ලභ දේ හා කලයුත්ත - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:46
1032018/11/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-1400:54:21
1042018/11/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-11-0700:52:48
1052018/11/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-3100:56:11
1062018/10/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-2400:55:52
1072018/10/24ඔබ කියන, කරන ,සිතන, පතන හැම දේකම වගකීම අයිතිය ඔබටමයි .වෙන කිසි කෙනෙකුට නෙමෙයි 24-10-201800:55:25
1082018/10/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-1700:55:25
1092018/10/15Ven.Pitigala Dhammavineetha Thero, 2018.10.11 - 13.40 පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ, THE BUDDHIST00:56:10
1102018/10/10Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-1000:56:57
1112018/10/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-10-0300:54:48
1122018/09/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-2600:53:25
1132018/09/27පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2018 09 17 Ven Pitigala Dhammavineetha thero01:02:00
1142018/09/27පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි 2018 09 14 Ven Pitigala Dhammavineetha thero00:59:17
1152018/09/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-1900:55:34
1162018/09/16Ven.Pitigala Dhammavineetha Thero 2018.09.11 - 21.25 පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:58:29
1172018/09/13Sadaham sawana - අනතුරු ඇඟවීමයි. - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:43
1182018/09/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-1200:52:58
1192018/09/05Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-09-0500:55:54
1202018/09/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-2500:54:20
1212018/08/16ආසවක්‍ය ඥාණය-සියළුම කාමාදී කෙළෙස් දුරු කරලා අරහත් වී අපරිමිත වූ ප්‍රඥාවක් ගොඩනඟා ගැනීම 15-08-201800:55:11
1222018/08/15Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-08-1500:55:39
1232018/08/04Ven Pitigala Dhammavinitha Thero - සීලය00:49:15
1242018/08/02Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-08-0100:57:28
1252018/08/01Sadaham sawana - මරණ දඬුවම - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:56
1262018/07/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-2500:43:54
1272018/07/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-07-1100:56:42
1282018/06/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Swetha Puja Poson Poya 201800:58:37
1292018/06/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-06-2000:56:46
1302018/06/13Sadaham sawana - බුදුරජාණන්වහන්සේගේ බල ධර්ම - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:00
1312018/06/08පරදාර සේවනය, පරපුරුෂ සේවනය පවක් අකුසලයක් Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 08-06-2018 dharmasanaya00:40:17
1322018/06/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-3000:53:07
1332018/05/31Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:12
1342018/05/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-1600:53:11
1352018/05/25Sadaham sawana - සත්‍ය හා නිවැරදි දේම වටහා ගන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
1362018/05/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-05-0900:58:03
1372018/05/18බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 16-05-201800:50:18
1382018/05/06පූජය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:50:47
1392018/04/29Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-2500:49:41
1402018/04/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-1800:52:25
1412018/04/11Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-1200:55:53
1422018/04/04Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-04-0400:48:55
1432018/03/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-2800:55:08
1442018/03/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-2100:52:58
1452018/03/20අතිපූජ්‍ය පිටිගල ධම්ම විනීත ස්වාමින් වහන්සේගේ සුමධුර දහම් දෙසුම - Ven pitigala damma winitha thero01:19:31
1462018/03/15Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-1400:57:17
1472018/03/08Sadaham sawana - සම්බුදු බල අසා සිත් පහදා ගන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:48
1482018/03/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-03-0700:54:59
1492018/03/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-2800:55:16
1502018/03/01Sadaham sawana - දස පාරමිතා බැරි නම් 11 - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:05
1512018/02/22Sadaham sawana - දස පාරමිතා බැරි නම් - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:47
1522018/02/22Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-2100:55:49
1532018/02/14Sadaham sawana - අරහං බුදු ගුණය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:46
1542018/02/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-02-1400:56:52
1552018/02/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-3100:47:06
1562018/01/29Sadaham sawana - පාරමිතා ධර්ම වැඩෙන හැටි - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
1572018/01/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-2400:54:40
1582018/01/21Sadaham sawana - ඔබ පුරන නොදත් පාරමිතා මෙන්න - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:01
1592018/01/17Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-1700:53:01
1602018/01/17Sadaham sawana - බුදු පියාණන්ට කර්ම පලදී නැත - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:57
1612018/01/10Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2018-01-1000:53:46
1622017/12/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-2700:55:04
1632017/12/24Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-12-2401:21:50
1642017/12/20Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-2000:54:48
1652017/12/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-1300:54:53
1662017/12/07Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-12-0600:55:13
1672017/12/06Ven Pitigala Dhammavinitha Thero | 2017-07-13 | 1.30 PM00:54:08
1682017/11/30Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-2900:56:44
1692017/11/23Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-2200:53:47
1702017/11/16Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-1500:54:31
1712017/11/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-11-0800:53:45
1722017/10/26Sadaham sawana - පමා වෙන්න එපා - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:37
1732017/10/25Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-2500:55:30
1742017/10/19Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-1800:51:41
1752017/10/12Sadaham sawana - අර්හත් ධජයේ විශ්මිත බලය - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:50
1762017/10/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-1100:55:02
1772017/10/06Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-10-0400:50:25
1782017/10/05Sadaham sawana - ධාතූන් වහන්සේලා - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:58
1792017/10/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-10-0101:14:44
1802017/09/28Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-2700:51:53
1812017/09/21Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-2000:54:51
1822017/09/14Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-1300:52:28
1832017/09/08Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-09-0600:55:26
1842017/09/01Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-3000:54:31
1852017/08/27Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Maluwa 2017-08-2701:15:45
1862017/08/24Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-2300:57:52
1872017/08/18Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-1600:57:40
1882017/08/12Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-0900:57:07
1892017/08/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-08-0200:55:00
1902017/07/12Sadaham Sawana - බාහු සච්ඡංච සිප්පංච - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:02
1912017/05/09Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Darma Dakshina 2017-04-2600:56:16
1922017/04/12මේ කාම ලෝකය තුල කාමයෙන් වැලකී ජීවත් විය යුතු ආකාරය Ven pitigala dhamma vineetha thero 02-04-201700:43:11
1932017/04/03Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Damsak Nada 2017-04-0200:44:25
1942017/04/02Sadaham sawana - සර්පයන් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:08
1952017/03/26Pitigala Dhamma Vineetha Thero - Pansil Handawa 2017-3-20 to 2401:18:04
1962017/03/24මරණය යනු සර්ව සාධාරණ නියතයක් Ven pitigala dhamma vineetha thero sirasa pansil handawa 23-03-201700:15:04
1972017/03/23මරණයෙන් බේරී ඉන්නට පුළුවන් තැන කොහෙද Ven pitigala dhamma vineetha thero pansil handawa 22-03-201700:16:59
1982017/03/22Sadaham sawana - රෝහිණී තෙරණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:26
1992017/03/22කෙනෙක් මරණයට පත් වන ආකාර Ven pitigala dhamma vineetha thero sirasa pansil handawa 21-03-201700:15:05
2002017/03/21මරණය ගැන.. මැරෙන්න මිනිස්සු බය ඇයි Ven pitigala dhamma vineetha thero pansil handawa 20-03-201700:19:56
2012017/03/16Sadaham sawana - බුදු රජාණන් වහන්සේ පහලවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:21
2022017/03/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Pitigala Dhammavinitha Thero 14-03-201700:38:25
2032017/03/12Sadaham sawana - රාජදත්ත කථාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:11
2042017/03/01Sadaham sawana - නිවන් දුටු ගණිකාවන් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:36
2052017/02/15Sadaham sawana - වෛශ්‍යාෙවා් - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:08
2062017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/02 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:50:45
2072017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/28 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:02:26
2082017/02/12Sadaham sawana - රාගය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:15
2092017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/01 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:02:44
2102017/01/22නිවනට ලඟා වීමට වයස ප්‍රශ්නයක් නැත Ven pitigala dhamma vineetha thero damsak nada 22-01-201700:43:07
2112017/01/20පිරිත් ඝන පිහිටිවලා කියවිය යුතුද Ven pitigala dhamma vineetha thero 16-01-2017 pansil maluwa00:21:02
2122017/01/11Sadaham sawana - අම්බපාලි රහත් තෙරණිය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:59
2132017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/14 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:53:10
2142016/12/17මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද පිරිත් pansil handawa 13-12-201600:22:22
2152016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/07 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:59:45
2162016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/09 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:59:59
2172016/11/25Sadaham sawana -වෛශ්‍යයාවගේ උපාය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:43
2182016/11/22Sadaham sawana - තමා සෙවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
2192016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/16 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha00:58:29
2202016/11/11Sadaham sawana - උත්තර කුමරුගේ කථාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:16
2212016/11/11Sadaham sawana - ධුත උපසම්පදාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:23
2222016/10/20Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:28
2232016/10/15Sadaham sawana -ගිලන්පස ගැටලුව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:57
2242016/10/07Sadaham sawana - තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:28
2252016/09/29Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:10
2262016/09/07Sadaham sawana- ආලෝකයේ හා අදුරේ සිටින පුද්ගලයා - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:49
2272016/08/31Sadaham sawana -ඹබ ඉන්නේ මින් කොතැනද? -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:38
2282016/08/31Sadaham sawana - වයෝවෘද භාවය ප්‍රමාණවත්ද? -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:19
2292016/08/25NETH FM Dharma Dakshina - ලොව උතුම්ම රත්න - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:55:23
2302016/08/24Sadaham sawana - කොසොල් රජු සමග - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:56:11
2312016/08/20Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:36:17
2322016/08/06NETH FM Dharma Dakshina - මරණය - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:58:21
2332016/08/04Sadaham sawana - මල ගෙවල් 2 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:18
2342016/07/16Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්00:58:25
2352016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/06 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:06:08
2362016/07/08Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30-12-201501:02:52
2372016/07/02Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්.00:53:18
2382016/06/27Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්00:53:25
2392016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/22 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:03:12
2402016/06/19NETH FM Dharma Dakshina - උතුම් පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් - පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත හිමි00:52:59
2412016/06/17Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/15 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:05:45
2422016/06/10Sadaham sawana - අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත හිමියන්01:00:27
2432016/06/02Sadaham sawana - බුදු සමිඳු ගුණ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:59
2442016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.25 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:58:01
2452016/05/26Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/25 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:05:05
2462016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.18 -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:53:44
2472016/04/21Sadaham sawana - සුප්පියාවාසා කථා වස්තුව 2 -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:57:39
2482016/04/18Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero - The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30/12/2015 - Part 200:30:37
2492016/04/10Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero - The Buddhist TV Channel Sri Lanka 30/12/2015 - Part 100:32:10
2502016/04/06Sadaham sawana -සුප්පියාවාසා කථාවස්තුව 1 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:38
2512016/03/31Sadaham sawana - ලෝසක මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:50
2522016/03/25Sadaham sawana- යසෝධරා රහත් තෙරණින් වහන්සේ - පූජනීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
2532016/02/18Sadaham sawana යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජණීය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:08
2542016/02/12Sadaham sawana - යසෝධරා මහ රහන් මෙහෙණින් වහන්සේ -පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාම්න් වහන්සේ00:57:21
2552016/02/05Sadaham sawana -ධර්මය - පුජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:06
2562016/01/29Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/27 Ven. Pitigala Dhamma Vineetha01:00:01
2572016/01/29Sadaham sawana- යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:41
2582016/01/22Sadaham sawana - යසෝදරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:55:58
2592016/01/15Sadaham sawana - යසෝධරා මහ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ- පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:11
2602016/01/05Sadaham sawana - නෙත් බදාදා ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාම්න් වහන්සේ00:58:08
2612015/11/26sadaham sawana - යසෝධරා දේවින් වහන්සේ - පුජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:47
2622015/10/29sadaham sawana - යසෝධරා දේවින් වහන්සේ - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:51:30
2632015/10/15Sadaham Sawana- අජාසත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
2642015/10/08Sadaham Sawana - අජාසත්තගේ පසුතැවීම - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:15
2652015/09/28Jeewaka Waydyawarayano උතුම් ඡීවක වෛද්‍යවරයානන් හා පාංශුකූල චීවරය පිළිබද (Buddhist-2015/09/25)00:54:17
2662015/09/24සදහම් සවන - දෙව්දත් තෙරුන්ගේ අවසානය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමින් වහන්සේ00:59:14
2672015/09/17සදහම් සවන - දේව දත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:15
2682015/09/03සදහම් සවන - නාලාගිරි දමනයෙන් හෙලිවන බුද්ධ ආශ්චර්යය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:56
2692015/08/27සදහම් සවන - නාලාගිරි දමනය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:47
2702015/08/19සදහම් සවන - දේවදත්ත චරිතය - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:42
2712015/07/29සදහම් සවන - දේවදත්ත හා අජාසත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:18
2722015/07/22සදහම් සවන - බුදු පියාණන් හා දේව දත්ත - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:17
2732015/06/25Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.24 - පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
2742015/04/03Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Pitigala dhamma vineetha swameen wahanse01:00:02
2752015/01/21Sadaham Sawana - Dharma deshana from Neth Fm-Most Ven. Pitigala Dhamma vineetha Himi.00:56:48
2762014/10/14පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන්වහන්සේ - ධර්ම දේශනා Neth FM Dharma Dakshina01:01:52
2772014/09/28Sadaham Sayanaya 4 /4. Pitigala Dhamma Vineetha Himi00:49:16
2782014/09/28Sadaham Sayanaya 3 /4 . pitigala dhamma vineetha himi00:27:19
2792014/09/23Sadaham Sayanaya 1/4. pitigala dhamma vineetha himi.00:14:02
2802014/08/25Pitigala Dhamma Vineetha Himi00:10:35
2812014/08/24pitigala dhamma vineetha himi00:03:49
2822014/06/24Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana00:46:51
2832014/05/1114. Ven Pitigala Dhamma Vineetha Thero (Maha Purusha Lakshana 15-19) 9pm31 Jul1300:51:17
2842014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-2600:51:16
2852014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-1900:54:16
2862014/03/02Pitigala Dhamma Vineetha Himiyange Sumadhura Dharma Deshana 2014-02-1200:51:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.