මීරිගම ඉන්දවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/06Learning Pali 18200:21:48
22019/04/05Learning Pali 18100:21:32
32019/04/05Learning Pali 18000:19:11
42019/04/05Learning Pali 17900:20:21
52019/04/05Learning Pali 17800:20:36
62019/04/05Learning Pali 17700:21:35
72019/04/05Learning Pali 17600:23:27
82019/04/05Learning Pali 17500:22:48
92019/04/05Learning Pali 17400:17:33
102019/04/05Learning Pali 17300:16:12
112019/04/03Learning Pali 17200:22:45
122019/04/03Learning Pali 17100:19:02
132019/04/03Learning Pali 17000:18:58
142019/04/03Learning Pali 16900:20:12
152019/04/03Learning Pali 16800:20:53
162019/04/03Learning Pali 16700:22:37
172019/04/03Learning Pali 16600:22:45
182019/04/02Learning Pali 16500:22:56
192019/04/02Learning Pali 16400:22:29
202019/04/02Learning Pali 16300:21:58
212019/02/08Learning Pali 16200:22:30
222019/02/08Learning Pali 16100:20:55
232019/02/07Learning Pali 16000:20:12
242019/02/07Learning Pali 15900:21:10
252019/02/07Learning Pali 15800:19:45
262019/02/07Learning Pali 15700:19:04
272019/02/07Learning Pali 15600:18:36
282019/02/07Learning Pali 15500:20:07
292019/02/07Learning Pali 15400:18:24
302018/06/04Learning Pali 15300:18:52
312018/06/04Learning Pali 15200:20:03
322018/06/04Learning Pali 15100:20:06
332018/06/04Learning Pali 15000:19:37
342018/06/03Learning Pali 14900:21:27
352018/06/03Learning Pali 14800:21:39
362018/06/02Learning Pali 14700:18:04
372018/06/02Learning Pali 14600:19:32
382018/06/02Learning Pali 14500:18:36
392018/06/02Learning Pali 14400:23:07
402018/06/02Learning Pali 14300:21:01
412018/06/02Learning Pali 14200:17:09
422018/06/02Learning Pali 14100:17:45
432018/06/02Learning Pali 14000:18:14
442018/06/01Learning Pali 13900:23:35
452018/06/01Learning Pali 13800:21:11
462018/06/01Learning Pali 13400:18:50
472018/06/01Learning Pali 13300:19:05
482018/06/01Learning Pali 13200:21:13
492018/06/01Learning Pali 13100:25:12
502018/05/30Learning Pali 13000:18:40
512018/05/30Learning Pali 12900:18:22
522018/05/30Learning Pali 12800:19:20
532018/05/30Learning Pali 12700:19:14
542018/05/30Learning Pali 12600:17:11
552018/05/30Learning Pali 12500:17:44
562018/05/30Learning Pali 12400:21:40
572018/05/30Learning Pali 12300:20:57
582018/05/30Learning Pali 12200:23:29
592018/05/29Learning Pali 12100:23:53
602018/05/29Learning Pali 12000:29:16
612018/05/29Learning Pali 11900:26:14
622018/05/29Learning Pali 11800:21:20
632018/05/29Learning Pali 11700:22:46
642018/05/29Learning Pali 11600:22:59
652018/05/29Learning Pali 11500:19:46
662018/05/29Learning Pali 11400:19:47
672018/05/28Learning Pali 11300:18:57
682018/05/28Learning Pali 11200:19:21
692018/05/28Learning Pali 11100:18:21
702018/05/28Learning Pali 11000:19:10
712018/05/28Learning Pali 10900:20:26
722018/05/28Learning Pali 10800:17:03
732018/05/28Learning Pali 10700:21:15
742018/05/28Learning Pali 10600:20:06
752018/05/28Learning Pali 10500:19:58
762018/05/28Learning Pali 10400:20:53
772018/05/28Learning Pali 10300:21:06
782018/05/28Learning Pali 10200:20:52
792018/05/28Learning Pali 10100:22:42
802018/05/28Learning Pali 10000:20:06
812018/05/28Learning Pali 9900:23:20
822018/05/28Learning Pali 9800:15:51
832018/05/28Learning Pali 9700:23:07
842018/05/28Learning Pali 9600:21:23
852018/05/28Learning Pali 9500:21:16
862018/05/28Learning Pali 9400:17:51
872018/05/28Learning Pali 9300:23:47
882018/05/28Learning Pali 9200:22:26
892018/05/28Learning Pali 9100:21:01
902018/05/28Learning Pali 9000:20:07
912018/05/28Learning Pali 8900:21:32
922018/05/28Learning Pali 8800:19:10
932018/05/28Learning Pali 8700:21:50
942018/05/28Learning Pali 8600:19:50
952018/05/28Learning Pali 8500:21:28
962018/05/28Learning Pali 8400:21:27
972018/05/28Learning Pali 8300:23:55
982018/05/28Learning Pali 8200:19:35
992018/05/28Learning Pali 8100:22:06
1002018/05/28Learning Pali 8000:19:43
1012018/05/28Learning Pali 7900:24:02
1022018/05/28Learning Pali 7800:22:42
1032018/05/28Learning Pali 7700:21:59
1042018/05/27Learning Pali 7600:27:24
1052018/05/27Learning Pali 7500:25:17
1062018/05/27Learning Pali 7400:24:05
1072018/05/27Learning Pali 7300:24:04
1082018/05/27Learning Pali 7200:23:14
1092018/05/27Learning Pali 7100:10:56
1102018/05/27Learning Pali 7000:22:09
1112018/05/27Learning Pali 6900:24:01
1122018/05/27Learning Pali 6800:24:27
1132018/05/27Learning Pali 6700:21:01
1142018/05/27Learning Pali 6600:25:00
1152018/05/27Learning Pali 6500:28:35
1162018/05/27Learning Pali 6400:25:27
1172018/05/27Learning Pali 6300:24:20
1182018/05/27Learning Pali 6200:21:43
1192018/05/27Learning Pali 6100:23:16
1202018/05/27Learning Pali 6000:22:04
1212018/05/27Learning Pali 5900:21:39
1222018/05/27Learning Pali 5800:22:03
1232018/05/27Learning Pali 5700:21:55
1242018/05/27Learning Pali 5600:21:58
1252018/05/27Learning Pali 5500:21:11
1262018/05/27Learning Pali 5400:23:20
1272018/05/27Learning Pali 5300:23:26
1282018/05/26Learning Pali 5200:20:42
1292018/05/26Learning Pali 5100:24:33
1302018/05/26Learning Pali 5000:23:04
1312018/05/26Learning Pali 4900:23:43
1322018/05/26Learning Pali 4800:22:00
1332018/05/26Learning Pali 4700:20:15
1342018/05/26Learning Pali 4600:24:13
1352018/05/26Learning Pali 4500:22:58
1362018/05/26Learning Pali 4400:16:58
1372018/05/26Learning Pali 4300:24:57
1382018/05/26Learning Pali 4200:17:59
1392018/05/26Learning Pali 4100:21:42
1402018/05/26Learning Pali 4000:21:40
1412018/05/26Learning Pali 3900:25:26
1422018/05/26Learning Pali 3800:25:21
1432018/05/26Learning Pali 3700:21:54
1442018/05/26Learning Pali 3600:26:19
1452018/05/26Learning Pali 3500:25:19
1462018/05/26Learning Pali 3400:22:24
1472018/05/26Learning Pali 3300:26:15
1482018/05/25Learning Pali 3200:25:06
1492018/05/25Learning Pali 3100:21:50
1502018/05/25Learning Pali 3000:22:53
1512018/05/25Learning Pali 2900:25:45
1522018/05/25Learning Pali 2800:22:38
1532018/05/25Learning Pali 2700:21:30
1542018/05/25Learning Pali 2600:15:18
1552018/05/25Learning Pali 2500:23:09
1562018/05/25Learning Pali 2400:23:06
1572018/05/25Learning Pali 2300:22:28
1582018/05/25Learning Pali 2200:28:58
1592018/05/25Learning Pali 2100:24:25
1602018/05/25Learning Pali 2000:24:42
1612018/05/25Learning Pali 1900:19:51
1622018/05/25Learning Pali 1800:29:00
1632018/05/25Learning Pali 1700:24:31
1642018/05/25Learning Pali 1600:24:46
1652018/05/25Learning Pali 1500:22:34
1662018/05/25Learning Pali 1400:20:45
1672018/05/25Learning Pali 1300:25:16
1682018/05/25Learning Pali 1200:21:06
1692018/05/25Learning Pali 1100:25:56
1702018/05/25Learning Pali 1000:22:40
1712018/05/25Learning Pali 0900:25:17
1722018/05/25Learning Pali 0800:19:40
1732018/05/25Learning Pali 0700:25:49
1742018/05/25Learning Pali 0600:28:06
1752018/05/25Learning Pali 0500:25:23
1762018/05/24Learning Pali 0400:18:39
1772018/05/24Learning Pali 0300:18:53
1782018/05/09Learning Pali 0200:24:08
1792018/05/09Learning Pali 0100:25:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.