තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි

තිත්තගල්ලේ ආනන්දගේ කුණු ධර්ම දේශනාව

මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය: http://mmbbss.com/

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/15සසර ගමන නතර කරමු 02 | Canbbera201900:31:25
22019/09/14සසර ගමන නතර කරමු 01 | Canbbera201900:26:00
32019/09/12ජීවත් වීමේ කලාව 01 | Art of Living (episode 1)01:08:55
42019/09/03Tasmania Dhamma 101:02:09
52019/08/30Tasmania Dhamma 200:52:19
62019/08/30ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටුම්බා නුවර ධර්ම දේශනය | Tumba Dhamma Discussion01:32:03
72019/08/14'රට හදන්න නම් මාවෝ සේතුං කරා වගේ හාමුදුරුවරු ඉවත් කරන්න වේවි' - තිත්තගල්ලේ ආනන්ද හිමි00:07:14
82019/08/14AMADAM SISILA00:59:58
92019/07/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (2018 Venice Mestre)00:47:58
102019/06/27Melbourne හිදී, මවක් දුම්රියට පැන සිය දිවි නසාගනී... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
112019/06/26Life's A Gamble01:19:16
122019/06/25The alien who met the Buddha in sri lanka00:09:45
132019/06/1803 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
142019/06/06Dammpadaya 25 | ධම්මපදය 2501:09:21
152019/05/24The universal truth 0101:04:31
162019/05/03ඉදිරි අවුරුදු දහයේ රට කොතනටද? අද අප කල යුත්තේ කුමක්ද?00:34:52
172019/04/19The Lion's Roar 0801:01:17
182019/04/15Dammpadaya 24 | ධම්මපදය 2401:28:03
192019/03/27Dammpadaya 23 | ධම්මපදය 2301:23:35
202019/03/24කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිගේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු00:22:12
212019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 7 700:12:41
222019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 6 700:22:02
232019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 5 700:22:02
242019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 4 700:22:02
252019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 3 700:22:02
262019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 2 700:22:02
272019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 1 700:22:02
282019/03/11Abhidharma Mulika Karunu part 25 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidham low02:25:39
292019/03/08The Lion's Roar 0701:21:00
302019/02/08The Lion's Roar 0501:26:48
312019/02/05අභය හිමියනි හතර වෙනිි දැහැනට සමවැදී සවන් දෙන්න...00:22:09
322019/02/04Abhidharmaye 05 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero dharma deshana01:42:55
332019/02/04Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala dharma desh low01:59:47
342019/01/23The Lion's Roar 0401:13:36
352019/01/19Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Challenging Abaya Thero00:19:14
362019/01/19අහය හිමියනි මේ පෝයට බැරිනම් ඊළග පෝයටවත් වඩින්න00:19:14
372019/01/16The Lion's Roar 0301:04:31
382019/01/11ART OF LIVING (Part04)01:11:20
392019/01/11ART OF LIVING (Part03)01:33:11
402019/01/11ART OF LIVING (Part02)01:44:48
412019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 22-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:09:33
422019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 21-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:54:01
432019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 40-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:13:31
442019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 38-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:18:53
452019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 37-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:36:52
462019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 36-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:49
472019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 35-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
482019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 34-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:10
492019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 33-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:51:06
502019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 32-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:30:55
512019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 31-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:56:03
522019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 30-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:46:11
532019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 28-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:41:23
542019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 26-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:33
552019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 24-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:37:51
562019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 29-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:20:41
572019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 27-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:27:07
582019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 25-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:25:39
592019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 23-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:11:19
602019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 20-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:18:34
612019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 19-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:51
622019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 18-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:33
632019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 17-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:40
642019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 16-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:14:29
652019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 15-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:48
662019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 14-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:21:58
672019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 13-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:12:03
682019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 12-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:02:32
692019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 11-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:06
702019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 10-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:20:29
712019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 09-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:03:37
722019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 08-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:32:36
732019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 07-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:59:26
742019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 06-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:15
752019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 05-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:02
762019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 04-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:34
772019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 03-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
782019/01/05Abhidharma Mulika karunu Part 02-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:00
792019/01/04Abhidharma Mulika Karunu Part 01-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
802018/12/22ArtOfLiving - (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0501:10:29
812018/12/18Ven Thiththagalle Anandasiri Himi00:08:09
822018/12/14The Lion's Roar 0201:18:42
832018/12/01Day02 10Nov2016 Keysborough (ආශාව)01:37:05
842018/11/2615 happy - Ven thiththagalle anandasiri00:08:07
852018/11/23ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0401:11:20
862018/11/19ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0301:33:11
872018/11/1312 Illusion of mind01:46:05
882018/11/12ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0201:44:48
892018/11/09ART OF LIVING (Part01)01:33:00
902018/11/08ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0101:33:00
912018/10/26මනසේ මායාව - පූජ්‍යපාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ01:46:05
922018/10/22ata maha kusal siduwanne ata pirikara poojawenda? - thiththagalle anandasiri thero00:04:10
932018/10/22ai minissunta nidahasa one? (why human need freedom?) - thiththagalle anandasiri thero00:04:23
942018/10/11මහමෙව්නාවේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු - FbLive00:41:01
952018/10/08Day01 09Nov2016 Keysborough (සිහිනය)01:48:53
962018/10/05සෝතාපත්ති 01 - Ven. Thittagalle Anandasiri himi01:30:08
972018/09/22බෞද්ධයන් මිත්‍යාවෙන් ගලවා ගනු පිණිස... Facebook Live - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:36:12
982018/09/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:04:07
992018/09/21සොතාපත්ති 03 | Sothapaththi 0300:56:27
1002018/08/29සොතාපත්ති 02 | Sothapaththi 0201:07:33
1012018/08/26සම්මා දිට්ඨිය - Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:06:06
1022018/08/18සැක කරන්න ඔබේ අවබෝදය01:40:17
1032018/08/04සොතාපත්ති 01 | Sothapaththi 0101:30:08
1042018/07/25ඇත නැත අන්තයන්ගේ මිදීම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:49
1052018/07/18මරණ දණ්ඩනය... සුදුසු ද ? නුසුදුසු ද ?00:27:07
1062018/07/0705 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
1072018/07/0702 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:38
1082018/07/0703 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
1092018/07/0301 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:21:49
1102018/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero's Children's program Part 0100:29:37
1112018/06/2110 Dream - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:34:14
1122018/06/20Don't Get Stuck in Fake Freedom ( සැබෑ නිදහස )01:29:17
1132018/06/14Maha sinha Nadaya (Aarya Nyaya) Sasip - Nugegoda 2601:33:45
1142018/06/1308 Prakkna sitha lokoththara sith part 2 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:24:31
1152018/06/1309 Wishvaye rahasa - Ven Thiththagalle Anandasiri thero02:36:31
1162018/06/1307 Prakkna sitha lokoththara sith part 1 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:30:00
1172018/06/1306 Pattana Deshana 8 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:15:56
1182018/06/1305 Tasmania Dheshana 2016 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:54:27
1192018/06/1202 Dammpadaya 11 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:35:59
1202018/06/1203 Pattana Deshana 10 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:20:37
1212018/06/1201 Sitha - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:13
1222018/06/10සිත අනාගතය ගැන මවන මායාව නිසා දුකට පත්වන්නේ කෙසේද01:07:00
1232018/06/07Abhidharmaya abhidharma අභිධර්ම අභිධර්ම පිටකය abhidharma mulika karunu|abhidharmaya in sinhala00:19:35
1242018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ (03)01:55:53
1252018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:02
1262018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:17
1272018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ (01)01:57:28
1282018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:13
1292018/05/29අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ01:15:15
1302018/05/25Forgiveness - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:57
1312018/05/25Understanding The Mind - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:48
1322018/05/25Can we Forgive Others? Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:05:47
1332018/05/25What is Suffering ? - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:09:45
1342018/05/24Find the Cause of SUFFERING (ඔබ දුක් විදීමට හේතුව)00:34:19
1352018/05/2407 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:47:50
1362018/05/2406 නිරපේක්ෂ ඇසක් ඇතිකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:18:04
1372018/05/2405 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
1382018/05/2404 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:50
1392018/05/2402 ව්‍යාජ මමත්වය නඩත්තු නොකරන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:02:24
1402018/05/2401 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:16
1412018/05/2307 සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:14:57
1422018/05/2306 භාවනා Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:01
1432018/05/2305 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 4 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:08
1442018/05/2304 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 3 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:39:35
1452018/05/2303 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:21:43
1462018/05/2302 පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:56:28
1472018/05/2301 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:10:38
1482018/05/19What is Karma? - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:26:14
1492018/05/19Find the Cause of SUFFERING - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:34:19
1502018/05/19Don't Get Stuck in Fake Freedom - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:29:17
1512018/05/19අනිච්චාවත සංඛාරා... උප්පාද වය ධම්මිනෝ... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:15:15
1522018/05/1918May2018 Brisbane Q&A (සැක කරන්න ඔබේ අවබෝධය)01:40:17
1532018/05/18සැක කරන්න ඔබේ අවබෝදය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:40:17
1542018/05/11The Lion's Roar 0100:56:04
1552018/05/09Day2 31Mar2017 Christchurch02:23:17
1562018/05/04Day1 30Mar2017 Christchurch02:19:03
1572018/04/25Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
1582018/04/22විශ්වයේ රිද්මය 03 - Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
1592018/04/18ධම්ම පදය 01, Dammapadaya 01, Ven thithagalle anandasiri thero, පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:35:17
1602018/04/09Unifying with the Universal Rhythm 0100:38:25
1612018/04/09Unifying with the Universal Rhythm 0200:44:19
1622018/04/05Happy Green's Every World00:04:51
1632018/04/05Live with your loved ones not with the pictures about them in your mind00:04:25
1642018/04/05We can only love to a picture in our mind00:06:03
1652018/04/05Anandasiri Thero speaks about Creation of Cosmos00:02:56
1662018/04/05How Gautham Siddhartha Enlightened00:05:10
1672018/04/05Cultures are different but the message is the same00:03:32
1682018/04/05Teasing a person would reveal his real nature00:06:03
1692018/04/04Being a Kid is better than being an adult00:08:20
1702018/04/04Do not eat apples from the Forbidden Tree00:03:56
1712018/04/04Contemptment is Bliss00:04:07
1722018/04/01Your Life doesn't have a meaning00:05:49
1732018/04/01විශ්වයේ රිද්මය 02 (Unifying with the universal rhythm 02)00:44:19
1742018/03/24අභිධර්මය දෙශනා අංක 02. තිත්තගල්ලේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ.rew thiththaglalle anandasiri Thero01:30:57
1752018/03/24Dammpadaya 22 | ධම්මපදය 2200:58:08
1762018/03/22විශ්වයේ රිද්මය 0100:38:07
1772018/03/21මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 5 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi02:07:05
1782018/03/20Dammpadaya 21 | ධම්මපදය 2100:53:33
1792018/03/19Dammpadaya 20 | ධම්මපදය 2001:07:54
1802018/03/17අභිධර්මය දේශනා අංක 01, Abhidarmaya lesson no 01, Thiththaglalle anandasiri Thero01:33:21
1812018/03/15English Sermon 10 - Reasons for current Anti-Muslim Clashes in Sri Lanka00:07:26
1822018/03/11ජාතිවාදී හාමුදුරුවන්ට එක හිමිනමක් දුන්න උත්තරේ00:03:41
1832018/03/02Dammapadaya 18 | ධම්මපදය 1801:39:16
1842018/03/02ඔබටත් සියදිවි නසා ගන්න සිතෙනවා ද ? එසේ නම් වහාම මොහොතක් බලන්න. Ven.Thiththagalle Anandasiri himi.00:08:30
1852018/03/01මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 4 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi01:42:57
1862018/02/21English Sermon 01 (The Frame-less Love)00:55:59
1872018/02/202018Feb19EnglishSermon08Part01(මෙත් බෝ සෙවනේ දී බුදුන් හමුවූ විදේශිකයා)00:09:44
1882018/02/192017Mar14Hamilton Day02 (අන්ත දෙක)01:21:22
1892018/02/17සත්‍යයේ අවසන් මහා පනිවිඩය - ධර්ම දානය පිනිස share කරන්න - ven.Thiththagalle Anandasiri himi02:34:35
1902018/02/13මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 3 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:55:53
1912018/02/11මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 2 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:59:02
1922018/02/09සිත කියන්නෙ මේ වගේ දෙයක් කියලා අපි නම් කවදාවත් හිතුවේ නෑ - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi00:55:49
1932018/02/072017 මාර්තු මස ඕක්ලන්ඩ් නුවර - Thiththagalle anandasiri himi01:57:28
1942018/01/30Abhidharma Mulika Karunu 0202:15:00
1952018/01/09Dammapadaya 38 | ධම්මපදය 3801:33:23
1962017/11/122017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
1972017/11/102017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
1982017/10/302017Oct28 MethBoSewanaKatinaPinkama (සදහම් කතිකාවත)01:54:04
1992017/10/172017Oct16 Universal Truth part 01(සත්‍ය සොයා ඇමරිකානුවන් යලිත් මෙත් බෝ සෙවනට )00:08:07
2002017/10/13April 2017-Austin Buddhist Temple(Part 2 - නිදහස වෙනුවෙන්)01:12:47
2012017/10/09Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
2022017/10/0502Oct2017 Sermon For Foreigners ( දුක නිවෙන පණිවිඩය)00:56:18
2032017/10/05සියදිවි හානි කරගන්න හදන හැමෝටම පිළිතුරක් (පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි)00:08:30
2042017/10/04( Ven Thiththagalle Anandasiri Himi )00:03:44
2052017/10/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening02:20:29
2062017/09/29Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening Kamatahanv01:44:54
2072017/09/26April 2017-Austin Buddhist Temple(Part I - නිදහස වෙනුවෙන්)01:34:21
2082017/09/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Morning Kamatahan00:52:19
2092017/09/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Evening Deshana01:40:00
2102017/09/03LandonBuddhistTemple 19Aug2017(චූලකම්ම විභංග සූත්‍රය)02:33:26
2112017/09/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Morning Kamatahan00:51:17
2122017/08/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - London Buddhist Vihara - 2017-08-2302:25:15
2132017/08/24සිරිසමන්ත භද්‍ර හිමිට බැනලා වරද්ද ගන්න එපා ගෝතම හිමියන්ට තිත්තගල්ලෙ අානන්ද සිරි හිමිගෙන් පාඩමක්00:43:17
2142017/08/14Day8 27Mar2017 Auckland (නිවනටත් ලිපිිිිනයක් තියෙනවා)02:31:45
2152017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 5-12-2016 Evening Deshana (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය)02:13:40
2162017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Evening Deshana (නිවනේ ලිපිනය)01:30:15
2172017/08/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Morning Deshana00:53:50
2182017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Evening Deshana01:36:16
2192017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Morning Deshana01:51:07
2202017/08/06Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6 12 2016 Evening Kamatahan01:03:49
2212017/08/02Maha Sinha Nadaya 2902:46:16
2222017/07/28අකුසල විපාක යටපත් කරන ක්‍රම00:43:37
2232017/07/28රැවටීමේ අවුල ලිහාගන්න හැටි Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero00:44:09
2242017/07/28Maha Sinha Nadaya 3003:04:29
2252017/07/28Maha Sinha Nadaya 5003:04:54
2262017/07/2802 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 23 Dec 2015 (Audio only)03:12:08
2272017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Talk 01 ආර්ය සත්‍ය)02:39:09
2282017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Q&A 01)03:50:48
2292017/07/2806 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201501:55:45
2302017/07/28Maha Sinha Nadaya 47 ඔබ සොයන්නේ ධර්මයද? අවබෝදයද?03:14:46
2312017/07/2807 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201502:05:52
2322017/07/2807 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero03:02:14
2332017/07/28අභිධර්මයේ මූලික කරුණු 01 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (Canada 2016)03:00:08
2342017/07/2803 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 24 Dec 2015 (Audio only)03:59:28
2352017/07/2805 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero02:13:07
2362017/07/25Dammpadaya 31 | ධම්මපදය 3101:36:26
2372017/07/2401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201503:32:53
2382017/07/13පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (2 කොටස 9 වැඩසටහන)00:46:13
2392017/07/11School Program | ‍Southlands College, Galle (2017.07.07)01:11:31
2402017/07/03Day6 25Mar2017 Auckland(බල්ලෙකුට හමු වූ බුදුන්)02:08:14
2412017/06/18පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (4 කොටස 7 වැඩසටහන)00:22:57
2422017/06/17පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (3 කොටස 7 වැඩසටහන)00:28:40
2432017/06/1521May2017 New Jersey Program for Children01:04:10
2442017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0201:40:32
2452017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0101:37:14
2462017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse New Jersey Program for Children - 2017 May 2101:05:52
2472017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 21 - Day 201:22:31
2482017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 20 - Day 101:18:17
2492017/06/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero - හිත හදාගන්න - Dishearten01:05:27
2502017/06/06Day5 24Mar2017 Auckland(අවදිව දකින සිහිනය)02:07:05
2512017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0201:10:38
2522017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0102:00:17
2532017/05/19Day4 23Mar2017 Auckland (part 2-ගලක් වගේ හිතක්)01:03:11
2542017/05/18Day4 23Mar2017 Auckland (part 1-පූස් ප්‍රේමය)01:42:57
2552017/05/14Day3 22Mar2017 Auckland(බුදුන්ගේ වදන්)01:55:53
2562017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 2 April 22, 2017 Part 201:03:31
2572017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 2 April 22, 2017 Part 101:30:51
2582017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 1 April 21, 2017 Part 201:17:51
2592017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 1 April 21, 2017 Part 101:11:15
2602017/05/09Day2 20Mar2017 Auckland(පඹයෙක් උඩ සිටි කුරුල්ලෙක්)01:59:02
2612017/05/03Day1 20Mar2017 Auckland(දැනුමේ අං තට්ටුව)01:57:27
2622017/04/27Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 4-April 24, 2017)-Part 200:34:56
2632017/04/27Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 4-April 24, 2017)-Part 101:34:50
2642017/04/24Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 3-April 23, 2017)-Part 201:04:28
2652017/04/24Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 3-April 23, 2017)-Part 101:01:18
2662017/04/0103 DECE 2016 PERTH~202:00:36
2672017/03/2003 DECE 2016 PERTH~101:45:47
2682017/03/16Dammpadaya 17 | ධම්මපදය 1701:46:26
2692017/03/15Dammpadaya 16 | ධම්මපදය 1601:41:06
2702017/03/15Dammpadaya 15 | ධම්මපදය 1501:47:53
2712017/03/14Dammpadaya 14 | ධම්මපදය 1401:57:38
2722017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:26:49
2732017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:33:35
2742017/03/13සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 1 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:34:40
2752017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:29:57
2762017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:35:19
2772017/03/10සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය.භාවනා කමටහන් වැඩසටහන් අංක -2 ( 1 කොටස) පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි.00:32:29
2782017/03/09ChildProgramPerth201601:11:50
2792017/03/07You Can Attain Nibbana ! Most Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero00:22:52
2802017/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11-11-201601:39:35
2812017/02/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 10-11-201601:36:51
2822017/02/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 09-11-201601:49:10
2832017/02/19නිර්මාංශ ගැටළුව අභිධර්මයෙන් විසඳාගමු ven thiththagalle anandasiri thero00:17:40
2842017/02/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - About Love and Understanding00:11:26
2852017/02/02භාවනා කමටහන් - 01. පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමයේදී.2017.01.1700:24:40
2862017/02/01භාවනා කමටහන් -3 පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමය. 2017.01.1500:24:36
2872017/01/23Abhidharmaya 24 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:26
2882017/01/23Abhidharmaya 23 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:46
2892017/01/23Abhidharmaya 22 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල02:32:05
2902017/01/23Abhidharmaya 21 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:52:38
2912017/01/15Abhidharmaya 20 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:58:10
2922017/01/15Abhidharmaya 19 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:19
2932017/01/15Abhidharmaya 18 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:57:30
2942017/01/15Abhidharmaya 17 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:45
2952017/01/15Abhidharmaya 16 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:38:56
2962017/01/15Abhidharmaya 15 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:28
2972017/01/15Abhidharmaya 14 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:56
2982017/01/14Abhidharmaya 50 අභිධර්මය 50 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:09
2992017/01/14Abhidharmaya 49 අභිධර්මය 49 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:03:03
3002017/01/14Abhidharmaya 48 අභිධර්මය 48 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:55
3012017/01/13Abhidharmaya 47 අභිධර්මය 47 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:38
3022017/01/13Abhidharmaya 46 අභිධර්මය 46 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:32
3032017/01/13Abhidharmaya 45 අභිධර්මය 45 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:20
3042017/01/13Abhidharmaya 44 අභිධර්මය 44 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:20:04
3052017/01/13Abhidharmaya 43 අභිධර්මය 43 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:45:52
3062017/01/13Abhidharmaya 42 අභිධර්මය 42 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:18:43
3072017/01/13Abhidharmaya 41 අභිධර්මය 41 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:37
3082017/01/13Abhidharmaya 40 අභිධර්මය 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:44:35
3092017/01/12Abhidharmaya 39 අභිධර්මය 39 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:50
3102017/01/12Abhidharmaya 38 අභිධර්මය 38 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:14:30
3112017/01/12Abhidharmaya 37 අභිධර්මය 37 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:43
3122017/01/12Abhidharmaya 36 අභිධර්මය 36 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:23
3132017/01/12Abhidharmaya 35 අභිධර්මය 35 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:55
3142017/01/12Abhidharmaya 34 අභිධර්මය 34 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:27:30
3152017/01/11Abhidharmaya 13 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:27:27
3162017/01/11Abhidharmaya 12 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:32:48
3172017/01/11Abhidharmaya 11 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:34
3182017/01/11Abhidharmaya 10 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:28:25
3192017/01/11Abhidharmaya 09 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:53
3202017/01/11Abhidharmaya 08 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:01
3212017/01/11Abhidharmaya 07 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:54:21
3222017/01/11Abhidharmaya 06 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:37:29
3232017/01/10Abhidharmaya 05 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:55
3242017/01/10Abhidharmaya 04 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:36:31
3252017/01/10Abhidharmaya 03 අභිධර්මය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
3262017/01/10Abhidharmaya 02 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:25:32
3272017/01/10Abhidharmaya 33 අභිධර්මය 33 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:49
3282017/01/09Abhidharmaya 32 අභිධර්මය 32 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:49
3292017/01/09Abhidharmaya 31 අභිධර්මය 31 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:19
3302017/01/08Abhidharmaya 30 අභිධර්මය 30 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:49:49
3312017/01/08Abhidharmaya 29 අභිධර්මය 29 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:40:11
3322017/01/08Sitha - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - සිත00:36:13
3332017/01/04Abhidharmaya 28 අභිධර්මය 28 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:46:39
3342017/01/04Abhidharmaya 27 අභිධර්මය 27 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:06
3352017/01/03Abhidharmaya 26 අභිධර්මය 26 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:45
3362017/01/03Abhidharmaya 25 අභිධර්ම 25 ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:59
3372017/01/03Abhidharmaya 24 අභිධර්මය 24 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:26
3382017/01/02Abhidharmaya 01 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:24:20
3392016/12/28Abhidharmaya 23 අභිධර්ම 23 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:46
3402016/12/27පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ටූම්බා නුවර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය02:55:43
3412016/12/26Abhidharmaya 22 අභිධර්ම 22 Thiththagalle Anandasiri himi02:32:05
3422016/12/26Abhidharmaya 21 අභිධර්මය 21 Thiththagalle Anandasiri Himi01:52:38
3432016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
3442016/12/26Abhidharmaya 18 අභිධර්මය 18 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
3452016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
3462016/12/26Abhidharmaya 19 අභිධර්මය 19 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
3472016/12/26Abhidharmaya 17 අභිධර්ම 17 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:34:45
3482016/12/26Abhidharmaya 16 අභිධර්ම 16 Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:56
3492016/12/25Abhidharmaya 15 අභිධර්මය 15 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:28
3502016/12/25Abhidharmaya 14 අභිධර්මය 14 Thiththagalle Anandasiri Himi01:34:56
3512016/12/25Abhidharmaya 13 අභිධර්ම 13 Thiththagalle Anandasiri Himi01:27:27
3522016/12/25Abhidharmma 12 අභිධර්මය 12 Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:48
3532016/12/25Abhidharmaya 11 අභිධර්ම 11 Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:34
3542016/12/25Abhidharmaye 10 අභිධර්ම 10 Thiththagalle Anandasiri Himi01:28:25
3552016/12/25Abhidharmaya 08 අභිධර්ම 08 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:01
3562016/12/24Abhidharmaya 07 අභිධර්ම 07 Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:21
3572016/12/24Abhidharmaya 06 අභිධර්ම 06 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:37:29
3582016/12/24Abhidharmaye 05 අභිධර්ම 05 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:42:55
3592016/12/22Abhidharmaya 04 අභිධර්ම 04 Thiththagalle Anandasiri Himi01:36:31
3602016/12/22Abhidharmaya 03 අභිධර්මය 03 Thiththagalle Anandasiri Himi01:15:28
3612016/12/22Abhidharmaya 02 අභිධර්ම 02 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:32
3622016/12/1802 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania -Dhamma Dheshana 2016)01:54:27
3632016/12/0401 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania - Devonport Dhamma Dheshana 2016)01:54:28
3642016/12/0301 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201601:58:05
3652016/12/0302 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201602:41:12
3662016/11/30Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 03-4002:19:07
3672016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:06
3682016/11/27Dammpadaya 13 | ධම්මපදය 1301:45:11
3692016/11/27Dammpadaya 12 | ධම්මපදය 1202:17:57
3702016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 3001:04:35
3712016/11/27Dammpadaya 11 | ධම්මපදය 1101:35:59
3722016/11/27Dammpadaya 10 | ධම්මපදය 1002:08:40
3732016/11/25Dammpadaya 07 | ධම්මපදය 07 - Part II01:09:52
3742016/11/25Dammpadaya 07 | ධම්මපදය 07 - Part I01:46:47
3752016/11/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Dharmma Talk and Discussion - Australia02:20:01
3762016/11/18Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 02-4002:15:00
3772016/10/31Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 1-4001:43:40
3782016/10/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero-Dharmma Talk and Discussion02:20:01
3792016/10/15Abhidharma Mulika Karunu Part 01 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
3802016/10/07Dammpadaya 09 | ධම්මපදය 0901:24:50
3812016/10/06Dammpadaya 08 | ධම්මපදය 0801:29:36
3822016/09/307 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:33:33
3832016/09/306 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:36:32
3842016/09/305 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:24:02
3852016/09/304 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:37
3862016/09/303 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:11
3872016/09/302 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero01:42:28
3882016/09/301 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:34:35
3892016/09/24Dhamma Deshana - Central bank 201600:38:26
3902016/09/24බීමත්කම ධර්මාවබෝදයට කරන බලපෑම.00:04:15
3912016/09/23අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 1 at BVS (First Program)01:51:13
3922016/09/14Ehipassiko 2016 09 10 - Thiththagalle Anandasiri Thero00:29:04
3932016/09/10Ehipassiko 2016.09.10 | Thiththagalle Anandasiri Thero.00:29:04
3942016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 18 at BVS02:01:37
3952016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 17 at BVS01:49:24
3962016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 16 at BVS02:00:37
3972016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 15 at BVS01:38:18
3982016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 14 at BVS01:51:18
3992016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 13 at BVS01:21:25
4002016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 12 at BVS01:47:18
4012016/09/07සමන්තබද්‍ර හිමි පිලිබද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. About sri samanthabhadra from Thiththagalle thero.00:01:25
4022016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 23 at BVS (Last program)01:43:55
4032016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 22 at BVS02:16:20
4042016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 21 at BVS01:34:11
4052016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 20 at BVS01:46:21
4062016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 19 at BVS02:00:39
4072016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 11 at BVS01:41:41
4082016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 10 at BVS01:43:12
4092016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 9 at BVS02:29:42
4102016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 8 at BVS01:31:50
4112016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 7 at BVS02:12:30
4122016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 6 at BVS01:44:29
4132016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 5 at BVS01:46:24
4142016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 4 at BVS01:57:00
4152016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 3 at BVS02:08:53
4162016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 2 at BVS02:09:06
4172016/08/10Abidharma for Beginners – Day 23 - Final Day | Canada 6th of August 201601:43:55
4182016/08/10Abidharma for Beginners – Day 22 | Canada 6th of August 201602:16:20
4192016/08/10Abidharma for Beginners – Day 19 | Canada 4th of August 201602:00:39
4202016/08/10Abidharma for Beginners – Day 21 | Canada 6th of August 201601:34:11
4212016/08/10Abidharma for Beginners – Day 20 | Canada 5th of August 201601:46:21
4222016/08/08Maha Mangala Sutta - Short Clip | මහා මංගල සුත්‍රය - බාලයා සහ පණ්ඩිතයා හදුනා ගැනීම00:14:11
4232016/08/05Abidharma for Beginners – Day 13 | Canada 29th of July 201601:21:25
4242016/08/05Abidharma for Beginners – Day 18 | Canada 2nd of August 201602:01:37
4252016/08/05Abidharma for Beginners – Day 17 | Canada 1st of August 201601:49:24
4262016/08/05Abidharma for Beginners – Day 16 | Canada 1st of August 201602:00:37
4272016/08/05Abidharma for Beginners – Day 15 | Canada 1st of August 201601:38:18
4282016/08/05Abidharma for Beginners – Day 14 | Canada 31st of July 201601:51:18
4292016/08/05Program for Children | ළමා වැඩසටහන | Canada - 4th August 201601:13:17
4302016/07/30Dammpadaya 06 | රහත් භාවය දක්වා විදර්ශනා මාර්ගය 03-07-201602:07:24
4312016/07/30Abidharma for Beginners – Day 12 | Canada 28th of July 201601:47:18
4322016/07/29Abidharma for Beginners – Day 11 | Canada 26th of July 201601:41:41
4332016/07/27Abidharma for Beginners – Day 10 | Canada 25th of July 201601:43:12
4342016/07/26Abidharma for Beginners – Day 9 | Canada 24th of July 201602:29:42
4352016/07/24Abidharma for Beginners – Day 8 | Canada 22nd of July 201601:31:50
4362016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-06-2501:01:00
4372016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-07-2300:55:49
4382016/07/23Abidharma for Beginners – Day 7 | Canada 21st of July 201602:12:30
4392016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion00:55:49
4402016/07/21Ven. Thiththagalle Anandasiri Vancouver July 9th01:29:57
4412016/07/19Abidharma for Beginners – Day 6 | Canada 18th of July 201601:44:29
4422016/07/18Abidharma for Beginners – Day 5 | Canada 17th of July 201601:46:24
4432016/07/18Abhidharmaya 06 අභිධර්ම පූජ් ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි abhidharma lesson sasip01:37:29
4442016/07/18Abidharma for Beginners – Day 4 | Canada 16th of July 201601:57:00
4452016/07/17Abhidharmaya 04 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala budu bana01:36:31
4462016/07/17Abhidharmaya 03 අභිධර්මයVen Thiththagalle Anandasiri Himi dharma deshana sinhala ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
4472016/07/17Abhidharmaya 02 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:25:32
4482016/07/17Abidharma for Beginners – Day 3 | Canada 15th of July 201602:08:53
4492016/07/16Abidharma for Beginners – Day 2 | Canada 14th of July 201602:09:06
4502016/07/13Abidharma for Beginners – Day 1 | Canada 11th of July 201601:51:13
4512016/07/11Dhamma Talk Canada | 10th of July 201601:35:05
4522016/07/10Dammpadaya 05 (Video) | 05-06-201601:52:25
4532016/07/10Dhamma Talk - Canada | 09th of July01:28:49
4542016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 500:06:01
4552016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 400:18:40
4562016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 300:18:40
4572016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 200:18:41
4582016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 100:18:40
4592016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 400:23:28
4602016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 300:26:00
4612016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 200:25:58
4622016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 100:25:58
4632016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 400:35:31
4642016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 300:37:02
4652016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 200:37:08
4662016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 100:37:27
4672016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 400:33:48
4682016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 300:37:19
4692016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 200:37:17
4702016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 100:37:17
4712016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 400:30:15
4722016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 300:33:27
4732016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 200:33:27
4742016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 100:33:26
4752016/07/02Maha Sinha Nadaya | Sasip 2001:58:10
4762016/07/02Dhamma Talk - Winnipeg, Canada | 20-06-201602:24:56
4772016/07/01Dammapadaya 4 | 29-06-201601:44:00
4782016/07/01Canada 2016 - Dhamma Talk Day 0101:40:33
4792016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 500:05:57
4802016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 400:18:37
4812016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 300:18:37
4822016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 200:18:37
4832016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 100:18:37
4842016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 500:05:56
4852016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 400:18:26
4862016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 300:18:26
4872016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 200:18:25
4882016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 100:18:26
4892016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 400:30:26
4902016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 300:33:38
4912016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 200:33:39
4922016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 100:33:38
4932016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 500:02:29
4942016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 400:32:03
4952016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 300:31:41
4962016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 200:31:41
4972016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 100:31:41
4982016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 500:12:33
4992016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 400:40:23
5002016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 300:40:22
5012016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 200:40:22
5022016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 100:40:23
5032016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 500:10:06
5042016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 400:32:08
5052016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 300:32:07
5062016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 200:32:07
5072016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 100:32:07
5082016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 500:09:09
5092016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 400:28:56
5102016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 300:28:56
5112016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 200:28:56
5122016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 100:28:56
5132016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 500:10:10
5142016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 400:32:21
5152016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 300:32:21
5162016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 200:32:21
5172016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 100:32:21
5182016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 500:09:34
5192016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 400:30:17
5202016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 300:30:17
5212016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 200:30:17
5222016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 100:30:17
5232016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3602:06:49
5242016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 500:09:49
5252016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 400:31:10
5262016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 300:31:10
5272016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 200:31:10
5282016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 100:31:10
5292016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 500:09:13
5302016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 400:29:09
5312016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 300:29:09
5322016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 200:29:10
5332016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 100:29:09
5342016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 500:10:21
5352016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 400:32:55
5362016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 300:32:55
5372016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 200:32:54
5382016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 100:32:55
5392016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 500:09:39
5402016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 400:30:36
5412016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 300:30:36
5422016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 200:30:36
5432016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 100:30:36
5442016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 500:09:05
5452016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 400:28:45
5462016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 300:28:45
5472016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 200:28:45
5482016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 100:28:46
5492016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 11 Maharagama YouTube01:50:27
5502016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 500:10:14
5512016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 400:32:34
5522016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 300:32:34
5532016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 200:32:34
5542016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 100:32:34
5552016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 300:28:38
5562016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 200:28:39
5572016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 100:28:38
5582016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 200:40:42
5592016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 100:35:23
5602016/06/25තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:53
5612016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion01:01:00
5622016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
5632016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 400:27:40
5642016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 300:27:40
5652016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 200:27:40
5662016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 100:27:40
5672016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 500:09:32
5682016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 400:30:11
5692016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 300:30:11
5702016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 200:30:11
5712016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 100:30:11
5722016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 500:09:48
5732016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 400:31:05
5742016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 300:31:04
5752016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 200:31:05
5762016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 100:31:05
5772016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 500:08:48
5782016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 400:29:12
5792016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 200:29:12
5802016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 100:29:12
5812016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 400:32:14
5822016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 300:32:15
5832016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 200:32:15
5842016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [6/7]00:22:02
5852016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [3/7]00:22:02
5862016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [2/7]00:22:02
5872016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 400:31:17
5882016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [4/7]00:22:02
5892016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
5902016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 500:09:52
5912016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [7/7]00:12:41
5922016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [5/7]00:22:02
5932016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [1/7]00:22:02
5942016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 300:31:17
5952016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 100:31:17
5962016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 200:31:17
5972016/06/21Abhidharma Class1 Thiththagalle Anandasiri Himi01:51:47
5982016/06/21Singapore Dhamma Talk 12-06-201602:03:55
5992016/06/16Singapore Dhamma Talk 11-06-201603:52:51
6002016/06/16Singapore Dhamma Talk 10-06-201602:08:51
6012016/06/09Pattana Desana 24 | පට්ඨාන දේශනා 2401:25:40
6022016/06/04විශ්වාසය නැත්නම්...01:32:55
6032016/06/01Maha Sinha Nadaya 46 | Sasip Nugegoda01:43:31
6042016/06/01Dammapadaya 3 | 15-May-201601:28:29
6052016/06/01ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා... පබ්බජිතෙන න සේවිතබ්බා..01:22:05
6062016/05/30Dammapadaya 2 | 08-May-201601:43:10
6072016/05/30දිට්ඨේ දිට්ඨ මතථo භවිස්සති | Canbara 201602:10:41
6082016/05/30ආර්ය පර්යේෂණය Arya Paryeshanaya | Canbara 201602:00:42
6092016/05/22සෝතාපන්න ආර්යයාගේ ලක්ෂණ00:14:28
6102016/05/21වීර්ය චෛයිතසිකය - අභිධර්ම - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ - Virya Chaithasika - Abhidharma00:19:56
6112016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2301:28:04
6122016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:02
6132016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2501:30:41
6142016/05/13Maha Sinha Nadaya 50 | Sasip Nugegoda01:54:09
6152016/05/13Dammapadaya 1 | 01-May-2016 (Click on the CC for subtitles)01:35:17
6162016/05/11Maha Sinha Nadaya 49 | Sasip Nugegoda02:03:03
6172016/05/11Maha Sinha Nadaya 48 | Sasip Nugegoda01:50:55
6182016/05/03Maha Sinha Nadaya 47 | Sasip Nugegoda01:56:38
6192016/04/30Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
6202016/04/30Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0401:34:16
6212016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0340 අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 102:19:07
6222016/04/25Abhidharma Mulika karunu part 0240 Thiththagalle Anandasiri thero mulasita saralawa Igenweema 102:15:00
6232016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0140 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema ehipassiko01:43:46
6242016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0302:51:52
6252016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0202:07:29
6262016/04/12Singapore Dhamma Talk - Day 0102:27:52
6272016/04/10Pattana Deshana 2201:49:42
6282016/04/03මොණරාගල බදුල්ල ශාසනාරක්ෂණ බල මණ්ඩලය, ඌව පළාත භික්ෂූන්වහන්සේලා උදෙසා පැවැත්වූ දේශනය01:44:51
6292016/04/038, ESR Dhamma Talk | 23-03-201601:09:54
6302016/04/02Maha Sinha Nadaya 45 | Sasip Nugegoda01:38:20
6312016/03/25School Program | Samudradevi Balika Vidyalaya , Nugegoda 18-03-201601:05:57
6322016/03/22Kalalgoda Deshanawa | 20-03-201601:48:21
6332016/03/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2101:33:18
6342016/03/0706 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 101:11:01
6352016/03/0506 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 201:14:57
6362016/03/0505 Brisbane 26 Dec 201501:25:08
6372016/03/0502 Brisbane 23 Dec 2015 - Audio only01:56:28
6382016/03/0504 Brisbane 25 Dec 201501:39:35
6392016/03/0503 Brisbane 24 Dec 2015 - Audio only02:21:43
6402016/03/05Maha Sinha Nadaya 44 | Sasip Nugegoda01:20:04
6412016/03/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2001:56:19
6422016/03/02Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 19 (Audio Only)01:30:45
6432016/02/27The Noble Concept Part 1, Sydney Australia,01:26:12
6442016/02/21Abhidharmaya Mulika Karunu Final Part 40/40 !!! ඔබත් මේම ධර්ම දාන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !!!02:13:31
6452016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 37/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු | dharma deshana sinhala01:36:52
6462016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 38/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු (මාරයාගේ කතන්දරේ | Marayage KathanDare)01:18:53
6472016/02/1401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201502:10:38
6482016/02/14කනට ඇහෙන දේ ඇත්තටම ඇහිලද? එහෙනම් අහන්න...00:14:03
6492016/02/13ඇහෙන් දකිනදේ ඇත්තටම විශ්වාසද? එහෙනම් බලන්න...00:12:41
6502016/02/11Maha Sinha Nadaya 43 | Sasip Nugegoda01:45:52
6512016/02/09Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1801:48:20
6522016/02/08පාර්ලිමේන්තු පනත සම්බන්ධව අපගේ අදහස්...00:25:06
6532016/02/06Maha Sinha Nadaya | Sasip 4201:18:43
6542016/02/06Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1701:29:26
6552016/02/05Maha Sinha Nadaya | Sasip 4101:32:37
6562016/01/22Maha Sinha Nadaya 40 | Sasip Nugegoda01:44:35
6572016/01/22Maha Sinha Nadaya 39 | Sasip Nugegoda01:50:50
6582016/01/22Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1601:42:55
6592016/01/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Niwanata Maga00:14:53
6602016/01/10Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 12-12-2015 | වල විල කරන හැටි | රතන සූත්‍රයෙන් බිඳක්02:45:37
6612016/01/10Maha Sinha Nadaya 38 | Sasip Nugegoda02:14:30
6622016/01/05Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1501:46:15
6632016/01/04Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
6642016/01/03ලෝකෝත්තරයෙක් වෙන්න.. පනපිටින් නින්දට යන්න..00:09:50
6652016/01/02සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න... අමා සුවය විදින්න...00:08:28
6662016/01/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-01-2016 | Children's Program 301:06:20
6672016/01/02විශ්වයේ කෙලවර දකින්න.. ඹබයක් තරම් වූ ශරීරයේ ගමනක් යන්න.00:07:57
6682016/01/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 30-12-2015 | Children's Program 201:12:53
6692016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 | Children's Program 101:21:16
6702016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 30-12-2015 දේශනාව | ඒ දන හට සරණ වන්න බණක් නැතිය මට කියන්න!02:42:22
6712016/01/0138. Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Sabba Papassa Akaranan - 6.30am06 Apr201500:41:42
6722015/12/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 දේශනාව01:06:25
6732015/12/28භාවනාවත් අතහැරියොත්...00:03:35
6742015/12/28Consciousness Aramunu = Life = Self00:06:25
6752015/12/28Non self = Happiness = Nibbana00:07:17
6762015/12/25කෘත්‍ය ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:07
6772015/12/25සමූහ ඝණය සහ සන්තති ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
6782015/12/24සෝතාපන්න ඵලය හා සක්කාය දිඨ්ඨිය - Sothapanna Palaya - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:29
6792015/12/23Consciousness (Aramunu) = Life = Self00:06:25
6802015/12/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 04-12-2015 දේශනාව02:02:47
6812015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | Children's Program Day 2 of 201:10:12
6822015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | Children's Program Day 1 of 200:43:16
6832015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | අභිධර්මය කෙටියෙන්02:33:32
6842015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | විශ්වයේ රහස02:36:31
6852015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 13-12-2015 | සිත ගබ්සා කරන හැටි02:24:01
6862015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 03-12-2015 දේශනාව02:38:09
6872015/12/21Children's Program Day 2 of 201:10:12
6882015/12/21Day 7 of 702:33:33
6892015/12/21Day 6 of 702:36:31
6902015/12/20Day 5 of 702:24:01
6912015/12/20Children's Program Day 1 of 200:43:16
6922015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-12-2015 දේශනාව01:30:56
6932015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11-12-2015 | පංචායුධ ජාතකය | මහා මංගල සූත්‍රයේ ඉතිරි කොටස02:45:11
6942015/12/1928-11-201503:37:39
6952015/12/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0100:56:40
6962015/12/18Day 2 of 701:42:28
6972015/12/18Day 4 of 702:45:37
6982015/12/18Day 3 of 702:45:12
6992015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0301:10:30
7002015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 08-12-2015 | මහා මංගල සූත්‍රය01:42:28
7012015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 07-12-2015 භාග්‍යවන්තයෝ ඇත්නම් අසත්වා!!!02:34:35
7022015/12/17Day 1 of 702:34:35
7032015/12/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0200:40:57
7042015/12/15Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | Maha Sinha Nadaya00:18:09
7052015/12/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 26-11-2015 දේශනාව02:13:14
7062015/12/13කලබල වෙලා බෑ................00:08:56
7072015/12/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-11-2015 දේශනාව02:25:19
7082015/12/12මමත්වය = 0 = සතුට = නිවන00:07:17
7092015/12/11ඒ අමා නිවන මේ මොහොතේම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වුනොත්....00:08:07
7102015/12/11අරමුණු = ජීවිතය = මමත්වය00:06:25
7112015/12/10නිවනට යන යානයේ නඟින හැටි...00:06:17
7122015/12/09Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 22-11-2015 දේශනාව02:23:07
7132015/12/09වර්තමානයේ දී මම කවුද?00:13:10
7142015/12/06වෙනසක් මැනිකෙ වෙනසක්00:14:45
7152015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 11 09 සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ ඉපැදී නිරුද්ධ වන සුළුය01:00:29
7162015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 02 14 පින සහ පව,පලදෙන ,නොදෙන ආකාර වැදගත් දේශනා00:51:45
7172015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 25-11-2015 දේශනාව02:24:37
7182015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 24-11-2015 දේශනාව02:07:29
7192015/12/03Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 23-11-2015 | නිවනේ ලිපිනය02:22:05
7202015/11/30How To Make Yourself Disappear00:07:29
7212015/11/27AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation - 200:14:53
7222015/11/25AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation00:14:50
7232015/11/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero අප නොදුටු ලොවක් කරා .!00:54:37
7242015/11/21Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 401:42:55
7252015/11/16Pattana Deshana 1402:13:00
7262015/11/11Abhidharma Mulika Karunu 0101:42:21
7272015/11/10Pattana Desana 1202:45:42
7282015/11/09Pattana Deshana 1301:36:39
7292015/11/09Maha Sinha Nadaya 37 | Sasip02:02:43
7302015/11/02Maha Sinha Nadaya 36 | Sasip Nugegoda01:56:23
7312015/10/27Maha Sinha Nadaya 35 | Sasip Nugegoda02:02:55
7322015/10/26Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1102:11:25
7332015/10/23Aarya Darshanaya 02 | Sydney | QA02:21:30
7342015/10/23Aarya Darshanaya 01 | Sydney01:42:00
7352015/10/20Maha Sinha Nadaya 34 | Sasip Nugegoda02:27:30
7362015/10/19Pattana Deshana 1002:20:37
7372015/10/18Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 301:36:31
7382015/10/17Maha Sinha Nadaya 02 | Sasip Nugegoda01:25:32
7392015/10/17Maha Sinha Nadaya 03 | Sasip Nugegoda01:15:28
7402015/10/17Maha Sinha Nadaya 04 | Sasip Nugegoda01:36:31
7412015/10/16Maha Sinha Nadaya 05 | Sasip Nugegoda01:42:55
7422015/10/16Maha Sinha Nadaya 06 | Sasip Nugegoda01:37:29
7432015/10/16Maha Sinha Nadaya 08 | Sasip Nugegoda01:30:01
7442015/10/16Maha Sinha Nadaya 07 | Sasip Nugegoda01:54:21
7452015/10/14Maha Sinha Nadaya 10 | Sasip Nugegoda01:28:25
7462015/10/14Maha Sinha Nadaya 09 | Sasip Nugegoda01:42:53
7472015/10/14Maha Sinha Nadaya 12 | Sasip Nugegoda01:32:48
7482015/10/14Maha Sinha Nadaya 11 | Sasip Nugegoda01:43:34
7492015/10/14Maha Sinha Nadaya 13 | Sasip Nugegoda01:27:27
7502015/10/14Maha Sinha Nadaya 14 | Sasip Nugegoda01:34:56
7512015/10/14Maha Sinha Nadaya 15 | Sasip Nugegoda01:30:28
7522015/10/13Maha Sinha Nadaya 22 | Sasip Nugegoda02:32:05
7532015/10/13Maha Sinha Nadaya 16 | Sasip Nugegoda01:38:56
7542015/10/13Maha Sinha Nadaya 23 | Sasip Nugegoda01:59:46
7552015/10/13Maha Sinha Nadaya 18 | Sasip Nugegoda01:57:30
7562015/10/13Maha Sinha Nadaya 17 | Sasip Nugegoda01:34:45
7572015/10/13Melbourne 2102:44:18
7582015/10/13Maha Sinha Nadaya | Sasip 3301:59:49
7592015/10/13Maha Sinha Nadaya 19 | Sasip Nugegoda01:59:19
7602015/10/12Pattana Deshanaya 0902:34:32
7612015/10/12Maha Sinha nadaya 3201:33:49
7622015/10/11Pattana Deshanaya 0802:15:56
7632015/10/04Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2101:54:34
7642015/10/0302 - Maha Sinha Nadaya - Melbourne02:21:36
7652015/10/03Maha Sinha Nadaya Sasip-nugegoda 31 මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ 3101:57:19
7662015/10/03Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda 3001:49:49
7672015/10/0201 Melbourne | 18-05-2015 විඤ්ඤාණය සිත 01 (English Sub titles)02:32:07
7682015/10/02Pattana Desana 7 | පට්ඨාන දේශනා 0702:29:46
7692015/09/29Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 202:15:00
7702015/09/21Abhidharmaya 28 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ| Maha Sinha Nadaya 2801:46:39
7712015/09/20Maha sinha Nadaya Sasip - Nugegoda 2901:40:11
7722015/09/20Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2401:43:32
7732015/09/17Abhidharmaya 20 අභිධර්මය| Ehipassiko | Abhidharma 20| Maha Sinha Nadaya 20|maha sinha nadaya part 2001:58:10
7742015/09/17Abhidharmaya 21 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ01:52:38
7752015/09/15Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0602:36:17
7762015/09/13Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
7772015/09/12Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 101:43:46
7782015/09/10Maha Sinha Nadaya 2501:34:05
7792015/09/10Maha Sinha Nadaya 2701:59:14
7802015/09/1021 කොටස 2015 07 05 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:54:34
7812015/09/09Maha sinha Nadaya Sasip - Nugegoda 2801:49:15
7822015/09/07Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0502:54:18
7832015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 002 Aarya Darshanaya QA02:21:30
7842015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 001 Aarya Darshanaya01:42:00
7852015/09/06Abhidharmaya 27 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය |01:59:06
7862015/09/06Abhidharmaya 26 අභිධර්මය | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය01:33:45
7872015/09/05Pattana Deshana | පට්ඨාන දේශනා 0402:27:37
7882015/09/04Abhidharmaya 25 අභිධර්ම | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි | abhidhamma lesson sasip01:33:59
7892015/09/04Abhidharmaya 24 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය01:43:26
7902015/09/04Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0302:27:02
7912015/09/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0202:20:23
7922015/09/01Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0103:00:24
7932015/09/01Aarya Nyaya Sasip - nugegoda 2601:33:45
7942015/09/01Abhidharmaya 23 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero|sinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
7952015/08/31Abhidharmaya 22 අභිධර්ම | Maha Sinha nadaya|sinhala dharma deshana Abhidharma02:32:05
7962015/08/30සද්ධර්ම රත්නයේ ගුණ - Sathdharma Rathnaye Guna - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:11
7972015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
7982015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 400:27:40
7992015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 300:27:40
8002015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 200:27:40
8012015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 100:27:40
8022015/08/2722 කොටස 2015 07 12 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma02:32:05
8032015/08/2625 කොටස 2015 08 02 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:33:59
8042015/08/2627 කොටස 2015 08 16 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:59:06
8052015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 400:30:11
8062015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 100:30:11
8072015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 500:09:32
8082015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 300:30:11
8092015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 200:30:11
8102015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 500:09:48
8112015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 400:31:05
8122015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 300:31:04
8132015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 200:31:05
8142015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 100:31:05
8152015/08/2623 කොටස 2015 07 19 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:59:46
8162015/08/2624 කොටස 2015 07 26 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:43:26
8172015/08/21Maha Sinha Nadaya Part 1 මහා සිංහ නාදය 1 කොටස01:33:21
8182015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 400:29:12
8192015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 500:08:48
8202015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 300:29:11
8212015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 200:29:12
8222015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 100:29:12
8232015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 500:10:09
8242015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 400:32:14
8252015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 300:32:15
8262015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 200:32:15
8272015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
8282015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 500:09:52
8292015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 400:31:17
8302015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 300:31:17
8312015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 200:31:17
8322015/08/19Abhidharma Class1 Thiththagalle Anandasiri Himi01:51:47
8332015/08/19Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 100:31:17
8342015/08/13සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය | Erdhi Prathiharya | බුදුගුණ අනන්තයි ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයට ද විපාකය අනන්තයි00:30:31
8352015/07/12Abhidharmaya 19 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය | 201501:59:19
8362015/07/08Abhidharmaya 17 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | sinhala dharma deshana01:34:45
8372015/07/08Abhidharmaya 18 අභිධර්මය | Paramartha Dharma | පරමාර්ථ ධර්ම | Abhidharma Deshana Sinhala - සිංහල01:57:30
8382015/06/30Abhidharmaya 16 අභිධර්ම | Ehipassiko | ඒහිපස්‌සිකො | sinhala dharma deshana | Abhidharma Class01:38:56
8392015/06/30Abhidharmaya 15 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය01:30:28
8402015/06/30Abhidharmma 12 අභිධර්මය | Ehipassiko | Paramartha Dharma පරමාර්ථ ධර්ම sasip01:32:48
8412015/06/30Abhidharmaya 14 අභිධර්මය | Ehipassiko | Paramartha Dharma | Budu Bana Sinhala01:34:56
8422015/06/29Abidharmaya 4 - Rev.Thiththagalle Annadasiri Thero02:24:56
8432015/06/28AbiDharmaya Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:07
8442015/06/27Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 5/5 (Abhidhamma)02:15:12
8452015/06/26Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 4/5 (Abhidhamma)02:30:33
8462015/06/26Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 3/5 (Abhidhamma)01:48:00
8472015/06/26Abidharmaya - 2 - Rev. Thiththagalle Anandasiri Thero02:55:14
8482015/06/25Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 2/5 (Abhidhamma)02:57:57
8492015/06/25Abidharmaya -1- Rev. Thithagalle Ananadasiri Thero01:51:54
8502015/06/25Abhidhamma Mulika Karunu part 35/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi | Ehipassiko02:19:07
8512015/06/25Abhidharmaya 13 අභිධර්ම | Ehipassiko | dharmayai Obai | dharma desana01:27:27
8522015/06/23Sitha Mayawaki...!!!! - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 1/5(Abhidhamma)00:54:58
8532015/06/18Abhidharmaya 04 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | sinhala budu bana01:36:31
8542015/06/18Abhidharmaye 05 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | dharma deshana | dharma desana01:42:55
8552015/06/17Abhidharmaya 06 අභිධර්ම | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි | abhidharma lesson sasip01:37:29
8562015/06/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27 (14-06-2015) - Part2 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත්01:30:00
8572015/06/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27 (14-06-2015) - Part1 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත්02:56:48
8582015/06/15Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 26 (13-06-2015) ආර්ය න්‍යාය02:35:34
8592015/06/15Abhidharmaya 03 අභිධර්මය|Ven Thiththagalle Anandasiri Himi| dharma deshana sinhala |ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
8602015/06/15Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 25 (13-06-2015) චිත්ත වීථි02:11:42
8612015/06/15Abhidharmaya 02 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero|sinhala dharma deshana Abhidharma Class01:25:32
8622015/06/14Abhidharmaya 01 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ | Paramartha Dharma පරමාර්ථ ධර්ම 2015 sasip01:24:20
8632015/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 24 (13-06-2015) තිහේතුක, ද්විහේතුක, අහේතුක භවංග සිත්02:26:46
8642015/06/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 23 (12-06-2015) අද්වේෂය, පස්සද්ධි, ලහුතා චෙෙතසික සහ විකාර රූප03:07:45
8652015/06/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 22 (11-06-2015) අලෝභ චෙෙතසිකය, කුසල් සිත් සහ විපාක සිත්02:56:50
8662015/06/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 21 (10-06-2015) සති චෙෙතසිකය02:44:18
8672015/06/10Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 20 (09-06-2015) ශ්‍රද්ධාව සහ හිරි-ඔතප්ප චෙෙතසික02:34:53
8682015/06/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 19 (08-06-2015) විචිකිච්චාව, ධීන-මිද්දය චෙෙතසික සහ අකුසල සිත්02:16:35
8692015/06/06Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 18 (06-06-2015) ඊර්ෂ්‍යා, මච්චරිය, කුක්කුච්චය, මාන චෙෙතසික01:52:43
8702015/06/06Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 17 (06-06-2015) ද්වේෂ චෙෙතසිකය01:11:16
8712015/06/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 16 (05-06-2015) දිට්ටි සහ ද්වේෂ චෙෙතසික02:46:59
8722015/06/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15 (04-06-2015) අහිරිකය-අනෝතප්පය, උද්දච්චය සහ අකුසල සිත්02:37:54
8732015/06/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14 (03-06-2015) ලෝභ චෙෙතසිකය02:27:33
8742015/06/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 13 (01-06-2015) මෝහ චෙෙතසිකය01:41:36
8752015/06/02Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28.2 Brisbane01:29:01
8762015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | (30-05-2015) ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය 202:43:16
8772015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28.1 Brisbane01:30:01
8782015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 12 (31-05-2015) ඡන්දය, ප්‍රීතිය චෙෙතසික සහ රූප නිපදවන ආකාර02:25:31
8792015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28 Brisbane02:58:21
8802015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 2701:21:01
8812015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | (30-05-2015) ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය 102:06:33
8822015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 26 Brisbane01:21:01
8832015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 25 Brisbane01:24:26
8842015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11 (29-05-2015) වීර්ය චෙෙතසිකය02:15:55
8852015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 24 brisbane Australia01:33:07
8862015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 23 Brisbane01:53:31
8872015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 22 brisbane01:30:01
8882015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 21 Brisbane02:44:01
8892015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 10 (28-05-2015) විතක්ක-විචාර චෙෙතසික02:58:18
8902015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 20 Brisbane Auatralia02:41:38
8912015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 19 Brisbane Australia02:12:01
8922015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 18 Brisbane Australia01:56:41
8932015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 09 (27-05-2015) ජීවිත ඉන්ද්‍රිය චෙෙතසිකය02:09:10
8942015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 17 brisbane Auatralia02:09:31
8952015/05/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 16 Brisbane Australia02:32:01
8962015/05/27Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 08 (26-05-2015) මනසිකාරය, ඒකාග්‍රතාව චෙෙතසික02:06:34
8972015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri himi Abidhamma 15 Brisbane Australia01:04:01
8982015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Hi Abidhamma 14 Brisbane Australia02:20:01
8992015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 13 Brisbane Australia02:14:01
9002015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 12 Brisbane Australia01:35:01
9012015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 07 (25-05-2015) චේතනා, ඵස්ස චෙෙතසික02:19:35
9022015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 1101:46:01
9032015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 1002:03:31
9042015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 9 brisbane Australia01:46:41
9052015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi, Abidhamma 8 Brisbane Australia01:43:21
9062015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri himi Abidhamma No. 7 Brisbane Australia 201501:43:01
9072015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma No 6 Brisbane Australia02:02:26
9082015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 06 (23-05-2015) ප්‍රසාද රූප02:33:26
9092015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 05 (22-05-2015) රූපයාගේ ආයුෂය, චේතනා චෙෙතසිකය02:33:11
9102015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Abidhamma No 5 Srilankaramaya Brisbane Australia01:43:21
9112015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri, Desana No 4 at the Srilanka Buddhist temple Ellengrove Australia 20101:51:41
9122015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma No. 3 Brisbane Australia.02:12:41
9132015/05/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 04 (21-05-2015) ශුද්ධාෂ්ටකය (රූප කලාපය)02:10:06
9142015/05/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 01 (18-05-2015) විඤ්ඤාණය (සිත)02:32:07
9152015/05/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 03 (20-05-2015) සඤ්ඤා චෙෙතසිකය01:58:39
9162015/05/20Abhidharma Mulika Karunu part 29/40 (mulasita saralawa Igenweema) අභිධර්ම දේශනා පෙළ01:20:41
9172015/05/20Abhidharma Mulika Karunu part 14/40 (mulasita saralawa Igenweema) maha rahathun wedi maga osse02:21:58
9182015/05/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02 (19-05-2015) වේදනා චෙෙතසිකය02:21:34
9192015/04/28සක්වල00:29:02
9202015/04/27Paramartha Dharma Part 2102:54:03
9212015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 26/40 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි (mulasita saralawa Igenwe..02:10:33
9222015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 27/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidharma abhidhamma Lesson02:27:07
9232015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 25/40 - Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidhamma (mulasita sara...02:25:39
9242015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 24/40 (mulasita saralawa Igenweema) පටිසෝතගාමී patisothagami02:37:51
9252015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 33/40 Abhidharmaya01:51:06
9262015/04/20Abhidharma Mulika Karunu Part 30/40 thiththagalle anandasiri himi (mulasita saralawa Igenweema)01:46:11
9272015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 32/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidharmaya Lesson01:30:55
9282015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 28/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidhamma lesson01:41:23
9292015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 31/40 (mulasita saralawa e..)01:56:03
9302015/04/20Abhidharma Mulika Marunu part 34/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Igenweema)02:15:10
9312015/04/20abhidharma mulika karunu part 29/36 (mulasita saralawa Igenweema) අභිධර්ම දේශනා පෙළ01:20:42
9322015/04/20Abhidharma Mulika Karunu 36/40 !!! ඔබත් මේම ධර්ම දාන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !!!02:06:49
9332015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 21/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidharma Lesson02:54:01
9342015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 22/40 (mulasita saralawa wenweema) Abhidharma Sinhala02:09:33
9352015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 17/40 (mulasita saralawa Igenweema) Sinhala Dhamma Desana sinhala02:10:40
9362015/04/18Abhidharmaye Mulika Karunu part 18/40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු (mulasita saralawa Igenweema) Abhidhamma02:19:33
9372015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 23/40 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Igenweema02:11:19
9382015/04/18Abhidharmaye Mulika Karunu part 20/40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු (mulasita saralawa Igenweema)02:18:34
9392015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 19/40 Abhidharma Class -thiththagalle anandasiri himi (mulasita ..02:04:51
9402015/04/17Abhidharma Mulika Karunu part 16/40 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Ig ..02:14:29
9412015/04/17abhidharma mulika karunu part 15/40 (mulasita saralawa Igenweema) sinhala dharma deshana sinhala02:05:48
9422015/04/08Sadaham sawana - Ven . Thiththagalle Anandasiri swameen wahanse00:45:35
9432015/03/08Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 - Maharagama02:10:29
9442015/03/08Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 - Maharagama01:50:22
9452015/03/07Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 - Maharagama01:56:32
9462015/03/07Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 - Maharagama01:48:51
9472015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 - Maharagama02:02:19
9482015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 - Maharagama01:54:15
9492015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 - Maharagama01:57:52
9502015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 11 - Maharagama01:50:27
9512015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 09 - Maharagama01:48:59
9522015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 - Maharagama02:08:28
9532015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 - Maharagama01:39:27
9542015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 - Maharagama01:44:23
9552015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 - Maharagama01:32:35
9562015/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 - Maharagama01:29:56
9572015/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 - Maharagama01:49:48
9582015/03/03Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 - Maharagama02:10:09
9592015/02/26Paramartha Dharma Part 2002:18:34
9602015/02/25Paramartha Dharma Part 1902:04:51
9612015/02/25Paramartha Dharma Part 1802:19:33
9622015/02/25Paramartha Dharma Part 1702:10:40
9632015/02/18Paramartha Dharma Part 1602:14:29
9642015/02/16Paramartha Dharma Part 1502:05:48
9652015/02/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3001:46:11
9662015/02/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3602:06:49
9672015/01/13Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3502:21:27
9682015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 500:00:57
9692015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 400:33:21
9702015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 300:33:20
9712015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 200:34:18
9722015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 100:33:16
9732015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 400:26:23
9742015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 300:28:17
9752015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 200:28:01
9762015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 100:28:26
9772015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 500:06:45
9782015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 400:21:03
9792015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 300:21:03
9802015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 200:21:03
9812015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 100:21:03
9822015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 400:26:53
9832015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 300:29:44
9842015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 200:29:44
9852015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 100:29:43
9862015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 300:26:00
9872015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 400:23:29
9882015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 200:25:58
9892015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 100:25:58
9902015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 500:06:01
9912015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 300:18:40
9922015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 400:18:40
9932015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 200:18:41
9942015/01/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 100:18:40
9952014/12/25Abhidharma Mulika Karunu part 13/40 Maha Rahathun Wedi Maga (mulasita saralawa Igenweema)02:12:03
9962014/12/25Abhidharma Mulika Karunu part 11/40 (mulasita saralawa Igenweema) Dhamma talk in sinhala deshana02:04:06
9972014/12/25Abhidharmaye Mulika Karunu part 12/40 Paramartha Dharma - පරමාර්ථ ධර්ම (mulasita saralawa Igenweema02:02:32
9982014/12/23Abhidharma Mulika Karunu part 08/40 Paramartha Dharma (mulasita saralawa Igenweema)02:32:36
9992014/12/23Abhidharmaye Mulika Karunu part 07/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidharmaya lesson desana01:59:26
10002014/12/20Abhidharma Mulika Karunu part 10/40 !!! Obath Mema Dharma Dhana Pin Anumodhan Wethwa !!! ( mulasita.02:20:29
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1138)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.