මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/14Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-10-1300:52:24
22018/10/07Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-10-0600:53:12
32018/09/22Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-2200:53:34
42018/09/15Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-1500:53:17
52018/09/08Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-0800:53:56
62018/09/02Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-09-0100:52:50
72018/08/22Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-08-1800:54:57
82018/08/12Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-08-1100:56:22
92018/08/05Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-2800:54:54
102018/07/29Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-2800:51:18
112018/07/21Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-2100:54:04
122018/07/15Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-1400:54:11
132018/07/07Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-07-0700:55:49
142018/06/30Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-06-3000:55:15
152018/06/16Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-06-1600:52:29
162018/05/29Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-2600:48:18
172018/05/26Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-1900:52:31
182018/05/21Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-05-0500:53:16
192018/05/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-2800:52:54
202018/04/23Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-2100:48:43
212018/04/08Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-04-0700:48:59
222018/04/01Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-3100:52:29
232018/03/25Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-2400:54:36
242018/03/18Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-1700:53:58
252018/03/11Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-1000:48:53
262018/03/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-03-0300:53:24
272018/02/25Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-2400:56:48
282018/02/18Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-1700:56:52
292018/02/12Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-1000:43:12
302018/02/04Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-02-0300:53:49
312018/01/27Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-2700:58:22
322018/01/25රුවන්වැලි මහා සෑය 1-කොටස ඉන්ද්‍රගුප්ත නම් මහා රහතන් වහන්සේ දුටුගැමුණු රජතුමා හට මහා සෑය හදන්න....00:52:22
332018/01/20Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-2000:57:37
342018/01/14Madirigiriye Punnasara Thero - Darma Dakshina 2018-01-1300:53:22
352017/10/21Madirigiriye Punnasara Thero - Pahan Kanda 2017-10-2101:03:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.