ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/062019-09-14 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 03 - Ilukegama Aththadassi Thero02:27:56
22019/11/06අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 03 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:27:56
32019/10/182019-08-10 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 02 - Ilukegama Aththadassi Thero02:11:42
42019/10/18අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 02 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:11:42
52019/10/052019-07-13 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 01 - Ilukegama Aththadassi Thero02:03:58
62019/10/04අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 01 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:03:58
72019/09/242018-10-18 දිට්ඨි විශුද්ධිය - සත්‍ය ඥානය සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳ මූලික උපදෙස් - ඉළුකේගම අත්ථදස්සී හිමි01:10:10
82019/09/24දිට්ඨි විශුද්ධිය - සත්‍ය ඥානය හෙවත් සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳ මූලික උපදෙස්01:10:10
92019/09/192019-09-13 බිනර පොහෝ ධර්ම දේශනාව - "සම්මා සතිය" - පූජ්‍ය. ඉළුකේගම අත්ථදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:47
102019/09/192019-09-13 බිනර පොහෝ ධර්ම දේශනාව - "සම්මා සතිය" - පූජ්‍ය. ඉළුකේගම අත්ථදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:47
112019/05/14විපස්සනාව (කායානුපස්සනාව - ධාතු මනසිකාරය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
122019/05/02අනුශය නැසීම - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:40
132019/05/01ක්ලේෂප්‍රහාන (ද්විතීය භාගය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:27
142019/04/30ක්ලේෂප්‍රහාන (ප්‍රථම භාගය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:01
152019/04/24ආනාපානසතියට උවදුරු හා උපකාරක ධර්මයන් හඳුනාගනිමු - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:03:52
162019/03/17ආසවක්ඛයෝ (Asrawa Prahana - Anichchanupassana 3) - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:11
172019/03/15ඝනය විනිවිද (Anichchanupassana 2) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:19
182019/03/13ලෝකෝත්තරානුලෝම අනිච්චය (අනිච්චානුපස්සනාව) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:44:53
192019/02/252019-02-19 නිවැරදිව තිසරණය සරණ යාම - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:14:36
202019/02/012019-01-20 දුරුතු පොහෝ පස්වරු ධර්ම සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:50
212019/01/302019-01-20 දුක උපදින හැටි හා නිරුද්ධ වන හැටි - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:23:10
222019/01/07විදර්ශණාභූමි - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:33:42
232018/10/172018-09-15 විදර්ශනා මූලික උපදෙස් - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:10:28
242018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:03:40
252018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - 2 - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි00:47:27
262018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම01:03:40
272018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - දිවිතීය භාගය00:47:27
282018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - 01 - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:01:02
292018/10/142018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - ප්‍රථම භාගය01:01:02
302018/10/122018-09-13 අනිච්චානුපස්සනාව වැඩෙන නොවැඩෙන හේතු - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:09
312018/10/122018-09-13 අනිච්චානුපස්සනාව වැඩෙන නොවැඩෙන හේතු00:58:09
322018/10/102018-09-13 සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිය යුතු අනුපස්සනා01:44:44
332018/10/102018-09-13 සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිය යුතු අනුපස්සනා01:44:44
342018/08/232016-10-27 විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
352018/08/212016-10-27 විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
362018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
372018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
382018/08/122017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
392018/08/102017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
402018/07/302017-01-12 සතිය දියුණු කරගැනීමට01:15:15
412018/07/302018-06-27 නිවන් දකින කෙනාගේ පිළිවෙත හෙවත් විදර්ශනා භූමිය01:33:43
422018/07/302017-01-12 සතිය දියුණු කරගැනීමට...01:15:15
432018/07/24නිවන් දකින කෙනාගේ පිළිවෙත හෙවත් විදර්ශනා භූමිය01:33:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.