රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/13පර්යන්කයේ සිට වීරිය ඉන්ද්‍රිය හැසිරවීම Ven. Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2020 - 01 - 11)00:52:14
22020/01/03Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero  2020.01.02 - 20.03 රාජසිංහගම තිලකධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:23
32019/12/20යුද්ධයේදී පළිහ පෙරටුකොට ඉදිරියට යන්නා සේ Ven. Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2019 - 12 -18)00:48:15
42019/11/20"මම දැන් මෙතනයි" Ven. Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2019 - 11 - 19)00:55:32
52019/10/13ද්වේශ අරමුණට ප්‍රතිචාර ප්‍රතික්‍රියා නොකිරීමට Ven. Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2019- 10- 12)00:56:30
62019/09/07ලුනු නැති ව්‍යංජනයක් මෙන් වූ සතිය නැති ජීවිත Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2019 - 09 - 06)00:55:12
72019/08/27Rajasinghagama Thilakadhamma Himi 10 00 PM Kandy 2019.04.2501:00:27
82019/08/22Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero - 2019.08.17 - 14.35 රාජසිංහගම තිලකධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:49:48
92019/08/13රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි ..සතිය ගැන ඔබ දන්නේ මොනවද? 2019,01.0100:54:34
102019/08/13Rajasinghagama Thilakadhamma Himi darmadesana00:55:19
112019/07/30කොස් කපන්නට පෙර තෙල් අත තැවරීමෙන් කොහොල්ල නොගෑවේ, කෙලෙස් නොතැවරීමට සතිය සමත් (2019 - 07 - 29)00:54:54
122019/07/29දියුණු කරගත් සතිය අරමුණෙහි පොලාපනින ස්භාවයෙන් වෙන් කර ගැනීම (2019 - 07 - 28)00:57:10
132019/07/28ක්ලේශ කාම, වස්තු කාම දෙකම අත හැරුනු සතිමත් බව ඔස්සේ රූප, අරූප ධ්‍යාන සම වැදීම (2019 - 07 - 27)00:54:48
142019/07/16Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero - 2019.07.16 - 08.02 රාජසිංහගම තිලකධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:18
152019/07/04යුද්ධයේ ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට තරම් ඔබේ බංකරය ආරක්ෂිතද Rajasinghagama Thilakadhamma thero (2019-7-3)00:54:39
162019/06/08පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි2019 06 03 කායානුපස්සනාව පවත්වා ගැනීමට පිරිමි පෞරුෂයක් අවශ්‍යයි00:52:41
172019/06/06මනෝ වර්ධන ශූරයන්ට ව්‍යායාම පහසුවට උපක්‍රම (2019 - 06 - 06) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:52:09
182019/06/03කායානුපස්සනාව පවත්වා ගැනීමට පිරිමි පෞර්ශයක් අවශ්‍යය (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:52:42
192019/05/29පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි 2019 05 21හස්තියකු මඩෙන් ගොඩ වෙන්නා සේ අකුසලයෙන් ගොඩ එන්න,බෞද්ධයා tv00:52:25
202019/05/25SMS මගින් කායානුපස්සනාව වැඩීම (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:53:31
212019/05/22හස්ථියෙකු මඩෙන් ගොඩ එන්නාක් සේ අකුසල්යෙන් ගොඩ එන්න (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:52:42
222019/05/07සිත අරමුණෙන් පිට පැනීම ස්භාවිකයි, නිරෝගී දරුවා තොටිල්ලෙන් පනින්නාක් මෙන් - රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:55:02
232019/05/05කායගතාසතිය වැඩීමට උපක්‍රම (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:55:47
242019/05/01මමත් එක්ක මම සිටීම සතිය පිහිටුවීමයි (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:53:22
252019/03/182019 - 03 - 16 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:53:53
262019/02/122019 - 02 - 12 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:57:31
272019/02/012019 - 02 - 01 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:58:56
282019/01/22Rev. Rajasinghagama Thilakadamma Thero -The Buddhist TV Dharma Desana 2019.01.01.haladiwala00:59:09
292019/01/11Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero - 2019.01.05 - 13.05  රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:53:38
302019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:54:34
312018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:56:44
322018/12/182018 - 12 - 18 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:57:56
332018/12/032018 - 12 - 03 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:58:26
342018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:54:13
352018/11/022018 - 11 - 01 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි (ii) - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:56:01
362018/11/012018 - 11 - 01 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:53:55
372018/10/262018 - 10 - 26 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි - Ven. Rajasinghagama Thilakadhamma thero01:00:11
382018/10/26Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero 2018.10.21 - 14 30 රාජසිංහගම තිලකධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:56:05
392018/10/082018 - 10 - 07 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:56:13
402018/10/07Ven.Rajasinghegama Thilakadhamma Thero, 2018.10.02 - 14.35 රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි.00:51:59
412018/10/03-පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි 2018.08.2300:55:56
422018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero01:00:33
432018/09/18පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි 2018 08 23 Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:53:23
442018/09/12පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි 2018 06 15 Ven Rajasinghagama Thilakadhamma thero00:53:52
452018/09/08Ven Rajasinghagama Thilakadhamma Thero- 28 -06 -201800:54:40
462018/08/03Rev Rajasinghagama Thilakadhamma dharmadesana 2018.07.2300:57:30
472018/03/25පිං පව්වල විපාක - Rev. rajasinghegama thilakadhamma thero -පූජ්‍ය රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:52:02
482017/11/27Rev. Rajasinghagama Thilakadamma Thero -The Buddhist TV Dharma Desana 2017 11 2600:57:16
492017/08/30Rev Rajasinghagama Thilakadhamma Thero - The Buddhist TV Dharma Desana01:05:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.