කටුගම්පල නන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/19Ven.Katugampala Nandarathana 2019.10. 19 - 20.01 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:54
22019/07/10Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019- 07 -1000:49:13
32019/07/03Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019-0 -0300:49:45
42019/06/14Ven.,Katugampala Nandarathana  - 2019.06.14 - 08.03 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:39
52019/05/26සංසාරය රක්ෂණය කර ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍යය කරුණු 10ක් (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි00:53:15
62019/05/05කායානුපස්සනාව විදර්ශනාවට හුරු කිරීම (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි00:54:36
72019/05/03Ven. Katugampala Nandarathana Thero 2019-05-0300:49:32
82019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:56:38
92019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:45
102018/12/272018 - 12 - 27 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:50:58
112018/11/07Ven Katugampola Nandarathana Thero - හැමෝටම ප්‍රියවන්නෙකුවීමට00:45:32
122018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero00:55:17
132018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:53:24
142018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:25
152018/10/21Ven Katugampala Nandarathana Thero - කෙටිකලින් පොලවට පස්වන මේ ශරීරය00:53:39
162018/10/202018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි Ven Katugampala Nandarathana thero00:50:33
172018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero00:53:05
182018/09/28පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි 2018 09 19 Ven Katugampala Nandarathana thero00:52:27
192018/08/13Ven.,Katugampala Nandarathana 2018.08.13 - 00.10 කටුගම්පල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:47:23
202018/07/30Ven Katugampala Nandarathana Thero - කාමච්චන්දය00:51:31
212018/06/12Ven Katugampala Nandarathana Thero - භාවනා වඩන යෝගාවචරයින් විසින් දැනගතයුතු කාරනා පංච නීවරන ථීනමිද00:50:32
222018/03/26Ven Katugampala Nandarathana Thero 2018-03-2400:50:26
232014/01/03209. Ven Katugampala Nandarathana Thero - 23p Sep1300:46:58
242014/01/03168. Ven Katugampala Nandarathana Thero - 31pjul1300:50:15
252014/01/0282. Ven Katugampala Nandarathana Thero - Hirigarava Sutta / Anguththara Nikaya - 05p May1300:45:54
262013/03/24106. Ven Katugampola Nandarathana Thero 10a Jul12- Bodhipakshika Dharma00:52:32
272013/03/2480. Ven Katugampala Nandarathana Thero 25a May1200:49:04
282013/03/2287. Ven Katugampola Nandarathana Thero 23a Sep1100:51:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.