ඇල්ලේ කුසලඤාන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12013/11/02සදහම් සිසීල 2008 alle Kusalagnana Thero01:29:30
22013/10/31සදහම් සිසීල 2008 alle Kusalagnana Thero-101:13:37
32013/10/19පටිච්චසමුප්පාදය alle Kusalagnana Thero00:58:05
42013/09/21අපි ධර්මය පුරුදු කරමු alle Kusalagnana Thero01:20:09
52013/09/10·•●░║හත්ථිසාරිපුත්ත සූත්‍රය║░●•٠00:58:39
62013/05/22චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - 02 | Shraddha TV01:11:20
72012/02/22Monza Mahamevnawa 2011 part300:23:17
82012/01/26Monza Mahamevnawa 2011 part501:02:14
92012/01/26Monza Mahamevnawa 2011 part401:00:33
102012/01/25Monza Mahamevnawa 2011 part200:30:02
112012/01/25Monza Mahamevnawa 2011 part100:30:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.