ආටිගල අමිතදේව හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/02 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:53:39
22019/08/02 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:30:00
32019/08/02 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:30:15
42019/08/02 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:28:47
52019/08/02 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:43:31
62019/08/01 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:27:44
72019/07/30 Ven Artigala Amithadewa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:53:34
82018/02/08Ven.Atigala Amithadewa Thero-2018.02.08-20.00 - ආටිගල අමිතදේව ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:37
92018/02/02Ven. Artigala Amithadewa Thero Hiru TV Sadhaham Ras 2018.01.3100:30:00
102018/01/25Ven. Artigala Amithadewa Thero Dharma Deshana 02 The Buddhist TV00:53:39
112018/01/13Ven. Artigala Amithadewa Thero Dharma Deshana The Buddhist TV00:43:31
122018/01/09Ven. Artigala Amithadewa Thero Hiru TV Sadhaham Ras 2018.01.0600:30:15
132017/12/07Ven. Artigala Amithadewa Thero Hiru TV Sadhaham Ras 2017 12 0300:28:46
142017/12/07Ven. Artigala Amithadewa Thero Hiru TV Sadhaham Ras00:27:44

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.