කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/03සුුුබ්‍බාසව සුත්‍රය 05 වන කොටස Ven Balangoda Radha thero01:45:33
22019/11/30රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 01 රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ04:05:49
32019/11/24අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති අතිපුජනිය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:36:37
42019/11/10( 06 ) 03 Rathanaga Praba රතනාඝර ප්‍රභ අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:35:35
52019/11/09( 06 ) 02 Rathanaga Praba රතනාඝර ප්‍රභ අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:51:54
62019/11/09( 06 ) 01 Rathanaga Praba රතනාඝර ප්‍රභ අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:56:48
72019/11/02Ven Balangoda Radha Thero උපෝසථ සීලයේ වටිනාකම01:46:29
82019/10/31Pase Buduwaru Pahalawnne kesda Ven Balangoda Radha Thero00:51:15
92019/10/30Ven Balangoda Radha Thero Asirimth Darma Deshanawa01:26:42
102019/10/22රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 05 - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ05:32:26
112019/10/21Ven Balangoda Radha Thero කඨිනානිසංස katinanisansha00:44:36
122019/10/21සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 04 වන කොටස Ven - Balangoda Radha Thero01:13:22
132019/10/13ධම්‍මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය Ven Balangoda Radha Thero02:12:33
142019/10/10කඨිනානිසන්ස Ven Balangoda Radha Thero01:54:30
152019/10/10නිමක් නැති බුදු ගුණ Ven Balangoda Radha thero02:02:46
162019/10/10අප්‍රමාදය ධනයකි Ven Balangoda Radha Thero00:57:26
172019/10/10Ven Balangoda Radha Thero සක්දෙවි පදවිය ලද මඝ කුමරැ01:28:11
182019/10/06Ven Balangoda Radha Thero Sithanna Yamak01:53:38
192019/10/06Ven Balangoda Radha Thero Jivthaya Yanu01:32:27
202019/10/0405 03 රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:14:11
212019/10/0305 ( 02 ) රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:52:29
222019/10/0305 ( 01 ) රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero01:57:29
232019/10/03Aida Oba Mulavi ඇයිද ඔබ මුලාවි Ven Balangoda Radha Thero01:51:17
242019/09/22Kelesun Duru Karamu Ven - Balangoda Radha Thero සබ්‍බාසව සුත්‍රය ඇසුරින්01:48:02
252019/09/19රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 04 - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ05:29:05
262019/09/15ඡීවිතාවබොධයෙහි මාවත Ven Balangoda Radha Thero givithawabodaye mawtha01:26:29
272019/09/15Ven - Balangoda Radha Thero01:28:20
282019/09/0804 රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero05:12:33
292019/09/0603 රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන Ven Balangoda Radha Thero04:46:12
302019/09/05රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 03 - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ04:45:15
312019/09/02Ven - Valangoga Radha Thero00:05:57
322019/08/26Pansil Maluwa Episode 0101:26:07
332019/08/24Ven Balangoda Radha Thero අසහාය බුදු ගුණ01:20:59
342019/08/2402 Ven Balangoda Radha Thero තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය06:16:47
352019/08/2301 තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය Ven Balangoda Radha Thero06:03:30
362019/08/1902 ( සබ්‍බාසව සුත්‍රය ) ඇසුරින් ven - balangoda radha thero sabbaswa suthrya01:36:50
372019/08/18( නිවාප සුත්‍රය ) ඇසුරින් ven balangoda radha thero niwapa01:48:32
382019/08/06මහා අස්සපුර සුත්‍රය ඇසුරෙන් ven balangoda radha thero02:56:16
392019/07/07අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව [ හේමවත සුත්‍රය ]ඇසුරින්. ven balangoda radha thero03:06:24
402019/06/29පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි2019 06 21සවස 6 සිට පසුදා උදෑසන 6 දක්වාපැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවේ අවසාන කොටස03:13:30
412019/06/28පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි2019 06 21දින සවස 06සිට පසුදා උදෑසන 06දක්වා පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා 03කොටස03:02:25
422019/06/28පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුර රාධ හිමි 2019 06 21 දින සවස 6.00 සිට පසුදා උදෑසන 6දක්වා ධර්ම දේශනාව දෙවැනි කොටස02:55:18
432019/06/27පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි 2019 06 21 සවස 6 සිට පසුදා උදෑස 6 දක්වා පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවේ පළමු කොටස03:07:41
442019/06/26 Ven Kandakubure Radha Thero - Buddhabhiwandana 4/4 - (Dhamma sermon Bana 6)03:13:51
452019/06/25 Ven Kandakubure Radha Thero - Buddhabhiwandana 3/4 - (Dhamma sermon Bana 6)03:02:36
462019/06/25 Ven Kandakubure Radha Thero - Buddhabhiwandana 2/4 - (Dhamma sermon Bana 6)02:55:41
472019/06/25 Ven Kandakubure Radha Thero - Buddhabhiwandana 1/4 - (Dhamma sermon Bana 6)03:08:05
482019/06/21arama pujawa ආරාම පුජාව . ven - Kandekumbre radha there...00:23:26
492019/06/19බුදු ගුණ දේශනාව - ven . kandekumbure radha thero...01:41:24
502019/06/18සබ්‍බසව සුත්‍රය ඇසුරෙන් - vin - kandekubmure radha thero.01:14:01
512019/06/17පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි 2019 04 27 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:49:56
522019/06/16 Ven Kandakubure Radha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:50:12
532019/06/15බක්කුල සුත්‍රය ඇසුරින් ven kandekumbre radha thero01:15:51
542019/05/27Ven Kandakubure Radha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:49:28
552019/05/26Ven Kandakubure Radha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:03:28
562019/05/26Ven Kandakubure Radha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:36:37
572019/05/22දෙලොව_සුව_සලසන_දියුණුවේ_රන්_මාවත_-_Wyagghapajja_Suthraya_Ven._Kandekumbure_Radha_Thero02:32:57
582019/05/20Ven. Kandekumbure Radha Thero බුද්ධාභි වන්දනා ධර්ම දේශනාව -1 2019- 05 -1907:40:14
592019/05/20Ven. Kandekumbure Radha Thero - බුද්ධාභි වන්දනා ධර්ම දේශනාව - 2 2019- 05-1902:12:38
602019/05/09Ven Kandekumbure Radha Thero 2019 ,05 07 17 00 The Buddhist TV කන්දේකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:38
612019/05/06Ven. Kandekumbure Radha thero 2019- 05-0600:47:18
622019/05/05Ven Kandakubure Radha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:03:31
632019/04/07රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 02 රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ04:41:18
642019/04/06රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 02 - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ.04:41:18
652019/04/02අභිධර්ම නිදානය හා පුණ්‍ය විපාක (කිරි වවුලන්ගේ පුවත) - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ00:11:44
662019/03/31බුද්ධ ධර්මයේ ගාම්භීරත්වය හා ගුරු ඇසුරේ වටිනාකම - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ00:07:45
672019/03/31ශ්‍රද්ධාවේ වටිනාකම - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ00:09:44
682019/03/15Ven. Kandekumbure Radha Thero 2019-03-1500:54:07
692019/03/142019 - 03 - 14 පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි - Ven Kandekumbure Radha thero00:54:26
702019/03/03රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 0104:05:49
712019/03/02රතනාඝර ප්‍රභා අභිධර්ම වැඩසටහන 01 - රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින්වහන්සේ.04:05:49
722019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි - Ven Kandekumbure Radha thero00:47:34
732019/02/17Anatha Pindikowada Suthraya - අනාථ පිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍රය - Ven Kandekumbure Radha _144p00:57:41
742019/01/25Mahawansha Viwaranaya 07 - මහාවංශ විවරණය 07 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:04:44
752019/01/19Katina Cheewara Dharma Deshanaya (Video) - ධර්ම දේශනය - Ven Kandekumbure Radha Thero01:05:51
762019/01/17කන්දෙකුඹුරේ රාධා ස්වාමින්වහන්සේ - ධර්ම සාකච්චාව 0400:57:44
772018/12/30Kandekumbura Radha Thero - Pansil Maluwa 2018-12-3001:28:44
782018/12/26පත්තකම්ම සූත්‍රය - කන්දෙක්ඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:47
792018/12/25මහා සිහනාද සූත්‍රය ඇසුරෙන් - කන්දකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහසේ02:04:14
802018/12/22Samadhi Sambojjhanga Deshanaya (Video) සමාධි සම්බොජ්ඣංග දේශනය Ven Kandekumbure Radha Thero01:54:46
812018/12/18Maha Padana Suthraya - මහා පදාන සූත්‍රය - Ven Kandekumbure Radha Thero02:31:54
822018/12/16Anatha Pindikowada Suthraya - අනාථ පින්ඩිකෝවාද සූත්‍රය - Ven Kandekumbure Radha Thero00:57:41
832018/12/16ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගුණ Ven. Kande Kumbure Radha Thero 2018-12-1600:49:16
842018/12/04අනන්ත වූ බුදු ගුණ සාගරයේන් ගුණ බිඳක්-Ven Kandekubure Radha Thero-04-12-1801:05:20
852018/11/23ඉල් පුර පෝදා-Ven Kandekubure Radha Thero- 22- 11- 201800:51:21
862018/11/22Passaddhi Sambojjhanga Deshanaya (Video) පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංග දේශනය - Ven. Kandekumbure Radha Thero02:00:12
872018/11/17අසිරිමත් බුදුගුණ​-Ven Kandekubure Radha Thero-10-11-1802:34:54
882018/11/16Asirimath budu guna, ven kandekumbure radha theroකන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:34:16
892018/11/16Piyajathika Suthraya - පියජාතික සූත්‍රය - Ven. Kandekumbure Radha Thero01:28:35
902018/11/14දෙලොව සුව සලසන දියුණුවේ රන් මාවත - Wyagghapajja Suthraya (Video) - Ven. Kandekumbure Radha Thero02:39:14
912018/11/11Pugngnabhisanda - "පුඤ්ඤාභිසන්ද" සද්ධර්ම දේශනාව (Video) - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ06:06:24
922018/11/04කන්දෙකුඹුරේ රාධා ස්වාමින්වහන්සේ - ධර්ම සාකච්චාව 0300:53:17
932018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි - Ven Kandekumbure Radha thero00:47:50
942018/11/01Ven Kandekubure Radha Thero- 31- 10- 201800:47:50
952018/10/31Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa 02 කොටස (Video) - මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව05:59:45
962018/10/30Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa 01 කොටස (Video) - මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව05:58:45
972018/10/29Suwadehi Redi Delowa Dinana Maga - සිල් සුවදෙහි රැදි දෙලොව දිනන මග05:48:46
982018/10/28කන්දෙකුඹුරේ රාධා ස්වාමින්වහන්සේ - ධර්ම සාකච්චාව 0202:02:21
992018/10/27මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ11:50:13
1002018/10/27Ven Kandekumbura Radha Thero @ pinkanda (wepulla parwatha sutraya)00:45:15
1012018/10/27Nimi Jathaka Deshanawa - නිමි ජාතක දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ03:06:47
1022018/10/26පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධා ස්වාමින්වහන්සේ - ධර්ම සාකච්චාව 0101:00:34
1032018/10/09Dathu Warnanawa - ධාතු වර්ණනාව - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:27:24
1042018/10/032018 10 02 පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ හිමි Ven Kandekumbure Radha thero00:44:54
1052018/09/25බිනර පුන් පෝදා- Ven Balangoda Kandekubure Radha Thero -24- 09 -2018=100:53:26
1062018/09/24Preethi Sambojjanga Deshanaya - ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංග දේශනය - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:02:17
1072018/09/22පූජ්‍ය ගල්පියුමේ සුමනරංසි නාහිමි ගුණ වරුණ 0200:01:24
1082018/09/22පූජ්‍ය ගල්පියුමේ සුමනරංසි නාහිමි ගුණ වරුණ 0100:03:07
1092018/09/22‘චිත්තං දන්තං සුඛා වහං‘ ධර්ම දේශනාවට පූර්විකාවක්...00:05:17
1102018/09/10Preethi Sambojjanga Deshanaya - ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංග දේශනය - Ven. Kandekumbure Radha Thero02:00:47
1112018/09/10Dharma Sakachchawa 06 - ධර්ම සාකච්ඡාව 06 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:02:14
1122018/09/10Dharma Sakachchawa 05 - ධර්ම සාකච්ඡාව 05 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:43:49
1132018/08/25නිකිනි පුර පෝදා-Ven Balangoda Kandekubure Radha Thero- 25- 06- 201800:54:18
1142018/08/18Mahawansha Viwaranaya 06 - මහාවංශ විවරණය 06 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:00:27
1152018/08/18Loka Siwankara Muniguna Waruna - ලෝක සිවංකර මුණිගුණ වරුණ - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ08:39:41
1162018/08/17Mahawansha Viwaranaya 05 - මහාවංශ විවරණය 05 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:56:42
1172018/07/31පත්තකම්ම සූත්‍රය... Ven. Kandekumbure Radha Himi01:06:47
1182018/07/29Dhammavichaya Bojjhangaya - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:45:01
1192018/07/28Lakkhana Suthraya - ලක්ඛණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ03:15:06
1202018/07/28Chulakammavibhanga Suthraya - චුළකම්මවිභංග සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:52:54
1212018/07/28Sankharuppaththi Suthraya - සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:29:42
1222018/07/28Sambudu Siritha - සම්බුදු සිරිත - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:06:34
1232018/07/28Ariya Pariyesana Suthraya - අරියපරියේසන සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:43:14
1242018/07/28Ratthapala suthraya - රට්ඨපාල සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:58:06
1252018/07/28Sil Suwadehi Redi Delowa Dinana Maga - සිල් සුවදෙහි රැදි දෙලොව දිනන මග05:46:19
1262018/07/26පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:37:32
1272018/07/21Dhammavichya Sambojjangaya - ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංග දේශනය - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:47:48
1282018/07/20සම්බොජ්ඣංග දේශනාව - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:03:20
1292018/05/28Praggna - ප්‍රඥා සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:14
1302018/05/28Mahawansha Viwaranaya 04 - මහාවංශ විවරණය 04 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:02:52
1312018/05/26Achchariyabbhutha Suthraya - අච්ඡරියබ්භූත සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:49:06
1322018/05/25Mahawansha viwaranaya 03 - මහාවංශ විවරණය 03 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:06:08
1332018/05/25Dharma Sakachchawa 04 - ධර්ම සාකච්ඡාව 04 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:57:44
1342018/05/23Paththakamma Suthraya - පත්තකම්ම සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:47
1352018/05/23Gilana Suthraya - ගිලාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:22:26
1362018/05/20Maha Seehanada Suthraya - මහා සීහනාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ02:04:14
1372018/05/20Taana Suthraya - ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:49
1382018/05/20Weludwara Suthraya - වේළුද්වාර සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:19
1392018/05/16Mahawansha viwaranaya 02 - මහාවංශ විවරණය 02 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:07:21
1402018/05/16Dharma sakachchawa 03 - ධර්ම සාකච්ඡාව 03 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:53:17
1412018/05/14Nimi Jathaka Deshanawa - නිමි ජාතක දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ03:04:42
1422018/05/03Maha Aryawansha deshanawa 02 - මහා ආර්යවංශ දේශනාව 02 කොටස - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ04:41:00
1432018/05/02Maha Aryawansha deshanawa - "මහා ආර්යවංශ දේශනාව" 01 කොටස - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ07:36:03
1442018/04/20Parayana Wagga Sajjayanaya - පාරායන වග්ග සජ්ඣායනය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:00:47
1452018/04/20Sri Sambuddha Gnana wandanawa - ශ්‍රී සම්බුද්ධ ඤාණ වන්දනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ03:11:42
1462018/04/14Saddharma yagaya - සද්ධර්ම යාගය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:15:49
1472018/04/05Viriya Sambojjanga Deshanawa - විරිය සම්බොජ්ඣංග දේශනාව - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:53:25
1482018/03/26Asirimath Budu guna deshanawa - අසිරිමත් බුදුගුණ දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ10:57:04
1492018/03/23Dharma sakachchawa 02 - ධර්ම සාකච්ඡාව 02 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:23:28
1502018/03/23Chakkawaththi seehanada suthraya - චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:10:44
1512018/03/23Mahawansha viwaranaya 01 - මහාවංශ විවරණය 01 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:59:39
1522018/02/27pungabhisanda - "පුඤ්ඤාභිසන්ද" සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ06:05:13
1532018/02/19Dharma sakachchawa 01 - ධර්ම සාකච්ඡාව 01 - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ01:00:34
1542018/02/15Mahawansha viwaranaya - මහාවංශ විවරණය හැදින්වීම - පූජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ00:58:54
1552018/01/07Dam Niridu Ru Sobha - දම් නිරිඳු රූ සෝභා - පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ02:52:55
1562017/08/25අති දීර්ඝ කාලය | athi dheerga kaalaya00:35:33
1572016/11/11නමාමී බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං ! Buduguna Ananthai - බුදුගුණ අනන්තයි . ! budu guna buduguna Namami buddan11:18:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.