මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/12Ven.Malimbada Pannasara Thero 2019.07.12 - 20.02 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:46:02
22019/07/03අප ලෞකික සැප විඳින්නේ සැමවිටම හෙට වේ, අද ඊට සූදානම් වීමකි Malimbada Pannasara thero (2019 - 07 - 02)00:54:23
32019/06/23Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2019.06.22 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:33
42019/05/16සච්ච ගවේෂී - 03 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.0500:23:53
52019/05/15Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2019.05.14 - 20.04 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:41
62019/05/02සච්ච ගවේෂී - 02 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.0500:28:16
72019/05/01Malimbada Pannasara thero - දුප්පත් පොහොසත් - Duppath Pohosath - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:47:58
82019/04/14ධම්ම චින්තාව - 78 Ven.Malimbada Pannasara Thero  2019.04.14 - 04.40 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:04:38
92019/04/13ධම්ම චින්තාව - 77 Ven.Malimbada Pannasara Thero  2019.04.13 - 04.42 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:05:19
102019/04/12පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි2019 04 11pujya malimbada pannasara Himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශන00:53:37
112019/04/122019 - 04 - 11 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:46
122019/04/11Ven Malimbada Pannasara Thero 2019 04 09 12 30 The Buddhist TV මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:51:54
132019/04/10ධම්ම චින්තාව - 76 Ven.Angunakolapelesse Indrajothi Thero  2019.04.10 - 04.43 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:05:24
142019/04/09ධම්ම චින්තාව - 75 Ven.Angunakolapelesse Indrajothi Thero  2019.04.09 - 04.40 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:04:54
152019/04/05Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2019.04.05 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:34
162019/03/31Ven Malimbada Pannasara thero...01:11:46
172019/03/23Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2019.03.23 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:43
182019/03/222019 - 03 - 22 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:37
192019/03/11Niwanata Maga - Ven Malimbada Pannasara Thero - Meth Tv00:55:36
202019/02/19" Budu Bana " Ven Malimbada Pannasara Thero 17.02.2019 Melbourne.01:41:41
212019/02/102019 01 26 - Venerable Malimbada Pannasara01:10:42
222019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:56:26
232019/01/24Ven Malimbada pannasara Thero 2019 01 19 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:49
242019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:50:52
252018/12/17Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.12.17 - 08.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:11
262018/12/03Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.11.09 - 13.30 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:13
272018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය මාලිම්බර පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Malimbada Pannasara thero00:53:47
282018/11/23ධම්ම චින්තාව - 48 Ven.Malimbada Pannasara Thero - මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.11.2300:05:11
292018/11/16TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/11/09 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )01:45:50
302018/11/16Ven.Malimbada Pannasara Thero  - 2018.11.16- 08.04 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:32
312018/10/30Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.10.30 - 08.01 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:52
322018/10/24Ven Malimbada Pannasara Thero 2018 10 22 wedalla Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:52:34
332018/10/19Ven.Malimbada Pannasara Thero, 2018.10.18 - 17.05 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADI00:49:35
342018/10/14Ven malimbada pannasara Thero 2018 10 05 Nana pahana Sumudura Dharma Katikawa TNL TV02:00:00
352018/10/13TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/10/05 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )02:04:24
362018/09/26Ven Malimbada pannasara Thero 2018 09 25 Sumudura Dharma Desanawa Colombo TV00:55:25
372018/09/23Ven malimbada pannasara Thero 2018 09 14 Nanapahana Sumudura Dharma Katikawa TNL TV01:53:02
382018/09/22TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/09/14 ( Ven Malimbada Pannasara Thero )01:57:31
392018/09/11Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.09.11 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:54
402018/08/27TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/08/17 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Chandana Gunawardana )02:01:55
412018/08/21Ven.Malimbada Pannasara Thero, - 2018.08.21 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:34
422018/08/03Ven.Malimbada Pannasara Thero, - 2018.08.02 - 23.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:53
432018/07/26Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.07.26 - 08.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:25
442018/07/20TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/07/13 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Lal Fonseka )02:01:55
452018/07/02Nana pahana 2018 06 15 ven malimbada pannasara ape Hamuduruwan wahanse dharma katikawa TNL TV01:51:26
462018/06/25TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Chandana Gunawardane )02:00:21
472018/06/12ධම්ම චින්තාව - 29 Ven Malimbada Pannasara Thero -2018.06.12 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:22
482018/06/11ධම්ම චින්තාව - 28 Ven Malimbada Pannasara Thero -2018.06.11 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:05:04
492018/06/09Ven.Malimbada Pannasara Thero - 2018.06.09 - 20.00 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:52
502018/06/01TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/18 ( Ven Malimbada Pannasara Thero & Lal Fonseka )01:57:12
512018/05/16Ven Malimbada Pannasara Thero - පුජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:46
522018/05/12ධම්ම චින්තාව - 22 Ven. Malimbada Pannasara Thero -2018.05.12 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:37
532018/05/10ධම්ම චින්තාව - 21 Ven. Malimbada Pannasara Thero -2018.05.10 මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:13
542018/05/06Ven. Malimbada Pannasara Thero00:28:42
552018/01/045. Sangharava Sutta - Ven Malimbada Pannasara Thero - 24 Mar 201700:47:45
562017/11/29Wedalla with Malimbada Pannasara Thero Ep 09 (2017.11.13)01:16:40
572017/11/25Wedalla with Malimbada Pannasara Thero (2017.10.30)01:20:17
582017/01/29Ven Malimbada Pannasara Thero 2017 01 28 20 0000:43:48
592017/01/103. Asurindaka Sutraya SN - Ven Malimbada Pannasara Thero - 13 Feb201600:45:23
602017/01/1011. Attika Sutta SN - Ven Malimbada Pannasara Thero - 07 Oct201600:44:33
612017/01/0266. Ven Malimbada Pannasara Thero - Animiththa Panchakaya - 3am17 Nov201600:45:59
622017/01/022. Ven Malimbada Pannasara Thero - 10pm07 Feb201600:46:34
632016/01/202016 01 17 - Ven Malimbada Pannasara01:19:13
642015/12/3130.1 Ven Malimbada Pannasara Thero - 05p Mar2015 FM00:52:59
652015/12/3137. (1 & 2) Ven Malimbada Pannasara Thero - Mind & Discussin - 3p Apr2015 F M01:47:18
662015/12/319. Ven Malimbada Pannasara Thero - 12a Jan201500:48:38
672015/09/13සදහම් සවන - තෘෂ්ණාව දුරු කරන හැටි - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:43
682015/06/29Ehipassiko 2015.06.28 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:27:19
692015/06/22Ehipassiko 2015.06.21 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:49:43
702015/06/15Ehipassiko 2015.06.14 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:29:04
712015/06/08Ehipassiko 2015.06.07 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:32:50
722015/06/01Ehipassiko 2015.05.31 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:30:00
732015/05/24Ehipassiko 2015.05.24 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:34:20
742015/05/18Ehipassiko 2015.05.17 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:30:29
752015/05/17Wesak Sil 201505:29:19
762015/05/11Ehipassiko 2015.05.10 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:38:55
772015/05/04Ehipassiko 2015.05.03 | Delivered by Rev: Malimbada Pangnasara Thero.00:28:56
782015/04/03TNL පෝදා දහම් සාකච්ඡාව - 03rd April 2015 (2 වන කොටස)00:22:46
792015/04/03TNL පෝදා දහම් සාකච්ඡාව - 03rd April 2015 (1 වන කොටස)00:27:37
802015/01/012014 12 30 Ven Malimbada Pannasara Thero01:07:50
812014/11/202013 05 12 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:54:21
822014/11/172013 05 22 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:54:47
832014/08/16ආමිස, ප්‍රතිපත්ති පූජා සහ ස්තූප - පූජ්‍ය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර හිමි00:51:23
842014/07/132013 02 17 Ven Malimbada Pangnasara Thero00:51:23
852014/01/22129. Ven Malimbada Pannasara Thero - 6.30am12 May1300:47:22
862014/01/22123. Ven Malimbada Pannasara Thero - 9.45pm08 May1300:42:47
872014/01/03207.1 - Ven Malimbada Pannasara Thero - Full Moon Poya Day - 19pSep1300:54:08
882014/01/02116. Ven Malimbada Pannasara Thero - Ashta Vidya Pasaloscharana Dharma - 06a Jun1300:53:08
892014/01/0295. Ven Malimbada Pannasarathero - Sathpurusha Sutta / Anguththara Nikaya - 17p May1300:41:16
902013/07/04Piumwila Sambhawana With Ven. Malimbada Pannasara [23rd June 2013]00:25:54
912013/06/12126. Ven Malimbada Pannasara Thero 05p Nov1000:45:30
922013/03/24170. Ven Malimbada Pannasara Thero 28p Dec1200:44:36
932013/03/24142. Ven Malimbada Pannasara Thero 03a Nov1200:48:28
942013/03/2489. Ven Malimbada Pannasara Thero 10p Jun1200:45:24
952013/03/2365. Ven Malimbada Pannasara Thero 26a Apr1200:53:34
962013/03/2340. Ven Malimbada Pannasara Thero 14a Mar1200:53:09
972013/03/22120. Ven Malimbada Pannasara Thero 20a Nov1100:48:48
982013/03/2277. Ven Malimbada Pannasara Thero 28p Aug1100:45:54
992013/03/223. Ven Malimbada Pannasara Thero 06a Jan1100:47:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.