රදාවඩුන්නේ ඥාණවිමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/04පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඤානවිමල හිමි00:56:16
22020/07/26(2020 - 07 - 25) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:54:14
32020/07/25Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2020 - 07.02 - 18.55  රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස01:00:43
42020/07/25(2020 - 07 - 24) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:54:28
52020/07/08Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2020.06.25 - 18.50 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:57:41
62020/06/24(2020 - 06 - 23) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:49:27
72020/06/22(2020 - 06 - 20) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:53:38
82020/06/18(2020 - 06 - 17) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:49:58
92020/06/11(2020 - 06 - 09) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero01:04:58
102020/06/08(2020 - 06 - 07) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:49:17
112020/06/04(2020 - 06 - 02) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:51:58
122020/05/31මිනිස් ජීවිතයේ වටිනාකම පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:54:40
132020/05/30ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්නේ කෙසේද Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:52:47
142020/05/26Sadaham sawana - යක්ෂ දමනය - Ven Radawadunne gnanavimala Thero00:53:40
152020/05/17(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:53:22
162020/05/16Radawadunne gnanavijaya thera00:49:11
172020/05/13(2020 - 05 - 12) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:54:39
182020/05/07(2020 - 05 - 06) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:56:47
192020/04/25(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero01:03:31
202020/04/18(2020 - 04 - 17) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:50:16
212020/04/09(2020 - 04 - 08) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:47:13
222020/04/07(2020 - 04 - 04) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven. Radawadunne Gnanawimala thero00:52:29
232020/04/03(2020 - 04 - 03) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:54:33
242020/03/23(2020 - 03 - 21) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:51:38
252020/02/23මහාමඞ්‌ගල සූත්‍රය - Ven Radawadunne Gnanawimala Thero00:51:36
262020/02/21සතුරා ඔබෙන් පළිගන්න හදන මොහොතේ කෙසේ හැසිරිය යුතුද Ven Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 02 - 14)00:54:48
272020/02/10සියළු චාලක ක්‍රියාවන් සිතට නොදැනී සිදු නොකිරීම සතියයි Ven. Radawadunne Gnanawimala thero 2020-02-0701:06:48
282020/02/03ආරෝග්‍ය මදය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 02 - 01)00:54:26
292020/01/30දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ජයගන්න රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල හිමියන්ගෙන් ඉතා වටිනා ධර්මානුකූල උපදෙස්.01:22:25
302020/01/29අසුර නිකායට අයත් කාලකංජික ප්‍රේත අපාය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 27)00:48:51
312020/01/28බෝධිසත්ව ගුණෝපේත Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 26)00:50:50
322020/01/21සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික හා කර්මය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 18)00:54:33
332020/01/20අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 17)00:55:59
342020/01/18ලොණකපල්ල සූත්‍රය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 15)00:52:03
352020/01/14ජාලයක් තුල ස්ථානගත වූ ජීවිතයේ ආර්ථික, සමාජ සබඳතා Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2020 - 01 - 12)00:49:15
362020/01/11දුරුතු පොහෝදින ධම්සභා මණ්ඩපය (2020 - 01 - 10)01:19:22
372020/01/04ඉවසන්නේ කොහොමද Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 01 - 02)00:52:47
382019/12/29මහේශාක්‍යය උපත් Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 12 -27)00:53:50
392019/12/07Dhamma Talk | Ven. Radawadunne Gnanawimala thero01:39:15
402019/12/06කොහොල්ල බබාගේ ඇළුනු හාවා Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 12 - 04)00:49:16
412019/12/05උපාසක චණ්ඩාල සූත්‍රය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 12 - 04)00:52:39
422019/12/02ඡන්දූප, දොසූප, මොහූප සංහිත විතර්ක Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 12 - 01)00:53:26
432019/11/18අන් මිනිසුන්ට වඩා අහංකාරයෙන් නොව අභිමානයෙන් ධර්මධරයා වසයි Radawadunne Gnanawimala thero (2019-11-17)00:52:58
442019/11/14සම්මා වායාමය ජීවිතයට බද්ද කර ගැනීම Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 11 - 13)00:50:30
452019/11/12ගිඤ්‌ජකාවසථ සූත්‍රය - Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 300:47:51
462019/11/10නිවන් මගට පැමිණ, ප්‍රේතලොව ඉපදුනද ධර්මය මගනොහැරේ Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 11 - 09)00:56:05
472019/11/06උත්කෘෂ්ඨ හා ඕමක කුසල්/ අකුසල් සිත් Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 11 - 05)00:52:37
482019/10/23රෝගය පක්ෂියෙක් නම් සුදුසුම කැදැල්ල මේ ශරීරයයි Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 10 - 22)00:48:43
492019/10/23ආරමය, ජානමය, සාංසාරික පුරුදු හා පෞර්ෂත්වය Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 10 - 22)00:54:11
502019/10/13පස් හැවිරිදි දියණියට ආරූඪ වූ පියා ඝාතනයේ තතු හෙළි කරයි Radawadunne Gnanawimala thero (2019- 10 - 12)00:53:47
512019/10/10සොවාන් පුද්ගලයා නිවන් දකින ආකාර 3කි Ven Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 10 - 9)00:58:26
522019/09/30ධර්මය ඇසීම මාර්ගපල ලැබීමට හේතු වෙනවාද ? - Radawadunne Gnanawimala Tero - රදාවඩුන්නේ ඥාණවිමල හිමි.00:46:07
532019/09/28Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - හදාළ ශාස්ත්‍ර නැවත නො හැදෑරීම ශිෂ්‍යයාට මලයකි00:52:31
542019/09/25විදර්ශනා කමටහන් 37කි Radawadunne Gnanawimala thero (2019- 9 - 24)00:51:09
552019/09/22Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - මහාසීහනාද සූත්‍රය00:51:18
562019/09/21චුති සිත උපේක්ෂා සහගත සිතකට වඩා සෝමනස්ස සිතක් මතු කරගැනීමට උත්සුක වන්න (2019 - 09 - 20)00:51:17
572019/09/19ගිනි ගන්නා නිවසින් ඉවතලන භාණ්ඩය නොපිළිස්සෙයි, දුන් දානය මෙන් Radawadunne Gnanawimala thero 2019-9-1800:57:24
582019/09/11 1/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Radawadunne Gnanawimala Thero00:28:41
592019/09/11උදරාබාධ, හිසේ රුදාව ආදී රෝග සුව වීමට මංගල සූත්‍රය මතුරන ආකාරය Radawadunne Gnanawimala tero 2019-9-1000:49:01
602019/08/11නොමැරෙන නැතහොත් අමෘතය දුන්නා වැනි ධර්ම දානයක ආනිසංස වැඩිවන පිළිවෙල (2019 - 08 - 10)00:49:09
612019/08/08චෛතසික 52 ප්‍රායෝගිකව සිත් වල ඇති වන සියළු ආකාර එක ග්‍රන්ථයකින් (2019 - 08 - 07)00:59:45
622019/08/04 Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:46:46
632019/08/04 Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:55
642019/08/03ධර්මධර හා විනයධර භික්ෂූන් අතර බුද්ධ කාලයේ උද්ගත වු අරගලය Radawadunne Gnanawimala thero (2019-8 - 02)00:56:37
652019/07/25Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2019.07.25 - 20.02 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:25
662019/07/24අද මැදපෙරදිග රටවල් වන සුනාපරන්තයේ වස් විසීමට වැඩි පුණ්ණ තෙරුන් Radawadunne Gnanawimala thero 19-7-2300:50:44
672019/07/18ඒ ඒ වයසේ කරන ක්‍රියාකාරකම් ලාමක යැයි තේරෙන්නේ මුහුකුරා ගිය පසු මිස කරන මොහොත් නොව (2019 - 07 - 17)00:49:25
682019/07/09වසර 100ක ජීවිතයකින් ලැබෙන අත්දැකීම් ජාතක පොත් වහන්සේ එක වතාවක් කියවීමෙන් ලැබේ (2019 - 07 - 08)01:03:40
692019/07/06ශරීරයේ සෑම චලනයක්ම ඔබ දන්නේ නම් ඔබට භාවිත කයක් ඇත Ven Radawadunne Gnanawimala thero (2019 - 07 - 05)00:54:02
702019/07/04පිරිසක් මැද්දේ තේජස් භාවයෙන් පිරිහීමට හේතු වන කරුණු 5ක් Radawadunne Gnanawimala thero (2019-07-03)01:02:40
712019/06/28ස්ත්‍රී,පුරුෂ, ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් නිතර මෙනෙහි කළයුතු කරුණු 5ක් Radawadunne Gnanawimala 2019-6-2700:48:44
722019/06/22හිසේ කැක්කුමක් තිබීම හෝ සුව වීම තමන්ට දැනේ, පිට කිසිවෙකුට නොදැනේ (2019-6-21) රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි00:51:29
732019/06/20රහත් නොවූ ගිහි,පැවිදි සියළු සත්වයන්ට නිරායාසයෙන්ම අවිද්‍යාව හට ගනී 2019-6-19 රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි00:56:03
742019/06/12නිරයක ස්භාවය, පැවැත්ම විස්තරයකින් Ven. Radawadunne Gnanawimala thero (2019/6/11)00:57:06
752019/06/08Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2019.06.08 - 08.05 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:27
762019/06/03Dhamma Sermon: Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero - 21/03/2019 - Part 100:25:05
772019/05/29පදනමක් නැති ගෘහය නොපවති, මූලයක් නැති අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව මෙන් (2019-05-29) රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි00:56:40
782019/05/29Ven Radawadunne Gnanawimala Thero | 2019-03-17 | 12.30PM00:46:47
792019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 2019-05-1800:53:06
802019/05/12මුල් අවධියේ උරග මනසක් වූ මිනිස් මනස (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි00:52:27
812019/05/05කර්මය විසින් තීරණය කරන කරුණු (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි00:50:22
822019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:57:39
832019/03/12Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2019.03.11 - 16.00 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ.01:01:49
842019/03/122019 - 03 - 12 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:58:48
852019/03/06Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - ධම්මසමාදාන සූත්‍රය00:50:12
862019/03/04Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - භාර හාර සූත්‍රය00:53:56
872019/03/03Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - මාරතජ්ජනිය සූත්‍රය00:57:32
882019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:53:44
892019/02/27Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පව්කරන තැනැත්තා දෙළොවම තැවීමට පත්වේ00:50:37
902019/02/26Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - කුසල් දහම් වඩන පින්කම්හි යෙදෙන අය සුගතියටම ඇදෙයි00:55:17
912019/02/10Sadaham sawana - වෛරයෙන් අත්මිදෙමු -අති පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:54
922019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:57:41
932019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:56:58
942019/02/03Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2019.01.24 - 18.35  රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:07
952019/01/182019 - 01 - 18 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:54:07
962019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:49:49
972019/01/10Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero - 2019.01.02 - 00.10  රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:26
982019/01/08Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - ආසව සූත්‍රය00:56:01
992019/01/08Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පඤ්ච උපාදාන ස්කන්ධය ( භාර සූත්‍රය )00:53:57
1002019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:46:42
1012019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala ther00:53:50
1022018/12/202018 - 12 - 20 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:50:04
1032018/12/17පින කියන්නේ මොකක්ද Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-12-1700:46:47
1042018/12/142018 - 12 - 13 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:56:18
1052018/12/04Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - චූළපුණ්ණම සූත්‍රය00:59:03
1062018/12/032018 - 12 - 03 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:55:12
1072018/11/282018 - 11 - 27 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:53:17
1082018/11/28Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-27-11-1800:55:32
1092018/11/232018 - 11 - 23 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:57:05
1102018/11/20Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය දිගුකල් නොපැවතී විනාසවීමට බලපාන හේතු කිම්බි00:51:29
1112018/11/202018 - 11 - 19 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:49:42
1122018/11/19අටලෝදහමින් අකම්පිත සිත Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-11-1900:47:41
1132018/11/132018 - 11 - 13 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:52:18
1142018/11/12සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-11-1200:43:03
1152018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:51:32
1162018/11/092018 - 11 - 08 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි (ii) - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:58:45
1172018/11/082018 - 11 - 08 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:56:26
1182018/11/022018 - 11 - 01 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:51:54
1192018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි - Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:55:52
1202018/10/26Ven.Marassana Jagara Thero - 2018.10.25 - 23.15 මාරස්සන ජාගර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:10
1212018/10/26Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero, 2018.10.25 - 11.40 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:59:25
1222018/10/26Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero, 2018.10.21 - 10.00 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:38
1232018/10/26Ven Radawadunne Gnanawimala Thero කිම්බිල සූත්‍රය00:51:29
1242018/10/24Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පඤ්ඤා බලය, විරිය බලය, අනවජ්ජ බලය, සඞ්ගහ බල -බලසඞ්ගහවත්ථු සූත්‍රය00:52:31
1252018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:50:20
1262018/10/232018 - 10 - 22 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:48:59
1272018/10/17Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - අක්‌ඛණ සූත්‍රය00:51:50
1282018/10/082018 - 10 - 08 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:58:35
1292018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:55:21
1302018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:51:40
1312018/09/28පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 09 19 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:48:59
1322018/09/27පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 09 10 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:58:29
1332018/09/27පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 09 13 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:55:58
1342018/09/27පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 09 09 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:49:38
1352018/09/27Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - දුක්ඛතා සූත්‍ර00:47:55
1362018/09/25Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - සංයොජන පහාන සූත්‍රය00:50:02
1372018/09/18පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 08 23 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:55:15
1382018/09/14පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 07 26 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:46:54
1392018/09/13පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 07 23 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:52:58
1402018/09/12පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 07 10 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:56:48
1412018/09/12පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 07 02 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:56:12
1422018/09/12පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 06 17 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:50:40
1432018/09/12පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 06 16 Ven Radawadunne Gnanawimala thero01:03:27
1442018/09/12පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල හිමි 2018 06 13 Ven Radawadunne Gnanawimala thero00:48:18
1452018/09/12Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018 06 0500:52:43
1462018/09/06අම්ඹලට්ඨිකා රාහුලෝවාද සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero- 04 -09- 201800:55:43
1472018/08/29Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero,, 2018.08.28 - 14.40 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:48:28
1482018/08/21Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - මිනිසාට ගොඩක් උපකාර කරන ධර්මතා 4 ( බහුකාර සූත්‍රය )00:54:17
1492018/08/20Ven.Radawadunne Gnanawimala Thero,, 2018.08.19 - 13.45 රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:51:54
1502018/08/06අක්ඛණ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් -Ven Radawadunne Gnanawimala Thero- 04- 07- 201800:49:14
1512018/07/18සංයෝජන පහාන සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-17-07- 201800:54:55
1522018/07/10බ්‍රක්මඡාරී වාසය සඳහා නොගැලපෙන කාල අටක්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-10-07-201800:56:52
1532018/07/03Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-02-07-201800:56:12
1542018/07/02Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - වැරදි කරන මිනිසුන් සිතන ආකාරය සහ ඇසුර පවත්වන ආකාරය අස්‌සද්‌ධ සූ00:47:02
1552018/07/01දුක් කථා සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-28-06-201800:49:09
1562018/06/28කෝධන සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-26-06-201800:43:59
1572018/06/24කිම්බිල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-23-06-201800:50:51
1582018/06/16ගරු පුග්ගල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-16-06-201800:49:33
1592018/06/12Ven Radawadunne Gnanawimala Thero -චක්ඛුඅනිච්චානුපස්සී සූත්‍රය00:48:10
1602018/06/11කේසි සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-11-06-01800:53:50
1612018/06/11Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - අසත්පුරුෂයන් හා සත්පුරුෂයන් වෙන්කර හදුනාගැනීමට00:43:42
1622018/06/09පඨම අංඛන්තිය සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-08-06-201800:46:46
1632018/06/08Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - නාග සූත්‍රය00:46:34
1642018/06/08වේලුද්වාරෙයියක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-08-06-201800:57:38
1652018/06/08Sadaham sawana - දුක හා සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරමු -අති පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:21
1662018/06/08Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero | Dhamma Desana Part 3 - 2018.05.2400:06:34
1672018/06/08Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero | Dhamma Desana Part 2 - 2018.05.2400:23:01
1682018/06/06ජීවත් වන විට සිතිය යුතු කරුණු කිහිපයක්- Ven Radawadunne Gnanawimala Thero-05-06-201800:46:53
1692018/06/05Sadaham sawana - නිර්වාණය -අති පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:29
1702018/06/05Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero | Dhamma Desana Part 1 - 2018.05.2400:22:38
1712018/05/26බහුකාර සුත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Radawadunne Gnanawimala Thero- 24- 05 -201800:56:31
1722018/05/26Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පඨම අඛන්ති සූත්‍රය00:53:12
1732018/05/25Damma desana of Most ven.Radawadunne Gnanawimala Thero on Buddhist TV00:53:29
1742018/05/25සත්ත ජටිල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් -Ven Radawadunne Gnanawimala Thero- 24- 05- 201800:48:44
1752018/05/16මනාව දැනගත යුතු ධර්මතා සතරක්-අභිඤ්ඤා සූත්‍රය​​- Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 15- 05- 201800:53:41
1762018/05/16Sadaham sawana - පංචඋපාදානස්කන්ධය -අති පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:40
1772018/05/06උත්තම මුණි පූජා - Uththama Muni puuja - EP 05 Radawadunne Gnanavimala Thero00:46:14
1782018/05/05Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018 05 05 Oman00:45:43
1792018/05/02Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018 05 02 Oman01:13:35
1802018/04/30Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018 04 29 Poya Day Oman01:17:13
1812018/04/24Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-04-2400:40:03
1822018/04/21Venerable Radawadunne Gnanawimala Thero - 11 March 2018 (Part 4)00:14:04
1832018/04/21Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-04-2000:38:35
1842018/04/21Venerable Radawadunne Gnanawimala Thero - 11 March 2018 (Part 3)00:12:52
1852018/04/21Venerable Radawadunne Gnanawimala Thero - 11 March 2018 (Part 2)00:15:00
1862018/04/20Venerable Radawadunne Gnanawimala Thero - 11 April 2018 (Part 1)00:15:00
1872018/04/20Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 2018-04-2000:53:00
1882018/04/06Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි විද්‍යමානයහ( ඔනතොනත සූත්‍රය )00:48:42
1892018/02/22Sadaham sawana - නියම සද්ධාව ඇතිකර ගනිමු -අති පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:31
1902018/02/20Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - සිතීමෙන් උමතු බවට පත්වන, දුකට පත්වන කරුණු 4 අචින්‌තෙය්‍ය සූත්‍රය00:49:37
1912017/12/19රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල තෙරෝ 2017.11.19 - 200:25:07
1922017/12/16Sadaham sawana -මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:00
1932017/10/03ගෙදරට බුදු බණ ධර්ම සාකච්ඡාව 05 - (සිඟාලෝවාද සූත්‍ර දේශනාව)00:31:30
1942017/10/02Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - සම්මා වායාම00:48:13
1952017/09/02Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 02- 09- 201700:46:48
1962017/08/29දානය Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero 29- 08- 201700:40:00
1972017/07/232017 06 24 - Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - Teaching Children & Dhamma Chakka Pavattana Sutta01:21:26
1982017/06/19Sadaham Sawana - දහම් දේශණය - පූජණීය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:51
1992017/05/12Ven. Radawadunne Gnanawimala Thero Dhamma Preaching at Anuradhapura Thuparama Viharaya 2017-04-0201:15:09
2002017/03/26Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - Sunil Senaratne's 3rd Month Remembrance Bana 8th Feb 201701:27:48
2012017/01/1539. Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - Nibbedhika Sutta AN - 08a Sep201600:50:47
2022016/11/23Ven Radawadunne Gnanavimala Thero - Sathwayaata Wipaakadena Karma00:48:41
2032016/11/22Sadaham sawana - වේදනා - පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:43
2042016/11/21Ven Radawadunne Gnanavimala Thero - Nithara Nithara Pin Karanna00:52:36
2052016/11/21Damma desana of Most ven.Radawadunne Gnanawimala Thero on Buddhist TV00:46:07
2062016/11/18Ven Radawadunne Gnanavimala Thero - Aarya Paryeshanaye Yedimata Veerya Wadamu00:45:19
2072016/11/17Ven Radawadunne Gnanavimala Thero - Rattapala Suthraya00:42:24
2082016/10/09Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය00:55:59
2092016/09/20Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 20 -09-201600:51:17
2102016/09/03Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 03- 09 -201600:46:59
2112016/08/31Radawadunne Gnanawimala Thero-2016 04 2000:47:04
2122016/08/30Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - පුරුෂයා ස්ත්‍රියටත් ස්ත්‍රිය පුරුෂයාටත් බැදෙන කරුණු00:51:36
2132016/08/28Sadaham sawana - සැදැහැවත් බව - පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමින් වහන්සේ00:46:47
2142016/08/13'දෙලොවදීම ශෝක කරන්නා' - Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 13 Aug 201600:53:43
2152016/07/15ජරාව සහ මරණය Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 15 July 201600:48:55
2162016/07/12Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 12 July 201600:59:07
2172016/07/09Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 9 July 201600:56:12
2182016/07/08ධම්මපදයෙන් Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 8July 201600:58:00
2192016/07/07Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 7July 201600:47:34
2202016/06/12Ven Radawadunne Gnanavimala Thero | 12June 201600:58:28
2212016/05/14ථූපාරම අතීත වරුණ Ven. Radawadunne Gnanavimala Thero 14-05- 201600:54:50
2222015/08/02සදහම් සවන - ද්වේශය වෛරය නැතිකර ගැනීම සඳහා--------පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඥානවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:12
2232015/06/09Sadaham sawana - Most Ven Radawadunne Gnanawimala swameen wahanse00:55:48
2242015/05/012013 06 25 Ven Radawadunne Gnanawimala Thero00:56:26
2252015/01/30The Buddhist TV Dhamma Sermon - රට්ඨපාල සූත්‍රය00:52:17
2262014/03/2458. Ven Radawadunne Gnanawimala Thero - 18 May13 - Dhathu Vibhanga Sutta00:58:08
2272013/04/019. Sankharupekkha Gnanaya (සංඛරුපෙක්ඛා ඥාණය) Ven Radawadunne Gnanawimala Thero 09 May1100:36:14
2282013/03/1216. Viriya Balaya - 2012-05-08 - Ven Radawadunne Gnanavimala Thero01:00:36
2292012/06/292012-05-08 Ven Radawadunne Gnanavimala Thero - Viriya Balaya01:00:36

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.