ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 40 - Dhamma sermon Bana 4000:28:45
22020/08/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 39 - Dhamma sermon Bana 3900:29:27
32020/08/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 38 - Dhamma sermon Bana 3800:27:13
42020/08/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 37 - Dhamma sermon Bana 3700:29:02
52020/08/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 36 - Dhamma sermon Bana 3600:28:27
62020/08/03 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 35 - Dhamma sermon Bana 3500:28:45
72020/08/03 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3400:31:06
82020/07/24Ven.Ethkandure Sumanasara Thero 2020.07.23 - 20.02 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:16
92020/07/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:27:16
102020/07/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:28:54
112020/06/07Fm Derana Asapuwa Athkadure Sumanasara Thero 2020 04 26 Sith Neth Asapuwa සිත් නෙත් අසපුව00:57:20
122020/05/17Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2020-03-2200:37:46
132020/05/04සතුටින් සිටීමෙ රහස ඔබ දන්නවද?|Athkandure sumanasara thero|Unseen world00:29:25
142020/05/02 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:26:53
152020/05/02 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:30:06
162020/04/10 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:27:41
172020/03/29FM Derana | Asapuwa | නිවසේ රාත්‍රී පිරිත් ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක්ද? | Ven Athkadure Sumanasara Thero00:59:15
182020/03/05 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:26:53
192020/02/27සිත නිවන බුදු බණ - 192 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2020.02.26 - 05.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි00:39:18
202020/02/23 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:27:08
212020/02/22නොපෙනෙන ලෝකය | Unseen World | Athkandure Sumanasara Thero00:21:12
222020/02/12ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 02 12 පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:56
232020/02/12Daham Sithuvili - (2020-02-12) | ITN00:22:56
242020/02/12ඉතාම විශිෂ්ඨ ගනයේ කලාකෘතියක් - ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි.00:00:47
252020/02/05Rvn. ethkadure sumanasara himi00:27:36
262020/01/08නොපෙනෙන ලෝකය | Unseen World | Athkadure Sumanasara Thero00:12:10
272019/12/21Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-12-2101:00:58
282019/12/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2500:26:47
292019/12/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:27:22
302019/12/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:29:35
312019/12/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:24:06
322019/12/12FM Derana | Asapuwa | ඔබේ නිවසේ භූමිදෝෂ මඟහරින ක්‍රමය | Ven Ethkandure Sumanasara Thero00:55:38
332019/12/12ITN 2019 12 12 දහම් සිතුවිලි පූජ්‍ය ආචාර්ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:13
342019/11/23 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2100:27:38
352019/11/22 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:29:02
362019/11/22 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:28:44
372019/11/15 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1801:03:01
382019/10/26Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-10-1900:50:42
392019/10/20 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1701:08:02
402019/10/13 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:30:03
412019/10/12 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:30:03
422019/10/08 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:28:41
432019/10/07Daham Sithuvili - (2019-10-07) | ITN00:23:10
442019/09/27 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:29:07
452019/09/25FM Derana | Asapuwa | මරණයකින් පසු දොර ජනේල් වසා තිබිය යුතුද? | Ven Athkadure Sumanasara Thero01:02:11
462019/09/24Ven.Ethkandure Sumanasara Thero 2019.09. 24 - 08.02 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:56
472019/09/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:29:31
482019/09/12 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:27:27
492019/09/11 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:27:34
502019/09/09 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:28:32
512019/09/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:27:21
522019/09/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:28:24
532019/08/25 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:24:30
542019/08/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:28:41
552019/08/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:25:15
562019/08/22 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:27:36
572019/08/01Ven.Ethkandure Sumanasara Thero  - 2019.08.01- 08.06 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:32
582019/07/21ප්‍රතිසන්ධි විපාකයකයකට ඉදිරිපත් වන්නේ කර්ම පථයක්මය, පුණ්‍යාභි අපුණ්‍යාභි කර්ම ප්‍රවෘත්ති විපාක ලබාදේ00:55:13
592019/07/16Athkadure Sumanasara Thero - Damsak Nada 2019-05-1800:44:48
602019/06/23ධම්ම චින්තාව - 103 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.22 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍ර00:04:17
612019/06/19ධම්ම චින්තාව - 102 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.19 - 04.45 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි00:04:32
622019/06/18ධම්ම චින්තාව - 101 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.18 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි.00:03:46
632019/06/17ධම්ම චින්තාව - 100 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.17 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර00:04:19
642019/06/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:50:43
652019/06/11 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:21:09
662019/06/01 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:20:19
672019/05/19SITHA WESAK POHODA BANA (වෙසක් පොහෝදා බණ) - 18 05 201900:56:39
682019/05/05Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-04-2700:56:04
692019/04/01Athkadure Sumanasara Thero : 1st April 201901:45:56
702019/03/31Venerable Athkandure Sumanasara Thero01:53:22
712019/02/05Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2019.02.05 - 08.02 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:16
722019/02/03Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-0200:57:22
732019/01/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero  - 2019.01.13 - 20.05 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:22
742018/11/23Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.11.23 - 08.04 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:28
752018/09/23Ven.Ethkandure Sumanasaea Thero, - 2018.09.23 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:00
762018/09/19Athkandure Sumanasara Himi00:35:35
772018/08/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.06 -  08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:06
782018/08/02Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.02 - 20.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:55
792018/06/09Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-06-0201:02:03
802018/04/26Buddha wandanawa ha ashirwada kaviya - Ven. Ethkandure Sumanasara Thero බුද්ධ වන්දනාව හා ආශීර්වාද00:01:20
812018/04/24Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, - 2018.04.24 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:16
822018/02/27Ven.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.02.27-20.00 - ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:24
832018/02/24Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-02-2400:59:09
842018/01/28Ve.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.01.28-19.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:48
852017/11/25Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-2500:57:56
862017/09/30Ven. Ethkandure Sumanasara Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 2017.09.30-20.0000:47:46
872017/09/28Pansil Maluwa - 2017/09/24 Athkadure Sumanasara Thero01:21:49
882017/09/24Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-09-2401:21:09
892017/08/26Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-2600:53:59
902017/07/01Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-07-0100:50:03
912017/06/01Pujya Athkandure Sumanasara Himi #siyasatv #Darma Deshana00:00:21
922017/05/22Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-05-2101:20:34
932017/05/10Athkandure Sumanasara Thero - Gedarata budubana ඇත්කන්දුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ, ගෙදරට බුදුබණ 0100:30:46
942017/04/02Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-0200:51:39
952017/03/14MADIN POYA BANA - SIYATHA FM00:49:33
962017/03/11ධර්ම දේශනය : පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි ( 2017 පෙබරවාරි 17 වන දින)01:28:13
972017/02/11Athkandure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-02-1101:09:46
982016/12/11Athkandure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2016-12-1101:28:30
992016/10/23Sadaham sawana -කර්මය හා කර්ම ඵල - පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:29
1002015/01/032013 05 17 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:57:04
1012014/11/152013 05 06 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:08
1022014/10/11Hiru Sadaham Ras - 2014-03-09 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:41
1032014/10/07Hiru Sadaham Ras - 2014-03-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:49
1042014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (විශ්වාසය උතුම්ම ධනයයි)00:46:30
1052014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (බුදු බණ දෙසුම) Vol:0200:26:47
1062014/09/08(DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero 08-09-2014 (පෝය දින විශේෂ ධර්ම දේශනා)00:58:35
1072014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (ඒහිපස්සිකෝ - බුදු බණ දෙසුම) Vol:0100:28:19
1082014/09/07DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero සත්ථ ඡඨීල සුත්‍ර දේශනාව00:53:47
1092014/08/202013 03 15 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:42
1102014/03/02Hiru Sadaham Ras - 2014-02-23 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:37
1112014/02/05Hiru Sadaham Ras - 2014-02-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:52
1122014/01/27Hiru Sadaham Ras - 2014-01-26 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:01
1132014/01/05Hiru Sadaham Ras - 2014-01-04 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:53
1142013/12/30Hiru Sadaham Ras - 2013-12-29 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
1152013/11/18Hiru TV - Poya Day Bana - Hiru Abhiwandana - 2013-11-17 (හිරු අභිවන්දනා - පෝය දින බණ දේශනාව)00:53:11
1162013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-16 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:43
1172013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-10 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:37
1182013/10/20Hiru Sadaham Ras - 2013-10-20 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:40
1192013/10/14Hiru Sadaham Ras - 2013-10-13 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
1202013/09/15Hiru Sadaham Ras - 2013-09-15 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:45
1212013/09/08Hiru Sadaham Ras - 2013-09-08 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:34
1222012/05/11DHARMA DESHANA-61 ven.Athkadure Sumanasara Thero00:56:37
1232012/05/05Dhamma Sermon [ Ven Athkadure Sumanasara Thero]00:56:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.