කැටවල හේමාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-1901:35:55
22019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව අවසන් කොටස00:36:35
32019/07/06තෙවන කොටස අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව00:37:11
42019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව දෙවන කොටස00:45:44
52019/07/062019 නවතම ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පලමු කොටස00:44:16
62019/07/02මතක බණ - පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ! Mathaka Bana Ven Ketawala Hemaloka Thero.01:31:36
72019/05/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 28 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:46:50
82019/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-2801:47:11
92019/05/07කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
102019/04/16මෙත් නෙත් පාමුල2019 04 14 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ven ketawala hemaloka himi නෙත් එෆ් එම් නාලිකාව01:36:12
112019/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-1401:36:25
122019/04/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 07 මෙත් නෙත් පාමුල ෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:46:55
132019/04/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-0701:47:27
142019/04/01පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි - ධර්මයේ ශක්තිය හා බලය01:39:31
152019/03/31පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 31 මෙත් නෙත් පාමුල Ven ketawala Hemaloka Himi neth fm බැතිබර විකාශ01:39:31
162019/03/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-3101:39:52
172019/03/27පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 24 මෙත් නෙත් පාමුල Pujya ketawala Hemaloka himi Neth FM01:43:40
182019/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-2401:44:09
192019/03/20පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 17 Pujya ketawala Hemaloka him sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:48:21
202019/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1701:48:21
212019/03/17පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ00:01:42
222019/03/152019 03 10 ven Ketawala Hemaloka himi meth Neth Pamula Neth FM01:47:53
232019/03/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1001:48:09
242019/03/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 03 03 meth Neth Pamela Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:49:57
252019/03/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-0301:49:57
262019/02/24Pujya Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea Pin Bimedi ColomboTV (pa200:18:38
272019/02/24Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea pin Bime Sita Colombo TV01:08:44
282019/02/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1701:45:18
292019/02/13Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 10 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:31
302019/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1001:46:58
312019/02/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 03 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:46:10
322019/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-0301:47:30
332019/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 27 Meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:40:40
342019/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-2701:41:06
352019/01/21දිළිදුබවින් මිරිකෙන සමාජයේ බෞද්ධයෙක් කෙසේ කැටවල හේමාලෝක හිමි Ketawala Hemaloka Thero01:43:38
362019/01/13Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 13 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:38
372019/01/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-1301:44:04
382018/12/31Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 30 meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:44:17
392018/12/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-3001:47:09
402018/12/26Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 23 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:38:22
412018/12/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:38:48
422018/12/16Meth Neth Pamula 2018 12 16 Ven Ketawala Hemaloka Himi Alpecca Tawaye watina Kama Neth FM Dharma Des01:41:57
432018/12/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:42:23
442018/12/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 09 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:45:04
452018/12/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0901:45:17
462018/12/07Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 02 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:47:53
472018/12/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0201:48:22
482018/11/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-2501:47:19
492018/11/26Meth Neth Pamula 2018 11 25 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:01:34
502018/11/21Meth Neth Pamula 2018 11 18 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:21
512018/11/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1801:43:21
522018/11/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1101:48:02
532018/11/12Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 11 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:00:54
542018/11/11Meth Neth Pamula - 2018.11.11 - Ketawala Hemaloka Himi01:01:16
552018/11/04Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 04 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:46:08
562018/11/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-0401:46:38
572018/10/29Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 10 28 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:50
582018/10/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2801:47:07
592018/10/22Meth neth Pamula 2018 10 21 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:35:45
602018/10/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2101:36:29
612018/10/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-1401:49:24
622018/10/09Meth Neth Pamula 2018 10 07 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:48:11
632018/10/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-0701:48:44
642018/09/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-3001:44:14
652018/09/30කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
662018/09/25කැටවල හේමාලෝක හිමි - Ketawala Hemaloka Thero00:55:53
672018/09/23Meth neth Pamula 2018 09 23 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:42:07
682018/09/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-2301:44:38
692018/09/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-1601:43:19
702018/09/11Meth Neth Pamula 2018 09 09 ven ketawala hemaloka Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:39:52
712018/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0901:41:49
722018/09/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0201:39:27
732018/08/27Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 26 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:42:29
742018/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-2601:42:57
752018/08/23Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 19 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:46:41
762018/08/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1901:47:13
772018/08/12Meth Neth pamula 2018 08 12 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:43:38
782018/08/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1201:44:04
792018/08/01Meth neth pamula 2018 07 29 ven ketawala hemaloka thero sumudura dharma deshanawa Neth Fm01:46:16
802018/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2901:46:46
812018/07/23Meth Neth pamula 2018 07 22 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:42:54
822018/07/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2201:43:20
832018/07/16Meth Neth pamula 2018 07 14 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:46:10
842018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-1501:46:49
852018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - කැටවල හේමාලෝක හිමි Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
862018/07/10ven ketawala hemaloka Thero 2018 07 08 meth Neth pamula sumudura dharma desanawa Neth FM01:41:22
872018/07/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
882018/07/01Meth neth pamula 2018 07 01 ven ketawala hemaloka Thero sumudura dharma desanawan neth Fm01:47:37
892018/07/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0101:48:06
902018/06/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1701:23:50
912018/06/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 06 08 Nana pahana sumudura dharma katikawa TNL TV01:53:01
922018/06/15TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ketawala Hemaloka Thero & Daya Rohana Athukorala )01:58:21
932018/06/14Ketawala Hemaloka Thero | සීල විශුද්ධිය01:10:01
942018/06/13Ketawala Hemaloka Himi | පටිපදා ඤාණ දස්සන විශුද්ධිය01:11:10
952018/06/12Meth neth pamula 2018 06 10 Ven ketawala hemaloka Thero01:44:18
962018/06/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1001:44:34
972018/06/10Ven ketawala hemaloka Thero 2018 05 11 Nena pahana sumudura dharma katikawa TNL tv01:58:54
982018/06/02Meth neth pamula 2018 05 27 ven ketawala hemaloka Thero01:16:48
992018/06/02Meth neth pamula 2018 05 20 ven ketawala hemaloka Thero01:23:59
1002018/06/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2701:19:01
1012018/05/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2001:24:19
1022018/05/25Meth neth pamula 2018 05 13 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:41:48
1032018/05/25Meth neth pamula 2018 05 06 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:40:20
1042018/05/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-1301:43:38
1052018/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-0601:40:41
1062018/05/18TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/11 (ven ketawala hemaloka thero & Jayantha Ratnayake )02:04:33
1072018/04/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-2201:43:05
1082018/04/24Meth neth pamula 2018 04 22 ven ketawala hemaloka Thero00:55:17
1092018/04/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 15 meth neth pamula00:58:55
1102018/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-1500:59:08
1112018/04/09Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 08 meth neth pamula01:39:48
1122018/04/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0801:40:04
1132018/04/03Meth neth pamula 2018 04 01 ven ketawala hemaloka Thero01:35:36
1142018/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0101:35:52
1152018/03/26Meth neth pamula 2018 03 25 ven ketawala hemaloka Thero01:44:39
1162018/03/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-2501:44:52
1172018/03/18Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1801:44:00
1182018/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1801:44:16
1192018/03/12Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1101:40:10
1202018/03/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1101:42:07
1212018/03/08Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 0401:48:37
1222018/03/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-0401:49:32
1232018/02/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-2501:39:13
1242018/02/23Meth Neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 02 1801:48:12
1252018/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-1801:48:44
1262018/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-0401:46:08
1272018/01/28Meth neth pamula ketawala hemaloka Thero 2018 01 2801:42:30
1282018/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2801:43:01
1292018/01/27Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:44:22
1302018/01/21Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:42:57
1312018/01/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2101:45:57
1322018/01/14Meth neth asapuwa ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 1401:37:46
1332018/01/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-1401:39:23
1342018/01/07Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 0701:45:48
1352018/01/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-0701:46:26
1362018/01/05Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 3101:46:54
1372017/12/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-3101:49:30
1382017/12/28Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 2401:42:11
1392017/12/24Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 1701:42:44
1402017/12/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-2401:43:39
1412017/12/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1701:47:23
1422017/12/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1000:39:13
1432017/11/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-2601:44:32
1442017/11/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1901:47:55
1452017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 1201:45:14
1462017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 0501:54:10
1472017/11/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1201:46:22
1482017/11/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-0501:54:10
1492017/10/29Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2901:45:10
1502017/10/22Sith neth asapuwa catina ciwara pujawe Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka thero 2017 10 2101:50:18
1512017/10/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2201:43:23
1522017/10/20ven katawala hemaloka thero01:35:32
1532017/10/15Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-1501:44:54
1542017/10/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0801:34:46
1552017/10/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0101:39:56
1562017/09/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-2401:47:53
1572017/09/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1701:45:49
1582017/09/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1001:39:18
1592017/09/06Ven ketawala hemaloka thero meth neth pamula 2017 09 0301:43:37
1602017/09/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-0301:45:23
1612017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 1301:35:30
1622017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 2001:46:40
1632017/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2701:38:51
1642017/08/20Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2001:46:40
1652017/08/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-1301:35:30
1662017/08/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-0601:42:09
1672017/07/30Ketawala hemaloka tehro meth neth pamula 2017 07 3001:37:54
1682017/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-3001:42:36
1692017/07/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-2301:47:11
1702017/07/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-1601:43:20
1712017/07/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0901:28:33
1722017/07/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0201:37:51
1732017/06/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-2501:37:24
1742017/06/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1801:38:09
1752017/06/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1101:41:06
1762017/06/13Ketawala Hemaloka Thero - Sanaramara Sewana 2017-06-1000:50:39
1772017/06/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-0401:43:31
1782017/05/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2801:40:11
1792017/05/23Ketawala hemaloka tehro 2017 05 2101:39:16
1802017/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2101:43:21
1812017/05/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-1401:43:31
1822017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-0701:36:19
1832017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-3001:41:19
1842017/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-2301:44:18
1852017/04/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0901:36:42
1862017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 04 0201:40:39
1872017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 03 1201:46:33
1882017/04/11ven ketawala hemaloka thero (adata vatina dharma deshanawa 2017 01 29 )01:42:52
1892017/04/10Ven ketawala hemaloka thero 2017 01 0801:50:48
1902017/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0201:40:39
1912017/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-2601:42:05
1922017/03/24budu bana dhamma desana01:40:28
1932017/03/19budu bana dhamma desana01:52:01
1942017/03/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-1201:46:33
1952017/03/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-0501:47:37
1962017/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1901:43:01
1972017/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1201:47:37
1982017/01/3029 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:42:52
1992017/01/2222 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:43:14
2002017/01/15මෙත් නෙත් පාමුල .කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:50
2012017/01/098 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:48
2022017/01/021 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:22
2032016/12/2525 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:41:07
2042016/12/1818 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:38:54
2052016/11/05සිහළුනේ අහපල්ලා .00:09:27
2062016/05/0808-05-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:40
2072016/05/01පූජ්‍යය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපානන් වහන්සේ00:16:55
2082016/04/3017-04-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:31
2092016/04/2208-11-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:31
2102015/11/0725-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:36:01
2112015/10/2618-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:48:11
2122015/10/1911-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:27
2132015/10/04Sadaham Sawana - මාතෘ දීව්‍ය රාජයා සහ දේව මණ්ඩලය- පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ01:00:05
2142015/09/2423-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:46
2152015/09/1316-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:56:07
2162015/08/1202-08-15 (SHORT VERSION) Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana00:56:01
2172015/08/0226-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:01
2182015/07/2719-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:43
2192015/07/1205-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana02:00:01
2202015/07/1128-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:46
2212015/06/2014-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
2222015/06/1331-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:31
2232015/06/0807-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:34
2242015/05/2424-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:22
2252015/05/2317-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:01
2262015/05/10Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:55
2272015/05/0703-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:58:51
2282015/04/2519-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:46
2292015/04/07Meth Neth Pamula | 2015-04-05 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:36
2302015/04/0629-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
2312015/04/0605-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:43
2322015/03/23Meth Neth Pamula | 2015-03-22| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:46
2332015/03/1915-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:46
2342015/03/0808-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:31
2352015/03/0701-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:54:01
2362015/03/0722-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:46
2372015/03/04Meth Neth Pamula | 2015-03-01| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:02:30
2382015/02/2215-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:01
2392015/02/1708-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:52:31
2402015/02/0801-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:46
2412015/01/2625-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:28
2422015/01/2211-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:16
2432015/01/0404-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:56
2442014/12/307 ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කෙසේද SLBC Dhamma Sermon Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:19
2452014/12/304. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ - Ven Ketawala Hemaloka Thero SLBC Dhamma Sermon May 18th 2003 8 900:53:35
2462014/12/3028-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:32:16
2472014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-21| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:20:52
2482014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-14| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:52:32
2492014/12/2821-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
2502014/12/2714-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:25
2512014/12/1907-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:16
2522014/12/1430-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:01
2532014/12/1023-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:01
2542014/12/0916-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:01
2552014/12/08Meth Neth Pamula | 2014-12-08 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:26
2562014/12/01Meth Neth Pamula | 2014-11-30 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:59:00
2572014/11/24Meth Neth Pamula | 2014-11-23| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:43:47
2582014/11/1009-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:36
2592014/11/10Meth Neth Pamula | 2014-11-09| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
2602014/11/05Meth Neth Pamula - Part2 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:31:31
2612014/11/02Meth Neth Pamula - Part 1 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:55:02
2622014/11/0202-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:16
2632014/10/3026-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:41
2642014/10/18සුගත බුදු ගුණය 1 — පුජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:56
2652014/10/1312-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:01
2662014/10/0505-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:54
2672014/09/2828-09-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
2682014/08/14බෝධි පූජාව 1 — පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන්00:53:31
2692014/05/119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm13 Oct1200:52:24
2702014/05/118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 06 Oct1200:55:25
2712014/05/117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Sep1200:49:14
2722014/05/116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 11 Aug1200:54:36
2732014/05/115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 04 Aug1200:44:07
2742014/05/114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 28 Jul1200:52:31
2752014/05/113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 14 Jul1200:52:43
2762014/05/1129. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm30 Dec1200:52:08
2772014/05/1128. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm29 Dec1200:50:27
2782014/05/1127. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm23 Dec1200:52:04
2792014/05/1126. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Dec1200:49:57
2802014/05/1125. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 9pm16 Dec1200:47:43
2812014/05/1124. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm15 Dec1200:52:29
2822014/05/1123. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm08 Dec1200:53:35
2832014/05/1122. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm02 Dec1200:50:19
2842014/05/1121. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Dec1200:51:54
2852014/05/1120. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun25 Nov1200:51:07
2862014/05/112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 07 Jul1200:50:56
2872014/05/1119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat24 Nov1200:50:44
2882014/05/1118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun18 Nov1200:51:30
2892014/05/1117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat17 Nov1200:52:20
2902014/05/1116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun11 Nov1200:52:21
2912014/05/1115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat10 Nov12sat00:45:51
2922014/05/1114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun04 Nov1200:51:00
2932014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat03 Nov1200:46:41
2942014/05/1112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm21 Oct1200:50:35
2952014/05/1111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm20 Oct1200:50:34
2962014/05/1110. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm14 Oct1200:35:02
2972014/05/111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Jun1200:50:11
2982014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero 7pm13 Apr1300:39:27
2992014/04/15Ven Ketawala Hemaloka Thero 6 - Daham Asa Paadawa Ganeema00:50:43
3002014/03/17Ven Ketawala Hemaloka Thero 5 - Bauudayeku Yaa yuthu maga00:49:58
3012014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 4 - Bana Asime Aramunu00:56:56
3022014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 3 - Bosath Charithaya01:11:17
3032014/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0100:51:42
3042014/02/02Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0200:52:18
3052014/01/0254. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 31a Mar1300:45:47
3062013/12/3035. Sabba Passa Akaranan - Sun9pm01 Sep13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:57:18
3072013/12/3034. Katinanishansa - Sun9pm25 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:14
3082013/12/3033. Bodhi Pooja - Sun9pm18 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:59
3092013/12/3032. How to go to Nibbana - Sun9pm04 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:29
3102013/12/3031. Mangala Sutta 12 - Sun9pm11 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:50
3112013/12/3030. Mangala Sutta 11 - Sun9pm28 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:33
3122013/12/3029. Mangala Sutta 10 - Sun9pm21 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
3132013/12/3028. Mangala Sutta 9 - Sun9pm14 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:02
3142013/12/3027. Mangala Sutta 8 - Sun9pm07 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:03
3152013/12/3026. Mangala Sutta 7 - Sun9pm30 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:43
3162013/12/3025. Mangala Sutta 6 - Sun9pm23 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:23
3172013/12/3024. Mangala Sutta 5 - Sun9pm16 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
3182013/12/3023. Mangala Sutta 4 - Sun9pm09 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
3192013/12/3022. Mangala Sutta 3 - Sun9pm02 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:44
3202013/12/3021 Mangala Sutta 2 Sun9pm26 May13 Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:17
3212013/12/3020. Mangala Sutta 1 - Sun9pm12 May13 (3mins missing at 35min mark) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
3222013/12/3019. Sugatha Gunaya - Sun9pm19 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:56
3232013/12/3018. Karaneeya Meththa Sutta 18 - Sun9pm05 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:09
3242013/12/3017. Karaneeya Meththa Sutta 17 - 9pm28 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:08
3252013/12/3016. Karaneeya Meththa Sutta 16 - Sun9pm21 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:36
3262013/12/3015. Karaneeya Meththa Sutta 15 - Sun9pm14 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:09
3272013/12/309. Karaneeya Meththa Sutta 9 - Sun9pm03 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:46
3282013/12/308. Karaneeya Meththa Sutta 8 - Sun9pm24 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:48
3292013/12/307. Karaneeya Meththa Sutta 7 - Sun9pm17 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:55
3302013/12/306. Karaneeya Meththa Sutta 6 - Sun9pm10 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:44
3312013/12/305. Karaneeya Meththa Sutta 5 - Sun9pm03 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
3322013/12/304. Karaneeya Meththa Sutta 4 - Sun9pm27 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:38
3332013/12/303. Karaneeya Meththa Sutta 3 - Sun9pm20 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:52
3342013/12/302. Karaneeya Meththa Sutta 2 - Sun9pm13 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
3352013/12/3014. Karaneeya Meththa Sutta 14 - Sun9pm07 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:32
3362013/12/3013. Karaneeya Meththa Sutta 13 - Sun9pm31 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:10
3372013/12/3012. Karaneeya Meththa Sutta 12 - Sun9pm24 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:00
3382013/12/3011. Karaneeya Meththa Sutta 11 - Sun9pm17 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
3392013/12/301. Karaneeya Meththa Sutta 1 - Sun9pm06 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:12
3402013/06/1262. Ven Ketawala Hemaloka Thero 13a May1000:53:43
3412013/06/1238. Venv Ketawala Hemaloka Thero 15p Mar1000:46:05
3422013/06/1210. Ven Ketawala Hemaloka Thero 17a Jan1000:47:34
3432013/04/015. Sammassana Gnanaya (සම්මස්සන ඥාණය) Ven Ketawala Hemaloka Thero 05 May1101:04:55
3442013/03/3146. Bandana Sutta (බන්ධන සූත්‍රය) Ven Ketawala Hemaloka Thero10 Apr1200:51:50
3452013/03/2643. Ven Ketawala Hemaloka Thero 1.30am20 Mar201200:51:06
3462013/03/2528. Ven Ketawala Hemaloka Thero Feb201200:50:43
3472013/03/2535. Ven Ketawala Hemaloka Thero 12 Nov1101:04:02
3482013/03/251. Ven Ketawala Hemaloka Thero 10a Feb1100:30:18
3492013/03/24156. Ven Ketawala Hemaloka Thero 28p Nov1200:49:05
3502013/03/24136. Ven Ketawala Hemaloka Thero 21p Oct1200:47:29
3512013/03/24131. Ven Ketawala Hemaloka Thero 07p Oct1200:46:04
3522013/03/2336. Ven Ketawala Hemaloka Thero 02p Mar12- Anuththariya Dhmma.00:40:16
3532013/03/22112. Ven Ketawala Hemaloka Thero 19p Oct1100:46:38
3542013/03/206. බෝසත් චරිතය - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:11:17
3552013/03/207. වන වාසික තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:04:48
3562013/03/205. බණ ඇසීමේ අරමුණ - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:56
3572013/03/203. අපි බණ අහන්නේ ඇයි - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:17
3582013/03/204. චතුරාර්ය සත්‍ය ජීවිතයට සම්බන්ධ කිරීම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:58:44
3592013/03/202. අනුත්තරිය ධර්ම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
3602013/03/201. Karmaya - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
3612013/02/20Dharma Deshana 05 Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:28
3622013/02/13Dharma Deshana 02 (Daham discuss) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:33:05
3632013/02/13Dharma Deshana 01 (part 2) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:17
3642013/02/13Dharma Deshana 01 (part 1) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:37
3652012/07/31Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:58:44
3662012/07/02Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bosath Charithaya01:11:17
3672012/06/30Ven Ketawala Hemaloka Thero - Wana Vasika Thissa Thero01:04:48
3682012/05/17The Buddhist TV Dharma Desana - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
3692012/05/11DHARMA DESHANA-68 ven,Ketawala Hemaloka Thero00:49:58
3702012/05/07Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bana Asime Aramuna00:56:56
3712012/04/03Ven Ketawala Hemaloka Thero - Karmaya00:56:26
3722012/03/01Dhamma Sermon [Ven Ketawala Hemaloka Thero]00:49:58
3732012/02/21Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:53:17
3742011/12/07Rev. Ketawala Hemaloka Thero00:13:52
3752011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 10/1000:21:13
3762011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 09/1000:19:34
3772011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 08/1000:14:56
3782011/12/01Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 07/1000:15:40
3792011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 06/1000:16:56
3802011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 05/1000:19:46
3812011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 04/1000:19:42
3822011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 03/1000:20:00
3832011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 02/1000:14:10
3842011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 01/1000:07:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.