ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Athkadure Sumanasara Thero - Damsak Nada 2019-05-1800:44:48
22019/06/23ධම්ම චින්තාව - 103 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.22 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍ර00:04:17
32019/06/19ධම්ම චින්තාව - 102 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.19 - 04.45 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි00:04:32
42019/06/18ධම්ම චින්තාව - 101 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.18 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි.00:03:46
52019/06/17ධම්ම චින්තාව - 100 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.17 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර00:04:19
62019/06/16Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:50:43
72019/06/11Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:21:09
82019/06/01Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:20:19
92019/05/19SITHA WESAK POHODA BANA (වෙසක් පොහෝදා බණ) - 18 05 201900:56:39
102019/05/05Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-04-2700:56:04
112019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : 2013 09 21 ඒඑහිපස්සිකෝ00:30:07
122019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : 2013 09 14 ඒඑහිපස්සිකෝ00:30:25
132019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : 2013 09 07 ඒඑහිපස්සිකෝ00:31:16
142019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : ධර්ම දේශනාව00:56:37
152019/04/05Athkadure Sumanasara Thero00:26:43
162019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : 2017 02 1101:09:45
172019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : පන්සිල් මළුව 2016 12 1101:28:25
182019/04/05Athkadure Sumanasara Thero සනරාමර සෙවණ 2017 08 2600:53:59
192019/04/05Athkadure Sumanasara Thero : සනරාමර සෙවණ 2017 07 0100:50:03
202019/04/05Athkadure Sumanasara Thero සනරාමර සෙවණ 2017 04 0200:51:39
212019/04/04Athkadure Sumanasara Thero00:50:48
222019/04/04Athkandure Sumanasara Thero Sansara Yathra Trailer 12 20 100:00:56
232019/04/04Athkandure Sumanasara Thero Sanaramara Sewana01:02:03
242019/04/04Athkandure Sumanasara Thero Neranjana Maranaya00:21:03
252019/04/04Athkandure Sumanasara Thero Hiru Abhiwandana 2013 11 17 හර අභවනදන පය දන බණ දශනව YouTube200:53:11
262019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2018 01 28 19 00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:48
272019/04/04Athkadure Sumanasara Thero 2018 04 24 08 00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:16
282019/04/04Athkandure Sumanasara Thero HIRU SADADAHAM00:26:15
292019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2013 10 05 ඒහපසසක බද බණ දසම YouTube00:28:27
302019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2013 09 28 ඒහපසසක බද බණ දසම YouTube00:29:31
312019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2013 10 26 ඒහපසසක බද බණ දසම YouTube00:28:32
322019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2013 10 19 ඒහපසසක බද බණ දසම YouTube200:29:55
332019/04/04Athkandure Sumanasara Thero 2013 10 12 ඒහපසසක බද බණ දසම YouTube200:29:56
342019/03/31Venerable Athkandure Sumanasara Thero01:53:22
352019/02/05Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2019.02.05 - 08.02 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:16
362019/02/03Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-0200:57:22
372019/01/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero  - 2019.01.13 - 20.05 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:22
382018/11/23Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.11.23 - 08.04 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:28
392018/09/23Ven.Ethkandure Sumanasaea Thero, - 2018.09.23 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:00
402018/09/19Athkandure Sumanasara Himi00:35:35
412018/08/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.06 -  08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:06
422018/08/02Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.02 - 20.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:55
432018/06/09Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-06-0201:02:03
442018/04/26Buddha wandanawa ha ashirwada kaviya - Ven. Ethkandure Sumanasara Thero බුද්ධ වන්දනාව හා ආශීර්වාද00:01:20
452018/04/24Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, - 2018.04.24 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:16
462018/02/27Ven.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.02.27-20.00 - ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:24
472018/02/24Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-02-2400:59:09
482018/01/28Ve.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.01.28-19.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:48
492017/11/25Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-2500:57:56
502017/09/30Ven. Ethkandure Sumanasara Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 2017.09.30-20.0000:47:46
512017/09/28Pansil Maluwa - 2017/09/24 Athkadure Sumanasara Thero01:21:49
522017/09/24Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-09-2401:21:09
532017/08/26Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-2600:53:59
542017/07/01Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-07-0100:50:03
552017/06/01Pujya Athkandure Sumanasara Himi #siyasatv #Darma Deshana00:00:21
562017/05/22Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-05-2101:20:34
572017/05/10Athkandure Sumanasara Thero - Gedarata budubana ඇත්කන්දුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ, ගෙදරට බුදුබණ 0100:30:46
582017/04/02Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-0200:51:39
592017/03/14MADIN POYA BANA - SIYATHA FM00:49:33
602017/03/11ධර්ම දේශනය : පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි ( 2017 පෙබරවාරි 17 වන දින)01:28:13
612017/02/11Athkandure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-02-1101:09:46
622016/12/11Athkandure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2016-12-1101:28:30
632016/10/23Sadaham sawana -කර්මය හා කර්ම ඵල - පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:29
642015/01/032013 05 17 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:57:04
652014/11/152013 05 06 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:08
662014/10/11Hiru Sadaham Ras - 2014-03-09 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:41
672014/10/07Hiru Sadaham Ras - 2014-03-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:49
682014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (බුදු බණ දෙසුම) Vol:0200:26:47
692014/09/08(DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero 08-09-2014 (පෝය දින විශේෂ ධර්ම දේශනා)00:58:35
702014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (ඒහිපස්සිකෝ - බුදු බණ දෙසුම) Vol:0100:28:19
712014/09/07DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero සත්ථ ඡඨීල සුත්‍ර දේශනාව00:53:47
722014/08/202013 03 15 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:42
732014/03/02Hiru Sadaham Ras - 2014-02-23 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:37
742014/02/05Hiru Sadaham Ras - 2014-02-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:52
752014/01/27Hiru Sadaham Ras - 2014-01-26 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:01
762014/01/05Hiru Sadaham Ras - 2014-01-04 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:53
772013/12/30Hiru Sadaham Ras - 2013-12-29 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
782013/11/18Hiru TV - Poya Day Bana - Hiru Abhiwandana - 2013-11-17 (හිරු අභිවන්දනා - පෝය දින බණ දේශනාව)00:53:11
792013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-16 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:43
802013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-10 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:37
812013/10/20Hiru Sadaham Ras - 2013-10-20 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:40
822013/10/14Hiru Sadaham Ras - 2013-10-13 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
832013/09/15Hiru Sadaham Ras - 2013-09-15 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:45
842013/09/08Hiru Sadaham Ras - 2013-09-08 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:34
852012/05/11DHARMA DESHANA-61 ven.Athkadure Sumanasara Thero00:56:37
862012/05/05Dhamma Sermon [ Ven Athkadure Sumanasara Thero]00:56:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.