කටුගම්පල නන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/16(2020 - 07 - 15) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:51:10
22020/07/15Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 07 1500:48:13
32020/06/28(2020 - 06 - 26) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:56:42
42020/06/25Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 06 2500:51:01
52020/06/19(2020 - 06 - 18) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:54:37
62020/06/18Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 06 1800:49:22
72020/06/11Ven.Katugampala Nandarathana Thero, 2020.06.11 - 20.03 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:16
82020/06/04(2020 - 06 - 02) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:44:05
92020/06/02Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 06 0200:43:06
102020/05/26Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 05 2500:47:56
112020/05/25ඔබේ සිතත් කනස්සල්ලෙන්ද ? Katugampala Nandarathana Thero00:51:03
122020/04/30(2020 - 04 - 29) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:50:07
132020/04/14(2020 - 04 - 13) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:55:08
142020/04/12(2020 - 04 - 11) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:54:50
152020/04/10Ven Katugampala Nandarathana Thero 2020 04 1000:46:05
162020/03/27හට ගන්නා සෑම ක්ලේශයක්ම පවතින අවස්ථා 3කි Ven. Katugampala Nandarathana thero (2020 - 03 - 24)00:57:05
172020/03/10ද්වාදසා ආකාර තිපරිවට්ටය Ven. Katugampala Nandarathana thero (2020 - 03 -03)00:52:46
182020/02/08බුද්ධානුස්සති සමථ භාවනා කමටහන Ven. Katugampala Nandarathana thero (2020 - 02 - 06)00:48:35
192020/02/06Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2020-02-0600:48:35
202019/12/07භාවනාවට ඇතිවන දස පලිබෝධ Ven. Katugampala Nandarathana thero (2019 - 12 - 06)00:49:41
212019/12/06Ven Katugampala Nandarathana Thero 2019-12- 0600:47:33
222019/10/19Ven.Katugampala Nandarathana 2019.10. 19 - 20.01 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:54
232019/07/10Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019- 07 -1000:49:13
242019/07/03Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019-0 -0300:49:45
252019/06/14Ven.,Katugampala Nandarathana  - 2019.06.14 - 08.03 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:39
262019/05/26සංසාරය රක්ෂණය කර ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍යය කරුණු 10ක් (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි00:53:15
272019/05/05කායානුපස්සනාව විදර්ශනාවට හුරු කිරීම (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි00:54:36
282019/05/03Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019-05-0300:49:32
292019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:56:38
302019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:45
312018/12/272018 - 12 - 27 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:50:58
322018/11/07Ven Katugampola Nandarathana Thero - හැමෝටම ප්‍රියවන්නෙකුවීමට00:45:32
332018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:55:17
342018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:53:24
352018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:25
362018/10/21Ven Katugampala Nandarathana Thero - කෙටිකලින් පොලවට පස්වන මේ ශරීරය00:53:39
372018/10/202018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි Ven Katugampala Nandarathana thero00:50:33
382018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:53:05
392018/09/28පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි 2018 09 19 Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:27
402018/08/13Ven.,Katugampala Nandarathana 2018.08.13 - 00.10 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:47:23
412018/07/30Ven Katugampala Nandarathana Thero - කාමච්චන්දය00:51:31
422018/06/12Ven Katugampala Nandarathana Thero - භාවනා වඩන යෝගාවචරයින් විසින් දැනගතයුතු කාරනා පංච නීවරන ථීනමිද00:50:32
432018/03/26Ven Katugampala Nandarathana Thero 2018-03-2400:50:26
442014/01/03209. Ven Katugampala Nandarathana Thero - 23p Sep1300:46:58
452014/01/03168. Ven Katugampala Nandarathana Thero - 31pjul1300:50:15
462014/01/0282. Ven Katugampala Nandarathana Thero - Hirigarava Sutta / Anguththara Nikaya - 05p May1300:45:54
472013/03/24106. Ven Katugampola Nandarathana Thero 10a Jul12- Bodhipakshika Dharma00:52:32
482013/03/2480. Ven Katugampala Nandarathana Thero 25a May1200:49:04
492013/03/2287. Ven Katugampola Nandarathana Thero 23a Sep1100:51:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.