පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/17අපි හතරවෙනි ලෝකයේ රටකට යයිද? | පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:02:40
22019/09/15Veemansa | වීමංසා | 2019/09/15 | Shraddha TV00:43:21
32019/09/12 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:52:36
42019/09/09 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:52:15
52019/09/08 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:57:23
62019/09/08 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:57:40
72019/09/04 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:53:51
82019/09/04 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:52:49
92019/08/28ධර්ම ඥානය යනු කුමක්ද?2019 08 25පූජ්‍ය පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි සදහම් ධර්ම කතිකාව ශ්‍රද්ධා TV00:48:36
102019/08/27 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:53:25
112019/08/25Veemansa | වීමංසා | 2019/08/25 | Shraddha TV00:49:10
122019/08/25 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:47:53
132019/08/24 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:47:58
142019/08/22 Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:52:27
152019/08/20Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.08.18 - 08.05 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:48
162019/08/15ධර්ම කථිකයන් ගෙන් ප්‍රවේසම් වන්න - Polpitimukalane Pannasiri Thero - පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:49:54
172019/08/13විකෘති ධර්ම කරුණු ප්‍රඥ්ඥාවෙන් හඳුනා ගැනීම Ven. Polpitimukalane Pannasiri thero (2019 - 08 - 12)00:43:33
182019/08/12ධර්ම කඨිකයන් වර්ග කිහිපයකි Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2019-08-1200:43:33
192019/08/11Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.08.11 - 08.05 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:49:53
202019/08/05Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero  - 2019.08.04 - 08.06 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:47:57
212019/07/14Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero  - 2019.07.14 - 08.07 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි  ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:13
222019/07/14Veemansa | වීමංසා | 2019/07/14 | Shraddha TV00:49:23
232019/07/09Polpitimukalane Pannasiri Thero - වත්ථුපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:51:33
242019/07/05ගජබා රජු දකුණු ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කල හේතුව Ven. Polpitimukalane Pannasiri thero (2019 - 07 - 04)00:57:23
252019/07/01පින යනු කුමක්ද?පූජ්‍ය පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2019 06 30 වීමංසා සදහම් ධර්ම කතිකාව00:48:15
262019/06/30වෙසක් තෙමඟුල අපේ අවුරුද්දයි පූජ්‍ය පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි2019 06 23 වීමංසා සදහම් ධර්ම කතිකාව00:24:55
272019/06/30Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.06.30 - 08.06 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:53
282019/06/30Veemansa | වීමංසා | 2019/06/30 | 7.00pm | Shraddha TV00:48:28
292019/06/21නව අරහාදී බුදුගුණ හඳුනාගනිමු - Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero00:45:11
302019/06/21නිවැරදිව තිසරණ සරණ යමු - Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero00:42:01
312019/06/16Janapathi Sandaham Yathra 16-05-201900:59:52
322019/06/09Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.06.08 - 08.06 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:11
332019/06/09Veemansa | වීමංසා | 2019/06/09 | 7.00pm | Shraddha TV00:45:05
342019/06/03Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.06.01 -  08.10 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:48:05
352019/05/15Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2019.05.15 - 08.02 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:49:03
362019/04/09Polpithimukalane Pannasiri Thero - පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:56:13
372019/03/19බුදු දහමට අනුව පොරොන්දම් ගැලපීම |ASAPUWA 2019 03 03| Polpitimukalana Pangnasiri Thero00:54:05
382019/03/06වීමංසා - ත්‍රිවිධ රත්නය Vemansa Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2019-03-0500:53:15
392019/02/28අවුල් නැති පවුල් බැරිද? - පොල්පිටිමූකලානේ හිමි00:50:41
402019/02/27වීමංසා - ත්‍රිවිධ රත්නය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2019-02- 2600:48:04
412019/02/04Ven polpitmukalane Pannadiri Thero 2019 02 01 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV01:04:23
422019/02/03තතාගත ධර්මය00:59:39
432019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Polpitimukalane Pannasiri thero01:04:32
442019/02/01Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2019-02-0100:59:39
452019/01/20සැබෑම සිංහනාදයක්|පොල්පිතිමූකලානේ පංඥාාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ ??00:03:55
462019/01/112019 - 01 - 10 පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Polpithimukalane Pannasiri thero00:54:57
472019/01/10Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2019-01-1000:54:05
482018/12/31Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-12-3100:54:09
492018/12/29Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-12-2900:58:42
502018/12/15Ven polpithimukalane Pannasiri Thero 2018 12 07 Nana pahana Sumudura Sadaham Dharma Katikawa TNL TV01:48:09
512018/12/15ආනාපානසතිය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-12-1500:49:56
522018/12/142018 - 12 - 14 පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Polpitimukalane Pannasiri thero00:52:34
532018/12/14TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.12.07 (Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:52:40
542018/12/04Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - සුගතවිනය සූත්‍රය00:56:08
552018/12/04Polpitimukalane Pannasiri thero01:01:07
562018/11/23TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.11.16 (Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:47:08
572018/11/04Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - ආළවක සූත්‍රය00:55:20
582018/10/31Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero  - 2018.10.31 - 08.06 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි  ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:35
592018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Polpitimukalane Pannasiri thero00:57:07
602018/10/15Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - පඨම අධම්‌ම සූත්‍රය00:56:48
612018/09/29Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-09-2901:01:42
622018/09/19පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 28 Ven Polpitimukalane Pannasiri thero01:01:37
632018/09/14TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/09/07 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:46:45
642018/09/06Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018.09.04 - 12.40 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:51
652018/09/04Ven polpithimukalane Pannasiri Thero 2018 08 24 Nana Pahana Sumudura Dharma katikawa TNL TV01:31:35
662018/08/31TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/08/24 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:35:32
672018/08/17Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 2018 08 10 TNL TV Nana pahana Sumudura Dharma katikawa01:51:26
682018/08/17TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/08/10 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:55:56
692018/08/05Ven.Polpitimukalane Pannasiri Thero - 2018.08.05 -  08.00 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:52
702018/08/03TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/07/27 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:53:15
712018/07/02The Wise Shall Realize | 2018/07/02 | Shraddha TV00:57:59
722018/06/30TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.22 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:54:31
732018/06/25ලෝකයේ ලොකුම බොරුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ උපත ලැබුවා කියන එක 23-06-201800:59:51
742018/06/24Ven.Polpithimukalane Pannasiri Thero - 2018.06.24 - 08.00 පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:55
752018/06/24භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලංකාවේ උපන්නා කියන අයට වෙනදේ00:10:39
762018/06/24Ven polpithimukalane pannasiri ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa. .00:50:18
772018/06/23Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-06-2301:02:48
782018/06/032013 06 28 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero English Dhamma Sermon HD01:01:28
792018/05/22Veemansa | වීමංසා | 2018/05/22 | 7.00pm | Shraddha TV00:44:43
802018/05/16Veemansa | වීමංසා | 2018/05/15 | 7.00pm | Shraddha TV00:40:37
812018/05/08Veemansa | වීමංසා | 2018/05/08 | 7.00pm | Shraddha TV00:50:48
822018/05/07උඩින් ආව අනාගාමී නෝනා බිමින් යයි...00:06:45
832018/05/07බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවේ කියන්න දුන් සාක්කි...00:02:17
842018/05/05Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - පූජ්‍ය පොල්පිටිමුකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:50:18
852018/04/30Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero, 2018.04.30 - 08.00 පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:50
862018/04/30වෙසක් දින බෞද්ධයාගෙන් වෙඩිමුරයක්...00:49:57
872018/04/29බොරුකාරයන්ට වැඳ රහතුන්ට බැන්නොත්... පොල්පිටිමූකලානේ හිමි00:39:56
882018/04/24විනාශ 11ක් ගෙනෙන අපහාසයක්...00:09:52
892018/04/20TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/04/13 ( Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero )01:36:15
902018/04/18"බුදුන් උපන්නෙ ලංකාවෙ" කියන අයට වෙනදේ00:10:39
912018/04/11සම්මා සති සංකල්පය - වීමංසා Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-04-1000:52:31
922018/04/03සම්මා වාචා, මිත්‍යා වාචා - වීමංසා Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-04-0300:45:25
932018/03/17Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-03-1700:53:41
942018/03/13Vemansa Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-03-1300:44:00
952018/03/07යතිවර මෙහෙවර Ven Mirisse Dhammika Thero and Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-03-0700:34:20
962018/03/06සම්‍යක්දෘශ්ඨිය - වීමංසා Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-03-0600:49:29
972018/02/27මිත්‍යාදෘෂ්ඨිය - වීමංසා - Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-02-2700:50:38
982018/02/27Veemansa | වීමංසා | 2018/02/27 | 7.00pm | Shraddha TV00:51:21
992018/02/13වීමංසා - සම්මා සතිය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-02-1300:40:49
1002018/01/30වීමංසා - සම්මා වායාම Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-01-3000:47:54
1012018/01/23වීමංසා - සම්මා ආජීවය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-01-2300:48:31
1022018/01/16වීමංසා - මිච්ඡා ආජීවය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 2018-01-1600:52:30
1032017/12/30Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-3000:56:15
1042017/12/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 20-12- 201700:43:47
1052017/12/05වීමංසා - සම්මාවායාම Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 05-12- 201700:54:35
1062017/12/05Veemansa | වීමංසා | 2017/12/05 | 7.00pm | Shraddha TV00:51:29
1072017/11/29තිසරණය ස්ථාපිත කරගැනීම Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 29-11- 201700:47:33
1082017/11/06Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 05-11-201700:42:40
1092017/10/28Awijjåphåna Sutta | Polpitimukalane Pannasiri Thero00:55:49
1102017/10/28Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-10-2801:00:15
1112017/10/07Budu Guna - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:06:18
1122017/10/03සංසාරය නැමැති භයානක රෝගය Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 03-10- 201700:48:05
1132017/10/03Veemansa | වීමංසා | 2017/10/03 | 7.00pm | Shraddha TV00:48:44
1142017/09/26Veemansa | වීමංසා | 2017/09/26 | 7.00pm | Shraddha TV00:49:02
1152017/09/19Veemansa | වීමංසා | 2017/09/19 | Shraddha TV00:49:54
1162017/09/09Meth Wadiima | Polpitimukalane Pannasiri Thero00:50:25
1172017/08/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 23- 08- 201700:43:21
1182017/08/16Veemansa | වීමංසා | 2017/08/15 | Shraddha TV00:49:57
1192017/08/09Ven. Polpitimukalane Pannasiri Thero 09 -08- 201700:58:58
1202017/08/05Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-0500:53:33
1212017/08/01Veemansa | වීමංසා | 2017/08/01 | Shraddha TV00:50:18
1222017/07/08Daanaya | Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero01:00:45
1232017/06/21Veemansa | වීමංසා | 2017/06/20 | Shraddha TV00:50:13
1242017/05/30Veemansa | වීමංසා | 2017/05/30 | Shraddha TV00:50:32
1252017/05/18Nivaradi Bauddayaku Wiima | Polpitimukalane Pannasiri Thero00:59:58
1262017/05/12Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-2900:56:59
1272017/03/22Veemansa | වීමංසා | 2017/03/21 - 7.00 pm | Shraddha TV00:51:23
1282017/03/11Polpithimukalane Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-03-1101:03:09
1292017/02/22Veemansa | වීමංසා | 2017/02/21 - 7.00pm | Shraddha TV00:46:12
1302017/02/15Veemansa | වීමංසා | 2017/02/14 - 7.00 pm | Shraddha TV00:45:08
1312017/02/07Veemansa | වීමංසා | 2017/02/07 - 7.00 pm | Shraddha TV00:51:19
1322017/01/29සාධු සූත්‍රය Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 29-01-201700:47:14
1332017/01/24Veemansa | වීමංසා | 2017/01/24 | Shraddha TV00:51:20
1342016/12/06Veemansa | වීමංසා | 2016/12/06 | Shraddha TV00:52:13
1352016/11/15Veemansa | වීමංසා | 2016/11/15 | Shraddha TV00:49:32
1362016/10/01Ven Polpithimukalane pannasiri thero 1-10-2016 - Pasutheveema mp400:55:10
1372016/09/13Veemansa | වීමංසා | 2016/09/13 | Shraddha TV00:54:25
1382016/09/06Veemansa | වීමංසා | 2016/09/06 | Shraddha TV00:48:05
1392016/08/30Veemansa | වීමංසා | 2016/08/30 | Shraddha TV00:43:49
1402016/07/31Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero (Satara Sati Pattanaya)00:47:19
1412016/07/26Veemansa | වීමංසා | 2016/07/26 | Shraddha TV00:49:50
1422016/07/13Veemansa | වීමංසා | 2016/07/12 | Shraddha TV00:52:15
1432016/07/05Veemansa | වීමංසා | 2016/07/05 | Shraddha TV00:50:44
1442016/06/23ජේතවන සුත්‍ර දේශණාව Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 23June 2016 wa00:49:17
1452016/04/26Veemansa | වීමංසා | Shraddha TV | 2016/04/2600:51:27
1462016/04/19Veemansa | වීමංසා | 2016/04/19 | Shraddha TV00:57:04
1472016/04/12Veemansa | වීමංසා | 2016/04/12 - 7.00 pm | Shraddha TV00:43:47
1482016/04/06Veemansa | වීමංසා | 2016/04/05 | Shraddha TV00:51:40
1492016/02/27බුදු ගුණ විග්‍රහය...පොල්පිටිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි..00:58:19
1502015/12/30Ehipassiko 2015.12.30 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:39:24
1512015/12/23Ehipassiko 2015.12.23 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:38:33
1522015/12/16Ehipassiko 2015.12.16 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:38:09
1532015/12/09Ehipassiko 2015.12.09 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:36:53
1542015/12/02Ehipassiko 2015.12.02 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:37:54
1552015/11/11Ehipassiko 2015.11.11 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:38:11
1562015/11/04Ehipassiko 2015.11.04 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:38:50
1572015/10/21Ehipassiko 2015.10.21 | Delivered by Rev: Polpitimukalana Pangnasiri Thero.00:39:19
1582015/05/12Dhamma Sermon | සුඛා සංඝස්ස සාමග්ගි | සතිපට්ඨාන සූත්‍රය | මජ්‌ඣිම නිකාය00:53:43
1592015/05/012013 06 28 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero English Dhamma Sermon01:01:55
1602015/05/012013 06 21 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero01:02:07
1612015/04/30Ehipassiko 2015.04.29 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:29:33
1622015/04/22Ehipassiko 2015.04.22 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:27:39
1632015/04/20Ehipassiko 2015.04.15 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:27:39
1642015/04/18Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 1500:53:25
1652015/04/112013 06 14 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero01:02:41
1662015/04/10Ehipassiko 2015.03.18 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:30:44
1672015/04/09Ehipassiko 2015.03.04 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:29:48
1682015/04/09Ehipassiko 2015.03.11 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:29:48
1692015/04/09Ehipassiko 2015.04.01 | Delivered by Rev: Polpitimukalane Pangnasiri Thero.00:35:07
1702015/04/022013 06 07 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:55:36
1712015/03/0924. Wasetta Sutta - Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero00:54:47
1722014/12/29Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 14 - Karmaya yanu00:54:26
1732014/11/202013 05 17 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:55:28
1742014/11/042013 05 17 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:56:44
1752014/08/212013 03 21 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:55:49
1762014/08/202013 03 10 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:53:17
1772014/08/192013 03 15 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:53:31
1782014/07/132013 02 19 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:58:15
1792014/07/04Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 13 - Dharmaya Kerehi Yomu weemee watinakama00:55:22
1802014/06/05Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 13 - Chula Hathi Padopama Suthraya00:55:43
1812014/05/11Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero 12 - Kuhaka kama00:55:33
1822014/04/28Iyyatha Suthraya Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero00:50:02
1832014/04/10Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 11 - Abyanthara saha baahira aayathana00:54:07
1842014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය පොල්පිතිමුකලානේ පඥ්ඥාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1900:55:21
1852014/03/12Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 10 - Budu Guna 200:58:19
1862014/03/09Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 9 - Deewatha Sanyukthaya00:29:10
1872014/03/09Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 8 - Karmaya00:28:20
1882014/03/04Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 7 - Wairaya00:48:30
1892014/02/02Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 6 - Budu Guna00:56:12
1902014/02/01Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 5 - niwaradi bauddayeku weeme maga00:59:58
1912014/02/01Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 4 - Maithree Bhaawanawa00:28:11
1922014/01/29Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 3 - Daanaya01:00:45
1932014/01/28Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 2 - Apa Asarana Bawa Hadunaa Ganimu00:54:45
1942014/01/28Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero 1- Aaahaara Warga 400:28:20
1952013/11/172013-11-17 ඉල් පෝය දින පොල්පිතිමූකලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:29:53
1962013/11/12Dharma Deshana | Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:57:12
1972013/11/12Dharma Deshana | Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:54:03
1982013/09/27Dharma Deshana | Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:58:23
1992013/09/15Dharma Deshana | Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:57:40
2002013/09/10Dharma Deshana | Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:40:30
2012013/08/10Samma Dittiya | Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero00:58:20
2022013/05/26Dharma Deshana | Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:56:11
2032013/03/30Polpithimukalane Pannasiri Thero - Anubuddha Sutta - Daham Vila00:56:50
2042013/03/16Danaya - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero01:00:45
2052013/03/1329. Samma Kammantha - 2012-05-22 - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero00:57:23
2062013/03/11141. Iyyatha Sutta - Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero00:50:02
2072013/03/10126. Girimananda Sutta - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero01:00:09
2082013/03/1083. Anubuddha Sutta - Polpithimukalane Pannasiri Thero00:56:50
2092013/03/1073. Lichchavi Kumara Sutta - Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero00:57:31
2102013/03/0934. Maha Kamma Vibhanga Sutta - Polpithimukalane Pagnasiri Thero01:09:53
2112012/12/30Girimananda Sutta - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero01:00:09
2122012/08/22Maha Kamma Vibhanga Sutta - Polpithimukalane Pagnasiri Thero - Suthra Dharma Deshana01:09:53
2132012/08/16Wasetta Sutta - Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero - Suthra Dharma Deshana00:54:47
2142012/08/03Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero - Indriya Dharma00:58:43
2152012/08/02Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero - Sanga Rathnaye Guna00:59:36
2162012/07/31Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero - Lichchavi Kumara Sutta00:57:31
2172012/07/21Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero - Niveradi Bauddhayaku Veema00:59:58
2182012/07/20Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero - The Buddhist TV Sinhala Bana Dharma Desana00:58:19
2192012/07/18Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:58:08
2202012/07/14Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:54:45
2212012/07/02Ven Polpitimukalane Pangnasiri Thero - Dharma Desana01:00:14
2222012/06/29Ven Polpitimukalane Pangnasiri Thero - Samma Vaayaama00:54:28
2232012/06/292012-05-22 Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero - Samma Kammantha00:57:23
2242012/06/06Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero - Iyyatha Sutta00:50:02
2252012/04/05Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero - Dharma Desana at Mahiyanganaya00:41:16
2262012/04/03Ven Polpitimukalane Pannasiri Thero - Meththa (Maithree) Bavanava00:50:25
2272012/02/25VEN.POLPITIMUKALANE PANNASIRI THERO.WMV02:33:19
2282012/02/11The Buddhist TV Dharma Desana Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero00:48:30
2292012/01/22The Buddhist TV Dharma Desana - Polpithimukalane Pannasiri Thero - Anubuddha Sutta00:56:50
2302011/09/05Dhamma Sermon - Part III [Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero]00:15:00
2312011/09/05Dhamma Sermon - Part II [Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero]00:15:00
2322011/09/05Dhamma Sermon - Part I [Ven Polpithimukalane Pannasiri Thero]00:15:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.