ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/152020-07-11 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 14 - Ven. Ilukegama Aththadassi Thero02:02:29
22020/07/152020-07-11 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 14 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:02:29
32020/07/082020-06-27 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 13 - UIlukegama Aththadassi Thero02:00:11
42020/07/072020-06-27 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 13 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:00:11
52020/06/232020-06-20 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 12 - Ilukegama Aththadassi Thero01:57:50
62020/06/222020-06-20 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 12 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:57:50
72020/06/132020-06-06 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 11 - Ven. Ilukegama Aththadassi Thero01:56:12
82020/06/132020-06-06 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 11 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:56:12
92020/06/05නාම රූප විදර්ශනාව | අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:17:50
102020/06/032020-05-30 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 10 - Ilukegama Aththadassi Thero01:53:19
112020/06/022020-05-30 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 10 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:19
122020/05/312017-12-xx සිහිය පිහිටුවා ගැනීම හා සක්මන් භාවනාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:22:23
132020/05/31සිහිය පිහිටුවා ගැනීම හා සක්මන් භාවනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:22:23
142020/05/272017-12-xx සිහිය පිහිටුවා ගැනීම හා සක්මන් භාවනාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:22:23
152020/05/252020-05-16 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 09 - Ilukegama Aththadassi Thero01:57:36
162020/05/252020-05-07 සිතේ පහළ වන අකුසල විතර්ක දුරුකරගැනීමට උපදෙසක්- Ilukegama Aththadassi Thero00:42:55
172020/05/242020-05-16 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 09 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:57:36
182020/05/192020-05-07 සිතේ පහළ වන අකුසල විතර්ක දුරුකරගැනීමට උපදෙසක්- අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:55
192020/05/172020-05-09 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 08 - Ilukegama Aththadassi Thero01:59:36
202020/05/17පූජ්‍ය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි | සම්මුතිය බිද පරමාර්ථය නිවැරදිව දකින්න01:10:14
212020/05/112020-05-09 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 08 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:36
222020/05/052020-05-02 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 07 - Ilukegama Aththadassi Thero02:07:52
232020/05/042020-05-02 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 07 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:07:52
242020/04/272020-04-25 මෛත්‍රි චිත්තය දියුණු කරගැනීමට යෝනිසෝමනසිකාර අත්වැලක් - Ilukegama Aththadassi Thero01:01:31
252020/04/272020-04-25 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 06 - Ilukegama Aththadassi Thero02:14:20
262020/04/272020-04-25 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 06 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:14:20
272020/04/262020-04-25 මෛත්‍රි චිත්තය දියුණු කරගැනීමට යෝනිසෝමනසිකාර අත්වැලක් - Ven. Ilukegama Aththadassi Thero01:01:31
282020/04/132020-04-11 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 05 - Ilukegama Aththadassi Thero02:12:19
292020/04/112020-04-11 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 05 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:12:19
302020/04/102020-03-14 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 08(ii) - Ilukegama Aththadassi Thero00:57:36
312020/04/102020-04-04 විමුක්ති ද්වාරය - Skype සදහම් සාකච්ඡාව 04 - Ilukegama Aththadassi Thero01:27:40
322020/04/10අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 08(ii) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:36
332020/04/052020-03-28 "විමුක්ති ද්වාරය" skype සදහම් සාකච්ඡාව 3 - Ilukegama Aththadassi Thero01:50:32
342020/04/052020-04-04 "විමුක්ති ද්වාරය"- ස්කයිප් සදහම් සාකච්ඡාව 4 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:27:40
352020/03/302020-03-28 "විමුක්ති ද්වාරය" - ස්කයිප් සදහම් සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:32
362020/03/292020-03-14 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 08(i) - Ilukegama Aththadassi Thero00:48:28
372020/03/27අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 08(i) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:28
382020/03/252020-03-21 ස්කයිප් "සවනට සිසිලස" අන්තර්ජාල රේඩියෝව - Ilukegama Aththadassi Thero02:05:18
392020/03/242020-03-21 "විමුක්ති ද්වාරය" - ස්කයිප් ධර්ම සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:05:18
402020/03/232020-03-15 ත්‍රිලක්ෂණය - ස්කයිප් ධර්ම සාකච්ඡාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:46:35
412020/03/212020-03-15 "ත්‍රිලක්ෂණය" - ස්කයිප් ධර්ම සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:35
422020/03/212020-03-09 පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව 2 - Ilukegama Aththadassi Thero00:38:25
432020/03/212020-03-09 පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව 1 - Ilukegama Aththadassi Thero01:25:55
442020/03/172020-03-09 "පංච උපාදානස්කන්ධය" ධර්ම දේශනාව - දෙවන කොටස - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:25
452020/03/172020-03-09 "පංච උපාදානස්කන්ධය" ධර්ම දේශනාව - පළමු කොටස - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:25:55
462020/03/142020-02-22 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 07 - Ilukegama Aththadassi Thero02:05:48
472020/03/11අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 07 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:05:48
482020/02/202020-02-14 මාතර ධර්ම දේශනාව - Ilukegama Aththadassi Thero02:06:38
492020/02/182020-02-14 මාතර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ02:06:38
502020/02/062020-01-11 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 06(ii) - Ilukegama Aththadassi Thero00:40:05
512020/02/062020-01-11 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 06(i) - Ilukegama Aththadassi Thero01:16:35
522020/02/06අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 06(ii) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:05
532020/01/27අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 06(i) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:35
542020/01/232020-01-10 දුරුතු පොහෝ ධර්ම දේශනාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:24:19
552020/01/142020-01-10 දුරුතු පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:24:19
562020/01/122019-12-14 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 05 - Ilukegama Aththadassi Thero01:35:16
572020/01/08අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 05 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:35:16
582020/01/052019-11-25 ඉළුකේගම ධර්ම දේශනාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:59:22
592019/12/302019-11-25 ඉළුකේගම ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:59:22
602019/12/122019-10-13 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 04(ii) - Ilukegama Aththadassi Thero01:02:31
612019/12/12අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 04(ii) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:31
622019/12/052019-10-13 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 04(i) - Ilukegama Aththadassi Thero01:14:19
632019/11/29අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 04(i) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:19
642019/11/062019-09-14 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් 03 - Ilukegama Aththadassi Thero02:27:56
652019/11/06අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 03 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:27:56
662019/10/182019-08-10 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 02 - Ilukegama Aththadassi Thero02:11:42
672019/10/18අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 02 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:11:42
682019/10/052019-07-13 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 01 - Ilukegama Aththadassi Thero02:03:58
692019/10/04අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 01 - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:03:58
702019/09/242018-10-18 දිට්ඨි විශුද්ධිය - සත්‍ය ඥානය සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳ මූලික උපදෙස් - ඉළුකේගම අත්ථදස්සී හිමි01:10:10
712019/09/24දිට්ඨි විශුද්ධිය - සත්‍ය ඥානය හෙවත් සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳ මූලික උපදෙස්01:10:10
722019/09/192019-09-13 බිනර පොහෝ ධර්ම දේශනාව - "සම්මා සතිය" - පූජ්‍ය. ඉළුකේගම අත්ථදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:47
732019/09/192019-09-13 බිනර පොහෝ ධර්ම දේශනාව - "සම්මා සතිය" - පූජ්‍ය. ඉළුකේගම අත්ථදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:47
742019/05/14විපස්සනාව (කායානුපස්සනාව - ධාතු මනසිකාරය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
752019/05/02අනුශය නැසීම - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:40
762019/05/01ක්ලේෂප්‍රහාන (ද්විතීය භාගය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:27
772019/04/30ක්ලේෂප්‍රහාන (ප්‍රථම භාගය) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:01
782019/04/24ආනාපානසතියට උවදුරු හා උපකාරක ධර්මයන් හඳුනාගනිමු - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ02:03:52
792019/03/17ආසවක්ඛයෝ (Asrawa Prahana - Anichchanupassana 3) - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:11
802019/03/15ඝනය විනිවිද (Anichchanupassana 2) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:19
812019/03/13ලෝකෝත්තරානුලෝම අනිච්චය (අනිච්චානුපස්සනාව) - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:44:53
822019/02/252019-02-19 නිවැරදිව තිසරණය සරණ යාම - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:14:36
832019/02/012019-01-20 දුරුතු පොහෝ පස්වරු ධර්ම සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:50
842019/01/302019-01-20 දුක උපදින හැටි හා නිරුද්ධ වන හැටි - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:23:10
852019/01/07විදර්ශණාභූමි - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:33:42
862018/10/172018-09-15 විදර්ශනා මූලික උපදෙස් - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:10:28
872018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:03:40
882018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - 2 - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි00:47:27
892018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම01:03:40
902018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - දිවිතීය භාගය00:47:27
912018/10/152018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - 01 - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:01:02
922018/10/142018-09-14 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් දුරුවන කෙලෙස් - ප්‍රථම භාගය01:01:02
932018/10/122018-09-13 අනිච්චානුපස්සනාව වැඩෙන නොවැඩෙන හේතු - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:09
942018/10/122018-09-13 අනිච්චානුපස්සනාව වැඩෙන නොවැඩෙන හේතු00:58:09
952018/10/102018-09-13 සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිය යුතු අනුපස්සනා01:44:44
962018/10/102018-09-13 සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිය යුතු අනුපස්සනා01:44:44
972018/08/232016-10-27 විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
982018/08/212016-10-27 විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:48:33
992018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
1002018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
1012018/08/122017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
1022018/08/102017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
1032018/07/302017-01-12 සතිය දියුණු කරගැනීමට01:15:15
1042018/07/302018-06-27 නිවන් දකින කෙනාගේ පිළිවෙත හෙවත් විදර්ශනා භූමිය01:33:43
1052018/07/302017-01-12 සතිය දියුණු කරගැනීමට...01:15:15
1062018/07/242018-06-27 නිවන් දකින කෙනාගේ පිළිවෙත හෙවත් විදර්ශනා භූමිය01:33:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.