තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි

තිත්තගල්ලේ ආනන්දගේ කුණු ධර්ම දේශනාව

මෙත් බෝ සෙවන භාවනා මධ්‍යස්ථානය: http://mmbbss.com/

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15සසර ගමන නතර කරමු 04 | Brisbane201901:10:08
22019/11/10සසර ගමන නතර කරමු 03 | Brisbane2019 part 0200:46:04
32019/11/08සසර ගමන නතර කරමු 03 | Brisbane2019 part 0100:51:49
42019/11/08The Lion's Roar 1001:08:18
52019/11/02ජීවත් වීමේ කලාව 07 | Art of Living (episode 07)00:54:58
62019/10/27ජීවත් වීමේ කලාව 06 | Art of Living (episode 06)00:53:12
72019/10/27The Lion's Roar 09 | part 200:37:27
82019/10/25The Lion's Roar 09 | part 200:37:27
92019/10/23The Lion's Roar 09 | part 100:37:40
102019/10/18The Lion's Roar 09 | part 100:37:40
112019/10/12ජීවත් වීමේ කලාව 05 | Art of Living (episode 5)00:59:07
122019/10/10සසර ගමන නතර කරමු 02 | Sydney2019 part 0300:27:54
132019/10/06සසර ගමන නතර කරමු 02 | Sydney2019 part 0200:24:12
142019/10/05ජීවත් වීමේ කලාව 04 | Art of Living (episode 4)00:58:18
152019/09/29ජීවත් වීමේ කලාව 03 | Art of Living (episode 3)01:04:08
162019/09/28සසර ගමන නතර කරමු 02 (Iකොටස) | Sydney201900:25:50
172019/09/22සසර ගමන නතර කරමු 03 | Canberra201900:25:29
182019/09/21ජීවත් වීමේ කලාව 02 | Art of Living (episode 2)00:58:18
192019/09/15සසර ගමන නතර කරමු 02 | Canbbera201900:31:25
202019/09/14සසර ගමන නතර කරමු 01 | Canbbera201900:26:00
212019/09/12ජීවත් වීමේ කලාව 01 | Art of Living (episode 1)01:08:55
222019/09/03Tasmania Dhamma 101:02:09
232019/08/30Tasmania Dhamma 200:52:19
242019/08/30ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටුම්බා නුවර ධර්ම දේශනය | Tumba Dhamma Discussion01:32:03
252019/08/14'රට හදන්න නම් මාවෝ සේතුං කරා වගේ හාමුදුරුවරු ඉවත් කරන්න වේවි' - තිත්තගල්ලේ ආනන්ද හිමි00:07:14
262019/08/14AMADAM SISILA00:59:58
272019/07/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (2018 Venice Mestre)00:47:58
282019/06/27Melbourne හිදී, මවක් දුම්රියට පැන සිය දිවි නසාගනී... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
292019/06/26Life's A Gamble01:19:16
302019/06/25The alien who met the Buddha in sri lanka00:09:45
312019/06/1803 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
322019/06/06Dammpadaya 25 | ධම්මපදය 2501:09:21
332019/05/24The universal truth 0101:04:31
342019/05/03ඉදිරි අවුරුදු දහයේ රට කොතනටද? අද අප කල යුත්තේ කුමක්ද?00:34:52
352019/04/19The Lion's Roar 0801:01:17
362019/04/15Dammpadaya 24 | ධම්මපදය 2401:28:03
372019/03/27Dammpadaya 23 | ධම්මපදය 2301:23:35
382019/03/24කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිගේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු00:22:12
392019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 7 700:12:41
402019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 6 700:22:02
412019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 5 700:22:02
422019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 4 700:22:02
432019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 3 700:22:02
442019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 2 700:22:02
452019/03/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Winnipeg June 20, 2016 1 700:22:02
462019/03/11Abhidharma Mulika Karunu part 25 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidham low02:25:39
472019/03/08The Lion's Roar 0701:21:00
482019/02/08The Lion's Roar 0501:26:48
492019/02/05අභය හිමියනි හතර වෙනිි දැහැනට සමවැදී සවන් දෙන්න...00:22:09
502019/02/04Abhidharmaye 05 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero dharma deshana01:42:55
512019/02/04Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala dharma desh low01:59:47
522019/01/23The Lion's Roar 0401:13:36
532019/01/19Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Challenging Abaya Thero00:19:14
542019/01/19අහය හිමියනි මේ පෝයට බැරිනම් ඊළග පෝයටවත් වඩින්න00:19:14
552019/01/16The Lion's Roar 0301:04:31
562019/01/11ART OF LIVING (Part04)01:11:20
572019/01/11ART OF LIVING (Part03)01:33:11
582019/01/11ART OF LIVING (Part02)01:44:48
592019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 22-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:09:33
602019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 21-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:54:01
612019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 40-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:13:31
622019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 38-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:18:53
632019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 37-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:36:52
642019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 36-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:49
652019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 35-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
662019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 34-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:10
672019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 33-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:51:06
682019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 32-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:30:55
692019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 31-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:56:03
702019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 30-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:46:11
712019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 28-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:41:23
722019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 26-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:33
732019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 24-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:37:51
742019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 29-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:20:41
752019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 27-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:27:07
762019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 25-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:25:39
772019/01/06Abhidharma Mulika Karunu Part 23-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:11:19
782019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 20-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:18:34
792019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 19-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:51
802019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 18-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:33
812019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 17-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:40
822019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 16-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:14:29
832019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 15-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:48
842019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 14-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:21:58
852019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 13-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:12:03
862019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 12-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:02:32
872019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 11-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:04:06
882019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 10-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:20:29
892019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 09-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:03:37
902019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 08-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:32:36
912019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 07-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:59:26
922019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 06-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:10:15
932019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 05-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:06:02
942019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 04-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:05:34
952019/01/05Abhidharma Mulika Karunu Part 03-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:19:07
962019/01/05Abhidharma Mulika karunu Part 02-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු02:15:00
972019/01/04Abhidharma Mulika Karunu Part 01-40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
982018/12/22ArtOfLiving - (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0501:10:29
992018/12/18Ven Thiththagalle Anandasiri Himi00:08:09
1002018/12/14The Lion's Roar 0201:18:42
1012018/12/01Day02 10Nov2016 Keysborough (ආශාව)01:37:05
1022018/11/2615 happy - Ven thiththagalle anandasiri00:08:07
1032018/11/23ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0401:11:20
1042018/11/19ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0301:33:11
1052018/11/1312 Illusion of mind01:46:05
1062018/11/12ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0201:44:48
1072018/11/09ART OF LIVING (Part01)01:33:00
1082018/11/08ArtOfLiving (ජිවත් වීමේ කලාව) Part-0101:33:00
1092018/10/26මනසේ මායාව - පූජ්‍යපාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන්වහන්සේ01:46:05
1102018/10/22ata maha kusal siduwanne ata pirikara poojawenda? - thiththagalle anandasiri thero00:04:10
1112018/10/22ai minissunta nidahasa one? (why human need freedom?) - thiththagalle anandasiri thero00:04:23
1122018/10/11මහමෙව්නාවේ මිත්‍යාවට පිළිතුරු - FbLive00:41:01
1132018/10/08Day01 09Nov2016 Keysborough (සිහිනය)01:48:53
1142018/10/05සෝතාපත්ති 01 - Ven. Thittagalle Anandasiri himi01:30:08
1152018/09/22බෞද්ධයන් මිත්‍යාවෙන් ගලවා ගනු පිණිස... Facebook Live - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:36:12
1162018/09/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:04:07
1172018/09/21සොතාපත්ති 03 | Sothapaththi 0300:56:27
1182018/08/29සොතාපත්ති 02 | Sothapaththi 0201:07:33
1192018/08/26සම්මා දිට්ඨිය - Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:06:06
1202018/08/18සැක කරන්න ඔබේ අවබෝදය01:40:17
1212018/08/04සොතාපත්ති 01 | Sothapaththi 0101:30:08
1222018/07/25ඇත නැත අන්තයන්ගේ මිදීම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:49
1232018/07/18මරණ දණ්ඩනය... සුදුසු ද ? නුසුදුසු ද ?00:27:07
1242018/07/0705 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
1252018/07/0702 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:38
1262018/07/0703 - හිත Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:18
1272018/07/0301 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:21:49
1282018/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero's Children's program Part 0100:29:37
1292018/06/2110 Dream - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:34:14
1302018/06/20Don't Get Stuck in Fake Freedom ( සැබෑ නිදහස )01:29:17
1312018/06/14Maha sinha Nadaya (Aarya Nyaya) Sasip - Nugegoda 2601:33:45
1322018/06/1308 Prakkna sitha lokoththara sith part 2 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:24:31
1332018/06/1309 Wishvaye rahasa - Ven Thiththagalle Anandasiri thero02:36:31
1342018/06/1307 Prakkna sitha lokoththara sith part 1 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:30:00
1352018/06/1306 Pattana Deshana 8 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:15:56
1362018/06/1305 Tasmania Dheshana 2016 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:54:27
1372018/06/1202 Dammpadaya 11 - Ven Thiththagalle anandasiri thero01:35:59
1382018/06/1203 Pattana Deshana 10 - Ven Thiththagalle anandasiri thero02:20:37
1392018/06/1201 Sitha - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:36:13
1402018/06/10සිත අනාගතය ගැන මවන මායාව නිසා දුකට පත්වන්නේ කෙසේද01:07:00
1412018/06/07Abhidharmaya abhidharma අභිධර්ම අභිධර්ම පිටකය abhidharma mulika karunu|abhidharmaya in sinhala00:19:35
1422018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ (03)01:55:53
1432018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:02
1442018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:17
1452018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ (01)01:57:28
1462018/05/30Ven Thittagalle anandasiri Thero පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:13
1472018/05/29අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ01:15:15
1482018/05/25Forgiveness - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:57
1492018/05/25Understanding The Mind - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:08:48
1502018/05/25Can we Forgive Others? Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:05:47
1512018/05/25What is Suffering ? - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero00:09:45
1522018/05/24Find the Cause of SUFFERING (ඔබ දුක් විදීමට හේතුව)00:34:19
1532018/05/2407 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:47:50
1542018/05/2406 නිරපේක්ෂ ඇසක් ඇතිකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:18:04
1552018/05/2405 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:20:11
1562018/05/2404 අනුන්ගේ සිත්වල ජීවත් නොවන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:45:50
1572018/05/2402 ව්‍යාජ මමත්වය නඩත්තු නොකරන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:02:24
1582018/05/2401 සිත සුළඟට සෙලවෙන පඬරැලක් නොකරගන්න Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:16
1592018/05/2307 සාකච්ඡාව Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:14:57
1602018/05/2306 භාවනා Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:11:01
1612018/05/2305 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 4 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:08
1622018/05/2304 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 3 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:39:35
1632018/05/2303 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 2 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:21:43
1642018/05/2302 පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:56:28
1652018/05/2301 ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero02:10:38
1662018/05/19What is Karma? - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:26:14
1672018/05/19Find the Cause of SUFFERING - Ven Thiththagalle Thero (Brisbane 2018)00:34:19
1682018/05/19Don't Get Stuck in Fake Freedom - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:29:17
1692018/05/19අනිච්චාවත සංඛාරා... උප්පාද වය ධම්මිනෝ... - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:15:15
1702018/05/1918May2018 Brisbane Q&A (සැක කරන්න ඔබේ අවබෝධය)01:40:17
1712018/05/18සැක කරන්න ඔබේ අවබෝදය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (Brisbane 2018)01:40:17
1722018/05/11The Lion's Roar 0100:56:04
1732018/05/09Day2 31Mar2017 Christchurch02:23:17
1742018/05/04Day1 30Mar2017 Christchurch02:19:03
1752018/04/25Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
1762018/04/22විශ්වයේ රිද්මය 03 - Unifying with the Universal Rhythm 0300:35:46
1772018/04/18ධම්ම පදය 01, Dammapadaya 01, Ven thithagalle anandasiri thero, පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:35:17
1782018/04/09Unifying with the Universal Rhythm 0100:38:25
1792018/04/09Unifying with the Universal Rhythm 0200:44:19
1802018/04/05Happy Green's Every World00:04:51
1812018/04/05Live with your loved ones not with the pictures about them in your mind00:04:25
1822018/04/05We can only love to a picture in our mind00:06:03
1832018/04/05Anandasiri Thero speaks about Creation of Cosmos00:02:56
1842018/04/05How Gautham Siddhartha Enlightened00:05:10
1852018/04/05Cultures are different but the message is the same00:03:32
1862018/04/05Teasing a person would reveal his real nature00:06:03
1872018/04/04Being a Kid is better than being an adult00:08:20
1882018/04/04Do not eat apples from the Forbidden Tree00:03:56
1892018/04/04Contemptment is Bliss00:04:07
1902018/04/01Your Life doesn't have a meaning00:05:49
1912018/03/24අභිධර්මය දෙශනා අංක 02. තිත්තගල්ලේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ.rew thiththaglalle anandasiri Thero01:30:57
1922018/03/24Dammpadaya 22 | ධම්මපදය 2200:58:08
1932018/03/22විශ්වයේ රිද්මය 0100:38:07
1942018/03/21මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 5 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi02:07:05
1952018/03/20Dammpadaya 21 | ධම්මපදය 2100:53:33
1962018/03/19Dammpadaya 20 | ධම්මපදය 2001:07:54
1972018/03/17අභිධර්මය දේශනා අංක 01, Abhidarmaya lesson no 01, Thiththaglalle anandasiri Thero01:33:21
1982018/03/15English Sermon 10 - Reasons for current Anti-Muslim Clashes in Sri Lanka00:07:26
1992018/03/11ජාතිවාදී හාමුදුරුවන්ට එක හිමිනමක් දුන්න උත්තරේ00:03:41
2002018/03/02Dammapadaya 18 | ධම්මපදය 1801:39:16
2012018/03/02ඔබටත් සියදිවි නසා ගන්න සිතෙනවා ද ? එසේ නම් වහාම මොහොතක් බලන්න. Ven.Thiththagalle Anandasiri himi.00:08:30
2022018/03/01මුණිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 4 - Ven. Thiththagalle Anandasiri himi01:42:57
2032018/02/21English Sermon 01 (The Frame-less Love)00:55:59
2042018/02/202018Feb19EnglishSermon08Part01(මෙත් බෝ සෙවනේ දී බුදුන් හමුවූ විදේශිකයා)00:09:44
2052018/02/192017Mar14Hamilton Day02 (අන්ත දෙක)01:21:22
2062018/02/17සත්‍යයේ අවසන් මහා පනිවිඩය - ධර්ම දානය පිනිස share කරන්න - ven.Thiththagalle Anandasiri himi02:34:35
2072018/02/13මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 3 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:55:53
2082018/02/11මුනිවරුන් සොයනා ප්‍රඥාවන්තයින්ට 2 - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi01:59:02
2092018/02/09සිත කියන්නෙ මේ වගේ දෙයක් කියලා අපි නම් කවදාවත් හිතුවේ නෑ - Ven.Thiththagalle Anandasiri himi00:55:49
2102018/02/072017 මාර්තු මස ඕක්ලන්ඩ් නුවර - Thiththagalle anandasiri himi01:57:28
2112018/01/30Abhidharma Mulika Karunu 0202:15:00
2122018/01/09Dammapadaya 38 | ධම්මපදය 3801:33:23
2132017/11/122017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
2142017/11/102017Oct30 Universal Truth (විදේශිකයන් වෙනුවෙන් පැවති දේශනය 03)01:26:57
2152017/10/302017Oct28 MethBoSewanaKatinaPinkama (සදහම් කතිකාවත)01:54:04
2162017/10/172017Oct16 Universal Truth part 01(සත්‍ය සොයා ඇමරිකානුවන් යලිත් මෙත් බෝ සෙවනට )00:08:07
2172017/10/13April 2017-Austin Buddhist Temple(Part 2 - නිදහස වෙනුවෙන්)01:12:47
2182017/10/09Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
2192017/10/0502Oct2017 Sermon For Foreigners ( දුක නිවෙන පණිවිඩය)00:56:18
2202017/10/05සියදිවි හානි කරගන්න හදන හැමෝටම පිළිතුරක් (පුජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි)00:08:30
2212017/10/04( Ven Thiththagalle Anandasiri Himi )00:03:44
2222017/10/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening02:20:29
2232017/09/29Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Evening Kamatahanv01:44:54
2242017/09/26April 2017-Austin Buddhist Temple(Part I - නිදහස වෙනුවෙන්)01:34:21
2252017/09/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 7-12-2016 Morning Kamatahan00:52:19
2262017/09/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Evening Deshana01:40:00
2272017/09/03LandonBuddhistTemple 19Aug2017(චූලකම්ම විභංග සූත්‍රය)02:33:26
2282017/09/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6-12-2016 Morning Kamatahan00:51:17
2292017/08/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - London Buddhist Vihara - 2017-08-2302:25:15
2302017/08/24සිරිසමන්ත භද්‍ර හිමිට බැනලා වරද්ද ගන්න එපා ගෝතම හිමියන්ට තිත්තගල්ලෙ අානන්ද සිරි හිමිගෙන් පාඩමක්00:43:17
2312017/08/14Day8 27Mar2017 Auckland (නිවනටත් ලිපිිිිනයක් තියෙනවා)02:31:45
2322017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 5-12-2016 Evening Deshana (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය)02:13:40
2332017/08/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Evening Deshana (නිවනේ ලිපිනය)01:30:15
2342017/08/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 4-12-2016 Morning Deshana00:53:50
2352017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Evening Deshana01:36:16
2362017/08/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 3-12-2016 Morning Deshana01:51:07
2372017/08/06Thiththagalle Anandasiri Thero Perth 6 12 2016 Evening Kamatahan01:03:49
2382017/08/02Maha Sinha Nadaya 2902:46:16
2392017/07/28අකුසල විපාක යටපත් කරන ක්‍රම00:43:37
2402017/07/28රැවටීමේ අවුල ලිහාගන්න හැටි Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero00:44:09
2412017/07/28Maha Sinha Nadaya 3003:04:29
2422017/07/28Maha Sinha Nadaya 5003:04:54
2432017/07/2802 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 23 Dec 2015 (Audio only)03:12:08
2442017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Talk 01 ආර්ය සත්‍ය)02:39:09
2452017/07/28Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero Canada 2016 (Q&A 01)03:50:48
2462017/07/2806 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201501:55:45
2472017/07/28Maha Sinha Nadaya 47 ඔබ සොයන්නේ ධර්මයද? අවබෝදයද?03:14:46
2482017/07/2807 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 27 Dec 201502:05:52
2492017/07/2807 ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero03:02:14
2502017/07/28අභිධර්මයේ මූලික කරුණු 01 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (Canada 2016)03:00:08
2512017/07/2803 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 24 Dec 2015 (Audio only)03:59:28
2522017/07/2805 විශ්වාසවන්තයෝ සැමදා ජයගන්නෝය Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero02:13:07
2532017/07/25Dammpadaya 31 | ධම්මපදය 3101:36:26
2542017/07/2401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201503:32:53
2552017/07/13පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (2 කොටස 9 වැඩසටහන)00:46:13
2562017/07/11School Program | ‍Southlands College, Galle (2017.07.07)01:11:31
2572017/07/03Day6 25Mar2017 Auckland(බල්ලෙකුට හමු වූ බුදුන්)02:08:14
2582017/06/18පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (4 කොටස 7 වැඩසටහන)00:22:57
2592017/06/17පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්ද සිරි හිමිපානන්ගේ භාවනා කමටහන් දේශනා. (3 කොටස 7 වැඩසටහන)00:28:40
2602017/06/1521May2017 New Jersey Program for Children01:04:10
2612017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0201:40:32
2622017/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 2 - Part 0101:37:14
2632017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse New Jersey Program for Children - 2017 May 2101:05:52
2642017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 21 - Day 201:22:31
2652017/06/13Thiththagalle Anandasiri Swaminwahanse - New Jersey Buddhist Vihara in 2017 May 20 - Day 101:18:17
2662017/06/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero - හිත හදාගන්න - Dishearten01:05:27
2672017/06/06Day5 24Mar2017 Auckland(අවදිව දකින සිහිනය)02:07:05
2682017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0201:10:38
2692017/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Houston (May, 2017) - Day 1 - Part 0102:00:17
2702017/05/19Day4 23Mar2017 Auckland (part 2-ගලක් වගේ හිතක්)01:03:11
2712017/05/18Day4 23Mar2017 Auckland (part 1-පූස් ප්‍රේමය)01:42:57
2722017/05/14Day3 22Mar2017 Auckland(බුදුන්ගේ වදන්)01:55:53
2732017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 2 April 22, 2017 Part 201:03:31
2742017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 2 April 22, 2017 Part 101:30:51
2752017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 1 April 21, 2017 Part 201:17:51
2762017/05/10Dhamma Discussion by Ven Tittagalle Anandasiri Thero Day 1 April 21, 2017 Part 101:11:15
2772017/05/09Day2 20Mar2017 Auckland(පඹයෙක් උඩ සිටි කුරුල්ලෙක්)01:59:02
2782017/05/03Day1 20Mar2017 Auckland(දැනුමේ අං තට්ටුව)01:57:27
2792017/04/27Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 4-April 24, 2017)-Part 200:34:56
2802017/04/27Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 4-April 24, 2017)-Part 101:34:50
2812017/04/24Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 3-April 23, 2017)-Part 201:04:28
2822017/04/24Dhamma Discussion by Ven. Tittagalle Anandasiri Thero (Day 3-April 23, 2017)-Part 101:01:18
2832017/04/0103 DECE 2016 PERTH~202:00:36
2842017/03/2003 DECE 2016 PERTH~101:45:47
2852017/03/16Dammpadaya 17 | ධම්මපදය 1701:46:26
2862017/03/15Dammpadaya 16 | ධම්මපදය 1601:41:06
2872017/03/15Dammpadaya 15 | ධම්මපදය 1501:47:53
2882017/03/14Dammpadaya 14 | ධම්මපදය 1401:57:38
2892017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:26:49
2902017/03/14සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:33:35
2912017/03/13සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-4( 1 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:34:40
2922017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( අවසන් කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:29:57
2932017/03/11සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය. භාවනා කමටහන් වැඩසටහන-2( 2 වන කොටස) පුජ්‍යා පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි00:35:19
2942017/03/10සිරි ඇලන්මැතිණියාරාමය.භාවනා කමටහන් වැඩසටහන් අංක -2 ( 1 කොටස) පුජ්‍ය පාද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි.00:32:29
2952017/03/09ChildProgramPerth201601:11:50
2962017/03/07You Can Attain Nibbana ! Most Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero00:22:52
2972017/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11-11-201601:39:35
2982017/02/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 10-11-201601:36:51
2992017/02/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 09-11-201601:49:10
3002017/02/19නිර්මාංශ ගැටළුව අභිධර්මයෙන් විසඳාගමු ven thiththagalle anandasiri thero00:17:40
3012017/02/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - About Love and Understanding00:11:26
3022017/02/02භාවනා කමටහන් - 01. පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමයේදී.2017.01.1700:24:40
3032017/02/01භාවනා කමටහන් -3 පුජ්‍ය පාද තිත්තවැල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමය. 2017.01.1500:24:36
3042017/01/23Abhidharmaya 24 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:26
3052017/01/23Abhidharmaya 23 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:46
3062017/01/23Abhidharmaya 22 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල02:32:05
3072017/01/23Abhidharmaya 21 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:52:38
3082017/01/15Abhidharmaya 20 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:58:10
3092017/01/15Abhidharmaya 19 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:59:19
3102017/01/15Abhidharmaya 18 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:57:30
3112017/01/15Abhidharmaya 17 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:45
3122017/01/15Abhidharmaya 16 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:38:56
3132017/01/15Abhidharmaya 15 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:28
3142017/01/15Abhidharmaya 14 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:34:56
3152017/01/14Abhidharmaya 50 අභිධර්මය 50 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:09
3162017/01/14Abhidharmaya 49 අභිධර්මය 49 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:03:03
3172017/01/14Abhidharmaya 48 අභිධර්මය 48 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:55
3182017/01/13Abhidharmaya 47 අභිධර්මය 47 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:38
3192017/01/13Abhidharmaya 46 අභිධර්මය 46 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:32
3202017/01/13Abhidharmaya 45 අභිධර්මය 45 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:20
3212017/01/13Abhidharmaya 44 අභිධර්මය 44 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:20:04
3222017/01/13Abhidharmaya 43 අභිධර්මය 43 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:45:52
3232017/01/13Abhidharmaya 42 අභිධර්මය 42 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:18:43
3242017/01/13Abhidharmaya 41 අභිධර්මය 41 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:37
3252017/01/13Abhidharmaya 40 අභිධර්මය 40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:44:35
3262017/01/12Abhidharmaya 39 අභිධර්මය 39 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:50:50
3272017/01/12Abhidharmaya 38 අභිධර්මය 38 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:14:30
3282017/01/12Abhidharmaya 37 අභිධර්මය 37 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:43
3292017/01/12Abhidharmaya 36 අභිධර්මය 36 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:56:23
3302017/01/12Abhidharmaya 35 අභිධර්මය 35 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:02:55
3312017/01/12Abhidharmaya 34 අභිධර්මය 34 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi02:27:30
3322017/01/11Abhidharmaya 13 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:27:27
3332017/01/11Abhidharmaya 12 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:32:48
3342017/01/11Abhidharmaya 11 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:43:34
3352017/01/11Abhidharmaya 10 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:28:25
3362017/01/11Abhidharmaya 09 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:53
3372017/01/11Abhidharmaya 08 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:30:01
3382017/01/11Abhidharmaya 07 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:54:21
3392017/01/11Abhidharmaya 06 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:37:29
3402017/01/10Abhidharmaya 05 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:42:55
3412017/01/10Abhidharmaya 04 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:36:31
3422017/01/10Abhidharmaya 03 අභිධර්මය - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
3432017/01/10Abhidharmaya 02 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:25:32
3442017/01/10Abhidharmaya 33 අභිධර්මය 33 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:49
3452017/01/09Abhidharmaya 32 අභිධර්මය 32 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:49
3462017/01/09Abhidharmaya 31 අභිධර්මය 31 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:19
3472017/01/08Abhidharmaya 30 අභිධර්මය 30 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:49:49
3482017/01/08Abhidharmaya 29 අභිධර්මය 29 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:40:11
3492017/01/08Sitha - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - සිත00:36:13
3502017/01/04Abhidharmaya 28 අභිධර්මය 28 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:46:39
3512017/01/04Abhidharmaya 27 අභිධර්මය 27 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:59:06
3522017/01/03Abhidharmaya 26 අභිධර්මය 26 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:45
3532017/01/03Abhidharmaya 25 අභිධර්ම 25 ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:33:59
3542017/01/03Abhidharmaya 24 අභිධර්මය 24 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:26
3552017/01/02Abhidharmaya 01 අභිධර්ම - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma Class - ධර්ම දේශනා සිංහල01:24:20
3562016/12/28Abhidharmaya 23 අභිධර්ම 23 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:59:46
3572016/12/27පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ටූම්බා නුවර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය02:55:43
3582016/12/26Abhidharmaya 22 අභිධර්ම 22 Thiththagalle Anandasiri himi02:32:05
3592016/12/26Abhidharmaya 21 අභිධර්මය 21 Thiththagalle Anandasiri Himi01:52:38
3602016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
3612016/12/26Abhidharmaya 18 අභිධර්මය 18 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
3622016/12/26Abhidharmaya 20 අභිධර්මය 20 Thiththagalle Anandasiri Himi01:58:10
3632016/12/26Abhidharmaya 19 අභිධර්මය 19 Thiththagalle Anandasiri Himi01:57:30
3642016/12/26Abhidharmaya 17 අභිධර්ම 17 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:34:45
3652016/12/26Abhidharmaya 16 අභිධර්ම 16 Thiththagalle Anandasiri Himi01:38:56
3662016/12/25Abhidharmaya 15 අභිධර්මය 15 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:28
3672016/12/25Abhidharmaya 14 අභිධර්මය 14 Thiththagalle Anandasiri Himi01:34:56
3682016/12/25Abhidharmaya 13 අභිධර්ම 13 Thiththagalle Anandasiri Himi01:27:27
3692016/12/25Abhidharmma 12 අභිධර්මය 12 Thiththagalle Anandasiri Himi01:32:48
3702016/12/25Abhidharmaya 11 අභිධර්ම 11 Thiththagalle Anandasiri Himi01:43:34
3712016/12/25Abhidharmaye 10 අභිධර්ම 10 Thiththagalle Anandasiri Himi01:28:25
3722016/12/25Abhidharmaya 08 අභිධර්ම 08 Thiththagalle Anandasiri Himi01:30:01
3732016/12/24Abhidharmaya 07 අභිධර්ම 07 Thiththagalle Anandasiri Himi01:54:21
3742016/12/24Abhidharmaya 06 අභිධර්ම 06 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි01:37:29
3752016/12/24Abhidharmaye 05 අභිධර්ම 05 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:42:55
3762016/12/22Abhidharmaya 04 අභිධර්ම 04 Thiththagalle Anandasiri Himi01:36:31
3772016/12/22Abhidharmaya 03 අභිධර්මය 03 Thiththagalle Anandasiri Himi01:15:28
3782016/12/22Abhidharmaya 02 අභිධර්ම 02 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero01:25:32
3792016/12/1802 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania -Dhamma Dheshana 2016)01:54:27
3802016/12/0401 - ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය - ඩෙවන්පෝර්ට් නුවර ධර්ම දේශනය (Tasmania - Devonport Dhamma Dheshana 2016)01:54:28
3812016/12/0301 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201601:58:05
3822016/12/0302 - කැන්බරා නුවර, ඔස්ට්‍රේලියාව 201602:41:12
3832016/11/30Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 03-4002:19:07
3842016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:06
3852016/11/27Dammpadaya 13 | ධම්මපදය 1301:45:11
3862016/11/27Dammpadaya 12 | ධම්මපදය 1202:17:57
3872016/11/27Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 3001:04:35
3882016/11/27Dammpadaya 11 | ධම්මපදය 1101:35:59
3892016/11/27Dammpadaya 10 | ධම්මපදය 1002:08:40
3902016/11/25Dammpadaya 07 | ධම්මපදය 07 - Part II01:09:52
3912016/11/25Dammpadaya 07 | ධම්මපදය 07 - Part I01:46:47
3922016/11/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Dharmma Talk and Discussion - Australia02:20:01
3932016/11/18Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 02-4002:15:00
3942016/10/31Abhidharma Mulika Karunu අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema 1-4001:43:40
3952016/10/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero-Dharmma Talk and Discussion02:20:01
3962016/10/15Abhidharma Mulika Karunu Part 01 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු01:43:46
3972016/10/07Dammpadaya 09 | ධම්මපදය 0901:24:50
3982016/10/06Dammpadaya 08 | ධම්මපදය 0801:29:36
3992016/09/307 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:33:33
4002016/09/306 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:36:32
4012016/09/305 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:24:02
4022016/09/304 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:37
4032016/09/303 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:45:11
4042016/09/302 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero01:42:28
4052016/09/301 Of 7 Thiththagalle anandasiri thero02:34:35
4062016/09/24Dhamma Deshana - Central bank 201600:38:26
4072016/09/24බීමත්කම ධර්මාවබෝදයට කරන බලපෑම.00:04:15
4082016/09/23අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 1 at BVS (First Program)01:51:13
4092016/09/14Ehipassiko 2016 09 10 - Thiththagalle Anandasiri Thero00:29:04
4102016/09/10Ehipassiko 2016.09.10 | Thiththagalle Anandasiri Thero.00:29:04
4112016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 18 at BVS02:01:37
4122016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 17 at BVS01:49:24
4132016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 16 at BVS02:00:37
4142016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 15 at BVS01:38:18
4152016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 14 at BVS01:51:18
4162016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 13 at BVS01:21:25
4172016/09/10අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 12 at BVS01:47:18
4182016/09/07සමන්තබද්‍ර හිමි පිලිබද තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි. About sri samanthabhadra from Thiththagalle thero.00:01:25
4192016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 23 at BVS (Last program)01:43:55
4202016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 22 at BVS02:16:20
4212016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 21 at BVS01:34:11
4222016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 20 at BVS01:46:21
4232016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 19 at BVS02:00:39
4242016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 11 at BVS01:41:41
4252016/09/07අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 10 at BVS01:43:12
4262016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 9 at BVS02:29:42
4272016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 8 at BVS01:31:50
4282016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 7 at BVS02:12:30
4292016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 6 at BVS01:44:29
4302016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 5 at BVS01:46:24
4312016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 4 at BVS01:57:00
4322016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 3 at BVS02:08:53
4332016/09/04අභිධර්ම දේශනා - Abidharma for Beginners - Day 2 at BVS02:09:06
4342016/08/10Abidharma for Beginners – Day 23 - Final Day | Canada 6th of August 201601:43:55
4352016/08/10Abidharma for Beginners – Day 22 | Canada 6th of August 201602:16:20
4362016/08/10Abidharma for Beginners – Day 19 | Canada 4th of August 201602:00:39
4372016/08/10Abidharma for Beginners – Day 21 | Canada 6th of August 201601:34:11
4382016/08/10Abidharma for Beginners – Day 20 | Canada 5th of August 201601:46:21
4392016/08/08Maha Mangala Sutta - Short Clip | මහා මංගල සුත්‍රය - බාලයා සහ පණ්ඩිතයා හදුනා ගැනීම00:14:11
4402016/08/05Abidharma for Beginners – Day 13 | Canada 29th of July 201601:21:25
4412016/08/05Abidharma for Beginners – Day 18 | Canada 2nd of August 201602:01:37
4422016/08/05Abidharma for Beginners – Day 17 | Canada 1st of August 201601:49:24
4432016/08/05Abidharma for Beginners – Day 16 | Canada 1st of August 201602:00:37
4442016/08/05Abidharma for Beginners – Day 15 | Canada 1st of August 201601:38:18
4452016/08/05Abidharma for Beginners – Day 14 | Canada 31st of July 201601:51:18
4462016/08/05Program for Children | ළමා වැඩසටහන | Canada - 4th August 201601:13:17
4472016/07/30Dammpadaya 06 | රහත් භාවය දක්වා විදර්ශනා මාර්ගය 03-07-201602:07:24
4482016/07/30Abidharma for Beginners – Day 12 | Canada 28th of July 201601:47:18
4492016/07/29Abidharma for Beginners – Day 11 | Canada 26th of July 201601:41:41
4502016/07/27Abidharma for Beginners – Day 10 | Canada 25th of July 201601:43:12
4512016/07/26Abidharma for Beginners – Day 9 | Canada 24th of July 201602:29:42
4522016/07/24Abidharma for Beginners – Day 8 | Canada 22nd of July 201601:31:50
4532016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-06-2501:01:00
4542016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 2016-07-2300:55:49
4552016/07/23Abidharma for Beginners – Day 7 | Canada 21st of July 201602:12:30
4562016/07/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion00:55:49
4572016/07/21Ven. Thiththagalle Anandasiri Vancouver July 9th01:29:57
4582016/07/19Abidharma for Beginners – Day 6 | Canada 18th of July 201601:44:29
4592016/07/18Abidharma for Beginners – Day 5 | Canada 17th of July 201601:46:24
4602016/07/18Abhidharmaya 06 අභිධර්ම පූජ් ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි abhidharma lesson sasip01:37:29
4612016/07/18Abidharma for Beginners – Day 4 | Canada 16th of July 201601:57:00
4622016/07/17Abhidharmaya 04 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Thero sinhala budu bana01:36:31
4632016/07/17Abhidharmaya 03 අභිධර්මයVen Thiththagalle Anandasiri Himi dharma deshana sinhala ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
4642016/07/17Abhidharmaya 02 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:25:32
4652016/07/17Abidharma for Beginners – Day 3 | Canada 15th of July 201602:08:53
4662016/07/16Abidharma for Beginners – Day 2 | Canada 14th of July 201602:09:06
4672016/07/13Abidharma for Beginners – Day 1 | Canada 11th of July 201601:51:13
4682016/07/11Dhamma Talk Canada | 10th of July 201601:35:05
4692016/07/10Dammpadaya 05 (Video) | 05-06-201601:52:25
4702016/07/10Dhamma Talk - Canada | 09th of July01:28:49
4712016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 500:06:01
4722016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 400:18:40
4732016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 300:18:40
4742016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 200:18:41
4752016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 29 100:18:40
4762016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 400:23:28
4772016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 300:26:00
4782016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 200:25:58
4792016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 28 100:25:58
4802016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 400:35:31
4812016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 300:37:02
4822016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 200:37:08
4832016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 27 100:37:27
4842016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 400:33:48
4852016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 300:37:19
4862016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 200:37:17
4872016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 25 100:37:17
4882016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 400:30:15
4892016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 300:33:27
4902016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 200:33:27
4912016/07/10Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 26 100:33:26
4922016/07/02Maha Sinha Nadaya | Sasip 2001:58:10
4932016/07/02Dhamma Talk - Winnipeg, Canada | 20-06-201602:24:56
4942016/07/01Dammapadaya 4 | 29-06-201601:44:00
4952016/07/01Canada 2016 - Dhamma Talk Day 0101:40:33
4962016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 500:05:57
4972016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 400:18:37
4982016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 300:18:37
4992016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 200:18:37
5002016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 two 100:18:37
5012016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 500:05:56
5022016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 400:18:26
5032016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 300:18:26
5042016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 200:18:25
5052016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 24 one 100:18:26
5062016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 400:30:26
5072016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 300:33:38
5082016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 200:33:39
5092016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 23 100:33:38
5102016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 500:02:29
5112016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 400:32:03
5122016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 300:31:41
5132016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 200:31:41
5142016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 100:31:41
5152016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 500:12:33
5162016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 400:40:23
5172016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 300:40:22
5182016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 200:40:22
5192016/06/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 100:40:23
5202016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 500:10:06
5212016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 400:32:08
5222016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 300:32:07
5232016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 200:32:07
5242016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 100:32:07
5252016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 500:09:09
5262016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 400:28:56
5272016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 300:28:56
5282016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 200:28:56
5292016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 100:28:56
5302016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 500:10:10
5312016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 400:32:21
5322016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 300:32:21
5332016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 200:32:21
5342016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 100:32:21
5352016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 500:09:34
5362016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 400:30:17
5372016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 300:30:17
5382016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 200:30:17
5392016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 100:30:17
5402016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3602:06:49
5412016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 500:09:49
5422016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 400:31:10
5432016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 300:31:10
5442016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 200:31:10
5452016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 100:31:10
5462016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 500:09:13
5472016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 400:29:09
5482016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 300:29:09
5492016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 200:29:10
5502016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 15 100:29:09
5512016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 500:10:21
5522016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 400:32:55
5532016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 300:32:55
5542016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 200:32:54
5552016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 100:32:55
5562016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 500:09:39
5572016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 400:30:36
5582016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 300:30:36
5592016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 200:30:36
5602016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 100:30:36
5612016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 500:09:05
5622016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 400:28:45
5632016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 300:28:45
5642016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 200:28:45
5652016/06/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 100:28:46
5662016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 11 Maharagama YouTube01:50:27
5672016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 500:10:14
5682016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 400:32:34
5692016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 300:32:34
5702016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 200:32:34
5712016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 10 100:32:34
5722016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 300:28:38
5732016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 200:28:39
5742016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 9 100:28:38
5752016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 200:40:42
5762016/06/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 100:35:23
5772016/06/25තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:53
5782016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Dhamma Discussion01:01:00
5792016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
5802016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 400:27:40
5812016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 300:27:40
5822016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 200:27:40
5832016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 100:27:40
5842016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 500:09:32
5852016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 400:30:11
5862016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 300:30:11
5872016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 200:30:11
5882016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 100:30:11
5892016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 500:09:48
5902016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 400:31:05
5912016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 300:31:04
5922016/06/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 200:31:05
5932016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 100:31:05
5942016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 500:08:48
5952016/06/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 400:29:12
5962016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 200:29:12
5972016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 100:29:12
5982016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 400:32:14
5992016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 300:32:15
6002016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 200:32:15
6012016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [6/7]00:22:02
6022016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [3/7]00:22:02
6032016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [2/7]00:22:02
6042016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 400:31:17
6052016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [4/7]00:22:02
6062016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
6072016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 500:09:52
6082016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [7/7]00:12:41
6092016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [5/7]00:22:02
6102016/06/22Ven Thiththagalle Anandasiri Himi - Winnipeg June 20, 2016 [1/7]00:22:02
6112016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 300:31:17
6122016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 100:31:17
6132016/06/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 200:31:17
6142016/06/21Abhidharma Class1 Thiththagalle Anandasiri Himi01:51:47
6152016/06/21Singapore Dhamma Talk 12-06-201602:03:55
6162016/06/16Singapore Dhamma Talk 11-06-201603:52:51
6172016/06/16Singapore Dhamma Talk 10-06-201602:08:51
6182016/06/09Pattana Desana 24 | පට්ඨාන දේශනා 2401:25:40
6192016/06/04විශ්වාසය නැත්නම්...01:32:55
6202016/06/01Maha Sinha Nadaya 46 | Sasip Nugegoda01:43:31
6212016/06/01Dammapadaya 3 | 15-May-201601:28:29
6222016/06/01ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා... පබ්බජිතෙන න සේවිතබ්බා..01:22:05
6232016/05/30Dammapadaya 2 | 08-May-201601:43:10
6242016/05/30දිට්ඨේ දිට්ඨ මතථo භවිස්සති | Canbara 201602:10:41
6252016/05/30ආර්ය පර්යේෂණය Arya Paryeshanaya | Canbara 201602:00:42
6262016/05/22සෝතාපන්න ආර්යයාගේ ලක්ෂණ00:14:28
6272016/05/21වීර්ය චෛයිතසිකය - අභිධර්ම - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ - Virya Chaithasika - Abhidharma00:19:56
6282016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2301:28:04
6292016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2601:18:02
6302016/05/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2501:30:41
6312016/05/13Maha Sinha Nadaya 50 | Sasip Nugegoda01:54:09
6322016/05/13Dammapadaya 1 | 01-May-2016 (Click on the CC for subtitles)01:35:17
6332016/05/11Maha Sinha Nadaya 49 | Sasip Nugegoda02:03:03
6342016/05/11Maha Sinha Nadaya 48 | Sasip Nugegoda01:50:55
6352016/05/03Maha Sinha Nadaya 47 | Sasip Nugegoda01:56:38
6362016/04/30Abhidharmaya 23 අභිධර්ම Ven Thiththagalle Anandasiri Therosinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
6372016/04/30Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0401:34:16
6382016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0340 අභිධර්මය දේශනා පෙළ සිංහල Mulasita Saralawa Igenweema 102:19:07
6392016/04/25Abhidharma Mulika karunu part 0240 Thiththagalle Anandasiri thero mulasita saralawa Igenweema 102:15:00
6402016/04/25Abhidharma Mulika Karunu Part 0140 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු Mulasita Saralawa Igenweema ehipassiko01:43:46
6412016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0302:51:52
6422016/04/12Singapore Dhamma Talk 2016 - Day 0202:07:29
6432016/04/12Singapore Dhamma Talk - Day 0102:27:52
6442016/04/10Pattana Deshana 2201:49:42
6452016/04/03මොණරාගල බදුල්ල ශාසනාරක්ෂණ බල මණ්ඩලය, ඌව පළාත භික්ෂූන්වහන්සේලා උදෙසා පැවැත්වූ දේශනය01:44:51
6462016/04/038, ESR Dhamma Talk | 23-03-201601:09:54
6472016/04/02Maha Sinha Nadaya 45 | Sasip Nugegoda01:38:20
6482016/03/25School Program | Samudradevi Balika Vidyalaya , Nugegoda 18-03-201601:05:57
6492016/03/22Kalalgoda Deshanawa | 20-03-201601:48:21
6502016/03/20Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2101:33:18
6512016/03/0706 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 101:11:01
6522016/03/0506 Brisbane 27 Dec 2015 - Session 201:14:57
6532016/03/0505 Brisbane 26 Dec 201501:25:08
6542016/03/0502 Brisbane 23 Dec 2015 - Audio only01:56:28
6552016/03/0504 Brisbane 25 Dec 201501:39:35
6562016/03/0503 Brisbane 24 Dec 2015 - Audio only02:21:43
6572016/03/05Maha Sinha Nadaya 44 | Sasip Nugegoda01:20:04
6582016/03/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 2001:56:19
6592016/03/02Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 19 (Audio Only)01:30:45
6602016/02/27The Noble Concept Part 1, Sydney Australia,01:26:12
6612016/02/21Abhidharmaya Mulika Karunu Final Part 40/40 !!! ඔබත් මේම ධර්ම දාන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !!!02:13:31
6622016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 37/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු | dharma deshana sinhala01:36:52
6632016/02/19Abhidharmaya Mulika Karunu Part 38/40 අභිධර්මය මූලික කරුණු (මාරයාගේ කතන්දරේ | Marayage KathanDare)01:18:53
6642016/02/1401 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Brisbane 22 Dec 201502:10:38
6652016/02/14කනට ඇහෙන දේ ඇත්තටම ඇහිලද? එහෙනම් අහන්න...00:14:03
6662016/02/13ඇහෙන් දකිනදේ ඇත්තටම විශ්වාසද? එහෙනම් බලන්න...00:12:41
6672016/02/11Maha Sinha Nadaya 43 | Sasip Nugegoda01:45:52
6682016/02/09Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1801:48:20
6692016/02/08පාර්ලිමේන්තු පනත සම්බන්ධව අපගේ අදහස්...00:25:06
6702016/02/06Maha Sinha Nadaya | Sasip 4201:18:43
6712016/02/06Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1701:29:26
6722016/02/05Maha Sinha Nadaya | Sasip 4101:32:37
6732016/01/22Maha Sinha Nadaya 40 | Sasip Nugegoda01:44:35
6742016/01/22Maha Sinha Nadaya 39 | Sasip Nugegoda01:50:50
6752016/01/22Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1601:42:55
6762016/01/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero Niwanata Maga00:14:53
6772016/01/10Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 12-12-2015 | වල විල කරන හැටි | රතන සූත්‍රයෙන් බිඳක්02:45:37
6782016/01/10Maha Sinha Nadaya 38 | Sasip Nugegoda02:14:30
6792016/01/05Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1501:46:15
6802016/01/04Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:55
6812016/01/03ලෝකෝත්තරයෙක් වෙන්න.. පනපිටින් නින්දට යන්න..00:09:50
6822016/01/02සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න... අමා සුවය විදින්න...00:08:28
6832016/01/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-01-2016 | Children's Program 301:06:20
6842016/01/02විශ්වයේ කෙලවර දකින්න.. ඹබයක් තරම් වූ ශරීරයේ ගමනක් යන්න.00:07:57
6852016/01/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 30-12-2015 | Children's Program 201:12:53
6862016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 | Children's Program 101:21:16
6872016/01/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 30-12-2015 දේශනාව | ඒ දන හට සරණ වන්න බණක් නැතිය මට කියන්න!02:42:22
6882016/01/0138. Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Sabba Papassa Akaranan - 6.30am06 Apr201500:41:42
6892015/12/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-12-2015 දේශනාව01:06:25
6902015/12/28භාවනාවත් අතහැරියොත්...00:03:35
6912015/12/28Consciousness Aramunu = Life = Self00:06:25
6922015/12/28Non self = Happiness = Nibbana00:07:17
6932015/12/25කෘත්‍ය ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:07
6942015/12/25සමූහ ඝණය සහ සන්තති ඝණය - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
6952015/12/24සෝතාපන්න ඵලය හා සක්කාය දිඨ්ඨිය - Sothapanna Palaya - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:29
6962015/12/23Consciousness (Aramunu) = Life = Self00:06:25
6972015/12/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 04-12-2015 දේශනාව02:02:47
6982015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | Children's Program Day 2 of 201:10:12
6992015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | Children's Program Day 1 of 200:43:16
7002015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15-12-2015 | අභිධර්මය කෙටියෙන්02:33:32
7012015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14-12-2015 | විශ්වයේ රහස02:36:31
7022015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 13-12-2015 | සිත ගබ්සා කරන හැටි02:24:01
7032015/12/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 03-12-2015 දේශනාව02:38:09
7042015/12/21Children's Program Day 2 of 201:10:12
7052015/12/21Day 7 of 702:33:33
7062015/12/21Day 6 of 702:36:31
7072015/12/20Day 5 of 702:24:01
7082015/12/20Children's Program Day 1 of 200:43:16
7092015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02-12-2015 දේශනාව01:30:56
7102015/12/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11-12-2015 | පංචායුධ ජාතකය | මහා මංගල සූත්‍රයේ ඉතිරි කොටස02:45:11
7112015/12/1928-11-201503:37:39
7122015/12/19Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0100:56:40
7132015/12/18Day 2 of 701:42:28
7142015/12/18Day 4 of 702:45:37
7152015/12/18Day 3 of 702:45:12
7162015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0301:10:30
7172015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 08-12-2015 | මහා මංගල සූත්‍රය01:42:28
7182015/12/17Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 07-12-2015 භාග්‍යවන්තයෝ ඇත්නම් අසත්වා!!!02:34:35
7192015/12/17Day 1 of 702:34:35
7202015/12/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27-11-2015 | Session 0200:40:57
7212015/12/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 26-11-2015 දේශනාව02:13:14
7222015/12/13කලබල වෙලා බෑ................00:08:56
7232015/12/12Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 29-11-2015 දේශනාව02:25:19
7242015/12/12මමත්වය = 0 = සතුට = නිවන00:07:17
7252015/12/11ඒ අමා නිවන මේ මොහොතේම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වුනොත්....00:08:07
7262015/12/11අරමුණු = ජීවිතය = මමත්වය00:06:25
7272015/12/10නිවනට යන යානයේ නඟින හැටි...00:06:17
7282015/12/09Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 22-11-2015 දේශනාව02:23:07
7292015/12/09වර්තමානයේ දී මම කවුද?00:13:10
7302015/12/06වෙනසක් මැනිකෙ වෙනසක්00:14:45
7312015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 11 09 සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ ඉපැදී නිරුද්ධ වන සුළුය01:00:29
7322015/12/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero 2015 02 14 පින සහ පව,පලදෙන ,නොදෙන ආකාර වැදගත් දේශනා00:51:45
7332015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 25-11-2015 දේශනාව02:24:37
7342015/12/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 24-11-2015 දේශනාව02:07:29
7352015/12/03Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 23-11-2015 | නිවනේ ලිපිනය02:22:05
7362015/11/30How To Make Yourself Disappear00:07:29
7372015/11/27AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation - 200:14:53
7382015/11/25AbhiDhamma/Maithree bawanawa/metta meditation00:14:50
7392015/11/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero අප නොදුටු ලොවක් කරා .!00:54:37
7402015/11/21Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 401:42:55
7412015/11/16Pattana Deshana 1402:13:00
7422015/11/11Abhidharma Mulika Karunu 0101:42:21
7432015/11/10Pattana Desana 1202:45:42
7442015/11/09Pattana Deshana 1301:36:39
7452015/11/09Maha Sinha Nadaya 37 | Sasip02:02:43
7462015/11/02Maha Sinha Nadaya 36 | Sasip Nugegoda01:56:23
7472015/10/27Maha Sinha Nadaya 35 | Sasip Nugegoda02:02:55
7482015/10/26Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 1102:11:25
7492015/10/23Aarya Darshanaya 02 | Sydney | QA02:21:30
7502015/10/23Aarya Darshanaya 01 | Sydney01:42:00
7512015/10/20Maha Sinha Nadaya 34 | Sasip Nugegoda02:27:30
7522015/10/19Pattana Deshana 1002:20:37
7532015/10/18Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 301:36:31
7542015/10/17Maha Sinha Nadaya 02 | Sasip Nugegoda01:25:32
7552015/10/17Maha Sinha Nadaya 03 | Sasip Nugegoda01:15:28
7562015/10/17Maha Sinha Nadaya 04 | Sasip Nugegoda01:36:31
7572015/10/16Maha Sinha Nadaya 05 | Sasip Nugegoda01:42:55
7582015/10/16Maha Sinha Nadaya 06 | Sasip Nugegoda01:37:29
7592015/10/16Maha Sinha Nadaya 08 | Sasip Nugegoda01:30:01
7602015/10/16Maha Sinha Nadaya 07 | Sasip Nugegoda01:54:21
7612015/10/14Maha Sinha Nadaya 10 | Sasip Nugegoda01:28:25
7622015/10/14Maha Sinha Nadaya 09 | Sasip Nugegoda01:42:53
7632015/10/14Maha Sinha Nadaya 12 | Sasip Nugegoda01:32:48
7642015/10/14Maha Sinha Nadaya 11 | Sasip Nugegoda01:43:34
7652015/10/14Maha Sinha Nadaya 13 | Sasip Nugegoda01:27:27
7662015/10/14Maha Sinha Nadaya 14 | Sasip Nugegoda01:34:56
7672015/10/14Maha Sinha Nadaya 15 | Sasip Nugegoda01:30:28
7682015/10/13Maha Sinha Nadaya 22 | Sasip Nugegoda02:32:05
7692015/10/13Maha Sinha Nadaya 16 | Sasip Nugegoda01:38:56
7702015/10/13Maha Sinha Nadaya 23 | Sasip Nugegoda01:59:46
7712015/10/13Maha Sinha Nadaya 18 | Sasip Nugegoda01:57:30
7722015/10/13Maha Sinha Nadaya 17 | Sasip Nugegoda01:34:45
7732015/10/13Melbourne 2102:44:18
7742015/10/13Maha Sinha Nadaya | Sasip 3301:59:49
7752015/10/13Maha Sinha Nadaya 19 | Sasip Nugegoda01:59:19
7762015/10/12Pattana Deshanaya 0902:34:32
7772015/10/12Maha Sinha nadaya 3201:33:49
7782015/10/11Pattana Deshanaya 0802:15:56
7792015/10/04Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2101:54:34
7802015/10/0302 - Maha Sinha Nadaya - Melbourne02:21:36
7812015/10/03Maha Sinha Nadaya Sasip-nugegoda 31 මහා සිංහ නාදය | සැසිප් නුගේගොඩ 3101:57:19
7822015/10/03Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda 3001:49:49
7832015/10/0201 Melbourne | 18-05-2015 විඤ්ඤාණය සිත 01 (English Sub titles)02:32:07
7842015/10/02Pattana Desana 7 | පට්ඨාන දේශනා 0702:29:46
7852015/09/29Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 202:15:00
7862015/09/21Abhidharmaya 28 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ| Maha Sinha Nadaya 2801:46:39
7872015/09/20Maha sinha Nadaya Sasip - Nugegoda 2901:40:11
7882015/09/20Maha Sinha Nadaya - Sasip Nugegoda - 2401:43:32
7892015/09/17Abhidharmaya 20 අභිධර්මය| Ehipassiko | Abhidharma 20| Maha Sinha Nadaya 20|maha sinha nadaya part 2001:58:10
7902015/09/17Abhidharmaya 21 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ01:52:38
7912015/09/15Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0602:36:17
7922015/09/13Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
7932015/09/12Thiththagalle Anandasiri Himi_Abidhamma with English Subtitles_Part 101:43:46
7942015/09/10Maha Sinha Nadaya 2501:34:05
7952015/09/10Maha Sinha Nadaya 2701:59:14
7962015/09/09Maha sinha Nadaya Sasip - Nugegoda 2801:49:15
7972015/09/07Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0502:54:18
7982015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 002 Aarya Darshanaya QA02:21:30
7992015/09/07Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero 001 Aarya Darshanaya01:42:00
8002015/09/06Abhidharmaya 27 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය |01:59:06
8012015/09/06Abhidharmaya 26 අභිධර්මය | Maha Sinha Nadaya | මහා සිංහ නාදය01:33:45
8022015/09/05Pattana Deshana | පට්ඨාන දේශනා 0402:27:37
8032015/09/04Abhidharmaya 25 අභිධර්ම | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි | abhidhamma lesson sasip01:33:59
8042015/09/04Abhidharmaya 24 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය01:43:26
8052015/09/04Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0302:27:02
8062015/09/03Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0202:20:23
8072015/09/01Pattana Desana | පට්ඨාන දේශනා 0103:00:24
8082015/09/01Aarya Nyaya Sasip - nugegoda 2601:33:45
8092015/09/01Abhidharmaya 23 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero|sinhala dharma deshana Abhidharma Class01:59:46
8102015/08/31Abhidharmaya 22 අභිධර්ම | Maha Sinha nadaya|sinhala dharma deshana Abhidharma02:32:05
8112015/08/30සද්ධර්ම රත්නයේ ගුණ - Sathdharma Rathnaye Guna - තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:11
8122015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 500:08:46
8132015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 400:27:40
8142015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 300:27:40
8152015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 200:27:40
8162015/08/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 100:27:40
8172015/08/2722 කොටස 2015 07 12 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma02:32:05
8182015/08/2625 කොටස 2015 08 02 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:33:59
8192015/08/2627 කොටස 2015 08 16 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:59:06
8202015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 400:30:11
8212015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 100:30:11
8222015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 500:09:32
8232015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 300:30:11
8242015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 200:30:11
8252015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 500:09:48
8262015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 400:31:05
8272015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 300:31:04
8282015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 200:31:05
8292015/08/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 100:31:05
8302015/08/2623 කොටස 2015 07 19 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:59:46
8312015/08/2624 කොටස 2015 07 26 | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - Abhidharma01:43:26
8322015/08/21Maha Sinha Nadaya Part 1 මහා සිංහ නාදය 1 කොටස01:33:21
8332015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 400:29:12
8342015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 500:08:48
8352015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 300:29:11
8362015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 200:29:12
8372015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 4 100:29:12
8382015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 500:10:09
8392015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 400:32:14
8402015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 300:32:15
8412015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 200:32:15
8422015/08/21Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3 100:32:15
8432015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 500:09:52
8442015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 400:31:17
8452015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 300:31:17
8462015/08/20Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 200:31:17
8472015/08/19Abhidharma Class1 Thiththagalle Anandasiri Himi01:51:47
8482015/08/19Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 2 100:31:17
8492015/08/13සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය | Erdhi Prathiharya | බුදුගුණ අනන්තයි ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයට ද විපාකය අනන්තයි00:30:31
8502015/07/12Abhidharmaya 19 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය | 201501:59:19
8512015/07/08Abhidharmaya 17 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | sinhala dharma deshana01:34:45
8522015/07/08Abhidharmaya 18 අභිධර්මය | Paramartha Dharma | පරමාර්ථ ධර්ම | Abhidharma Deshana Sinhala - සිංහල01:57:30
8532015/06/30Abhidharmaya 16 අභිධර්ම | Ehipassiko | ඒහිපස්‌සිකො | sinhala dharma deshana | Abhidharma Class01:38:56
8542015/06/30Abhidharmaya 15 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ - ධර්මය එව බලව ගුණයෙන් යුක්ත බවය01:30:28
8552015/06/30Abhidharmma 12 අභිධර්මය | Ehipassiko | Paramartha Dharma පරමාර්ථ ධර්ම sasip01:32:48
8562015/06/30Abhidharmaya 14 අභිධර්මය | Ehipassiko | Paramartha Dharma | Budu Bana Sinhala01:34:56
8572015/06/29Abidharmaya 4 - Rev.Thiththagalle Annadasiri Thero02:24:56
8582015/06/28AbiDharmaya Thiththagalle Anandasiri Thero01:32:07
8592015/06/27Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 5/5 (Abhidhamma)02:15:12
8602015/06/26Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 4/5 (Abhidhamma)02:30:33
8612015/06/26Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 3/5 (Abhidhamma)01:48:00
8622015/06/26Abidharmaya - 2 - Rev. Thiththagalle Anandasiri Thero02:55:14
8632015/06/25Sitha Mayawaki...!!!! Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 2/5 (Abhidhamma)02:57:57
8642015/06/25Abidharmaya -1- Rev. Thithagalle Ananadasiri Thero01:51:54
8652015/06/25Abhidhamma Mulika Karunu part 35/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi | Ehipassiko02:19:07
8662015/06/25Abhidharmaya 13 අභිධර්ම | Ehipassiko | dharmayai Obai | dharma desana01:27:27
8672015/06/23Sitha Mayawaki...!!!! - Ven Thiththagalle Anandasiri Thero - 1/5(Abhidhamma)00:54:58
8682015/06/18Abhidharmaya 04 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | sinhala budu bana01:36:31
8692015/06/18Abhidharmaye 05 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | dharma deshana | dharma desana01:42:55
8702015/06/17Abhidharmaya 06 අභිධර්ම | පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි | abhidharma lesson sasip01:37:29
8712015/06/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27 (14-06-2015) - Part2 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත්01:30:00
8722015/06/16Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 27 (14-06-2015) - Part1 ප්‍රඤ්ඤා චෙෙතසිකය සහ ලෝකෝත්තර සිත්02:56:48
8732015/06/15Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 26 (13-06-2015) ආර්ය න්‍යාය02:35:34
8742015/06/15Abhidharmaya 03 අභිධර්මය|Ven Thiththagalle Anandasiri Himi| dharma deshana sinhala |ධර්ම දේශනා සිංහල01:15:28
8752015/06/15Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 25 (13-06-2015) චිත්ත වීථි02:11:42
8762015/06/15Abhidharmaya 02 අභිධර්ම | Ven Thiththagalle Anandasiri Thero|sinhala dharma deshana Abhidharma Class01:25:32
8772015/06/14Abhidharmaya 01 අභිධර්මය | Ehipassiko | ඒහිපස්සිකෝ | Paramartha Dharma පරමාර්ථ ධර්ම 2015 sasip01:24:20
8782015/06/14Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 24 (13-06-2015) තිහේතුක, ද්විහේතුක, අහේතුක භවංග සිත්02:26:46
8792015/06/13Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 23 (12-06-2015) අද්වේෂය, පස්සද්ධි, ලහුතා චෙෙතසික සහ විකාර රූප03:07:45
8802015/06/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 22 (11-06-2015) අලෝභ චෙෙතසිකය, කුසල් සිත් සහ විපාක සිත්02:56:50
8812015/06/11Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 21 (10-06-2015) සති චෙෙතසිකය02:44:18
8822015/06/10Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 20 (09-06-2015) ශ්‍රද්ධාව සහ හිරි-ඔතප්ප චෙෙතසික02:34:53
8832015/06/08Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 19 (08-06-2015) විචිකිච්චාව, ධීන-මිද්දය චෙෙතසික සහ අකුසල සිත්02:16:35
8842015/06/06Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 18 (06-06-2015) ඊර්ෂ්‍යා, මච්චරිය, කුක්කුච්චය, මාන චෙෙතසික01:52:43
8852015/06/06Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 17 (06-06-2015) ද්වේෂ චෙෙතසිකය01:11:16
8862015/06/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 16 (05-06-2015) දිට්ටි සහ ද්වේෂ චෙෙතසික02:46:59
8872015/06/05Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 15 (04-06-2015) අහිරිකය-අනෝතප්පය, උද්දච්චය සහ අකුසල සිත්02:37:54
8882015/06/04Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 14 (03-06-2015) ලෝභ චෙෙතසිකය02:27:33
8892015/06/02Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 13 (01-06-2015) මෝහ චෙෙතසිකය01:41:36
8902015/06/02Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28.2 Brisbane01:29:01
8912015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | (30-05-2015) ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය 202:43:16
8922015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28.1 Brisbane01:30:01
8932015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 12 (31-05-2015) ඡන්දය, ප්‍රීතිය චෙෙතසික සහ රූප නිපදවන ආකාර02:25:31
8942015/06/01Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 28 Brisbane02:58:21
8952015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 2701:21:01
8962015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | (30-05-2015) ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය 102:06:33
8972015/05/31Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 26 Brisbane01:21:01
8982015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 25 Brisbane01:24:26
8992015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 11 (29-05-2015) වීර්ය චෙෙතසිකය02:15:55
9002015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 24 brisbane Australia01:33:07
9012015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 23 Brisbane01:53:31
9022015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 22 brisbane01:30:01
9032015/05/30Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 21 Brisbane02:44:01
9042015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 10 (28-05-2015) විතක්ක-විචාර චෙෙතසික02:58:18
9052015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 20 Brisbane Auatralia02:41:38
9062015/05/29Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 19 Brisbane Australia02:12:01
9072015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 18 Brisbane Australia01:56:41
9082015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 09 (27-05-2015) ජීවිත ඉන්ද්‍රිය චෙෙතසිකය02:09:10
9092015/05/28Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 17 brisbane Auatralia02:09:31
9102015/05/27Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 16 Brisbane Australia02:32:01
9112015/05/27Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 08 (26-05-2015) මනසිකාරය, ඒකාග්‍රතාව චෙෙතසික02:06:34
9122015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri himi Abidhamma 15 Brisbane Australia01:04:01
9132015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Hi Abidhamma 14 Brisbane Australia02:20:01
9142015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 13 Brisbane Australia02:14:01
9152015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 12 Brisbane Australia01:35:01
9162015/05/26Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 07 (25-05-2015) චේතනා, ඵස්ස චෙෙතසික02:19:35
9172015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 1101:46:01
9182015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 1002:03:31
9192015/05/25Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma 9 brisbane Australia01:46:41
9202015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi, Abidhamma 8 Brisbane Australia01:43:21
9212015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri himi Abidhamma No. 7 Brisbane Australia 201501:43:01
9222015/05/24Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma No 6 Brisbane Australia02:02:26
9232015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 06 (23-05-2015) ප්‍රසාද රූප02:33:26
9242015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 05 (22-05-2015) රූපයාගේ ආයුෂය, චේතනා චෙෙතසිකය02:33:11
9252015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Abidhamma No 5 Srilankaramaya Brisbane Australia01:43:21
9262015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri, Desana No 4 at the Srilanka Buddhist temple Ellengrove Australia 20101:51:41
9272015/05/23Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abidhamma No. 3 Brisbane Australia.02:12:41
9282015/05/22Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 04 (21-05-2015) ශුද්ධාෂ්ටකය (රූප කලාපය)02:10:06
9292015/05/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 01 (18-05-2015) විඤ්ඤාණය (සිත)02:32:07
9302015/05/21Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 03 (20-05-2015) සඤ්ඤා චෙෙතසිකය01:58:39
9312015/05/20Abhidharma Mulika Karunu part 29/40 (mulasita saralawa Igenweema) අභිධර්ම දේශනා පෙළ01:20:41
9322015/05/20Abhidharma Mulika Karunu part 14/40 (mulasita saralawa Igenweema) maha rahathun wedi maga osse02:21:58
9332015/05/20Ven Thiththagalle Anandasiri Thero | 02 (19-05-2015) වේදනා චෙෙතසිකය02:21:34
9342015/04/28සක්වල00:29:02
9352015/04/27Paramartha Dharma Part 2102:54:03
9362015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 26/40 පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි (mulasita saralawa Igenwe..02:10:33
9372015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 27/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidharma abhidhamma Lesson02:27:07
9382015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 25/40 - Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidhamma (mulasita sara...02:25:39
9392015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 24/40 (mulasita saralawa Igenweema) පටිසෝතගාමී patisothagami02:37:51
9402015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 33/40 Abhidharmaya01:51:06
9412015/04/20Abhidharma Mulika Karunu Part 30/40 thiththagalle anandasiri himi (mulasita saralawa Igenweema)01:46:11
9422015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 32/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidharmaya Lesson01:30:55
9432015/04/20Abhidharma Mulika Karunu part 28/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidhamma lesson01:41:23
9442015/04/20Abhidharmaye Mulika Karunu part 31/40 (mulasita saralawa e..)01:56:03
9452015/04/20Abhidharma Mulika Marunu part 34/40 Ven Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Igenweema)02:15:10
9462015/04/20abhidharma mulika karunu part 29/36 (mulasita saralawa Igenweema) අභිධර්ම දේශනා පෙළ01:20:42
9472015/04/20Abhidharma Mulika Karunu 36/40 !!! ඔබත් මේම ධර්ම දාන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !!!02:06:49
9482015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 21/40 (mulasita saralawa Igenweema) Abhidharma Lesson02:54:01
9492015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 22/40 (mulasita saralawa wenweema) Abhidharma Sinhala02:09:33
9502015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 17/40 (mulasita saralawa Igenweema) Sinhala Dhamma Desana sinhala02:10:40
9512015/04/18Abhidharmaye Mulika Karunu part 18/40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු (mulasita saralawa Igenweema) Abhidhamma02:19:33
9522015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 23/40 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Igenweema02:11:19
9532015/04/18Abhidharmaye Mulika Karunu part 20/40 අභිධර්මයේ මූලික කරුණු (mulasita saralawa Igenweema)02:18:34
9542015/04/18Abhidharma Mulika Karunu part 19/40 Abhidharma Class -thiththagalle anandasiri himi (mulasita ..02:04:51
9552015/04/17Abhidharma Mulika Karunu part 16/40 Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero (mulasita saralawa Ig ..02:14:29
9562015/04/17abhidharma mulika karunu part 15/40 (mulasita saralawa Igenweema) sinhala dharma deshana sinhala02:05:48
9572015/04/08Sadaham sawana - Ven . Thiththagalle Anandasiri swameen wahanse00:45:35
9582015/03/08Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 22 - Maharagama02:10:29
9592015/03/08Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 21 - Maharagama01:50:22
9602015/03/07Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 17 - Maharagama01:56:32
9612015/03/07Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 16 - Maharagama01:48:51
9622015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 14 - Maharagama02:02:19
9632015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 13 - Maharagama01:54:15
9642015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 12 - Maharagama01:57:52
9652015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 11 - Maharagama01:50:27
9662015/03/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 09 - Maharagama01:48:59
9672015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 8 - Maharagama02:08:28
9682015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 20 - Maharagama01:39:27
9692015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 19 - Maharagama01:44:23
9702015/03/05Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 18 - Maharagama01:32:35
9712015/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 7 - Maharagama01:29:56
9722015/03/04Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 6 - Maharagama01:49:48
9732015/03/03Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 5 - Maharagama02:10:09
9742015/02/26Paramartha Dharma Part 2002:18:34
9752015/02/25Paramartha Dharma Part 1902:04:51
9762015/02/25Paramartha Dharma Part 1802:19:33
9772015/02/25Paramartha Dharma Part 1702:10:40
9782015/02/18Paramartha Dharma Part 1602:14:29
9792015/02/16Paramartha Dharma Part 1502:05:48
9802015/02/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3001:46:11
9812015/02/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3602:06:49
9822015/01/13Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 3502:21:27
9832015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 500:00:57
9842015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 400:33:21
9852015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 300:33:20
9862015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 200:34:18
9872015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 34 100:33:16
9882015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 400:26:23
9892015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 300:28:17
9902015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 200:28:01
9912015/01/12Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 33 100:28:26
9922015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 500:06:45
9932015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 400:21:03
9942015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 300:21:03
9952015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 200:21:03
9962015/01/11Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 32 100:21:03
9972015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 400:26:53
9982015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 300:29:44
9992015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 200:29:44
10002015/01/06Ven Thiththagalle Anandasiri Himi Abhidamma Lesson 31 100:29:43
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1153)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.