පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/17සතර ඉරියව්වෙන්ම වැඩිය හැකි සමථ කර්මස්ථාන Ven. Pathakada Sumanathissa thero (2019 - 09 - 16)00:52:16
22019/03/112019 - 03 - 11 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:51:53
32019/03/032019-03-02 මහා බෝ මහා සෑ වන්දනාව - පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි Ven Pathakada Sumanathissa Himi01:00:56
42019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:50:17
52019/01/152019 - 01 - 14 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:54:26
62019/01/062019-01-06 භාවනා වැඩසටහන පාතකඩ සුමනතිස්ස ස්වාමින් වහන්සෙ01:25:46
72018/12/212018 10 07 හවස 2 අවසරයි ගුරුදේවොත්තම පාතකඩ සුමනතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සෙ00:14:56
82018/12/212018 10 07 උදේ ගුරුදේවොත්තම පාතකඩ සුමනතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සෙ01:32:04
92018/12/212018 11 11 හවස ගුරුදේවොත්තම පාතකඩ සුමනතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සෙ00:37:52
102018/12/212018 12 02 උදේ මල්වැස්සා වෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානය01:20:48
112018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:50:54
122018/11/282018 - 11 - 28 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:55:57
132018/11/072018 - 11 - 06 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි - Ven Pathakada Sumanathissa thero00:54:17
142018/10/15Pathakada Sumanathissa Himi 2018 10 07 Evening හවස දේශනාව100:14:56
152018/10/15Pathakada Sumanathissa Himi 2018 10 07 Evening හවස දේශනාව200:18:37
162018/10/15Pathakada Sumanathissa Himi 2018 10 07 Morning උදෑසන දේශණය01:32:04
172018/10/092018 - 10 - 09 පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි Ven Pathakada Sumanathissa thero00:52:26
182018/09/12පූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමි 2018 06 24 Ven Pathakada Sumanathissa thero00:51:28
192018/06/13Ven. Pathakada Sumana thissa Thero01:11:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.