කැටවල හේමාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/18මහ ගෙදර එකෙකුට ලියලා දෙන්න එපා Ketawala hemaloka thero Dharma Deshana00:12:54
22019/09/15පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 15 මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව00:34:15
32019/09/15පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 15 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:06:03
42019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussion00:34:31
52019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana01:06:35
62019/09/15ගෑණු අඬන හැටි ගැන ketawala hemaloka himi කිව්ව කතාව00:15:11
72019/09/13Ven. Ketawala Hemaloka Thero @Weekly Bana00:57:08
82019/09/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 08 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය00:55:42
92019/09/122019.09.08 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana00:55:57
102019/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-2501:47:14
112019/09/09කැටවල හාමුදුරුවන්ගෙන් පොඩි කොල්ලෙක් අහපු අපූරු ප්‍රශ්ණය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:13:43
122019/09/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 01 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනයකි00:35:25
132019/09/08පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 01 මෙත් නෙත් පාමුල හදහන ධර්ම දේශනාව අනිත් එකෙන් නාලිකාවේ විකාශනය01:06:06
142019/09/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-1801:47:33
152019/09/03හොල්මන් ඇත්තටම තියෙනව ketawala hemaloka himi00:13:54
162019/09/01ගෙවල් වල හූනියම් තියේනම් අයින් කරන විදිය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:15:44
172019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana01:06:49
182019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) discussion https://youtu.be/H@Weekly Bana00:35:25
192019/08/30මලගිය අය එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද00:14:57
202019/08/27පළතුරු වට්ටියටයි අටපිරිකරටයි හතරට නැවෙනවා Ketawala Hemaloka Thero dharma Deshana00:12:07
212019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana discussions00:44:22
222019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@weeklybana01:05:20
232019/08/24හොල්මන් ඇත්තටම තියෙනවද නැද්ද ketawala hemaloka himi bana deshana00:13:54
242019/08/21අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර ධර්ම දේශණාව01:53:29
252019/08/19බණට එනකොට බික් රේසර් 10ක් අරගෙන එන්න Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:18
262019/08/19පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 18 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශනාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:11:18
272019/08/182019.08.18 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussions00:37:46
282019/08/17බාහුං සහස්ස මභිනිම් කියලා බැඳලා මාස හයෙන් අබිලින් Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:24
292019/08/16කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේසනාව01:53:29
302019/08/13පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 12 අලව්ව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී සුමදුර ධර්ම දේශනාව01:53:29
312019/08/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 11 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශ00:56:24
322019/08/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 11 මේත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:44
332019/08/08Stories of dead relatives : Dharma Deshana - Ketawala Hemaloka Thero00:42:02
342019/08/05පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 04 මෙත් නෙත් පාමුල, අපේ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:56
352019/08/05පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 04 මෙත් නෙත් පාමුල' අපේ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:53:39
362019/08/03පූජනීය වන්දනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 07 02 මතක බණ01:30:46
372019/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-2601:47:44
382019/07/21පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 07 21මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව00:55:01
392019/07/18පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03සදහම් ධර්ම දේශණාව (අවසාන කොටස ,හතර වෙනි කොටස )00:36:35
402019/07/18පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව (තුන් වෙනි කොටස )00:37:11
412019/07/17පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව ( දෙවැනි කොටස )00:45:44
422019/07/17පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 මීරිගම ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:42:30
432019/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-1901:35:55
442019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව අවසන් කොටස00:36:35
452019/07/06තෙවන කොටස අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව00:37:11
462019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව දෙවන කොටස00:45:44
472019/07/062019 නවතම ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පලමු කොටස00:44:16
482019/07/02මතක බණ - පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ! Mathaka Bana Ven Ketawala Hemaloka Thero.01:31:36
492019/05/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 28 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:46:50
502019/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-2801:47:11
512019/05/07කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
522019/04/16මෙත් නෙත් පාමුල2019 04 14 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ven ketawala hemaloka himi නෙත් එෆ් එම් නාලිකාව01:36:12
532019/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-1401:36:25
542019/04/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 07 මෙත් නෙත් පාමුල ෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:46:55
552019/04/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-0701:47:27
562019/04/01පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි - ධර්මයේ ශක්තිය හා බලය01:39:31
572019/03/31පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 31 මෙත් නෙත් පාමුල Ven ketawala Hemaloka Himi neth fm බැතිබර විකාශ01:39:31
582019/03/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-3101:39:52
592019/03/27පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 24 මෙත් නෙත් පාමුල Pujya ketawala Hemaloka himi Neth FM01:43:40
602019/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-2401:44:09
612019/03/20පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 17 Pujya ketawala Hemaloka him sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:48:21
622019/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1701:48:21
632019/03/17පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ00:01:42
642019/03/152019 03 10 ven Ketawala Hemaloka himi meth Neth Pamula Neth FM01:47:53
652019/03/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1001:48:09
662019/03/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 03 03 meth Neth Pamela Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:49:57
672019/03/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-0301:49:57
682019/02/24Pujya Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea Pin Bimedi ColomboTV (pa200:18:38
692019/02/24Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea pin Bime Sita Colombo TV01:08:44
702019/02/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1701:45:18
712019/02/13Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 10 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:31
722019/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1001:46:58
732019/02/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 03 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:46:10
742019/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-0301:47:30
752019/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 27 Meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:40:40
762019/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-2701:41:06
772019/01/21දිළිදුබවින් මිරිකෙන සමාජයේ බෞද්ධයෙක් කෙසේ කැටවල හේමාලෝක හිමි Ketawala Hemaloka Thero01:43:38
782019/01/13Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 13 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:38
792019/01/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-1301:44:04
802018/12/31Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 30 meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:44:17
812018/12/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-3001:47:09
822018/12/26Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 23 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:38:22
832018/12/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:38:48
842018/12/16Meth Neth Pamula 2018 12 16 Ven Ketawala Hemaloka Himi Alpecca Tawaye watina Kama Neth FM Dharma Des01:41:57
852018/12/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:42:23
862018/12/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 09 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:45:04
872018/12/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0901:45:17
882018/12/07Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 02 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:47:53
892018/12/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0201:48:22
902018/11/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-2501:47:19
912018/11/26Meth Neth Pamula 2018 11 25 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:01:34
922018/11/21Meth Neth Pamula 2018 11 18 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:21
932018/11/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1801:43:21
942018/11/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1101:48:02
952018/11/12Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 11 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:00:54
962018/11/11Meth Neth Pamula - 2018.11.11 - Ketawala Hemaloka Himi01:01:16
972018/11/04Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 04 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:46:08
982018/11/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-0401:46:38
992018/10/29Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 10 28 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:50
1002018/10/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2801:47:07
1012018/10/22Meth neth Pamula 2018 10 21 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:35:45
1022018/10/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2101:36:29
1032018/10/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-1401:49:24
1042018/10/09Meth Neth Pamula 2018 10 07 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:48:11
1052018/10/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-0701:48:44
1062018/09/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-3001:44:14
1072018/09/30කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
1082018/09/25කැටවල හේමාලෝක හිමි - Ketawala Hemaloka Thero00:55:53
1092018/09/23Meth neth Pamula 2018 09 23 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:42:07
1102018/09/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-2301:44:38
1112018/09/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-1601:43:19
1122018/09/11Meth Neth Pamula 2018 09 09 ven ketawala hemaloka Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:39:52
1132018/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0901:41:49
1142018/09/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0201:39:27
1152018/08/27Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 26 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:42:29
1162018/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-2601:42:57
1172018/08/23Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 19 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:46:41
1182018/08/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1901:47:13
1192018/08/12Meth Neth pamula 2018 08 12 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:43:38
1202018/08/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1201:44:04
1212018/08/01Meth neth pamula 2018 07 29 ven ketawala hemaloka thero sumudura dharma deshanawa Neth Fm01:46:16
1222018/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2901:46:46
1232018/07/23Meth Neth pamula 2018 07 22 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:42:54
1242018/07/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2201:43:20
1252018/07/16Meth Neth pamula 2018 07 14 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:46:10
1262018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-1501:46:49
1272018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - කැටවල හේමාලෝක හිමි Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
1282018/07/10ven ketawala hemaloka Thero 2018 07 08 meth Neth pamula sumudura dharma desanawa Neth FM01:41:22
1292018/07/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
1302018/07/01Meth neth pamula 2018 07 01 ven ketawala hemaloka Thero sumudura dharma desanawan neth Fm01:47:37
1312018/07/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0101:48:06
1322018/06/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1701:23:50
1332018/06/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 06 08 Nana pahana sumudura dharma katikawa TNL TV01:53:01
1342018/06/15TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ketawala Hemaloka Thero & Daya Rohana Athukorala )01:58:21
1352018/06/14Ketawala Hemaloka Thero | සීල විශුද්ධිය01:10:01
1362018/06/13Ketawala Hemaloka Himi | පටිපදා ඤාණ දස්සන විශුද්ධිය01:11:10
1372018/06/12Meth neth pamula 2018 06 10 Ven ketawala hemaloka Thero01:44:18
1382018/06/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1001:44:34
1392018/06/10Ven ketawala hemaloka Thero 2018 05 11 Nena pahana sumudura dharma katikawa TNL tv01:58:54
1402018/06/02Meth neth pamula 2018 05 27 ven ketawala hemaloka Thero01:16:48
1412018/06/02Meth neth pamula 2018 05 20 ven ketawala hemaloka Thero01:23:59
1422018/06/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2701:19:01
1432018/05/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2001:24:19
1442018/05/25Meth neth pamula 2018 05 13 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:41:48
1452018/05/25Meth neth pamula 2018 05 06 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:40:20
1462018/05/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-1301:43:38
1472018/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-0601:40:41
1482018/05/18TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/11 (ven ketawala hemaloka thero & Jayantha Ratnayake )02:04:33
1492018/04/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-2201:43:05
1502018/04/24Meth neth pamula 2018 04 22 ven ketawala hemaloka Thero00:55:17
1512018/04/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 15 meth neth pamula00:58:55
1522018/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-1500:59:08
1532018/04/09Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 08 meth neth pamula01:39:48
1542018/04/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0801:40:04
1552018/04/03Meth neth pamula 2018 04 01 ven ketawala hemaloka Thero01:35:36
1562018/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0101:35:52
1572018/03/26Meth neth pamula 2018 03 25 ven ketawala hemaloka Thero01:44:39
1582018/03/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-2501:44:52
1592018/03/18Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1801:44:00
1602018/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1801:44:16
1612018/03/12Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1101:40:10
1622018/03/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1101:42:07
1632018/03/08Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 0401:48:37
1642018/03/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-0401:49:32
1652018/02/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-2501:39:13
1662018/02/23Meth Neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 02 1801:48:12
1672018/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-1801:48:44
1682018/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-0401:46:08
1692018/01/28Meth neth pamula ketawala hemaloka Thero 2018 01 2801:42:30
1702018/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2801:43:01
1712018/01/27Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:44:22
1722018/01/21Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:42:57
1732018/01/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2101:45:57
1742018/01/14Meth neth asapuwa ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 1401:37:46
1752018/01/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-1401:39:23
1762018/01/07Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 0701:45:48
1772018/01/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-0701:46:26
1782018/01/05Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 3101:46:54
1792017/12/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-3101:49:30
1802017/12/28Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 2401:42:11
1812017/12/24Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 1701:42:44
1822017/12/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-2401:43:39
1832017/12/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1701:47:23
1842017/12/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1000:39:13
1852017/11/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-2601:44:32
1862017/11/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1901:47:55
1872017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 1201:45:14
1882017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 0501:54:10
1892017/11/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1201:46:22
1902017/11/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-0501:54:10
1912017/10/29Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2901:45:10
1922017/10/22Sith neth asapuwa catina ciwara pujawe Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka thero 2017 10 2101:50:18
1932017/10/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2201:43:23
1942017/10/20ven katawala hemaloka thero01:35:32
1952017/10/15Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-1501:44:54
1962017/10/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0801:34:46
1972017/10/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0101:39:56
1982017/09/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-2401:47:53
1992017/09/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1701:45:49
2002017/09/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1001:39:18
2012017/09/06Ven ketawala hemaloka thero meth neth pamula 2017 09 0301:43:37
2022017/09/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-0301:45:23
2032017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 1301:35:30
2042017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 2001:46:40
2052017/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2701:38:51
2062017/08/20Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2001:46:40
2072017/08/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-1301:35:30
2082017/08/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-0601:42:09
2092017/07/30Ketawala hemaloka tehro meth neth pamula 2017 07 3001:37:54
2102017/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-3001:42:36
2112017/07/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-2301:47:11
2122017/07/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-1601:43:20
2132017/07/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0901:28:33
2142017/07/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0201:37:51
2152017/06/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-2501:37:24
2162017/06/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1801:38:09
2172017/06/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1101:41:06
2182017/06/13Ketawala Hemaloka Thero - Sanaramara Sewana 2017-06-1000:50:39
2192017/06/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-0401:43:31
2202017/05/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2801:40:11
2212017/05/23Ketawala hemaloka tehro 2017 05 2101:39:16
2222017/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2101:43:21
2232017/05/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-1401:43:31
2242017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-0701:36:19
2252017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-3001:41:19
2262017/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-2301:44:18
2272017/04/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0901:36:42
2282017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 04 0201:40:39
2292017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 03 1201:46:33
2302017/04/11ven ketawala hemaloka thero (adata vatina dharma deshanawa 2017 01 29 )01:42:52
2312017/04/10Ven ketawala hemaloka thero 2017 01 0801:50:48
2322017/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0201:40:39
2332017/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-2601:42:05
2342017/03/24budu bana dhamma desana01:40:28
2352017/03/19budu bana dhamma desana01:52:01
2362017/03/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-1201:46:33
2372017/03/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-0501:47:37
2382017/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1901:43:01
2392017/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1201:47:37
2402017/01/3029 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:42:52
2412017/01/2222 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:43:14
2422017/01/15මෙත් නෙත් පාමුල .කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:50
2432017/01/098 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:48
2442017/01/021 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:22
2452016/12/2525 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:41:07
2462016/12/1818 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:38:54
2472016/11/05සිහළුනේ අහපල්ලා .00:09:27
2482016/05/0808-05-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:40
2492016/05/01පූජ්‍යය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපානන් වහන්සේ00:16:55
2502016/04/3017-04-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:31
2512016/04/2208-11-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:31
2522015/11/0725-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:36:01
2532015/10/2618-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:48:11
2542015/10/1911-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:27
2552015/10/04Sadaham Sawana - මාතෘ දීව්‍ය රාජයා සහ දේව මණ්ඩලය- පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ01:00:05
2562015/09/2423-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:46
2572015/09/1316-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:56:07
2582015/08/1202-08-15 (SHORT VERSION) Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana00:56:01
2592015/08/0226-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:01
2602015/07/2719-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:43
2612015/07/1205-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana02:00:01
2622015/07/1128-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:46
2632015/06/2014-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
2642015/06/1331-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:31
2652015/06/0807-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:34
2662015/05/2424-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:22
2672015/05/2317-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:01
2682015/05/10Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:55
2692015/05/0703-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:58:51
2702015/04/2519-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:46
2712015/04/07Meth Neth Pamula | 2015-04-05 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:36
2722015/04/0629-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
2732015/04/0605-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:43
2742015/03/23Meth Neth Pamula | 2015-03-22| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:46
2752015/03/1915-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:46
2762015/03/0808-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:31
2772015/03/0701-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:54:01
2782015/03/0722-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:46
2792015/03/04Meth Neth Pamula | 2015-03-01| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:02:30
2802015/02/2215-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:01
2812015/02/1708-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:52:31
2822015/02/0801-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:46
2832015/01/2625-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:28
2842015/01/2211-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:16
2852015/01/0404-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:56
2862014/12/307 ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කෙසේද SLBC Dhamma Sermon Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:19
2872014/12/304. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ - Ven Ketawala Hemaloka Thero SLBC Dhamma Sermon May 18th 2003 8 900:53:35
2882014/12/3028-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:32:16
2892014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-21| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:20:52
2902014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-14| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:52:32
2912014/12/2821-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
2922014/12/2714-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:25
2932014/12/1907-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:16
2942014/12/1430-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:01
2952014/12/1023-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:01
2962014/12/0916-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:01
2972014/12/08Meth Neth Pamula | 2014-12-08 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:26
2982014/12/01Meth Neth Pamula | 2014-11-30 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:59:00
2992014/11/24Meth Neth Pamula | 2014-11-23| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:43:47
3002014/11/1009-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:36
3012014/11/10Meth Neth Pamula | 2014-11-09| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
3022014/11/05Meth Neth Pamula - Part2 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:31:31
3032014/11/02Meth Neth Pamula - Part 1 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:55:02
3042014/11/0202-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:16
3052014/10/3026-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:41
3062014/10/18සුගත බුදු ගුණය 1 — පුජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:56
3072014/10/1312-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:01
3082014/10/0505-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:54
3092014/09/2828-09-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
3102014/08/14බෝධි පූජාව 1 — පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන්00:53:31
3112014/05/119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm13 Oct1200:52:24
3122014/05/118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 06 Oct1200:55:25
3132014/05/117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Sep1200:49:14
3142014/05/116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 11 Aug1200:54:36
3152014/05/115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 04 Aug1200:44:07
3162014/05/114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 28 Jul1200:52:31
3172014/05/113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 14 Jul1200:52:43
3182014/05/1129. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm30 Dec1200:52:08
3192014/05/1128. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm29 Dec1200:50:27
3202014/05/1127. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm23 Dec1200:52:04
3212014/05/1126. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Dec1200:49:57
3222014/05/1125. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 9pm16 Dec1200:47:43
3232014/05/1124. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm15 Dec1200:52:29
3242014/05/1123. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm08 Dec1200:53:35
3252014/05/1122. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm02 Dec1200:50:19
3262014/05/1121. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Dec1200:51:54
3272014/05/1120. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun25 Nov1200:51:07
3282014/05/112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 07 Jul1200:50:56
3292014/05/1119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat24 Nov1200:50:44
3302014/05/1118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun18 Nov1200:51:30
3312014/05/1117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat17 Nov1200:52:20
3322014/05/1116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun11 Nov1200:52:21
3332014/05/1115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat10 Nov12sat00:45:51
3342014/05/1114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun04 Nov1200:51:00
3352014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat03 Nov1200:46:41
3362014/05/1112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm21 Oct1200:50:35
3372014/05/1111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm20 Oct1200:50:34
3382014/05/1110. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm14 Oct1200:35:02
3392014/05/111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Jun1200:50:11
3402014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero 7pm13 Apr1300:39:27
3412014/04/15Ven Ketawala Hemaloka Thero 6 - Daham Asa Paadawa Ganeema00:50:43
3422014/03/17Ven Ketawala Hemaloka Thero 5 - Bauudayeku Yaa yuthu maga00:49:58
3432014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 4 - Bana Asime Aramunu00:56:56
3442014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 3 - Bosath Charithaya01:11:17
3452014/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0100:51:42
3462014/02/02Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0200:52:18
3472014/01/0254. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 31a Mar1300:45:47
3482013/12/3035. Sabba Passa Akaranan - Sun9pm01 Sep13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:57:18
3492013/12/3034. Katinanishansa - Sun9pm25 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:14
3502013/12/3033. Bodhi Pooja - Sun9pm18 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:59
3512013/12/3032. How to go to Nibbana - Sun9pm04 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:29
3522013/12/3031. Mangala Sutta 12 - Sun9pm11 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:50
3532013/12/3030. Mangala Sutta 11 - Sun9pm28 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:33
3542013/12/3029. Mangala Sutta 10 - Sun9pm21 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
3552013/12/3028. Mangala Sutta 9 - Sun9pm14 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:02
3562013/12/3027. Mangala Sutta 8 - Sun9pm07 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:03
3572013/12/3026. Mangala Sutta 7 - Sun9pm30 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:43
3582013/12/3025. Mangala Sutta 6 - Sun9pm23 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:23
3592013/12/3024. Mangala Sutta 5 - Sun9pm16 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
3602013/12/3023. Mangala Sutta 4 - Sun9pm09 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
3612013/12/3022. Mangala Sutta 3 - Sun9pm02 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:44
3622013/12/3021 Mangala Sutta 2 Sun9pm26 May13 Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:17
3632013/12/3020. Mangala Sutta 1 - Sun9pm12 May13 (3mins missing at 35min mark) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
3642013/12/3019. Sugatha Gunaya - Sun9pm19 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:56
3652013/12/3018. Karaneeya Meththa Sutta 18 - Sun9pm05 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:09
3662013/12/3017. Karaneeya Meththa Sutta 17 - 9pm28 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:08
3672013/12/3016. Karaneeya Meththa Sutta 16 - Sun9pm21 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:36
3682013/12/3015. Karaneeya Meththa Sutta 15 - Sun9pm14 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:09
3692013/12/309. Karaneeya Meththa Sutta 9 - Sun9pm03 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:46
3702013/12/308. Karaneeya Meththa Sutta 8 - Sun9pm24 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:48
3712013/12/307. Karaneeya Meththa Sutta 7 - Sun9pm17 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:55
3722013/12/306. Karaneeya Meththa Sutta 6 - Sun9pm10 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:44
3732013/12/305. Karaneeya Meththa Sutta 5 - Sun9pm03 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
3742013/12/304. Karaneeya Meththa Sutta 4 - Sun9pm27 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:38
3752013/12/303. Karaneeya Meththa Sutta 3 - Sun9pm20 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:52
3762013/12/302. Karaneeya Meththa Sutta 2 - Sun9pm13 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
3772013/12/3014. Karaneeya Meththa Sutta 14 - Sun9pm07 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:32
3782013/12/3013. Karaneeya Meththa Sutta 13 - Sun9pm31 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:10
3792013/12/3012. Karaneeya Meththa Sutta 12 - Sun9pm24 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:00
3802013/12/3011. Karaneeya Meththa Sutta 11 - Sun9pm17 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
3812013/12/301. Karaneeya Meththa Sutta 1 - Sun9pm06 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:12
3822013/06/1262. Ven Ketawala Hemaloka Thero 13a May1000:53:43
3832013/06/1238. Venv Ketawala Hemaloka Thero 15p Mar1000:46:05
3842013/06/1210. Ven Ketawala Hemaloka Thero 17a Jan1000:47:34
3852013/04/015. Sammassana Gnanaya (සම්මස්සන ඥාණය) Ven Ketawala Hemaloka Thero 05 May1101:04:55
3862013/03/3146. Bandana Sutta (බන්ධන සූත්‍රය) Ven Ketawala Hemaloka Thero10 Apr1200:51:50
3872013/03/2643. Ven Ketawala Hemaloka Thero 1.30am20 Mar201200:51:06
3882013/03/2528. Ven Ketawala Hemaloka Thero Feb201200:50:43
3892013/03/2535. Ven Ketawala Hemaloka Thero 12 Nov1101:04:02
3902013/03/251. Ven Ketawala Hemaloka Thero 10a Feb1100:30:18
3912013/03/24156. Ven Ketawala Hemaloka Thero 28p Nov1200:49:05
3922013/03/24136. Ven Ketawala Hemaloka Thero 21p Oct1200:47:29
3932013/03/24131. Ven Ketawala Hemaloka Thero 07p Oct1200:46:04
3942013/03/2336. Ven Ketawala Hemaloka Thero 02p Mar12- Anuththariya Dhmma.00:40:16
3952013/03/22112. Ven Ketawala Hemaloka Thero 19p Oct1100:46:38
3962013/03/206. බෝසත් චරිතය - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:11:17
3972013/03/207. වන වාසික තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:04:48
3982013/03/205. බණ ඇසීමේ අරමුණ - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:56
3992013/03/203. අපි බණ අහන්නේ ඇයි - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:17
4002013/03/204. චතුරාර්ය සත්‍ය ජීවිතයට සම්බන්ධ කිරීම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:58:44
4012013/03/202. අනුත්තරිය ධර්ම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
4022013/03/201. Karmaya - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
4032013/02/20Dharma Deshana 05 Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:28
4042013/02/13Dharma Deshana 02 (Daham discuss) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:33:05
4052013/02/13Dharma Deshana 01 (part 2) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:17
4062013/02/13Dharma Deshana 01 (part 1) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:37
4072012/07/31Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:58:44
4082012/07/02Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bosath Charithaya01:11:17
4092012/06/30Ven Ketawala Hemaloka Thero - Wana Vasika Thissa Thero01:04:48
4102012/05/17The Buddhist TV Dharma Desana - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
4112012/05/11DHARMA DESHANA-68 ven,Ketawala Hemaloka Thero00:49:58
4122012/05/07Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bana Asime Aramuna00:56:56
4132012/04/03Ven Ketawala Hemaloka Thero - Karmaya00:56:26
4142012/03/01Dhamma Sermon [Ven Ketawala Hemaloka Thero]00:49:58
4152012/02/21Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:53:17
4162011/12/07Rev. Ketawala Hemaloka Thero00:13:52
4172011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 10/1000:21:13
4182011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 09/1000:19:34
4192011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 08/1000:14:56
4202011/12/01Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 07/1000:15:40
4212011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 06/1000:16:56
4222011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 05/1000:19:46
4232011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 04/1000:19:42
4242011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 03/1000:20:00
4252011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 02/1000:14:10
4262011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 01/1000:07:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.