භන්තෙ බුද්ධරක්ඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/172019 0712 Bhante Buddharakkhita for BSWA Ajahn Brahm 70th00:20:38
22019/05/12Address by Bhante Buddharakkhita from Uganda at the 16th United Nations Day of Vesak in Vietnam 201900:10:12
32018/09/06TEACHING BUDDHISM Ugandan buddhist monk seeks to spread his religion00:05:13
42018/09/04Planting Dhamma Seeds00:06:37
52018/06/27Hiri and Ottapa - Guardians of the World - Bhante Buddharakkhita - 2018052901:07:05
62018/06/27The Fruits of Generosity Visible Here and Now - Bhante Buddharakkhita - 2018052000:48:47
72018/06/19Q&A with Bhante Buddharakkhita - 2018060802:02:03
82018/06/19Qualities of a Stream Enterer - Bhante Buddharakkhita - 2018060902:01:27
92018/06/19Stinginess & Aversion Part 2 of 2 - Bhante Buddharakkhita - 2018061001:05:41
102018/06/19Stinginess & Aversion Part 1 of 2 - Bhante Buddharakkhita - 2018061000:54:01
112018/03/19Buddha Dharma How I became a Buddhist A talk by Ven Bhante Buddharakkhita00:49:07
122017/12/07A Message from Ven. Bhante Buddharakkhita00:02:33
132017/11/09Bhante Buddharakkhita Q&A- Purpose of Life, Acronym to Help Meditation Practice, Making De02:04:42
142017/11/09Bhante Buddharakkhita Q&A- Purpose of Life, Acronym to Help Meditation Practice, Making De01:55:35
152017/08/09Everyone listen to dhamma talks from African - uganda Buddhists monk Ven. Bhante Buddharakkhita in C00:09:05
162017/07/09The Similes of Elephant Dhp 326, 328, 332 - Bhante Buddharakkhita - 2017052101:05:26
172017/07/07Bhante Buddharakkhita Talk on Buddhist Ethics00:21:26
182017/06/13Vesak Day Morning Service Talk - Bhante Buddharakkhita - 2017051000:39:53
192017/06/13Vesak Eve Dhamma Talk - Bhante Buddharakkhita - 2017050901:31:06
202017/05/29Bhante Buddharakkhita | First and Last Freedom: Right View | Dharma Talk | 200901:02:07
212017/02/19Success Through Adversity - A University Perspective (Bhante Buddharakkhita)01:14:19
222017/02/11Bhante Buddharakkhita - More Dhamma Less Drama00:55:53
232017/01/25Bhante Buddharakkhita - Healing Difficult Emotions: Freedom From Fear v200:48:15
242017/01/25Freedom of the Heart and Mind - Bhante Buddharakkhita - 2016111601:05:44
252017/01/25Do You think you have a destiny - Bhante Buddharakkhita - 2016112601:44:01
262016/10/21Bhante Buddharakkhita - Misconceptions of Buddhism01:16:05
272016/10/21Bhante Buddharakkhita - Healing Difficult Emotions: Freedom From Fear01:04:49
282016/10/12Bhante Buddharakkhita - Finding Meaning in a Job you Hate01:18:19
292016/10/11Bhante Buddharakkhita - Giving and Gratitude00:27:01
302016/10/11Bhante Buddharakkhita - Turning Grief into Gratitude01:13:30
312016/09/26Bhante Buddharakkhita - Freedom from Non-Clinging to View00:46:05
322016/09/02Bhante Buddharakkhita- The Way to Heaven: A Buddhist's Perspective01:01:47
332016/09/02Bhante Buddharakkhita - Freedom of the Heart and Mind01:07:03
342016/05/28Bhante Buddharakkhita - How to have peace in your mind - 2016052001:17:35
352016/05/28Bhante Buddharakkhita - Life of a Buddhist Monk in Uganda - 2016052201:24:16
362016/05/28Bhante Buddharakkhita -Taking Refuges and 5 precepts - Vesak Day - 2016052100:55:20
372016/01/12Turning Obstacles into Opportunity in Life - Bhante Buddhrakkhita01:14:19
382015/09/23Talk by Bhante Buddharakkhita at Stanford University01:01:40
392015/09/19Bhante Buddharakkhita - Kamma, Rebirth And The Common Misconceptions00:56:40
402015/07/16Bhante Buddharakkhita: Death and Deathlessness01:01:44
412015/07/12Bhante Buddharakkhita - Neurodhamma (Dhamma forum based on the book Buddha's Brain by Rick Hansen00:57:49
422015/07/09Turning Obstacles into Opportunity in Life by Bhante Buddhrakkhita02:00:10
432015/06/23Bhante Buddharakkhita - Happiness Formula01:03:48
442015/06/11Bhante Buddharakkhita Q&A- Purpose of Life, Acronym to Help Meditation Practice, Making Decision01:05:24
452015/06/09Bhante Buddharakkhita - Fears: Death, Public Speaking and Mother-In-Laws00:54:58
462015/06/06Bhante Buddharakkhita - Compassion as a basis for ethical conduct, concentration and wisdom00:42:56
472015/05/22Bhante Buddharakkhita - Welfare and Happiness of All Living Beings01:03:57
482014/04/01Buddha Dharma - How I became a Buddhist-A talk by Ven Bhante Buddharakkhita00:28:59
492008/12/12refugefinal.mpg00:02:43
502008/01/27Myanmar (Burma) Monk00:06:37
512008/01/27Planting Dhamma Seeds00:08:29
522008/01/26Bhikkhu Buddharakkhita00:06:54
532008/01/25The Uganda Budddhist Centre00:06:54

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.