ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/16 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:29:31
22019/09/12 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:27:27
32019/09/11 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:27:34
42019/09/09 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:28:32
52019/09/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:27:21
62019/09/04 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:28:24
72019/08/25 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:24:30
82019/08/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:28:41
92019/08/24 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:25:15
102019/08/22 Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:27:36
112019/08/01Ven.Ethkandure Sumanasara Thero  - 2019.08.01- 08.06 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:32
122019/07/21ප්‍රතිසන්ධි විපාකයකයකට ඉදිරිපත් වන්නේ කර්ම පථයක්මය, පුණ්‍යාභි අපුණ්‍යාභි කර්ම ප්‍රවෘත්ති විපාක ලබාදේ00:55:13
132019/07/16Athkadure Sumanasara Thero - Damsak Nada 2019-05-1800:44:48
142019/06/23ධම්ම චින්තාව - 103 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.22 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍ර00:04:17
152019/06/19ධම්ම චින්තාව - 102 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.19 - 04.45 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි00:04:32
162019/06/18ධම්ම චින්තාව - 101 Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, 2019.06.18 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි.00:03:46
172019/06/17ධම්ම චින්තාව - 100 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.17 - 04.44 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර00:04:19
182019/06/16Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:50:43
192019/06/11Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:21:09
202019/06/01Ven Athkadure Sumanasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:20:19
212019/05/19SITHA WESAK POHODA BANA (වෙසක් පොහෝදා බණ) - 18 05 201900:56:39
222019/05/05Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-04-2700:56:04
232019/03/31Venerable Athkandure Sumanasara Thero01:53:22
242019/02/05Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2019.02.05 - 08.02 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:16
252019/02/03Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-0200:57:22
262019/01/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero  - 2019.01.13 - 20.05 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:22
272018/11/23Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.11.23 - 08.04 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:28
282018/09/23Ven.Ethkandure Sumanasaea Thero, - 2018.09.23 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:00
292018/09/19Athkandure Sumanasara Himi00:35:35
302018/08/13Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.06 -  08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:06
312018/08/02Ven.Ethkandure Sumanasara Thero - 2018.08.02 - 20.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:55
322018/06/09Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-06-0201:02:03
332018/04/26Buddha wandanawa ha ashirwada kaviya - Ven. Ethkandure Sumanasara Thero බුද්ධ වන්දනාව හා ආශීර්වාද00:01:20
342018/04/24Ven.Ethkandure Sumanasara Thero, - 2018.04.24 - 08.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:16
352018/02/27Ven.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.02.27-20.00 - ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:24
362018/02/24Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2018-02-2400:59:09
372018/01/28Ve.Ethkandure Sumanasara Thero-2018.01.28-19.00 ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:48
382017/11/25Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-2500:57:56
392017/09/30Ven. Ethkandure Sumanasara Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 2017.09.30-20.0000:47:46
402017/09/28Pansil Maluwa - 2017/09/24 Athkadure Sumanasara Thero01:21:49
412017/09/24Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-09-2401:21:09
422017/08/26Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-2600:53:59
432017/07/01Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-07-0100:50:03
442017/06/01Pujya Athkandure Sumanasara Himi #siyasatv #Darma Deshana00:00:21
452017/05/22Athkadure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2017-05-2101:20:34
462017/05/10Athkandure Sumanasara Thero - Gedarata budubana ඇත්කන්දුරේ සුමනසාර ස්වාමීන්වහන්සේ, ගෙදරට බුදුබණ 0100:30:46
472017/04/02Athkadure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-0200:51:39
482017/03/14MADIN POYA BANA - SIYATHA FM00:49:33
492017/03/11ධර්ම දේශනය : පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි ( 2017 පෙබරවාරි 17 වන දින)01:28:13
502017/02/11Athkandure Sumanasara Thero - Sanaramara Sewana 2017-02-1101:09:46
512016/12/11Athkandure Sumanasara Thero - Pansil Maluwa 2016-12-1101:28:30
522016/10/23Sadaham sawana -කර්මය හා කර්ම ඵල - පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:29
532015/01/032013 05 17 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:57:04
542014/11/152013 05 06 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:08
552014/10/11Hiru Sadaham Ras - 2014-03-09 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:41
562014/10/07Hiru Sadaham Ras - 2014-03-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:49
572014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (බුදු බණ දෙසුම) Vol:0200:26:47
582014/09/08(DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero 08-09-2014 (පෝය දින විශේෂ ධර්ම දේශනා)00:58:35
592014/09/08DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero (ඒහිපස්සිකෝ - බුදු බණ දෙසුම) Vol:0100:28:19
602014/09/07DHARMA DESHANA Ven Athkadure Sumanasara Thero සත්ථ ඡඨීල සුත්‍ර දේශනාව00:53:47
612014/08/202013 03 15 Ven Athkadure Sumanasara Thero00:52:42
622014/03/02Hiru Sadaham Ras - 2014-02-23 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:37
632014/02/05Hiru Sadaham Ras - 2014-02-02 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:52
642014/01/27Hiru Sadaham Ras - 2014-01-26 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:01
652014/01/05Hiru Sadaham Ras - 2014-01-04 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:53
662013/12/30Hiru Sadaham Ras - 2013-12-29 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
672013/11/18Hiru TV - Poya Day Bana - Hiru Abhiwandana - 2013-11-17 (හිරු අභිවන්දනා - පෝය දින බණ දේශනාව)00:53:11
682013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-16 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:43
692013/11/17Hiru Sadaham Ras - 2013-11-10 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:37
702013/10/20Hiru Sadaham Ras - 2013-10-20 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:40
712013/10/14Hiru Sadaham Ras - 2013-10-13 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:50
722013/09/15Hiru Sadaham Ras - 2013-09-15 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:45
732013/09/08Hiru Sadaham Ras - 2013-09-08 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:34
742012/05/11DHARMA DESHANA-61 ven.Athkadure Sumanasara Thero00:56:37
752012/05/05Dhamma Sermon [ Ven Athkadure Sumanasara Thero]00:56:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.