බෝකුන්දර කුසලධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/06බෞද්ධයෙකු වන්නෙ කෙසේද00:18:44
22019/12/16ත්‍රිලක්ෂණය හා ඥාති ධර්මය පැවැත්වීම (Part 4)00:12:23
32019/12/16ත්‍රිලක්ෂණය හා ඥාති ධර්මය පැවැත්වීම (Part 3)00:19:13
42019/12/16ත්‍රිලක්ෂණය හා ඥාති ධර්මය පැවැත්වීම (Part 2)00:19:22
52019/12/16ත්‍රිලක්ෂණය හා ඥාති ධර්මය පැවැත්වීම (Part 1)00:19:22
62019/07/07පුජ්‍ය බෝකුන්දර කුසලධම්ම හිමි00:00:13
72019/05/23Dharma deshana Bokundara kusaladhamma Thero part 0400:05:04
82019/05/23Dharma deshana Bokundara kusaladhamma Thero part 0300:22:18
92019/05/23Dharma deshana Bokundara kusaladhamma Thero part 0200:22:26
102019/05/22Dharma deshana (Bokundara kusaladhamma Thero)00:22:26
112017/11/18Bokundara Kusaladhmma Himi - බෝකුන්දර කුසලධම්ම හිමි01:32:43
122017/05/24bokundara kusaladhamma thero Pratheethya Samuthpadaya part 400:11:43
132017/05/24bokundara kusaladhamma thero Pratheethya Samuthpadaya part 300:17:02
142017/05/24bokundara kusaladhamma thero Pratheethya Samuthpadaya part 200:17:02
152017/05/24bokundara kusaladhamma thero Pratheethya Samuthpadaya part 100:17:02
162017/04/10Ven Bokundara Kusaladhamma Thero part 400:20:33
172017/04/10Ven Bokundara Kusaladhamma Thero part 300:20:33
182017/04/10Ven Bokundara Kusaladhamma Thero part 200:20:33
192017/04/10Ven Bokundara Kusaladhamma Thero part 100:20:43
202017/01/21ධර්ම දේශනය පටිච්ච්ච සමුත්පාදය 300:04:03
212017/01/21ධර්ම දේශනය පටිච්ච්ච සමුත්පාදය 200:23:12
222017/01/21ධර්ම දේශනය පටිච්ච්ච සමුත්පාදය 100:23:07
232017/01/21සත්‍යයේ පණිවුඩය 300:04:41
242017/01/21සත්‍යයේ පණිවුඩය 200:26:19
252017/01/20සත්‍යයේ පණිවුඩය 100:26:19
262016/10/25Sathyodaya01:59:07
272016/04/17Bokundara kusaladhamma theroDarma Deshana part 300:07:09
282016/04/17Bokundara kusaladhamma theroDarma Deshana part 100:07:08
292016/04/17Bokundara kusaladhamma theroDarma Deshana part 200:07:06
302016/04/17Bokundara kusaladhamma thero Darma Deshana part 400:04:01
312016/04/14bokundara kusaladhamma thero Bauddha Chinthanaya part 300:08:51
322016/04/14bokundara kusaladhamma thero Bauddha Chinthanaya part 100:11:03
332016/04/13bokundara kusaladhamma thero Bauddha Chinthanaya part 200:11:03
342016/04/13bokundara kusaladhamma thero Thrivida Rathnaye part 300:07:17
352016/04/13bokundara kusaladhamma thero Thrivida Rathnaye part 200:08:59
362016/04/13bokundara kusaladhamma thero Thrivida Rathnaye part 100:09:09
372014/03/26Ven Bokundara Kusaladhamma Thero00:59:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.