අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/162018 - 11 - 15 පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි - Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:55:26
22018/11/082018 - 11 - 07 පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි - Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:55:23
32018/11/032018 - 11 - 02 පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි - Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:56:31
42018/10/162018 - 10 - 15 පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:54:03
52018/10/152018 - 10 - 14 පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:45:50
62018/09/19පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි 2018 08 29 Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:31:56
72018/09/12පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අරියජීව හිමි 2018 07 06 Ven Anuradhapure Ariyajeewa thero00:56:43
82018/09/12Ven. Anuradhapure Ariyajeewa Thero 2018-06-0400:59:30
92018/04/18Ven Anuradhapura Ariyajeewa Thero - දුර්ලභ වූ මනුශ්‍ය ජීවිතයක් ලැබූ මේ මොහොතේ...00:50:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.