තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/07WHAT IS DEATH?00:09:09
22020/08/05වාහනය පොත තියලා වව්නියාවේ වතුර බොන්න වැවක් හදන තිත්තගල්ලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ00:18:01
32020/08/05ඉර හතක් පායා පෘතුවියේ විනාශය COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:02:42
42020/08/03සිංහයා විකාශයට බිය වූ වීඩියෝව00:38:58
52020/07/31අභිධර්මය 7 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:54:22
62020/07/29අභිධර්මය 6 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:37:29
72020/07/27නාමල් ගමට සිංහ නාදයක් ඇසෙයි00:17:17
82020/07/27අභිධර්මය 5 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:42:56
92020/07/26ලංකාවේ එකම Swimming Pool එකක් තියන අමුතු පන්සල00:19:24
102020/07/24ඉවසීම උතුම්වූ තපසයි COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:00:21
112020/07/23අභිධර්මය - 50 (අවසන් කොටස) පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:54:09
122020/07/23අභිධර්මය - 49 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ02:03:03
132020/07/23අභිධර්මය - 48 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:50:55
142020/07/22අභිධර්මය - 47 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:56:38
152020/07/22අභිධර්මය - 46 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:43:31
162020/07/22අභිධර්මය 04 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:36:33
172020/07/22සෝතාපන්න ආර්යයාගේ ලක්ෂණ00:14:28
182020/07/21අභිධර්මය - 45 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:38:20
192020/07/21අභිධර්මය - 44 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:20:04
202020/07/21අභිධර්මය - 43 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:45:52
212020/07/21අභිධර්මය 03 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:15:29
222020/07/21අභිධර්මය 02 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:25:33
232020/07/21අභිධර්මය - 42 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:18:43
242020/07/20අභිධර්මය - 41 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:32:37
252020/07/20අභිධර්මය 01 / පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි/ 201501:24:31
262020/07/20අභිධර්මය - 40 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:44:35
272020/07/19අභිධර්මය - 39 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:50:50
282020/07/19අභිධර්මය - 38 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ02:14:30
292020/07/19අභිධර්මය - 37 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ02:02:43
302020/07/19අභිධර්මය - 36 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:56:23
312020/07/18අභිධර්මය - 35 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ02:02:55
322020/07/17අභිධර්මය - 34 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වමින් වහන්සේ02:27:30
332020/07/17අභිධර්මය - 33 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:59:49
342020/07/17ජිවිතයම චිත්‍ර කතාවක් COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:04:59
352020/07/17අභිධර්මය - 32 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:33:49
362020/07/15අභිධර්මය - 31 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:57:19
372020/07/15අභිධර්මය - 30 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:49:49
382020/07/15අභිධර්මය - 29 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:40:11
392020/07/15අභිධර්මය - 28 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:47:50
402020/07/15අභිධර්මය - 27 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:59:14
412020/07/14අභිධර්මය - 26 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:29:53
422020/07/14අභිධර්මය - 25 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:32:13
432020/07/14අභිධර්මය - 24 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:41:45
442020/07/14අභිධර්මය - 23 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:53:54
452020/07/14අභිධර්මය - 22 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ02:26:02
462020/07/14අභිධර්මය - 21 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:52:09
472020/07/14A Story of Courage ...!00:07:17
482020/07/13අභිධර්මය - 20 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:58:06
492020/07/13අභිධර්මය - 19 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:59:19
502020/07/13අභිධර්මය - 18 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:57:30
512020/07/13අභිධර්මය - 17 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:34:45
522020/07/13අභිධර්මය - 16 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:38:56
532020/07/13පුරුදු බිදින පාරමිතා COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:49:50
542020/07/12අභිධර්මය - 15 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:30:28
552020/07/12අභිධර්මය - 14 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:34:56
562020/07/12අභිධර්මය - 13 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:27:13
572020/07/12අභිධර්මය - 12 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:32:48
582020/07/12අභිධර්මය - 11 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:43:34
592020/07/11අභිධර්මය - 10 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:28:25
602020/07/11අභිධර්මය - 9 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:42:53
612020/07/11අභිධර්මය - 8 පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:30:01
622020/07/11අභිධර්මය - 7 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:54:21
632020/07/11අභිධර්මය - 6 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:37:29
642020/07/11අභිධර්මය - 5 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:42:55
652020/07/11අභිධර්මය - 4 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ01:36:31
662020/07/09What Does It Feel Like to Be Enlightened?00:02:48
672020/07/09Unlocking Happiness and eternal bliss part 4b00:57:09
682020/07/09Unlocking Happiness and Eternal bliss Part 4a00:30:46
692020/07/05July 4, 202001:15:28
702020/07/04RESTORATION OF NAMALGAMA, KUDA DHIKWEWA RESERVOIR00:05:21
712020/07/04Acceptance00:05:34
722020/07/03ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ශ්‍රවණයෙන් ලෙඩ හොදවෙනවද ? COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:51:25
732020/07/01RESTORATION OF NAMALGAMA, KUDA DHIKWEWA RESERVOIR00:05:21
742020/06/29June 29, 202001:25:32
752020/06/29June 29, 202001:33:21
762020/06/29" නාමල්ගම කුඩා දික්වැව" ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ පුණ්‍යකර්මය00:05:15
772020/06/28How can I deal with influx of emotions?00:11:30
782020/06/26Samatha vs Vipassana Meditation | Thiththagalle Anandasiri Thero01:03:37
792020/06/24Samatha vs Vipassana Meditation01:03:37
802020/06/23Expectations in relationships00:07:29
812020/06/22Spiritual Webinar | Thiththagalle Anandasiri Thero02:34:00
822020/06/22Peace of mind00:05:25
832020/06/22Spiritual Webinar COVID 19 | Thiththagalle Anandasiri Thero02:34:00
842020/06/21පරාර්ථය වෙනුවෙන් කැපවෙමු COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:51:28
852020/06/18Dammapadaya | ධම්මපදය | 2901:28:53
862020/06/14නිවැරදි ම‍ගට පිවිසෙන්න COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:50:41
872020/06/14The Best Book of Buddhism00:02:27
882020/06/09Unlocking Happiness and Eternal Bliss Part 301:13:18
892020/06/07විවෘත වන්න COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:58:08
902020/06/06මේ මාර්ගයේ ලැබෙන දෙයක් නෑ COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:15:20
912020/06/02හදිස්සිමනම් නැවතිලා ඉන්න COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:13:10
922020/06/01Mind, The Magician00:05:48
932020/06/01Love, Desire & Reality00:05:02
942020/05/31සොබාදහමෙන් සමතුලිත බව COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:49:57
952020/05/30Unlocking Happiness and Eternal life (part 2)01:11:37
962020/05/28Unlocking Happiness and Eternal bliss part 100:40:42
972020/05/26Face to Face | බෞද්ධ දර්ශනය ඇත්තද ?01:16:25
982020/05/25අහිමිවීම (1 කොටස) COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:07:23
992020/05/24මාරයාගෙන් ගැලවෙන රහස COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:55:18
1002020/05/23Where is the mind located?00:04:19
1012020/05/22Meditation vs Self Hypnosis00:16:55
1022020/05/21Q & A 01 : Observe the wonders in philosophy of Buddhism00:06:02
1032020/05/20Is Buddhism too passive?00:07:44
1042020/05/20Will I be reborn? | Thiththagalle Anandasiri Thero01:17:54
1052020/05/19Where is my mind located? Will I be reborn?01:17:54
1062020/05/19Will I be reborn? COVID 19 | Thiththagalle Anandasiri Thero01:17:54
1072020/05/17තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි අද කරපු හෙලිදරව්ව, thiththagalle anandasiri thero karapu helidarawwa.00:19:08
1082020/05/17බෞද්ධ දර්ශනය ඇත්තද? | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින්වහන්සේ සමඟ කතාබහක්01:16:13
1092020/05/1228 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත් 2 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (14-06-2015)01:29:59
1102020/05/1227 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත් 1 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (14-06-2015)02:56:47
1112020/05/1226 ආර්ය න්‍යාය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (13-06-2015)02:35:34
1122020/05/1225 චිත්ත වීථි | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (13-06-2015)02:11:42
1132020/05/1224 තිහේතුක, ද්විහේතුක, අහේතුක සහ භවාංග සිත් | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (13-06-2015)02:26:46
1142020/05/1223 අද්වේෂය, පස්සද්ධි, ලහුතා චෙෙතසික සහ විකාර රූප | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (12-06-2015)03:07:45
1152020/05/1222 අලෝභ චෙෙතසිකය, කුසල් සිත් සහ විපාක සිත් | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (11-06-2015)02:56:49
1162020/05/1221 සති චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (10-06-2015)02:44:17
1172020/05/1220 ශ්‍රද්ධාව සහ හිරි-ඔතප්ප චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (09-06-2015)02:34:52
1182020/05/09ජිවිතයේ යතාර්ථය COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:04:11
1192020/05/09I do not wanna get rid of my emotions00:06:08
1202020/05/0819 විචිකිච්චාව, ධීන-මිද්දය චෙෙතසික සහ අකුසල සිත් | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (08-06-2015)02:16:35
1212020/05/0817 ද්වේෂ චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (06-06-2015)01:11:16
1222020/05/0818 ඊර්ෂ්‍යා, මච්චරිය, කුක්කුච්චය, මාන චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (06-06-2015)01:52:43
1232020/05/0816 දිට්ටි සහ ද්වේෂ චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (05-06-2015)02:46:59
1242020/05/0815 අහිරිකය-අනෝතප්පය, උද්දච්චය සහ අකුසල සිත් | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (04-06-2015)02:37:54
1252020/05/0814 ලෝභ චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (03-06-2015)02:27:33
1262020/05/0813 මෝහ චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (01-06-2015)01:41:36
1272020/05/0812 ඡන්දය, ප්‍රීතිය චෙෙතසික සහ රූප නිපදවන ආකාර | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (31-05-2015)02:25:31
1282020/05/0811 වීර්ය චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (29-05-2015)02:15:55
1292020/05/0810 විතක්ක-විචාර චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (28-05-2015)02:58:18
1302020/05/0709 ජීවිත ඉන්ද්‍රිය චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (27-05-2015)02:09:09
1312020/05/0708 මනසිකාරය, ඒකාග්‍රතාව චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (26-05-2015)02:06:34
1322020/05/0707 චේතනා, ඵස්ස චෙෙතසික | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (25-05-2015)02:19:35
1332020/05/0706 ප්‍රසාද රූප | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (23-05-2015)02:33:26
1342020/05/0705 මරණය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (22-05-2015)02:33:11
1352020/05/0704 ශුද්ධාෂ්ටකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (21-05-2015)02:10:06
1362020/05/0602 - වේදනා චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (19-05-2015)02:21:34
1372020/05/0603 සඤ්ඤා චෙෙතසිකය | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (20-05-2015)01:58:39
1382020/05/0601 විඤ්ඤාණය (සිත) | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (18-05-2015)02:32:07
1392020/05/05Present Moment00:04:18
1402020/05/04Isn't suffering a good thing?00:05:29
1412020/05/02යෝනිසෝමනසිකාරය01:03:54
1422020/05/02උම්මන්තක සම්මුතිය COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:06:32
1432020/04/28What the hell is water?00:03:35
1442020/04/25බුද්ධ ස්වභාවය COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:54:16
1452020/04/25අසමසම බුද්ධ ස්වභාවය00:54:36
1462020/04/25නානාවිධ   බුද්ධ රූප වලින් යටපත් වන නිර්මල  බුද්ධ ස්වභාවය පිළිබඳ ආන්දෝලාත්මක හෙලිදරව්ව!00:04:43
1472020/04/20සිහිය කියලා වචනයක් ඔබ නොදන්නේනම් COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:08:01
1482020/04/18සිහිය කියලා වචනයක් ඔබ නොදන්නේනම් ?01:08:01
1492020/04/17Never try to get rid of your emotions | Thiththagalle Ananadasiri Thero01:16:18
1502020/04/16බුදු දහම යනු හැගීම් නැතිකරන දහමක් නොවේ COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:16:18
1512020/04/15Never try to get rid of your emotions!01:16:20
1522020/04/12හිතට හැඩයක් නෑ, අවබෝධයට මග සලකුණු COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:05:17
1532020/04/11Dammapadaya | ධම්මපදය | 2801:39:52
1542020/04/11හිතට හැඩයක් නෑ: අවබෝධයට මග සලකුණු | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:05:27
1552020/04/05මනස තේරුම්ගත් තරමටම අස්ථාන රෝග බිය නිවේවි. COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:13:54
1562020/04/04මනස තේරුම්ගත් තරමටම අස්ථාන රෝග බිය  නිවේවි01:13:54
1572020/04/04බියට බිය නොවීම COVID 19 | පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:09:27
1582020/04/01Dammapadaya | ධම්මපදය | 2701:49:02
1592020/03/29ඔබට මතක ද00:10:15
1602020/03/29Awareness vs Emptiness00:02:53
1612020/03/29Coping with the death of a loved one00:06:24
1622020/03/29Eliminate suffering right now00:08:30
1632020/03/29Faith00:06:54
1642020/03/29Identity00:03:40
1652020/03/29Monkey Mind00:03:18
1662020/03/29Reality00:10:32
1672020/03/29When life has no meaning00:08:16
1682020/03/28බියට බිය නොවීම COVID-19 පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ    ආනන්දසිරි හිමි01:09:27
1692020/03/26ආදර්ශය උතුම් | තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:23:46
1702020/03/24Dammapadaya | ධම්මපදය | 2601:16:45
1712020/03/22The Lion's Roar 15 | part 200:45:59
1722020/03/21" කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දෙන්න අපට පුළුවන් "00:17:36
1732020/03/21The Lion's Roar 15 | part 100:43:46
1742020/03/21The Lion's Roar 15 | part 200:45:59
1752020/03/18The Lion's Roar 15 | part 100:43:46
1762020/03/14රත්නසුත්‍රය සච්ජායනය කිරීමේන් කොරෝනා වෛරසය විනාශ කල හැකිද ?00:20:19
1772020/03/10The Lion's Roar 14 | part 200:39:45
1782020/03/07The Lion's Roar 14 | part 100:43:39
1792020/03/07The Lion's Roar 14 | part 100:43:39
1802020/02/28ලොවක් කම්පා කල ඔස්ට්‍රේලියානු දරුවාගේ පැනයට තිත්තගල්ලේ හිමි දුන් පිළිතුර00:19:01
1812020/02/25Sand castles by the sea00:02:24
1822020/02/24The Lion's Roar 13 | part 200:41:13
1832020/02/22The Lion's Roar 13 | part 200:41:13
1842020/02/15The Lion's Roar 13 | part 100:45:38
1852020/02/15The Lion's Roar 13 | part 100:45:38
1862020/02/10The Lion's Roar 1201:18:30
1872020/02/01Oh my god! It is so enlightening00:05:56
1882020/01/3127 Illusion of mind - Ven thiththagalle anandasiri thero00:05:21
1892020/01/29ඊනියා විභජ්ජවාදින්ට මොකද උනේ ?00:18:29
1902020/01/27The Lion's Roar 1201:18:30
1912020/01/15සරල බසින් අභිධර්මය-04- පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ00:08:47
1922020/01/15එනවනම් Face to Face එන්න තිත්තගල්ලෙ හාමුදුරුවන්ගෙ අභියෝගය Thiththagalle Anandasiri Himi00:08:29
1932020/01/14සරල බසින් අභිධර්මය-03- පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ00:08:32
1942020/01/13සරල බසින් අභිධර්මය-02- පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ00:03:39
1952020/01/12සරල බසින් අභිධර්මය - 01 - පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ.00:07:48
1962020/01/12https://www.youtube.com/watch?v=XqI7oNbF9HI00:31:17
1972020/01/11සරල බසින් අභිධර්මය-02 - පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ.00:07:33
1982020/01/10සරල බසින් අභිධර්මය-01 දිව්‍ය ලෝක වල ආයුෂ - පූජනීය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි තෙරණුවෝ.00:07:24
1992020/01/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 1 500:08:07
2002020/01/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 1 400:25:55
2012020/01/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 1 300:25:55
2022020/01/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 1 200:25:55
2032020/01/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 1 100:25:55
2042019/12/17අපේ කාලයේ යතිවරයාණෝ00:05:19
2052019/12/02සසර ගමන නතර කරමු 03 Canberra201900:25:29
2062019/11/27The Lion's Roar 1101:07:02
2072019/11/22සසර ගමන නතර කරමු 05| Toowoomba201900:57:58
2082019/11/15සසර ගමන නතර කරමු 04 | Brisbane201901:10:08
2092019/11/10සසර ගමන නතර කරමු 03 | Brisbane2019 part 0200:46:04
2102019/11/08සසර ගමන නතර කරමු 03 | Brisbane2019 part 0100:51:49
2112019/11/08The Lion's Roar 1001:08:18
2122019/11/02ජීවත් වීමේ කලාව 07 | Art of Living (episode 07)00:54:58
2132019/10/27ජීවත් වීමේ කලාව 06 | Art of Living (episode 06)00:53:12
2142019/10/27The Lion's Roar 09 | part 200:37:27
2152019/10/25The Lion's Roar 09 | part 200:37:27
2162019/10/23The Lion's Roar 09 | part 100:37:40
2172019/10/18The Lion's Roar 09 | part 100:37:40
2182019/10/12ජීවත් වීමේ කලාව 05 | Art of Living (episode 5)00:59:07
2192019/10/10සසර ගමන නතර කරමු 02 | Sydney2019 part 0300:27:54
2202019/10/06සසර ගමන නතර කරමු 02 | Sydney2019 part 0200:24:12
2212019/10/05ජීවත් වීමේ කලාව 04 | Art of Living (episode 4)00:58:18
2222019/09/29ජීවත් වීමේ කලාව 03 | Art of Living (episode 3)01:04:08
2232019/09/28සසර ගමන නතර කරමු 02 (Iකොටස) | Sydney201900:25:50
2242019/09/22සසර ගමන නතර කරමු 01 | Canberra2019 part 0300:25:29
2252019/09/21ජීවත් වීමේ කලාව 02 | Art of Living (episode 2)00:58:18
2262019/09/15සසර ගමන නතර කරමු 01 | Canberra2019 part 0200:31:25
2272019/09/14සසර ගමන නතර කරමු 01 | Canbbera201900:26:00
2282019/09/12ජීවත් වීමේ කලාව 01 | Art of Living (episode 1)01:08:55
2292019/09/03Tasmania Dhamma 101:02:09
2302019/08/30Tasmania Dhamma 200:52:19
2312019/08/30ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටුම්බා නුවර ධර්ම දේශනය | Tumba Dhamma Discussion01:32:03
2322019/08/14'රට හදන්න නම් මාවෝ සේතුං කරා වගේ හාමුදුරුවරු ඉවත් කරන්න වේවි' - තිත්තගල්ලේ ආනන්ද හිමි00:07:14
2332019/08/14AMADAM SISILA00:59:58
2342019/07/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (2018 Venice Mestre)00:47:58
2352019/06/27Melbourne හිදී, මවක් දුම්රියට පැන සිය දිවි නසාගනී... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
2362019/06/26Life's A Gamble01:19:16
2372019/06/1803 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
2382019/06/06Dammapadaya | ධම්මපදය | 2501:09:21
2392019/05/24The universal truth 0101:04:31
2402019/05/03ඉදිරි අවුරුදු දහයේ රට කොතනටද? අද අප කල යුත්තේ කුමක්ද?00:34:52
2412019/04/19The Lion's Roar 0801:01:17
2422019/04/15Dammapadaya | ධම්මපදය | 2401:28:03
2432019/03/27Dammapadaya | ධම්මපදය | 2301:23:35
2442019/03/24කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිගේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු00:22:12
2452019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 7 700:12:41
2462019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 6 700:22:02
2472019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 5 700:22:02
2482019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 4 700:22:02
2492019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 3 700:22:02
2502019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 2 700:22:02
2512019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 1 700:22:02
2522019/03/11Abhidharma Mulika Karunu part 25 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidham low02:25:39
2532019/03/08The Lion's Roar 0701:21:00
2542019/02/08The Lion's Roar 0501:26:48
2552019/02/05අභය හිමියනි හතර වෙනිි දැහැනට සමවැදී සවන් දෙන්න...00:22:09
2562019/02/04Abhidharmaye 05 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero dharma deshana01:42:55
2572019/02/04Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala dharma desh low01:59:47
2582019/01/23The Lion's Roar 0401:13:36
2592019/01/19Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Challenging Abaya Thero00:19:14
2602019/01/19අහය හිමියනි මේ පෝයට බැරිනම් ඊළග පෝයටවත් වඩින්න00:19:14
2612019/01/16The Lion's Roar 0301:04:31
2622019/01/11ART OF LIVING (Part04)01:11:20
2632019/01/11ART OF LIVING (Part03)01:33:11
2642019/01/11ART OF LIVING (Part02)01:44:48
2652019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 22-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:09:33
2662019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 21-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:54:01
2672019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 40-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:13:31
2682019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 38-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:18:53
2692019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 37-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:36:52
2702019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 36-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:49
2712019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 35-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
2722019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 34-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:10
2732019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 33-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:51:06
2742019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 32-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:30:55
2752019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 31-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:56:03
2762019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 30-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:46:11
2772019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 28-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:41:23
2782019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 26-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:33
2792019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 24-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:37:51
2802019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 29-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:20:41
2812019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 27-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:27:07
2822019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 25-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:25:39
2832019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 23-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:11:19
2842019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 20-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:18:34
2852019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 19-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:51
2862019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 18-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:33
2872019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 17-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:40
2882019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 16-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:14:29
2892019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 15-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:48
2902019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 14-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:21:58
2912019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 13-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:12:03
2922019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 12-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:02:32
2932019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 11-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:06
2942019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 10-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:20:29
2952019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 09-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:03:37
2962019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 08-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:32:36
2972019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 07-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:59:26
2982019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 06-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:15
2992019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 05-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:02
3002019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 04-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:34
3012019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 03-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
3022019/01/05Abhidharma Mulika karunu Part 02-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:00
3032019/01/04Abhidharma Mulika Karunu Part 01-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
3042018/12/22ArtOfLiving - (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0501:10:29
3052018/12/18Ven Thiththagalle Anandasiri Himi00:08:09
3062018/12/14The Lion's Roar 0201:18:42
3072018/12/1117 Maya - Ven Thiththagalle anandasiri there01:37:05
3082018/12/01Day02 10Nov2016 Keysborough (ආශාව)01:37:05
3092018/11/2615 happy - Ven thiththagalle anandasiri00:08:07
3102018/11/23ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0401:11:20
3112018/11/19ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0301:33:11
3122018/11/1312 Illusion of mind - Ven thiththagalle anandasiri thero01:46:05
3132018/11/12Art Of Living | ජිවත් වීමේ කලාව | Part 0201:44:48
3142018/11/09ART OF LIVING (Part01)01:33:00
3152018/11/08ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0101:33:00
3162018/10/26මනසේ මායාව - පූජ්‍යපාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ01:46:05
3172018/10/22ata maha kusal siduwanne ata pirikara poojawenda? - thiththagalle anandasiri thero00:04:10
3182018/10/22ai minissunta nidahasa one? (why human need freedom?) - thiththagalle anandasiri thero00:04:23
3192018/10/11මහමෙව්නාවේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු - FbLive00:41:01
3202018/10/08Day01 09Nov2016 Keysborough (සිහිනය)01:48:53
3212018/10/05සෝතාපත්ති 01 - Ven. Thittagalle Anandasiri himi01:30:08
3222018/09/22බෞද්ධයන් මිත්‍යාවෙන් ගලවා ගනු පිණිස... Facebook Live - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:36:12
3232018/09/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:04:07
3242018/09/21සොතාපත්ති 03 | Sothapaththi 0300:56:27
3252018/08/29සොතාපත්ති 02 | Sothapaththi 0201:07:33
3262018/08/26සම්මා දිට්ඨිය - Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:06:06
3272018/08/04සොතාපත්ති 01 | Sothapaththi 0101:30:08
3282018/07/25ඇත නැත අන්තයන්ගේ මිදීම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:49
3292018/07/18මරණ දණ්ඩනය... සුදුසු ද ? නුසුදුසු ද ?00:27:07
3302018/07/0705 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
3312018/07/0702 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:38
3322018/07/0703 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
3332018/07/0301 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:21:49
3342018/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero's Children's program Part 0100:29:37
3352018/06/2110 Dream - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:34:14
3362018/06/20Don't Get Stuck in Fake Freedom ( සැබෑ නිදහස )01:29:17
3372018/06/14මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 2601:33:45
3382018/06/1308 Wisdom thoughts 2 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:24:31
3392018/06/1309 Dhammapadhaya 5 - Ven Thiththagalle Anandasiri thero02:36:31
3402018/06/1307 Prakkna sitha lokoththara sith part 1 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:30:00
3412018/06/1306 Dhammapadhaya 4 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:15:56
3422018/06/1305 Dhammapadhaya 3 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:54:27
3432018/06/1202 Dhammapadhaya 1 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:35:59
3442018/06/1203 Dhammapadhaya 2 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:20:37
3452018/06/1201 Mind - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:13
3462018/06/10සිත අනාගතය ගැන මවන මායාව නිසා දුකට පත්වන්නේ කෙසේද01:07:00
3472018/06/1004 Arya nayaya - Ven Thiththagalle anandasiri01:33:45
3482018/06/07Abhidharmaya abhidharma අභිධර්ම අභිධර්ම පිටකය abhidharma mulika karunu|abhidharmaya in sinhala00:19:35
3492018/05/29අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ01:15:15
3502018/05/25Forgiveness - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:57
3512018/05/25Understanding The Mind - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:48
3522018/05/25Can we Forgive Others? Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:05:47
3532018/05/25What is Suffering ? - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:09:45
3542018/05/24Find the Cause of SUFFERING (ඔබ දුක් විදීමට හේතුව)00:34:19
3552018/05/2407 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:47:50
3562018/05/2406 නිරපේක්ෂ ඇසක් ඇතිකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:18:04
3572018/05/2405 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
3582018/05/2404 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:50
3592018/05/2402 ව්‍යාජ මමත්වය නඩත්තු නොකරන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:02:24
3602018/05/2401 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:16
3612018/05/2307 සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:14:57
3622018/05/2306 භාවනා Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:01
3632018/05/2305 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 4 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:08
3642018/05/2304 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 3 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:39:35
3652018/05/2303 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:21:43
3662018/05/2302 පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:56:28
3672018/05/2301 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:10:38
3682018/05/19What is Karma? - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:26:14
3692018/05/19Find the Cause of SUFFERING - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:34:19
3702018/05/19Don't Get Stuck in Fake Freedom - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:29:17
3712018/05/19අනිච්චාවත සංඛාරා... උප්පාද වය ධම්මිනෝ... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:15:15
3722018/05/1918May2018 Brisbane Q&A (සැක කරන්න ඔබේ අවබෝධය)01:40:17
3732018/05/18සැක කරන්න ඔබේ අවබෝදය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:40:17
3742018/05/11The Lion's Roar 0100:56:04
3752018/05/09Day2 31Mar2017 Christchurch02:23:17
3762018/05/04Day1 30Mar2017 Christchurch02:19:03
3772018/04/25Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
3782018/04/22විශ්වයේ රිද්මය 03 - Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
3792018/04/09Unifying with the Universal Rhythm 0100:38:25
3802018/04/05Happy Green's Every World00:04:51
3812018/04/05Live with your loved ones not with the pictures about them in your mind00:04:25
3822018/04/05We can only love to a picture in our mind00:06:03
3832018/04/05Anandasiri Thero speaks about Creation of Cosmos00:02:56
3842018/04/05How Gautham Siddhartha Enlightened00:05:10
3852018/04/05Cultures are different but the message is the same00:03:32
3862018/04/05Teasing a person would reveal his real nature00:06:03
3872018/04/04Being a Kid is better than being an adult00:08:20
3882018/04/04Do not eat apples from the Forbidden Tree00:03:56
3892018/04/04Contemptment is Bliss00:04:07
3902018/04/01Your Life doesn't have a meaning00:05:49
3912018/03/24Dammapadaya | ධම්මපදය | 2200:58:08
3922018/03/22විශ්වයේ රිද්මය 0100:38:07
3932018/03/21මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 5 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi02:07:05
3942018/03/20Dammpadaya 21 | ධම්මපදය 2100:53:33
3952018/03/19Dammpadaya 20 | ධම්මපදය 2001:07:54
3962018/03/15English Sermon 10 - Reasons for current Anti-Muslim Clashes in Sri Lanka00:07:26
3972018/03/11පිං බත් කාල පාරට බැහැලා දඟලන ම්ලේච්ඡ ජාතියක්අපි00:03:41
3982018/03/02Dammapadaya 18 | ධම්මපදය 1801:39:16
3992018/03/02ඔබටත් සියදිවි නසා ගන්න සිතෙනවා ද ? එසේ නම් වහාම මොහොතක් බලන්න. Ven.Thiththagalle Anandasiri himi.00:08:30
4002018/03/01මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 4 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi01:42:57
4012018/02/21English Sermon 01 (The Frame-less Love)00:55:59
4022018/02/202018Feb19EnglishSermon08Part01(මෙත් බෝ සෙවනේ දී බුදුන් හමුවූ විදේශිකයා)00:09:44
4032018/02/192017Mar14Hamilton Day02 (අන්ත දෙක)01:21:22
4042018/02/17සත්‍යයේ අවසන් මහා පනිවිඩය - ධර්ම දානය පිනිස share කරන්න - ven.Thiththagalle Anandasiri himi02:34:35
4052018/02/13මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 3 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:55:53
4062018/02/11මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 2 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:59:02
4072018/02/09සිත කියන්නෙ මේ වගේ දෙයක් කියලා අපි නම් කවදාවත් හිතුවේ නෑ - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi00:55:49
4082018/02/07මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 1 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:57:27
4092018/01/30Abhidharma Mulika Karunu 0202:15:00
4102018/01/09Dammapadaya 38 | ධම්මපදය 3801:33:23
4112017/11/122017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
4122017/11/102017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
4132017/10/302017Oct28 MethBoSewanaKatinaPinkama (සදහම් කතිකාවත)01:54:04
4142017/10/172017Oct16 Universal Truth part 01(සත්‍ය සොයා ඇමරිකානුවන් යලිත් මෙත් බෝ සෙවනට )00:08:07
4152017/10/13April 2017-Austin Buddhist Temple(Part 2 - නිදහස වෙනුවෙන්)01:12:47
4162017/10/09Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
4172017/10/0502Oct2017 Sermon For Foreigners ( දුක නිවෙන පණිවිඩය)00:56:18
4182017/10/05සියදිවි හානි කරගන්න හදන හැමෝටම පිළිතුරක් (පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි)00:08:30
4192017/10/04( Ven Thiththagalle Anandasiri Himi )00:03:44
4202017/10/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening02:20:29
4212017/09/29Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening Kamatahanv01:44:54
4222017/09/26April 2017-Austin Buddhist Temple(Part I - නිදහස වෙනුවෙන්)01:34:21
4232017/09/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Morning Kamatahan00:52:19
4242017/09/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Evening Deshana01:40:00
4252017/09/03LandonBuddhistTemple 19Aug2017(චූලකම්ම විභංග සූත්‍රය)02:33:26
4262017/09/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Morning Kamatahan00:51:17
4272017/08/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - London Buddhist Vihara - 2017-08-2302:25:15
4282017/08/24Tiththagalle Ahnanda Siri Thera warns Gothama owners not to mislead Sirisamantha thero00:43:17
4292017/08/14Day8 27Mar2017 Auckland (නිවනටත් ලිපිිිිනයක් තියෙනවා)02:31:45
4302017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 5-12-2016 Evening Deshana (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය)02:13:40
4312017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Evening Deshana (නිවනේ ලිපිනය)01:30:15
4322017/08/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Morning Deshana00:53:50
4332017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Evening Deshana01:36:16
4342017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Morning Deshana01:51:07
4352017/08/06Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6 12 2016 Evening Kamatahan01:03:49
4362017/08/02Maha Sinha Nadaya 2902:46:16
4372017/07/28අකුසල විපාක යටපත් කරන ක්‍රම00:43:37
4382017/07/28රැවටීමේ අවුල ලිහාගන්න හැටි Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero00:44:09
4392017/07/28Maha Sinha Nadaya 3003:04:29
4402017/07/28Maha Sinha Nadaya 5003:04:54
4412017/07/2802 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 23 Dec 2015 (Audio only)03:12:08
4422017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Talk 01 ආර්ය සත්‍ය)02:39:09
4432017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Q&A 01)03:50:48
4442017/07/2806 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201501:55:45
4452017/07/28Maha Sinha Nadaya 47 ඔබ සොයන්නේ ධර්මයද? අවබෝදයද?03:14:46
4462017/07/2807 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201502:05:52
4472017/07/2807 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero03:02:14
4482017/07/28අභිධර්මයේ මූලික කරුණු 01 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (Canada 2016)03:00:08
4492017/07/2803 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 24 Dec 2015 (Audio only)03:59:28
4502017/07/2805 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero02:13:07
4512017/07/25Dammpadaya 31 | ධම්මපදය 3101:36:26
4522017/07/2401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201503:32:53
4532017/07/13පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (2 කොටස 9 වැඩසටහන)00:46:13
4542017/07/11School Program | ‍Southlands College, Galle (2017.07.07)01:11:31
4552017/07/03Day6 25Mar2017 Auckland(බල්ලෙකුට හමු වූ බුදුන්)02:08:14
4562017/06/18පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (4 කොටස 7 වැඩසටහන)00:22:57
4572017/06/17පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (3 කොටස 7 වැඩසටහන)00:28:40
4582017/06/1521May2017 New Jersey Program for Children01:04:10
4592017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0201:40:32
4602017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0101:37:14
4612017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse New Jersey Program for Children - 2017 May 2101:05:52
4622017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 21 - Day 201:22:31
4632017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 20 - Day 101:18:17
4642017/06/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero - හිත හදාගන්න - Dishearten01:05:27
4652017/06/06Day5 24Mar2017 Auckland(අවදිව දකින සිහිනය)02:07:05
4662017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0201:10:38
4672017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0102:00:17
4682017/05/19Day4 23Mar2017 Auckland (part 2-ගලක් වගේ හිතක්)01:03:11
4692017/05/18Day4 23Mar2017 Auckland (part 1-පූස් ප්‍රේමය)01:42:57
4702017/05/14Day3 22Mar2017 Auckland(බුදුන්ගේ වදන්)01:55:53
4712017/05/09Day2 20Mar2017 Auckland(පඹයෙක් උඩ සිටි කුරුල්ලෙක්)01:59:02
4722017/05/03Day1 20Mar2017 Auckland(දැනුමේ අං තට්ටුව)01:57:27
4732017/04/0103 DECE 2016 PERTH~202:00:36
4742017/03/2003 DECE 2016 PERTH~101:45:47
4752017/03/16Dammpadaya 17 | ධම්මපදය 1701:46:26
4762017/03/15Dammapadaya | ධම්මපදය | 1601:41:06
4772017/03/15Dammapadaya | ධම්මපදය | 1501:47:53
4782017/03/14Dammapadaya | ධම්මපදය | 1401:57:38
4792017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:26:49
4802017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:33:35
4812017/03/13සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 1 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:34:40
4822017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:29:57
4832017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:35:19
4842017/03/10සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය.භාවනා කමටහන් වැඩසටහන් අංක -2 ( 1 කොටස) පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි.00:32:29
4852017/03/09ChildProgramPerth201601:11:50
4862017/02/19නිර්මාංශ ගැටළුව අභිධර්මයෙන් විසඳාගමු ven thiththagalle anandasiri thero00:17:40
4872017/02/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - About Love and Understanding00:11:26
4882017/02/02භාවනා කමටහන් - 01. පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමයේදී.2017.01.1700:24:40
4892017/02/01භාවනා කමටහන් -3 පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමය. 2017.01.1500:24:36
4902017/01/31භාවනා කමටහන් -02 පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි.සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමයේදී 2017-01-1500:24:37
4912017/01/23Abhidharmaya 24 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:26
4922017/01/23Abhidharmaya 23 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:46
4932017/01/23Abhidharmaya 22 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල02:32:05
4942017/01/23Abhidharmaya 21 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:52:38
4952017/01/15Abhidharmaya 20 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:58:10
4962017/01/15Abhidharmaya 19 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:19
4972017/01/15Abhidharmaya 18 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:57:30
4982017/01/15Abhidharmaya 17 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:45
4992017/01/15Abhidharmaya 16 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:38:56
5002017/01/15Abhidharmaya 15 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:28
5012017/01/15Abhidharmaya 14 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:56
5022017/01/14Abhidharmaya 50 අභිධර්මය 50 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:09
5032017/01/14Abhidharmaya 49 අභිධර්මය 49 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:03:03
5042017/01/14Abhidharmaya 48 අභිධර්මය 48 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:55
5052017/01/13Abhidharmaya 47 අභිධර්මය 47 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:38
5062017/01/13Abhidharmaya 46 අභිධර්මය 46 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:32
5072017/01/13Abhidharmaya 45 අභිධර්මය 45 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:20
5082017/01/13Abhidharmaya 44 අභිධර්මය 44 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:20:04
5092017/01/13Abhidharmaya 43 අභිධර්මය 43 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:45:52
5102017/01/13Abhidharmaya 42 අභිධර්මය 42 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:18:43
5112017/01/13Abhidharmaya 41 අභිධර්මය 41 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:37
5122017/01/13Abhidharmaya 40 අභිධර්මය 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:44:35
5132017/01/12Abhidharmaya 39 අභිධර්මය 39 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:50
5142017/01/12Abhidharmaya 38 අභිධර්මය 38 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:14:30
5152017/01/12Abhidharmaya 37 අභිධර්මය 37 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:43
5162017/01/12Abhidharmaya 36 අභිධර්මය 36 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:23
5172017/01/12Abhidharmaya 35 අභිධර්මය 35 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:55
5182017/01/12Abhidharmaya 34 අභිධර්මය 34 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:27:30
5192017/01/11Abhidharmaya 13 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:27:27
5202017/01/11Abhidharmaya 12 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:32:48
5212017/01/11Abhidharmaya 11 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:34
5222017/01/11Abhidharmaya 10 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:28:25
5232017/01/11Abhidharmaya 09 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:53
5242017/01/11Abhidharmaya 08 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:01
5252017/01/11Abhidharmaya 07 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:54:21
5262017/01/11Abhidharmaya 06 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:37:29
5272017/01/10Abhidharmaya 05 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:55
5282017/01/10Abhidharmaya 04 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:36:31
5292017/01/10Abhidharmaya 03 අභිධර්මය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
5302017/01/10Abhidharmaya 02 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:25:32
5312017/01/10Abhidharmaya 33 අභිධර්මය 33 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:49
5322017/01/09Abhidharmaya 32 අභිධර්මය 32 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:49
5332017/01/09Abhidharmaya 31 අභිධර්මය 31 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:19
5342017/01/08Abhidharmaya 30 අභිධර්මය 30 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:49:49
5352017/01/08Abhidharmaya 29 අභිධර්මය 29 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:40:11
5362017/01/08Sitha - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - සිත00:36:13
5372017/01/04Abhidharmaya 28 අභිධර්මය 28 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:46:39
5382017/01/04Abhidharmaya 27 අභිධර්මය 27 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:06
5392017/01/03Abhidharmaya 26 අභිධර්මය 26 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:45
5402017/01/03Abhidharmaya 25 අභිධර්ම 25 ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:59
5412017/01/03Abhidharmaya 24 අභිධර්මය 24 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:26
5422017/01/02Abhidharmaya 01 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:24:20
5432016/12/28Abhidharmaya 23 අභිධර්ම 23 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:46
5442016/12/27පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ටූම්බා නුවර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය02:55:43
5452016/12/26Abhidharmaya 22 අභිධර්ම 22 Thiththagalle Anandasiri himi02:32:05
5462016/12/26Abhidharmaya 21 අභිධර්මය 21 Thiththagalle Anandasiri Himi01:52:38
5472016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
5482016/12/26Abhidharmaya 18 අභිධර්මය 18 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
5492016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
5502016/12/26Abhidharmaya 19 අභිධර්මය 19 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
5512016/12/26Abhidharmaya 17 අභිධර්ම 17 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:34:45
5522016/12/26Abhidharmaya 16 අභිධර්ම 16 Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:56
5532016/12/25Abhidharmaya 15 අභිධර්මය 15 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:28
5542016/12/25Abhidharmaya 14 අභිධර්මය 14 Thiththagalle Anandasiri Himi01:34:56
5552016/12/25Abhidharmaya 13 අභිධර්ම 13 Thiththagalle Anandasiri Himi01:27:27
5562016/12/25Abhidharmma 12 අභිධර්මය 12 Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:48
5572016/12/25Abhidharmaya 11 අභිධර්ම 11 Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:34
5582016/12/25Abhidharmaye 10 අභිධර්ම 10 Thiththagalle Anandasiri Himi01:28:25
5592016/12/25Abhidharmaya 08 අභිධර්ම 08 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:01
5602016/12/24Abhidharmaya 07 අභිධර්ම 07 Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:21
5612016/12/24Abhidharmaya 06 අභිධර්ම 06 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:37:29
5622016/12/24Abhidharmaye 05 අභිධර්ම 05 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:42:55
5632016/12/22Abhidharmaya 04 අභිධර්ම 04 Thiththagalle Anandasiri Himi01:36:31
5642016/12/22Abhidharmaya 03 අභිධර්මය 03 Thiththagalle Anandasiri Himi01:15:28
5652016/12/22Abhidharmaya 02 අභිධර්ම 02 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:32
5662016/12/1802 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania -Dhamma Dheshana 2016)01:54:27
5672016/12/0401 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania - Devonport Dhamma Dheshana 2016)01:54:28
5682016/12/0301 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201601:58:05
5692016/12/0302 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201602:41:12
5702016/11/30Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 03-4002:19:07
5712016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:06
5722016/11/27Dammpadaya 13 | ධම්මපදය 1301:45:11
5732016/11/27Dammapadaya | ධම්මපදය | 1202:17:57
5742016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 3001:04:35
5752016/11/27Dammpadaya 11 | ධම්මපදය 1101:35:59
5762016/11/27Dammpadaya 10 | ධම්මපදය 1002:08:40
5772016/11/25Dammpadaya 07 | ධම්මපදය 07 - Part II01:09:52
5782016/11/25Dammapadaya | ධම්මපදය | 07 | Part 101:46:47
5792016/11/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Dharmma Talk and Discussion - Australia02:20:01
5802016/11/18Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 02-4002:15:00
5812016/10/31Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 1-4001:43:40
5822016/10/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero-Dharmma Talk and Discussion02:20:01
5832016/10/15Abhidharma Mulika Karunu Part 01 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
5842016/10/07Dammpadaya 09 | ධම්මපදය 0901:24:50
5852016/10/06Dammpadaya 08 | ධම්මපදය 0801:29:36
5862016/09/307 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:33:33
5872016/09/306 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:36:32
5882016/09/305 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:24:02
5892016/09/304 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:37
5902016/09/303 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:11
5912016/09/302 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero01:42:28
5922016/09/301 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:34:35
5932016/09/24Dhamma Deshana - Central bank 201600:38:26
5942016/09/24බීමත්කම ධර්මාවබෝදයට කරන බලපෑම.00:04:15
5952016/09/23අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 1 at BVS (First Program)01:51:13
5962016/09/14Ehipassiko 2016 09 10 - Thiththagalle Anandasiri Thero00:29:04
5972016/09/10Ehipassiko 2016.09.10 | Thiththagalle Anandasiri Thero.00:29:04
5982016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 18 at BVS02:01:37
5992016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 17 at BVS01:49:24
6002016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 16 at BVS02:00:37
6012016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 15 at BVS01:38:18
6022016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 14 at BVS01:51:18
6032016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 13 at BVS01:21:25
6042016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 12 at BVS01:47:18
6052016/09/07සමන්තබද්‍ර හිමි පිලිබද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. About sri samanthabhadra from Thiththagalle thero.00:01:25
6062016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 23 at BVS (Last program)01:43:55
6072016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 22 at BVS02:16:20
6082016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 21 at BVS01:34:11
6092016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 20 at BVS01:46:21
6102016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 19 at BVS02:00:39
6112016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 11 at BVS01:41:41
6122016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 10 at BVS01:43:12
6132016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 9 at BVS02:29:42
6142016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 8 at BVS01:31:50
6152016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 7 at BVS02:12:30
6162016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 6 at BVS01:44:29
6172016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 5 at BVS01:46:24
6182016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 4 at BVS01:57:00
6192016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 3 at BVS02:08:53
6202016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 2 at BVS02:09:06
6212016/08/24Ehipassiko 2016 08 24 - Thitthagalle Anandasiri Thero00:29:22
6222016/08/10Abidharma for Beginners – Day 23 - Final Day | Canada 6th of August 201601:43:55
6232016/08/10Abidharma for Beginners – Day 22 | Canada 6th of August 201602:16:20
6242016/08/10Abidharma for Beginners – Day 19 | Canada 4th of August 201602:00:39
6252016/08/10Abidharma for Beginners – Day 21 | Canada 6th of August 201601:34:11
6262016/08/10Abidharma for Beginners – Day 20 | Canada 5th of August 201601:46:21
6272016/08/08Maha Mangala Sutta - Short Clip | මහා මංගල සුත්‍රය - බාලයා සහ පණ්ඩිතයා හදුනා ගැනීම00:14:11
6282016/08/05Abidharma for Beginners – Day 13 | Canada 29th of July 201601:21:25
6292016/08/05Abidharma for Beginners – Day 18 | Canada 2nd of August 201602:01:37
6302016/08/05Abidharma for Beginners – Day 17 | Canada 1st of August 201601:49:24
6312016/08/05Abidharma for Beginners – Day 16 | Canada 1st of August 201602:00:37
6322016/08/05Abidharma for Beginners – Day 15 | Canada 1st of August 201601:38:18
6332016/08/05Abidharma for Beginners – Day 14 | Canada 31st of July 201601:51:18
6342016/08/05Program for Children | ළමා වැඩසටහන | Canada - 4th August 201601:13:17
6352016/07/30Dammapadaya | ධම්මපදය | 06 | රහත් භාවය දක්වා විදර්ශනා මාර්ගය02:07:24
6362016/07/30Abidharma for Beginners – Day 12 | Canada 28th of July 201601:47:18
6372016/07/29Abidharma for Beginners – Day 11 | Canada 26th of July 201601:41:41
6382016/07/27Abidharma for Beginners – Day 10 | Canada 25th of July 201601:43:12
6392016/07/26Abidharma for Beginners – Day 9 | Canada 24th of July 201602:29:42
6402016/07/24Abidharma for Beginners – Day 8 | Canada 22nd of July 201601:31:50
6412016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-06-2501:01:00
6422016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-07-2300:55:49
6432016/07/23Abidharma for Beginners – Day 7 | Canada 21st of July 201602:12:30
6442016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion00:55:49
6452016/07/21Ven. Thiththagalle Anandasiri Vancouver July 9th01:29:57
6462016/07/19Abidharma for Beginners – Day 6 | Canada 18th of July 201601:44:29
6472016/07/18Abidharma for Beginners – Day 5 | Canada 17th of July 201601:46:24
6482016/07/18Abhidharmaya 06 අභිධර්ම පූජ් ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි abhidharma lesson sasip01:37:29
6492016/07/18Abidharma for Beginners – Day 4 | Canada 16th of July 201601:57:00
6502016/07/17Abhidharmaya 04 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala budu bana01:36:31
6512016/07/17Abhidharmaya 03 අභිධර්මයVen Thiththagalle Anandasiri Himi dharma deshana sinhala ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
6522016/07/17Abhidharmaya 02 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:25:32
6532016/07/17Abidharma for Beginners – Day 3 | Canada 15th of July 201602:08:53
6542016/07/16Abidharma for Beginners – Day 2 | Canada 14th of July 201602:09:06
6552016/07/13Abidharma for Beginners – Day 1 | Canada 11th of July 201601:51:13
6562016/07/11Dhamma Talk Canada | 10th of July 201601:35:05
6572016/07/10Dammpadaya 05 (Video) | 05-06-201601:52:25
6582016/07/10Dhamma Talk - Canada | 09th of July01:28:49
6592016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 500:06:01
6602016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 400:18:40
6612016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 300:18:40
6622016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 200:18:41
6632016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 100:18:40
6642016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 400:23:28
6652016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 300:26:00
6662016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 200:25:58
6672016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 100:25:58
6682016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 400:35:31
6692016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 300:37:02
6702016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 200:37:08
6712016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 100:37:27
6722016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 400:33:48
6732016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 300:37:19
6742016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 200:37:17
6752016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 100:37:17
6762016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 400:30:15
6772016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 300:33:27
6782016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 200:33:27
6792016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 100:33:26
6802016/07/02Maha Sinha Nadaya | Sasip 2001:58:10
6812016/07/02Dhamma Talk - Winnipeg, Canada | 20-06-201602:24:56
6822016/07/01Dammapadaya 4 | 29-06-201601:44:00
6832016/07/01Canada 2016 - Dhamma Talk Day 0101:40:33
6842016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 500:05:57
6852016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 400:18:37
6862016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 300:18:37
6872016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 200:18:37
6882016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 100:18:37
6892016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 500:05:56
6902016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 400:18:26
6912016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 300:18:26
6922016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 200:18:25
6932016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 100:18:26
6942016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 400:30:26
6952016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 300:33:38
6962016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 200:33:39
6972016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 100:33:38
6982016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 500:02:29
6992016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 400:32:03
7002016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 300:31:41
7012016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 200:31:41
7022016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 100:31:41
7032016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 500:12:33
7042016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 400:40:23
7052016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 300:40:22
7062016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 200:40:22
7072016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 100:40:23
7082016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 500:10:06
7092016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 400:32:08
7102016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 300:32:07
7112016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 200:32:07
7122016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 100:32:07
7132016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 500:09:09
7142016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 400:28:56
7152016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 300:28:56
7162016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 200:28:56
7172016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 100:28:56
7182016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 500:10:10
7192016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 400:32:21
7202016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 300:32:21
7212016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 200:32:21
7222016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 100:32:21
7232016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 500:09:34
7242016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 400:30:17
7252016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 300:30:17
7262016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 200:30:17
7272016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 100:30:17
7282016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3602:06:49
7292016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 500:09:49
7302016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 400:31:10
7312016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 300:31:10
7322016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 200:31:10
7332016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 100:31:10
7342016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 500:09:13
7352016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 400:29:09
7362016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 300:29:09
7372016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 200:29:10
7382016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 100:29:09
7392016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 500:10:21
7402016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 400:32:55
7412016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 300:32:55
7422016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 200:32:54
7432016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 100:32:55
7442016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 500:09:39
7452016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 400:30:36
7462016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 300:30:36
7472016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 200:30:36
7482016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 100:30:36
7492016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 500:09:05
7502016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 400:28:45
7512016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 300:28:45
7522016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 200:28:45
7532016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 100:28:46
7542016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 11 Maharagama YouTube01:50:27
7552016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 500:10:14
7562016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 400:32:34
7572016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 300:32:34
7582016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 200:32:34
7592016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 100:32:34
7602016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 300:28:38
7612016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 200:28:39
7622016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 100:28:38
7632016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 200:40:42
7642016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 100:35:23
7652016/06/25තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:53
7662016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion01:01:00
7672016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
7682016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 400:27:40
7692016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 300:27:40
7702016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 200:27:40
7712016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 100:27:40
7722016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 500:09:32
7732016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 400:30:11
7742016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 300:30:11
7752016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 200:30:11
7762016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 100:30:11
7772016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 500:09:48
7782016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 400:31:05
7792016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 300:31:04
7802016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 200:31:05
7812016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 100:31:05
7822016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 500:08:48
7832016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 400:29:12
7842016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 200:29:12
7852016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 100:29:12
7862016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 400:32:14
7872016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 300:32:15
7882016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 200:32:15
7892016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [6/7]00:22:02
7902016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [3/7]00:22:02
7912016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [2/7]00:22:02
7922016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 400:31:17
7932016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [4/7]00:22:02
7942016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
7952016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 500:09:52
7962016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [7/7]00:12:41
7972016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [5/7]00:22:02
7982016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [1/7]00:22:02
7992016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 300:31:17
8002016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 100:31:17
8012016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 200:31:17
8022016/06/21Abhidharma Class1 Thiththagalle Anandasiri Himi01:51:47
8032016/06/21Singapore Dhamma Talk 12-06-201602:03:55
8042016/06/16Singapore Dhamma Talk 11-06-201603:52:51
8052016/06/16Singapore Dhamma Talk 10-06-201602:08:51
8062016/06/09Pattana Desana 24 | පට්ඨාන දේශනා 2401:25:40
8072016/06/04විශ්වාසය නැත්නම්...01:32:55
8082016/06/01Maha Sinha Nadaya 46 | Sasip Nugegoda01:43:31
8092016/06/01Dammapadaya 3 | 15-May-201601:28:29
8102016/06/01ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා... පබ්බජිතෙන න සේවිතබ්බා..01:22:05
8112016/05/30Dammapadaya | ධම්මපදය | 0201:43:10
8122016/05/30දිට්ඨේ දිට්ඨ මතථo භවිස්සති | Canbara 201602:10:41
8132016/05/30ආර්ය පර්යේෂණය Arya Paryeshanaya | Canbara 201602:00:42
8142016/05/22සෝතාපන්න ආර්යයාගේ ලක්ෂණ00:14:28
8152016/05/21වීර්ය චෛයිතසිකය - අභිධර්ම - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ - Virya Chaithasika - Abhidharma00:19:56
8162016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2301:28:04
8172016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:02
8182016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 2501:30:41
8192016/05/13මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 5001:54:09
8202016/05/13Dammapadaya 1 | 01-May-2016 (Click on the CC for subtitles)01:35:17
8212016/05/11මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 4902:03:03
8222016/05/11මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 4801:50:55
8232016/05/03Maha Sinha Nadaya 47 | Sasip Nugegoda01:56:38
8242016/04/30Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
8252016/04/30Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0401:34:16
8262016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0340 අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 102:19:07
8272016/04/25Abhidharma Mulika karunu part 0240 Thiththagalle Anandasiri thero mulasita saralawa Igenweema 102:15:00
8282016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0140 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema ehipassiko01:43:46
8292016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0302:51:52
8302016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0202:07:29
8312016/04/12Singapore Dhamma Talk - Day 0102:27:52
8322016/04/10Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 2201:49:42
8332016/04/03මොණරාගල බදුල්ල ශාසනාරක්ෂණ බල මණ්ඩලය, ඌව පළාත භික්ෂූන්වහන්සේලා උදෙසා පැවැත්වූ දේශනය01:44:51
8342016/04/038, ESR Dhamma Talk | 23-03-201601:09:54
8352016/04/02මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 4501:38:20
8362016/03/25School Program | Samudradevi Balika Vidyalaya , Nugegoda 18-03-201601:05:57
8372016/03/22Kalalgoda Deshanawa | 20-03-201601:48:21
8382016/03/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 2101:33:18
8392016/03/0706 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 101:11:01
8402016/03/0506 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 201:14:57
8412016/03/0505 Brisbane 26 Dec 201501:25:08
8422016/03/0502 Brisbane 23 Dec 2015 - Audio only01:56:28
8432016/03/0504 Brisbane 25 Dec 201501:39:35
8442016/03/0503 Brisbane 24 Dec 2015 - Audio only02:21:43
8452016/03/05Maha Sinha Nadaya 44 | Sasip Nugegoda01:20:04
8462016/03/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2001:56:19
8472016/03/02Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1901:30:45
8482016/02/27The Noble Concept Part 1, Sydney Australia,01:26:12
8492016/02/21Abhidharmaya Mulika Karunu Final Part 40/40 !!! ඔබත් මේම ධර්ම දාන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !!!02:13:31
8502016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 37/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු | dharma deshana sinhala01:36:52
8512016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 38/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු (මාරයාගේ කතන්දරේ | Marayage KathanDare)01:18:53
8522016/02/1401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201502:10:38
8532016/02/14කනට ඇහෙන දේ ඇත්තටම ඇහිලද? එහෙනම් අහන්න...00:14:03
8542016/02/13ඇහෙන් දකිනදේ ඇත්තටම විශ්වාසද? එහෙනම් බලන්න...00:12:41
8552016/02/11Maha Sinha Nadaya 43 | Sasip Nugegoda01:45:52
8562016/02/09Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1801:48:20
8572016/02/08පාර්ලිමේන්තු පනත සම්බන්ධව අපගේ අදහස්...00:25:06
8582016/02/06Maha Sinha Nadaya | Sasip 4201:18:43
8592016/02/06Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1701:29:26
8602016/02/05Maha Sinha Nadaya | Sasip 4101:32:37
8612016/01/22Maha Sinha Nadaya 40 | Sasip Nugegoda01:44:35
8622016/01/22මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 3901:50:50
8632016/01/22Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1601:42:55
8642016/01/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Niwanata Maga00:14:53
8652016/01/10Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 12-12-2015 | වල විල කරන හැටි | රතන සූත්‍රයෙන් බිඳක්02:45:37
8662016/01/10Maha Sinha Nadaya 38 | Sasip Nugegoda02:14:30
8672016/01/05Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1501:46:15
8682016/01/04Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
8692016/01/03ලෝකෝත්තරයෙක් වෙන්න.. පනපිටින් නින්දට යන්න..00:09:50
8702016/01/02සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න... අමා සුවය විදින්න...00:08:28
8712016/01/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-01-2016 | Children's Program 301:06:20
8722016/01/02විශ්වයේ කෙලවර දකින්න.. ඹබයක් තරම් වූ ශරීරයේ ගමනක් යන්න.00:07:57
8732016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 | Children's Program 101:21:16
8742016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 30-12-2015 දේශනාව | ඒ දන හට සරණ වන්න බණක් නැතිය මට කියන්න!02:42:22
8752016/01/0138. Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Sabba Papassa Akaranan - 6.30am06 Apr201500:41:42
8762015/12/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 දේශනාව01:06:25
8772015/12/28භාවනාවත් අතහැරියොත්...00:03:35
8782015/12/28Consciousness Aramunu = Life = Self00:06:25
8792015/12/28Non self = Happiness = Nibbana00:07:17
8802015/12/25කෘත්‍ය ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:07
8812015/12/25සමූහ ඝණය සහ සන්තති ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
8822015/12/24සෝතාපන්න ඵලය හා සක්කාය දිඨ්ඨිය - Sothapanna Palaya - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:29
8832015/12/23Consciousness (Aramunu) = Life = Self00:06:25
8842015/12/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 04-12-2015 දේශනාව02:02:47
8852015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | Children's Program Day 2 of 201:10:12
8862015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | Children's Program Day 1 of 200:43:16
8872015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | අභිධර්මය කෙටියෙන්02:33:32
8882015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | විශ්වයේ රහස02:36:31
8892015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 13-12-2015 | සිත ගබ්සා කරන හැටි02:24:01
8902015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 03-12-2015 දේශනාව02:38:09
8912015/12/21Children's Program Day 2 of 201:10:12
8922015/12/21Day 7 of 702:33:33
8932015/12/21Day 6 of 702:36:31
8942015/12/20Day 5 of 702:24:01
8952015/12/20Children's Program Day 1 of 200:43:16
8962015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-12-2015 දේශනාව01:30:56
8972015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11-12-2015 | පංචායුධ ජාතකය | මහා මංගල සූත්‍රයේ ඉතිරි කොටස02:45:11
8982015/12/1928-11-201503:37:39
8992015/12/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0100:56:40
9002015/12/18Day 2 of 701:42:28
9012015/12/18Day 4 of 702:45:37
9022015/12/18Day 3 of 702:45:12
9032015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0301:10:30
9042015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 08-12-2015 | මහා මංගල සූත්‍රය01:42:28
9052015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 07-12-2015 භාග්‍යවන්තයෝ ඇත්නම් අසත්වා!!!02:34:35
9062015/12/17Day 1 of 702:34:35
9072015/12/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0200:40:57
9082015/12/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 26-11-2015 දේශනාව02:13:14
9092015/12/13කලබල වෙලා බෑ................00:08:56
9102015/12/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-11-2015 දේශනාව02:25:19
9112015/12/12මමත්වය = 0 = සතුට = නිවන00:07:17
9122015/12/11ඒ අමා නිවන මේ මොහොතේම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වුනොත්....00:08:07
9132015/12/11අරමුණු = ජීවිතය = මමත්වය00:06:25
9142015/12/10නිවනට යන යානයේ නඟින හැටි...00:06:17
9152015/12/09Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 22-11-2015 දේශනාව02:23:07
9162015/12/09වර්තමානයේ දී මම කවුද?00:13:10
9172015/12/06වෙනසක් මැනිකෙ වෙනසක්00:14:45
9182015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 11 09 සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ ඉපැදී නිරුද්ධ වන සුළුය01:00:29
9192015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 02 14 පින සහ පව,පලදෙන ,නොදෙන ආකාර වැදගත් දේශනා00:51:45
9202015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 25-11-2015 දේශනාව02:24:37
9212015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 24-11-2015 දේශනාව02:07:29
9222015/12/03Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 23-11-2015 | නිවනේ ලිපිනය02:22:05
9232015/11/30How To Make Yourself Disappear00:07:29
9242015/11/27AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation - 200:14:53
9252015/11/25AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation00:14:50
9262015/11/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero අප නොදුටු ලොවක් කරා .!00:54:37
9272015/11/21Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 401:42:55
9282015/11/16Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1402:13:00
9292015/11/11Abhidharma Mulika Karunu 0101:42:21
9302015/11/10Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1202:45:42
9312015/11/09Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1301:36:39
9322015/11/09මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 3702:02:43
9332015/11/02මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 3601:56:23
9342015/10/27Maha Sinha Nadaya 35 | Sasip Nugegoda02:02:55
9352015/10/26Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1102:11:25
9362015/10/23Aarya Darshanaya 02 | Sydney | QA02:21:30
9372015/10/23Aarya Darshanaya 01 | Sydney01:42:00
9382015/10/20Maha Sinha Nadaya 34 | Sasip Nugegoda02:27:30
9392015/10/19Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 1002:20:37
9402015/10/18Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 301:36:31
9412015/10/17Maha Sinha Nadaya 02 | Sasip Nugegoda01:25:32
9422015/10/17මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 0301:15:28
9432015/10/17Maha Sinha Nadaya 04 | Sasip Nugegoda01:36:31
9442015/10/16මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 0501:42:55
9452015/10/16Maha Sinha Nadaya 06 | Sasip Nugegoda01:37:29
9462015/10/16මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 0701:54:21
9472015/10/16Maha Sinha Nadaya 08 | Sasip Nugegoda01:30:01
9482015/10/14Maha Sinha Nadaya 10 | Sasip Nugegoda01:28:25
9492015/10/14Maha Sinha Nadaya 09 | Sasip Nugegoda01:42:53
9502015/10/14Maha Sinha Nadaya 12 | Sasip Nugegoda01:32:48
9512015/10/14Maha Sinha Nadaya 11 | Sasip Nugegoda01:43:34
9522015/10/14Maha Sinha Nadaya 13 | Sasip Nugegoda01:27:27
9532015/10/14Maha Sinha Nadaya 14 | Sasip Nugegoda01:34:56
9542015/10/14Maha Sinha Nadaya 15 | Sasip Nugegoda01:30:28
9552015/10/13මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 2301:59:46
9562015/10/13මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 1601:38:56
9572015/10/13Maha Sinha Nadaya 22 | Sasip Nugegoda02:32:05
9582015/10/13Maha Sinha Nadaya 18 | Sasip Nugegoda01:57:30
9592015/10/13Maha Sinha Nadaya 17 | Sasip Nugegoda01:34:45
9602015/10/13Melbourne 2102:44:18
9612015/10/13මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 3301:59:49
9622015/10/13Maha Sinha Nadaya 19 | Sasip Nugegoda01:59:19
9632015/10/12Pattana Deshanaya 0902:34:32
9642015/10/12මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 3201:33:49
9652015/10/11Pattana Deshanaya 0802:15:56
9662015/10/04Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2101:54:34
9672015/10/0302 - Maha Sinha Nadaya - Melbourne02:21:36
9682015/10/03Maha Sinha Nadaya Sasip-nugegoda 31 මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ 3101:57:19
9692015/10/03Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda 3001:49:49
9702015/10/0201 Melbourne | 18-05-2015 විඤ්ඤාණය සිත 01 (English Sub titles)02:32:07
9712015/10/02Pattana Desana 7 | පට්ඨාන දේශනා 0702:29:46
9722015/09/29Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 202:15:00
9732015/09/21Abhidharmaya 28 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ| Maha Sinha Nadaya 2801:46:39
9742015/09/20Maha sinha Nadaya Sasip - Nugegoda 2901:40:11
9752015/09/20Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2401:43:32
9762015/09/17Abhidharmaya 20 අභිධර්මය| Ehipassiko | Abhidharma 20| Maha Sinha Nadaya 20|maha sinha nadaya part 2001:58:10
9772015/09/17Abhidharmaya 21 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ01:52:38
9782015/09/15Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0602:36:17
9792015/09/13Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
9802015/09/12Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 101:43:46
9812015/09/10මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 2501:34:05
9822015/09/10Maha Sinha Nadaya 2701:59:14
9832015/09/1021 කොටස 2015 07 05 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:54:34
9842015/09/09මහා සිංහ නාදය | අභිධර්මය | 2801:49:15
9852015/09/07Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0502:54:18
9862015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 002 Aarya Darshanaya QA02:21:30
9872015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 001 Aarya Darshanaya01:42:00
9882015/09/06Abhidharmaya 27 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය |01:59:06
9892015/09/06Abhidharmaya 26 අභිධර්මය | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය01:33:45
9902015/09/05Pattana Deshana | පට්ඨාන දේශනා 0402:27:37
9912015/09/04Abhidharmaya 25 අභිධර්ම | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි | abhidhamma lesson sasip01:33:59
9922015/09/04Abhidharmaya 24 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය01:43:26
9932015/09/04Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0302:27:02
9942015/09/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා | 0202:20:23
9952015/09/01Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0103:00:24
9962015/09/01Aarya Nyaya Sasip - nugegoda 2601:33:45
9972015/09/01Abhidharmaya 23 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero|sinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
9982015/08/31Abhidharmaya 22 අභිධර්ම | Maha Sinha nadaya|sinhala dharma deshana Abhidharma02:32:05
9992015/08/30සද්ධර්ම රත්නයේ ගුණ - Sathdharma Rathnaye Guna - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:11
10002015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1308)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.