කැටවල හේමාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/10පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 11 10 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව01:06:15
22019/11/102019.11.10 meth neth pamula00:04:45
32019/11/102019.11.10 meth neth pamula01:07:28
42019/11/042019.11.04 කටින පෙරහර00:44:42
52019/11/042019.11.04 කටින පෙරහර01:00:20
62019/11/03පූජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 11 03 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:46
72019/11/03පූජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 11 03 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව01:03:25
82019/11/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-11-0301:44:47
92019/11/032019.11.03 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana discussion00:37:07
102019/11/032019.11.03 Katawala Hemaloka Thero(සත්‍ය ක්‍රියාව කවි ටික පහත description eke )#weeklybana01:05:50
112019/11/03පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 27 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව මෙත් නෙත් පාමුල00:59:50
122019/11/022019.10.27 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:00:35
132019/10/29සාෆි ලගට ගියොත් හිතුවෙ නැතත් කරගන්න පුළුවන් - Ketawala Hemaloka Himi00:07:14
142019/10/28අපේ දරුවන්ට හෙට දවසක් ඉතුරු වෙයිද? Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana00:18:20
152019/10/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-10-2001:43:04
162019/10/20පූජනීය වන්දනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 20 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:40
172019/10/20පූජනීය වන්දනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 20 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම්ධර්ම දේශනාව01:06:32
182019/10/202019.10.20 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana discussion00:36:54
192019/10/202019.10.20 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana #katawalahemalokathero01:07:01
202019/10/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-10-0601:44:25
212019/10/13පුජ්‍යපාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 13 සදහම් ධර්ම දේශණාව00:52:45
222019/10/132019.10.13 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (wap poya)#katawalahemalokathero00:53:20
232019/10/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-09-2201:40:57
242019/10/06පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 06 සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව මෙත් නෙත් පාමුල00:34:41
252019/10/06පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 10 06 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:10:47
262019/10/062019.10.06 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)#Weeklybana discussion00:34:55
272019/10/062019.10.06 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@#WeeklyBana01:11:29
282019/10/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-09-0801:37:40
292019/09/29වන්දනීය පූජනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 29 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:11
302019/09/29වන්දනීය පූජනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 29 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව01:01:29
312019/09/292019.09.29 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana discussion00:40:24
322019/09/292019.09.29 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana01:02:11
332019/09/22පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 22 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:35:25
342019/09/22බෞද්ධයෙක් දවස පටන් ගන්නෙ කෙහෙමද00:07:12
352019/09/22පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 22 මෙත් නෙත් පාමුල සටහමි ධර්ම දේශනාව01:08:25
362019/09/222019.09.22 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana discussion00:35:30
372019/09/222019.09.22 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana01:08:57
382019/09/18මහ ගෙදර එකෙකුට ලියලා දෙන්න එපා Ketawala hemaloka thero Dharma Deshana00:12:54
392019/09/15පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 15 මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව00:34:15
402019/09/15පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 15 මෙත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:06:03
412019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussion00:34:31
422019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana01:06:35
432019/09/15ගෑණු අඬන හැටි ගැන ketawala hemaloka himi කිව්ව කතාව00:15:11
442019/09/13Ven. Ketawala Hemaloka Thero @Weekly Bana00:57:08
452019/09/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 08 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය00:55:42
462019/09/122019.09.08 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana00:55:57
472019/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-2501:47:14
482019/09/09කැටවල හාමුදුරුවන්ගෙන් පොඩි කොල්ලෙක් අහපු අපූරු ප්‍රශ්ණය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:13:43
492019/09/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 01 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනයකි00:35:25
502019/09/08පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 09 01 මෙත් නෙත් පාමුල හදහන ධර්ම දේශනාව අනිත් එකෙන් නාලිකාවේ විකාශනය01:06:06
512019/09/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-1801:47:33
522019/09/03හොල්මන් ඇත්තටම තියෙනව ketawala hemaloka himi00:13:54
532019/09/01ගෙවල් වල හූනියම් තියේනම් අයින් කරන විදිය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:15:44
542019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana01:06:49
552019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) discussion https://youtu.be/H@Weekly Bana00:35:25
562019/08/30මලගිය අය එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද00:14:57
572019/08/27පළතුරු වට්ටියටයි අටපිරිකරටයි හතරට නැවෙනවා Ketawala Hemaloka Thero dharma Deshana00:12:07
582019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana discussions00:44:22
592019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@weeklybana01:05:20
602019/08/24හොල්මන් ඇත්තටම තියෙනවද නැද්ද ketawala hemaloka himi bana deshana00:13:54
612019/08/21අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර ධර්ම දේශණාව01:53:29
622019/08/19බණට එනකොට බික් රේසර් 10ක් අරගෙන එන්න Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:18
632019/08/19පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 18 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශනාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:11:18
642019/08/182019.08.18 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussions00:37:46
652019/08/17බාහුං සහස්ස මභිනිම් කියලා බැඳලා මාස හයෙන් අබිලින් Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:24
662019/08/16කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේසනාව01:53:29
672019/08/13පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 12 අලව්ව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී සුමදුර ධර්ම දේශනාව01:53:29
682019/08/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 11 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශ00:56:24
692019/08/12පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 11 මේත් නෙත් පාමුල සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:44
702019/08/08Stories of dead relatives : Dharma Deshana - Ketawala Hemaloka Thero00:42:02
712019/08/05පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 04 මෙත් නෙත් පාමුල, අපේ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:56
722019/08/05පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 08 04 මෙත් නෙත් පාමුල' අපේ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:53:39
732019/08/03පූජනීය වන්දනීය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 07 02 මතක බණ01:30:46
742019/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-2601:47:44
752019/07/21පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 07 21මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශණාව00:55:01
762019/07/18පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03සදහම් ධර්ම දේශණාව (අවසාන කොටස ,හතර වෙනි කොටස )00:36:35
772019/07/18පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව (තුන් වෙනි කොටස )00:37:11
782019/07/17පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව ( දෙවැනි කොටස )00:45:44
792019/07/17පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 06 03 මීරිගම ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:42:30
802019/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-1901:35:55
812019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව අවසන් කොටස00:36:35
822019/07/06තෙවන කොටස අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව00:37:11
832019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව දෙවන කොටස00:45:44
842019/07/062019 නවතම ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පලමු කොටස00:44:16
852019/07/02මතක බණ - පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ! Mathaka Bana Ven Ketawala Hemaloka Thero.01:31:36
862019/05/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 28 මෙත් නෙත් පාමුල සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:46:50
872019/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-2801:47:11
882019/05/07කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
892019/04/16මෙත් නෙත් පාමුල2019 04 14 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ven ketawala hemaloka himi නෙත් එෆ් එම් නාලිකාව01:36:12
902019/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-1401:36:25
912019/04/09පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි2019 04 07 මෙත් නෙත් පාමුල ෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:46:55
922019/04/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-0701:47:27
932019/04/01පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි - ධර්මයේ ශක්තිය හා බලය01:39:31
942019/03/31පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 31 මෙත් නෙත් පාමුල Ven ketawala Hemaloka Himi neth fm බැතිබර විකාශ01:39:31
952019/03/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-3101:39:52
962019/03/27පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 24 මෙත් නෙත් පාමුල Pujya ketawala Hemaloka himi Neth FM01:43:40
972019/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-2401:44:09
982019/03/20පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි 2019 03 17 Pujya ketawala Hemaloka him sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:48:21
992019/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1701:48:21
1002019/03/17පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ00:01:42
1012019/03/152019 03 10 ven Ketawala Hemaloka himi meth Neth Pamula Neth FM01:47:53
1022019/03/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1001:48:09
1032019/03/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 03 03 meth Neth Pamela Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:49:57
1042019/03/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-0301:49:57
1052019/02/24Pujya Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea Pin Bimedi ColomboTV (pa200:18:38
1062019/02/24Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 24 meth Neth Pamula Bakkula Maha Sea pin Bime Sita Colombo TV01:08:44
1072019/02/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1701:45:18
1082019/02/13Ven ketawala Hemaloka Thero 2019 02 10 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:31
1092019/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1001:46:58
1102019/02/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 02 03 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:46:10
1112019/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-0301:47:30
1122019/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 27 Meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:40:40
1132019/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-2701:41:06
1142019/01/21දිළිදුබවින් මිරිකෙන සමාජයේ බෞද්ධයෙක් කෙසේ කැටවල හේමාලෝක හිමි Ketawala Hemaloka Thero01:43:38
1152019/01/13Ven Ketawala Hemaloka Thero 2019 01 13 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:38
1162019/01/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-1301:44:04
1172018/12/31Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 30 meth neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:44:17
1182018/12/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-3001:47:09
1192018/12/26Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 23 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:38:22
1202018/12/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:38:48
1212018/12/16Meth Neth Pamula 2018 12 16 Ven Ketawala Hemaloka Himi Alpecca Tawaye watina Kama Neth FM Dharma Des01:41:57
1222018/12/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:42:23
1232018/12/09Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 09 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:45:04
1242018/12/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0901:45:17
1252018/12/07Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 12 02 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:47:53
1262018/12/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0201:48:22
1272018/11/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-2501:47:19
1282018/11/26Meth Neth Pamula 2018 11 25 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:01:34
1292018/11/21Meth Neth Pamula 2018 11 18 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:21
1302018/11/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1801:43:21
1312018/11/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1101:48:02
1322018/11/12Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 11 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:00:54
1332018/11/11Meth Neth Pamula - 2018.11.11 - Ketawala Hemaloka Himi01:01:16
1342018/11/04Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 11 04 meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:46:08
1352018/11/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-0401:46:38
1362018/11/04Meth Neth Pamula - 2018.11.04 - Ketawala Hemaloka Himi01:00:32
1372018/10/29Ven Ketawala Hemaloka Thero 2018 10 28 Meth Neth Pamula Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:50
1382018/10/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2801:47:07
1392018/10/22Meth neth Pamula 2018 10 21 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:35:45
1402018/10/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2101:36:29
1412018/10/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-1401:49:24
1422018/10/09Meth Neth Pamula 2018 10 07 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:48:11
1432018/10/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-0701:48:44
1442018/09/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-3001:44:14
1452018/09/30කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
1462018/09/25කැටවල හේමාලෝක හිමි - Ketawala Hemaloka Thero00:55:53
1472018/09/23Meth neth Pamula 2018 09 23 ven Ketawala Hemaloka Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:42:07
1482018/09/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-2301:44:38
1492018/09/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-1601:43:19
1502018/09/11Meth Neth Pamula 2018 09 09 ven ketawala hemaloka Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:39:52
1512018/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0901:41:49
1522018/09/03Meth Neth pamula 2018 09 0201:39:10
1532018/09/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0201:39:27
1542018/08/27Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 26 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:42:29
1552018/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-2601:42:57
1562018/08/23Ven ketawala hemaloka Thero 2018 08 19 meth Neth pamula Sumudura dharma desanawa Neth FM01:46:41
1572018/08/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1901:47:13
1582018/08/12Meth Neth pamula 2018 08 12 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:43:38
1592018/08/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1201:44:04
1602018/08/01Meth neth pamula 2018 07 29 ven ketawala hemaloka thero sumudura dharma deshanawa Neth Fm01:46:16
1612018/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2901:46:46
1622018/07/23Meth Neth pamula 2018 07 22 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:42:54
1632018/07/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2201:43:20
1642018/07/16Meth Neth pamula 2018 07 14 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:46:10
1652018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-1501:46:49
1662018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - කැටවල හේමාලෝක හිමි Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
1672018/07/10ven ketawala hemaloka Thero 2018 07 08 meth Neth pamula sumudura dharma desanawa Neth FM01:41:22
1682018/07/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
1692018/07/01Meth neth pamula 2018 07 01 ven ketawala hemaloka Thero sumudura dharma desanawan neth Fm01:47:37
1702018/07/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0101:48:06
1712018/06/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1701:23:50
1722018/06/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 06 08 Nana pahana sumudura dharma katikawa TNL TV01:53:01
1732018/06/15TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ketawala Hemaloka Thero & Daya Rohana Athukorala )01:58:21
1742018/06/14Ketawala Hemaloka Thero | සීල විශුද්ධිය01:10:01
1752018/06/13Ketawala Hemaloka Himi | පටිපදා ඤාණ දස්සන විශුද්ධිය01:11:10
1762018/06/12Meth neth pamula 2018 06 10 Ven ketawala hemaloka Thero01:44:18
1772018/06/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1001:44:34
1782018/06/10Ven ketawala hemaloka Thero 2018 05 11 Nena pahana sumudura dharma katikawa TNL tv01:58:54
1792018/06/02Meth neth pamula 2018 05 27 ven ketawala hemaloka Thero01:16:48
1802018/06/02Meth neth pamula 2018 05 20 ven ketawala hemaloka Thero01:23:59
1812018/06/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2701:19:01
1822018/05/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2001:24:19
1832018/05/25Meth neth pamula 2018 05 13 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:41:48
1842018/05/25Meth neth pamula 2018 05 06 ven ketawala hemaloka ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:40:20
1852018/05/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-1301:43:38
1862018/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-0601:40:41
1872018/05/18TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/11 (ven ketawala hemaloka thero & Jayantha Ratnayake )02:04:33
1882018/04/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-2201:43:05
1892018/04/24Meth neth pamula 2018 04 22 ven ketawala hemaloka Thero00:55:17
1902018/04/16Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 15 meth neth pamula00:58:55
1912018/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-1500:59:08
1922018/04/09Ven ketawala hemaloka Thero 2018 04 08 meth neth pamula01:39:48
1932018/04/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0801:40:04
1942018/04/03Meth neth pamula 2018 04 01 ven ketawala hemaloka Thero01:35:36
1952018/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0101:35:52
1962018/03/26Meth neth pamula 2018 03 25 ven ketawala hemaloka Thero01:44:39
1972018/03/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-2501:44:52
1982018/03/18Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1801:44:00
1992018/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1801:44:16
2002018/03/12Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 1101:40:10
2012018/03/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1101:42:07
2022018/03/08Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 03 0401:48:37
2032018/03/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-0401:49:32
2042018/02/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-2501:39:13
2052018/02/23Meth Neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 02 1801:48:12
2062018/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-1801:48:44
2072018/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-0401:46:08
2082018/01/28Meth neth pamula ketawala hemaloka Thero 2018 01 2801:42:30
2092018/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2801:43:01
2102018/01/27Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:44:22
2112018/01/21Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 2101:42:57
2122018/01/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2101:45:57
2132018/01/14Meth neth asapuwa ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 1401:37:46
2142018/01/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-1401:39:23
2152018/01/07Meth neth pamula ven ketawala hemaloka Thero 2018 01 0701:45:48
2162018/01/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-0701:46:26
2172018/01/05Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 3101:46:54
2182017/12/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-3101:49:30
2192017/12/28Meth neth pamula dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 2401:42:11
2202017/12/24Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka Thero 2017 12 1701:42:44
2212017/12/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-2401:43:39
2222017/12/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1701:47:23
2232017/12/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1000:39:13
2242017/11/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-2601:44:32
2252017/11/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1901:47:55
2262017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 1201:45:14
2272017/11/18Ketawala hemaloka thero 2017 11 0501:54:10
2282017/11/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1201:46:22
2292017/11/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-0501:54:10
2302017/10/29Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2901:45:10
2312017/10/22Sith neth asapuwa catina ciwara pujawe Dharma deshanawa ven ketawala hemaloka thero 2017 10 2101:50:18
2322017/10/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2201:43:23
2332017/10/20ven katawala hemaloka thero01:35:32
2342017/10/15Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-1501:44:54
2352017/10/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0801:34:46
2362017/10/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0101:39:56
2372017/09/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-2401:47:53
2382017/09/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1701:45:49
2392017/09/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1001:39:18
2402017/09/06Ven ketawala hemaloka thero meth neth pamula 2017 09 0301:43:37
2412017/09/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-0301:45:23
2422017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 1301:35:30
2432017/09/03Ven ketawala hemaloka thero 2017 08 2001:46:40
2442017/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2701:38:51
2452017/08/20Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2001:46:40
2462017/08/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-1301:35:30
2472017/08/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-0601:42:09
2482017/07/30Ketawala hemaloka tehro meth neth pamula 2017 07 3001:37:54
2492017/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-3001:42:36
2502017/07/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-2301:47:11
2512017/07/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-1601:43:20
2522017/07/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0901:28:33
2532017/07/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0201:37:51
2542017/06/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-2501:37:24
2552017/06/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1801:38:09
2562017/06/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1101:41:06
2572017/06/13Ketawala Hemaloka Thero - Sanaramara Sewana 2017-06-1000:50:39
2582017/06/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-0401:43:31
2592017/05/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2801:40:11
2602017/05/23Ketawala hemaloka tehro 2017 05 2101:39:16
2612017/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2101:43:21
2622017/05/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-1401:43:31
2632017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-0701:36:19
2642017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-3001:41:19
2652017/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-2301:44:18
2662017/04/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0901:36:42
2672017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 04 0201:40:39
2682017/04/12ven ketawala hemaloka thero 2017 03 1201:46:33
2692017/04/11ven ketawala hemaloka thero (adata vatina dharma deshanawa 2017 01 29 )01:42:52
2702017/04/10Ven ketawala hemaloka thero 2017 01 0801:50:48
2712017/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0201:40:39
2722017/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-2601:42:05
2732017/03/24budu bana dhamma desana01:40:28
2742017/03/19budu bana dhamma desana01:52:01
2752017/03/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-1201:46:33
2762017/03/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-0501:47:37
2772017/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1901:43:01
2782017/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1201:47:37
2792017/01/3029 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:42:52
2802017/01/2222 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:43:14
2812017/01/15මෙත් නෙත් පාමුල .කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:50
2822017/01/098 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:48
2832017/01/021 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:22
2842016/12/1818 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:38:54
2852016/11/05සිහළුනේ අහපල්ලා .00:09:27
2862016/05/0808-05-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:40
2872016/05/01පූජ්‍යය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපානන් වහන්සේ00:16:55
2882016/04/3017-04-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:31
2892016/04/2208-11-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:31
2902015/11/0725-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:36:01
2912015/10/2618-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:48:11
2922015/10/1911-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:27
2932015/10/04Sadaham Sawana - මාතෘ දීව්‍ය රාජයා සහ දේව මණ්ඩලය- පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ01:00:05
2942015/09/2423-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:46
2952015/09/1316-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:56:07
2962015/08/1202-08-15 (SHORT VERSION) Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana00:56:01
2972015/08/0226-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:01
2982015/07/2719-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:43
2992015/07/1205-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana02:00:01
3002015/07/1128-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:46
3012015/06/2014-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
3022015/06/1331-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:31
3032015/06/0807-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:34
3042015/05/2424-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:22
3052015/05/2317-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:01
3062015/05/10Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:55
3072015/05/0703-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:58:51
3082015/04/2519-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:46
3092015/04/07Meth Neth Pamula | 2015-04-05 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:36
3102015/04/0629-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
3112015/04/0605-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:43
3122015/03/23Meth Neth Pamula | 2015-03-22| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:46
3132015/03/1915-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:46
3142015/03/0808-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:31
3152015/03/0701-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:54:01
3162015/03/0722-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:46
3172015/03/04Meth Neth Pamula | 2015-03-01| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:02:30
3182015/02/2215-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:01
3192015/02/1708-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:52:31
3202015/02/0801-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:46
3212015/01/2625-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:28
3222015/01/2211-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:16
3232015/01/0404-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:56
3242014/12/307 ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කෙසේද SLBC Dhamma Sermon Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:19
3252014/12/304. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ - Ven Ketawala Hemaloka Thero SLBC Dhamma Sermon May 18th 2003 8 900:53:35
3262014/12/3028-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:32:16
3272014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-21| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:20:52
3282014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-14| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:52:32
3292014/12/2821-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
3302014/12/2714-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:25
3312014/12/1907-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:16
3322014/12/1430-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:01
3332014/12/1023-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:01
3342014/12/0916-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:01
3352014/12/08Meth Neth Pamula | 2014-12-08 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:26
3362014/12/01Meth Neth Pamula | 2014-11-30 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:59:00
3372014/11/24Meth Neth Pamula | 2014-11-23| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:43:47
3382014/11/1009-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:36
3392014/11/10Meth Neth Pamula | 2014-11-09| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
3402014/11/05Meth Neth Pamula - Part2 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:31:31
3412014/11/02Meth Neth Pamula - Part 1 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:55:02
3422014/11/0202-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:16
3432014/10/3026-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:41
3442014/10/18සුගත බුදු ගුණය 1 — පුජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:56
3452014/10/1312-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:01
3462014/10/0505-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:54
3472014/09/2828-09-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
3482014/08/14බෝධි පූජාව 1 — පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන්00:53:31
3492014/05/119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm13 Oct1200:52:24
3502014/05/118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 06 Oct1200:55:25
3512014/05/117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Sep1200:49:14
3522014/05/116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 11 Aug1200:54:36
3532014/05/115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 04 Aug1200:44:07
3542014/05/114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 28 Jul1200:52:31
3552014/05/113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 14 Jul1200:52:43
3562014/05/1129. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm30 Dec1200:52:08
3572014/05/1128. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm29 Dec1200:50:27
3582014/05/1127. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm23 Dec1200:52:04
3592014/05/1126. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Dec1200:49:57
3602014/05/1125. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 9pm16 Dec1200:47:43
3612014/05/1124. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm15 Dec1200:52:29
3622014/05/1123. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm08 Dec1200:53:35
3632014/05/1122. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm02 Dec1200:50:19
3642014/05/1121. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Dec1200:51:54
3652014/05/1120. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun25 Nov1200:51:07
3662014/05/112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 07 Jul1200:50:56
3672014/05/1119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat24 Nov1200:50:44
3682014/05/1118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun18 Nov1200:51:30
3692014/05/1117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat17 Nov1200:52:20
3702014/05/1116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun11 Nov1200:52:21
3712014/05/1115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat10 Nov12sat00:45:51
3722014/05/1114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun04 Nov1200:51:00
3732014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat03 Nov1200:46:41
3742014/05/1112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm21 Oct1200:50:35
3752014/05/1111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm20 Oct1200:50:34
3762014/05/1110. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm14 Oct1200:35:02
3772014/05/111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Jun1200:50:11
3782014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero 7pm13 Apr1300:39:27
3792014/04/15Ven Ketawala Hemaloka Thero 6 - Daham Asa Paadawa Ganeema00:50:43
3802014/03/17Ven Ketawala Hemaloka Thero 5 - Bauudayeku Yaa yuthu maga00:49:58
3812014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 4 - Bana Asime Aramunu00:56:56
3822014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 3 - Bosath Charithaya01:11:17
3832014/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0100:51:42
3842014/02/02Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0200:52:18
3852014/01/0254. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 31a Mar1300:45:47
3862013/12/3035. Sabba Passa Akaranan - Sun9pm01 Sep13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:57:18
3872013/12/3034. Katinanishansa - Sun9pm25 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:14
3882013/12/3033. Bodhi Pooja - Sun9pm18 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:59
3892013/12/3032. How to go to Nibbana - Sun9pm04 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:29
3902013/12/3031. Mangala Sutta 12 - Sun9pm11 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:50
3912013/12/3030. Mangala Sutta 11 - Sun9pm28 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:33
3922013/12/3029. Mangala Sutta 10 - Sun9pm21 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
3932013/12/3028. Mangala Sutta 9 - Sun9pm14 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:02
3942013/12/3027. Mangala Sutta 8 - Sun9pm07 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:03
3952013/12/3026. Mangala Sutta 7 - Sun9pm30 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:43
3962013/12/3025. Mangala Sutta 6 - Sun9pm23 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:23
3972013/12/3024. Mangala Sutta 5 - Sun9pm16 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
3982013/12/3023. Mangala Sutta 4 - Sun9pm09 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
3992013/12/3022. Mangala Sutta 3 - Sun9pm02 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:44
4002013/12/3021 Mangala Sutta 2 Sun9pm26 May13 Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:17
4012013/12/3020. Mangala Sutta 1 - Sun9pm12 May13 (3mins missing at 35min mark) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
4022013/12/3019. Sugatha Gunaya - Sun9pm19 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:56
4032013/12/3018. Karaneeya Meththa Sutta 18 - Sun9pm05 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:09
4042013/12/3017. Karaneeya Meththa Sutta 17 - 9pm28 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:08
4052013/12/3016. Karaneeya Meththa Sutta 16 - Sun9pm21 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:36
4062013/12/3015. Karaneeya Meththa Sutta 15 - Sun9pm14 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:09
4072013/12/309. Karaneeya Meththa Sutta 9 - Sun9pm03 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:46
4082013/12/308. Karaneeya Meththa Sutta 8 - Sun9pm24 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:48
4092013/12/307. Karaneeya Meththa Sutta 7 - Sun9pm17 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:55
4102013/12/306. Karaneeya Meththa Sutta 6 - Sun9pm10 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:44
4112013/12/305. Karaneeya Meththa Sutta 5 - Sun9pm03 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
4122013/12/304. Karaneeya Meththa Sutta 4 - Sun9pm27 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:38
4132013/12/303. Karaneeya Meththa Sutta 3 - Sun9pm20 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:52
4142013/12/302. Karaneeya Meththa Sutta 2 - Sun9pm13 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
4152013/12/3014. Karaneeya Meththa Sutta 14 - Sun9pm07 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:32
4162013/12/3013. Karaneeya Meththa Sutta 13 - Sun9pm31 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:10
4172013/12/3012. Karaneeya Meththa Sutta 12 - Sun9pm24 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:00
4182013/12/3011. Karaneeya Meththa Sutta 11 - Sun9pm17 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
4192013/12/301. Karaneeya Meththa Sutta 1 - Sun9pm06 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:12
4202013/06/1262. Ven Ketawala Hemaloka Thero 13a May1000:53:43
4212013/06/1238. Venv Ketawala Hemaloka Thero 15p Mar1000:46:05
4222013/06/1210. Ven Ketawala Hemaloka Thero 17a Jan1000:47:34
4232013/04/015. Sammassana Gnanaya (සම්මස්සන ඥාණය) Ven Ketawala Hemaloka Thero 05 May1101:04:55
4242013/03/3146. Bandana Sutta (බන්ධන සූත්‍රය) Ven Ketawala Hemaloka Thero10 Apr1200:51:50
4252013/03/2643. Ven Ketawala Hemaloka Thero 1.30am20 Mar201200:51:06
4262013/03/2528. Ven Ketawala Hemaloka Thero Feb201200:50:43
4272013/03/2535. Ven Ketawala Hemaloka Thero 12 Nov1101:04:02
4282013/03/251. Ven Ketawala Hemaloka Thero 10a Feb1100:30:18
4292013/03/24156. Ven Ketawala Hemaloka Thero 28p Nov1200:49:05
4302013/03/24136. Ven Ketawala Hemaloka Thero 21p Oct1200:47:29
4312013/03/24131. Ven Ketawala Hemaloka Thero 07p Oct1200:46:04
4322013/03/2336. Ven Ketawala Hemaloka Thero 02p Mar12- Anuththariya Dhmma.00:40:16
4332013/03/22112. Ven Ketawala Hemaloka Thero 19p Oct1100:46:38
4342013/03/206. බෝසත් චරිතය - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:11:17
4352013/03/207. වන වාසික තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:04:48
4362013/03/205. බණ ඇසීමේ අරමුණ - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:56
4372013/03/203. අපි බණ අහන්නේ ඇයි - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:17
4382013/03/204. චතුරාර්ය සත්‍ය ජීවිතයට සම්බන්ධ කිරීම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:58:44
4392013/03/202. අනුත්තරිය ධර්ම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
4402013/03/201. Karmaya - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
4412013/02/20Dharma Deshana 05 Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:28
4422013/02/13Dharma Deshana 02 (Daham discuss) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:33:05
4432013/02/13Dharma Deshana 01 (part 2) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:17
4442013/02/13Dharma Deshana 01 (part 1) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:37
4452012/07/31Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:58:44
4462012/07/02Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bosath Charithaya01:11:17
4472012/06/30Ven Ketawala Hemaloka Thero - Wana Vasika Thissa Thero01:04:48
4482012/05/17The Buddhist TV Dharma Desana - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
4492012/05/11DHARMA DESHANA-68 ven,Ketawala Hemaloka Thero00:49:58
4502012/05/07Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bana Asime Aramuna00:56:56
4512012/04/03Ven Ketawala Hemaloka Thero - Karmaya00:56:26
4522012/03/01Dhamma Sermon [Ven Ketawala Hemaloka Thero]00:49:58
4532012/02/21Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:53:17
4542011/12/07Rev. Ketawala Hemaloka Thero00:13:52
4552011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 10/1000:21:13
4562011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 09/1000:19:34
4572011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 08/1000:14:56
4582011/12/01Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 07/1000:15:40
4592011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 06/1000:16:56
4602011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 05/1000:19:46
4612011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 04/1000:19:42
4622011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 03/1000:20:00
4632011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 02/1000:14:10
4642011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 01/1000:07:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.