කැටවල හේමාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-08-0201:45:32
22020/08/03කර්මය අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමියන්00:56:26
32020/08/02නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 08 02 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:28
42020/08/022020.08.02 meth neth pamula dhamma discussion00:48:10
52020/08/022020.07.26 meth neth pamula dhamma discussion00:39:55
62020/08/022020.08.02 meth neth pamula dhamma sermon00:13:23
72020/07/31ගෑණිගේ කීමට අම්මට තාත්තට බනින උන්ට ketawala hemaloka himi කිව්ව අපූරු කතාව00:17:36
82020/07/29මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07:26 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව01:43:35
92020/07/27නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07 26 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:53
102020/07/262020.07.26 meth neth pamula dhamma discussion00:47:59
112020/07/262020.07.26 meth neth pamula dhamma sermon00:54:24
122020/07/262020.07.26 meth neth pamula dhamma sermon00:01:30
132020/07/25මිණිය වලළලා ආවහම වට්ටක්කා කරෝලයි බතුයි දෙන්නේ ඇයි ? Ven-Ketawala Hemaloka thero00:06:24
142020/07/20නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07 19 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:44:58
152020/07/192020.07.19 meth neth pamula dhamma discussion h00:47:59
162020/07/192020.07.19 meth neth pamula dhamma Sermon00:56:59
172020/07/15පෝයටම සිල් ගන්න් ඕන ඇයි? ketawala hemaloka himi bana deshana00:15:05
182020/07/14අදිස්ඨාන කීරීමේ ඇති ප්‍රබලත්වය හා තවත් වටිනා දහම් කරුනු සාකච්චාව, Ven Ketawal Hemalloka thero,00:54:44
192020/07/13මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07 12 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව neth fm විකාශනය01:45:34
202020/07/13නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07 12 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:09
212020/07/122020.07.012 meth neth pamula dhamma discussion00:49:24
222020/07/122020.07.012 meth neth pamula dhamma sermon00:56:46
232020/07/12මෙත් නෙත් පාමුල 2020 07 05 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව neth fm01:31:47
242020/07/09අම්මේ.... ඔයාට මේ ලැබුනේ නිවනට ඉනිමඟක් - වල්පොල ගෝතම හිමියන්ගේ පින් පොතෙන්00:02:07
252020/07/07නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව 2020 07 05 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:40
262020/07/052020.07.05 meth neth pamula dhamma discussion00:44:22
272020/07/052020.07.05 meth neth pamula dhamma sermon00:48:08
282020/07/052020.07.05 meth neth pamula dhamma sermon00:00:11
292020/07/05මෙත් නෙත් පාමුල 2020 06 28 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව01:49:07
302020/07/03Sadaham sawana - සිනහමුසු මුහුණින් සිටින්න - ,Ven ketawala Hemaloka Thero01:45:16
312020/07/01මාරයා ගැන ketawala hemaloka himi කිව්ව අපූරු බණ දේශණාව00:15:52
322020/06/29නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව 2020 06 28 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:49:39
332020/06/282020.06.28 meth neth pamula dhamma discussion00:48:10
342020/06/282020.06.28 meth neth pamula dhamma sermon01:01:29
352020/06/28මෙත් නෙත් පාමුල 2020 06 21 ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි01:45:54
362020/06/22නෙත්FM සිත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව 2020 06 21 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:53
372020/06/22නෙත්FM සිත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේසනාව 2020 06 21 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:17
382020/06/212020.06.21 meth neth pamula dhamma. Discussion00:45:53
392020/06/212020.06.21 meth neth pamula dhamma sermon01:01:17
402020/06/20මිනිස්සුන්ගේ අන්ධ භක්තිය00:04:48
412020/06/19ලස්සන වෙන්න ඕනම දෙයක් කරන ගෑණුන්ට ketawala hemaloka himi කිව්ව අපූරු කතාව00:15:36
422020/06/17මෙත් නෙත් පාමුල මරනය නිතර සිහි කිරීම2020 6 14 ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි01:52:06
432020/06/15ඉරිදා නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 06 14 ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:40
442020/06/15ඉරිදා නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 06 14 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:57
452020/06/14ධර්මානුශාසනාව සහ සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක නාහිමි හා කිරිල්ලවෙල විමලානන්ද හිමි 2020061401:25:04
462020/06/142020.06.14 meth neth pamula dhamma discussion00:44:57
472020/06/142020.06.14 meth neth pamula dhamma sermon01:07:40
482020/06/13මෙත් නෙත් පාමුල 2020 06 07 සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි01:50:53
492020/06/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-04-0501:49:33
502020/06/08නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේසනාව 2020 06 07 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:21
512020/06/08නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව 2020 06 07 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:56
522020/06/072020.06.07 meth neth pamula dhamma discussion00:47:56
532020/06/072020.06.07 meth neth pamula dhamma sermon01:03:21
542020/06/07කසාදය මහදුකක් කියන එක දැන් ඉන්න උන්ට පෝරුවේදිම තේරෙන හැටි.ketawala hemaloka himi bana deshana00:10:39
552020/06/07මරණය පිළිබඳ ධර්මානුකූල සාකච්ඡාව පූජ්‍ය පණ්ඩිත කැටවල හේමාලෝක නාහිමි සමඟ නෙත් ගුවන් විදුලිය 2020050700:47:33
562020/06/07සම්මුති මරණය පිළිබඳ ධර්මදේශනය පූජ්‍ය පණ්ඩිත කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ සිත්නෙත් අසපුවෙන් 2020060701:00:58
572020/06/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-05-2901:37:31
582020/06/06පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි අලව්ව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ කාලීන ධර්ම දේශණය01:39:54
592020/06/03සුහදකම් නොමැති සබදකම් වලින් ඇති ඵලය කිම ketawala hemaloka himi හේමාලෝක හිමි00:04:51
602020/06/03හූනියම් සදහා යස විසදුම -- කැටවල හේමාලෝක හිමි -- Ketawala Hemaloka Thero00:15:44
612020/06/02බස්‌සො වගේ හිනාවෙන්නෙ නැති අයට Ven Ketawala Hemaloka Thero01:45:16
622020/06/01#නෙත්FM #මෙත්නෙත් #පාමුල 2020 05 31 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:25
632020/05/31මෙත් නෙත් පාමුල 2020 05 31 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් fm01:43:11
642020/05/312020.05. 31 meth neth pamula dhamma discussion00:48:32
652020/05/312020.05. 31 meth neth pamula dhamma sermon00:54:53
662020/05/29මෙත් නෙත් පාමුල 2020 05 24 ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි නෙත් fm විකාශනයකි01:51:06
672020/05/28අන්තිම වෙලාවේ වැඩෙ සවුත්තු උනොත් ඉවරයි | Ven Ketawala Hemaloka Thero00:05:37
682020/05/27නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 05 24 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:51:30
692020/05/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-05-2201:33:57
702020/05/25මෙත් නෙත් පාමුල 2020 05 17 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් එෆ් එම්01:47:47
712020/05/242020.05. 24 meth neth pamula dhamma discussion00:49:44
722020/05/242020.05. 24 meth neth pamula dhamma discussion01:01:47
732020/05/21ඔබ කාතා කරන්නේ හිතට එකගවමද? ketawala hemaloka himi bana deshana00:17:55
742020/05/18නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 05 17 ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:03
752020/05/18මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-1700:49:07
762020/05/18මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-1700:58:56
772020/05/172020.05. 17 meth neth pamula dhamma discussion00:49:07
782020/05/172020.05. 17 meth neth pamula dhamma sermon00:58:56
792020/05/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-03-1501:43:35
802020/05/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-02-2301:46:23
812020/05/11මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-1000:47:28
822020/05/11මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-1000:59:18
832020/05/10නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව 2020 05 10 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
842020/05/10නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේසනාව 2020 05 10 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:18
852020/05/102020.05. 10 meth neth pamula dhamma discussion00:47:28
862020/05/102020.05. 10 meth neth pamula dhamma Sermon00:59:18
872020/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-02-1601:49:09
882020/05/07උපතින්ම ආබාධ ඇතුව ඉපදෙන්නේ ඇයි? ketawala hemaloka himi bana deshana00:18:14
892020/05/042020/05/03 meth neth mamula _Ven Ketawala Hemaloka Thero දහම් අසපුව00:48:32
902020/05/03නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේනාව 2020 05 03 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:59
912020/05/03මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව 2020 05 03 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:33
922020/05/03මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-0300:48:33
932020/05/03මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-05-0300:57:59
942020/05/032020.05.03 meth neth pamula dhamma discussion part 100:48:33
952020/05/032020.05.03 meth neth pamula dhamma Sermon00:57:59
962020/04/28මතක බණ | පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි | Mathaka Bana Ven Ketawala Hemaloka Thero01:32:16
972020/04/27මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-2601:01:43
982020/04/27මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-2600:37:09
992020/04/262020.04. 26 meth neth pamula dhamma Discussion part 100:37:10
1002020/04/26නෙත්FM 2020 04 26 මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:43
1012020/04/262020.04. 26 meth neth pamula dhamma Sermon01:01:43
1022020/04/25ketawala hemaloka හිමිට හීන් දාඩිය දාන්න පොඩි කොලුවෙක් ඇසූ අපූරු ප්‍රශ්ණය00:12:27
1032020/04/21මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-1900:45:36
1042020/04/21මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-1900:54:29
1052020/04/202020.04.19 meth neth pamula dhamma discussion part 100:45:36
1062020/04/19නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 04 19 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
1072020/04/192020.04.19 meth neth pamula dhamma sermon00:54:29
1082020/04/192020.04.19 meth neth pamula dhamma sermon00:01:49
1092020/04/13එක සැරයක් ඇහුවොත් තව සැරයක් අහනවා Ketawala Hemaloka Thero00:15:44
1102020/04/12නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 04 12 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:33
1112020/04/12නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 04 12 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:06
1122020/04/12මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-12, 2 කොටස00:22:59
1132020/04/12මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-12, 1 කොටස00:17:07
1142020/04/122020.04.11 meth neth pamula dhamma discussion part 200:23:00
1152020/04/12මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-1201:04:33
1162020/04/122020.04.11 meth neth pamula dhamma discussion part 100:17:07
1172020/04/122020.04.11 meth neth pamula dhamma sermon01:04:33
1182020/04/07මැකෝ,තිස්ස සර් ඇලුතු කිහිප දෙනෙකුටම ketawala hemaloka himi කරපු අපූරු අභියෝගය00:09:09
1192020/04/05ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 04 05 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:59
1202020/04/05මෙත් නෙත් පාමුල 2020 04 05 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:02
1212020/04/05මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-05 - 2 කොටස00:23:01
1222020/04/052020.04.05 meth neth pamula dhamma discussion00:23:01
1232020/04/05මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-05 - 1 කොටස00:23:02
1242020/04/05මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-04-0501:03:59
1252020/04/052020.04.05 meth neth pamula dhamma discussion00:23:03
1262020/04/052020.04.05 meth neth pamula dhamma sermon01:03:59
1272020/04/03ගෙදර හූනියමක් තියෙනවද කියලා හරියටම දැනගන්න හැටි ketawala hemaloka himi bana deshana00:16:44
1282020/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-02-0901:48:31
1292020/03/31මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්චාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-03-2900:39:51
1302020/03/31මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ 2020-03-2900:57:23
1312020/03/29#Meth#neth#pamula# 2020 03 29 මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:51
1322020/03/29#meth#neth#pamula# 2020 03 29 මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම දේනාව00:57:23
1332020/03/292020.03.29meth neth pamula dhamma discussion00:39:51
1342020/03/292020.03.29meth neth pamula dhamma sermon00:57:23
1352020/03/26නිදිමත එනවනම් නැති කරගන්නෙ කොහොමද Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana00:15:13
1362020/03/23ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 22 ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:41
1372020/03/23ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 22 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:28
1382020/03/232020.03.22 meth neth pamula dhamma discussion00:36:28
1392020/03/222020.03.22 meth neth pamula dhamma sermon00:43:41
1402020/03/19තුන් වෙනි පරම්පරාවේ උන්ගේ මෝඩකම් ගැන ketawala hemaloka himi කිව්ව අපූරු ධර්ම දේශණාව00:12:41
1412020/03/15ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 15 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව01:09:01
1422020/03/15ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 15 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:09
1432020/03/152020.03.15 meth neth pamula dhamma discussion00:35:09
1442020/03/152020.03.15 meth neth pamula dhamma sermon01:09:01
1452020/03/13Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - මරණාසන්න මොහොතේ අත්දැකීම්00:05:12
1462020/03/10ආවාට තිබුණත් නිසසල සඳ මත එය හරි ප්‍රියංකරයි ගීතයේ ඔබ නොදත් තේරුම Ketawala Hemaloka Thero00:15:40
1472020/03/092020.03.09 meth neth pamula dhamma sermon00:00:04
1482020/03/092020.03.09 meth neth pamula dhamma sermon00:44:40
1492020/03/08ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 08 පූජ්‍ය ගෞරවනීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව01:05:25
1502020/03/08ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 08 පූජ්‍ය ගෞරවනීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:51
1512020/03/082020.03.08 meth neth pamula dhamma discussion00:42:51
1522020/03/082020.03.08 meth neth pamula dhamma sermon01:05:25
1532020/03/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-02-0201:48:36
1542020/03/07අලි බඳින දම්වැල් වගේ සමහර උන්ගේ අතේ පිරිත් නූල්.ketawala hemaloka himi dharma deshana00:15:30
1552020/03/01ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 01 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව01:08:51
1562020/03/01මෙත් නෙත් පාමුල 2020 03 01 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:39
1572020/03/012020.03.01 meth neth pamula dhamma discussion00:38:39
1582020/03/012020.03.01 meth neth pamula dhamma sermon01:08:51
1592020/02/24Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka | අනුන්ට උදව් කරන්න ගිහින් තමන්ට වැරදෙන හැටි00:04:56
1602020/02/24Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - සාධූ කියන්න එපා00:21:52
1612020/02/23නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල ධර්ම සාකච්ඡාව 2020 02 23 කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:07
1622020/02/23නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 23 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:11
1632020/02/232020.02.23 meth neth pamula dhamma sermon00:43:07
1642020/02/232020.02.23 meth neth pamula dhamma sermon00:56:11
1652020/02/21දෙසන්නෝ දෙසති අසන්නෝ අසති ketawala hemaloka himi බණ දේශණා00:15:14
1662020/02/21Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - බෝධි පූජාවට පාට පහකින් මල්00:01:27
1672020/02/18Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - ස්වාමීන් වහන්සේලාට විනයානුකූලව පාවහන් පූජා කරන හැටි00:06:51
1682020/02/17Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - අද කාලෙ බණ ගෙවල්00:00:32
1692020/02/17Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - සිල් ගන්න කලින් මේ කවි තුන කියන්න00:05:27
1702020/02/17Meth Neth Pamula by rev ketawala hemaloka - නිවැරදිව ධර්ම දේශනයක් සඳහා ආරාධනා කරන හැටි00:04:23
1712020/02/16ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 16 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:07
1722020/02/162020.02.16 meth neth pamula dhamma discussion00:42:07
1732020/02/16ඉරිදා නෙත්FM 2020 02 16 මෙත් නෙත් පාමුල පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව01:14:31
1742020/02/162020.02.16 meth neth pamula dhamma sermon01:14:31
1752020/02/09කට ලග අත් දෙක තියාගෙන වදින අයට ketawala hemaloka himi කිව්ව අපූරු කතාව00:12:31
1762020/02/09මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 09 පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:41
1772020/02/09නෙත්FM මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 09 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:15
1782020/02/092020.02.09 meth neth pamula dhamma discussion00:40:15
1792020/02/092020.02.09 meth neth pamula dhamma sermon01:08:41
1802020/02/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-01-1901:48:22
1812020/02/08අද නවම් පුර පෝදා නෙත්FM ස්වෙථ පූජා ධර්ම දේනාව පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 02 0801:01:00
1822020/02/082020.02.08 පොහොය දා දහම් දෙසුම01:01:00
1832020/02/05Meth Neth Pamula | Rev Ketawala Hemaloka | නිරයට යන පළමු මඟ00:01:31
1842020/02/03Meth neth pamula by Rev Ketawala Hemaloka Thero| සීවලී පිරිත ජය පිරිත හොඳ නෑ...?00:05:47
1852020/02/03Rev Ketawala Hemaloka Thero - හොල්මන් ගැන කැටවල හාමුදුරුවෝ කියපු කතාව00:04:47
1862020/02/03Rev Ketawala Hemaloka Thero - කෑම ගෙනියද්දි අඟුරු කෑල්ලක් තියන හේතුව00:02:10
1872020/02/02ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 02 ධර්ම දේනාව ගෞරවනීය පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:52
1882020/02/02ඉරිදා මෙත් නෙත් පාමුල 2020 02 02 ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය ගෞරවනීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:48
1892020/02/022020.02.02meth neth pamula dharma Discussion00:42:48
1902020/02/022020.02.02meth neth pamula dharma01:02:52
1912020/01/31Rev Ketawala Hemaloka Thero - මිය ගිය පුතා ඇවිත් මවගෙන් ඉල්ලපු දේ00:05:10
1922020/01/31Rev Ketawala Hemaloka Thero - නාකි වෙනකොට හිතෙන දේවල්00:06:08
1932020/01/30Meth Neth Pamula | Rev Ketawala Hemaloka | පාඩම් කරන තැන ගණ දෙවි රූපය තියන්න හොඳද...?00:01:38
1942020/01/27Meth Neth Pamula | Rev Ketawala Hemaloka | වන්නිල ඇත්තෝ නිර්මාංශ වුන හේතුව00:03:16
1952020/01/26මෙත් නෙත් පාමුල් පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 01 26 ධර්ම දේනාව01:03:33
1962020/01/26මෙත් නෙත් පාමුල පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 01 26 ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:05
1972020/01/262020.01.26 meth neth pamula dharma sermon00:46:05
1982020/01/262020.01.26 meth neth pamula dharma sermon01:03:33
1992020/01/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2020-01-0501:45:33
2002020/01/23මළ ගෙදර ගහලා තිබුණු අපූරු බැනර් එකක් ගැන ketawala hemaloka himi කිව්ව කතාව00:15:15
2012020/01/23Meth Neth Pamula | Rev Ketawala Hemaloka | සල්ලිකාරයෝ කසාද බැඳලා ඉන්නේ වයිෆ් නෙවෙයි කම්පියුටර්00:04:28
2022020/01/22Meth neth pamula by rev ketawala hemaloka - පන්සල් යන එක ඉවසගන්න බැරි මිනිස්සු00:03:26
2032020/01/22Meth neth pamula by rev ketawala hemaloka - මම ඒ ගාථාවෙ තේරුම දන්නෙ නෑ00:00:39
2042020/01/22Meth neth pamula by rev ketawala hemaloka - තාත්තා හීනෙන් ඇවිත් මාව මරන්න හදනවා00:02:08
2052020/01/21Meth neth pamula by rev ketawala hemaloka - මිය ගිය සැමියා නැවත ඇවිත් කියපු දේ00:03:19
2062020/01/20Meth neth pamula by rev ketawala hemaloka - වාස්තු විද්‍යාව ගැන බුදු දහමේ කියවීම00:03:00
2072020/01/192020.01.19 meth neth pamula dharma sermon00:48:31
2082020/01/192020.01.19 meth neth pamula dharma sermon00:59:29
2092020/01/13How to do Sil Campaign Correctly ? - Rev Ketawala Hemaloka Thero00:02:37
2102020/01/12How to work Gods and Ghosts | Rev Katawala Hemaloka00:03:28
2112020/01/122020.01.12 meth neth pamula dharma sermon00:39:33
2122020/01/122020.01.12 meth neth pamula dharma discussion01:09:05
2132020/01/11දැන්නම් හොද පන ගියා කියන අයට මෙන්න ketawala hemaloka himi කිව්ව කතාව00:14:43
2142020/01/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-12-2901:47:12
2152020/01/08සිත නිවන බුදු බණ - 169 VenKetawala Hemaloka Thero 2020.01.07 - 05.00 බොරැල්ලේ කෝවිධ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:41:48
2162020/01/06Neth FM Meth Neth Pamula by Rev Katawala Hemaloka00:48:10
2172020/01/06#නෙත්FM#මෙත්නෙත්#පාමුල#2020 01 05 පූජ්‍ය ගෞරවනීය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේනාව හා සකච්චාව01:45:17
2182020/01/05මොලේ නැති සල්ලි තියන එවුන් පාර්ලිමේන්තුව ගැන කිව්ව අපූරු කතාව Ketawala Hemaloka Thero00:14:21
2192020/01/052020.01.05 meth neth pamula dharma discussion00:37:27
2202020/01/052020.01.05 meth neth pamula01:08:25
2212020/01/04සිත නිවන බුදු බණ - 168 VenKetawala Hemaloka Thero 2020.01.04 - 05.03 කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:37:37
2222020/01/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-12-2200:59:34
2232019/12/31පුජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි සහ සියක් නමක් දානමය පිංකම - 100 Buddhist Monks Ven Ketawala Hemaloka Thero00:30:12
2242019/12/29ගෑණුන්ටත් හෙන සැටිස් දිව්‍යලෝකේ යනවා කිව්වොත්.ketawala hemaloka himi bana deshana00:17:21
2252019/12/292019.12.29 meth neth pamula discussion00:44:12
2262019/12/292019.12.29 meth neth pamula00:49:07
2272019/12/222019.12.22 meth neth pamula discussion00:41:39
2282019/12/222019.12.22 meth neth pamula part 300:23:25
2292019/12/222019.12.22 meth neth pamula part 200:00:14
2302019/12/222019.12.22 meth neth pamula part 100:28:36
2312019/12/20කාට කොච්චර මොනවා කරත් මට මං විතරයි ketawala hemaloka himi bana00:21:08
2322019/12/20Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-12-1501:44:37
2332019/12/15පිරිත් කියන්න ගිහින් කැටවල හාමුදුරු කරපු අපූරු වැඩේ Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana00:16:10
2342019/12/152019.12.15 meth neth pamula discussion00:42:38
2352019/12/152019.12.15 meth neth pamula00:19:45
2362019/12/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-12-0801:39:44
2372019/12/12අපි බණ අහන්නේ ඇයි?ketawala hemaloka himi bana00:21:39
2382019/12/08ගංගොඩවිල සෝම හිමි ගැන කැටවල හාමුදුරු කිව්ව කතාව Ketawala hemaloka thero Dharma Deshana00:12:31
2392019/12/082019.12.08 meth neth pamula00:46:51
2402019/12/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-12-0101:46:13
2412019/12/012019.12.01 meth neth pamula dhamma discution00:39:50
2422019/12/012019.12.01 meth neth pamula part 200:31:57
2432019/12/012019.12.01 meth neth pamula part 100:34:15
2442019/11/28මැරුණු කෙනෙකුගෙ කේන්දරේ බලලා ජෝතීර්යවේදීයකු කිව්ව කතාව Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana00:16:07
2452019/11/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-11-2401:43:51
2462019/11/242019.11.10 meth neth pamula00:40:33
2472019/11/242019.11.10 meth neth pamula00:06:43
2482019/11/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-11-1001:42:34
2492019/11/102019.11.10 meth neth pamula01:07:28
2502019/11/042019.11.04 කටින පෙරහර00:44:42
2512019/11/042019.11.04 කටින පෙරහර01:00:20
2522019/11/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-11-0301:44:47
2532019/11/032019.11.03 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana discussion00:37:07
2542019/11/032019.11.03 Katawala Hemaloka Thero(සත්‍ය ක්‍රියාව කවි ටික පහත description eke )#weeklybana01:05:50
2552019/11/022019.10.27 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:00:35
2562019/10/28අපේ දරුවන්ට හෙට දවසක් ඉතුරු වෙයිද? Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana00:18:20
2572019/10/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-10-2001:43:04
2582019/10/202019.10.20 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana discussion00:36:54
2592019/10/202019.10.20 Katawala Hemaloka Thero (meth Beth Pamela)#weeklybana #katawalahemalokathero01:07:01
2602019/10/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-10-0601:44:25
2612019/10/132019.10.13 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (wap poya)#katawalahemalokathero00:53:20
2622019/10/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-09-2201:40:57
2632019/10/062019.10.06 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)#Weeklybana discussion00:34:55
2642019/10/062019.10.06 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@#WeeklyBana01:11:29
2652019/10/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-09-0801:37:40
2662019/09/292019.09.29 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana discussion00:40:24
2672019/09/292019.09.29 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana01:02:11
2682019/09/22බෞද්ධයෙක් දවස පටන් ගන්නෙ කෙහෙමද00:07:12
2692019/09/222019.09.22 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana discussion00:35:30
2702019/09/222019.09.22 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@ Weekly Bana01:08:57
2712019/09/18මහ ගෙදර එකෙකුට ලියලා දෙන්න එපා Ketawala hemaloka thero Dharma Deshana00:12:54
2722019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussion00:34:31
2732019/09/152019.09.15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana01:06:35
2742019/09/13Ven. Ketawala Hemaloka Thero @Weekly Bana00:57:08
2752019/09/122019.09.08 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana00:55:57
2762019/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-2501:47:14
2772019/09/09කැටවල හාමුදුරුවන්ගෙන් පොඩි කොල්ලෙක් අහපු අපූරු ප්‍රශ්ණය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:13:43
2782019/09/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-08-1801:47:33
2792019/09/03හොල්මන් ඇත්තටම තියෙනව ketawala hemaloka himi00:13:54
2802019/09/01ගෙවල් වල හූනියම් තියේනම් අයින් කරන විදිය Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:15:44
2812019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana01:06:49
2822019/09/012019.09.01 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) discussion https://youtu.be/H@Weekly Bana00:35:25
2832019/08/30මලගිය අය එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද00:14:57
2842019/08/27පළතුරු වට්ටියටයි අටපිරිකරටයි හතරට නැවෙනවා Ketawala Hemaloka Thero dharma Deshana00:12:07
2852019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)https://youtu.be/H@Weekly Bana discussions00:44:22
2862019/08/252019.08.25 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@weeklybana01:05:20
2872019/08/21අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර ධර්ම දේශණාව01:53:29
2882019/08/20පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක හිමි අලව්ව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී සුමදුර ධර්ම දේශනාව 2019 08 1201:53:29
2892019/08/19බණට එනකොට බික් රේසර් 10ක් අරගෙන එන්න Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:18
2902019/08/182019.08.18 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula)@Weekly Bana discussions00:37:46
2912019/08/17බාහුං සහස්ස මභිනිම් කියලා බැඳලා මාස හයෙන් අබිලින් Ketawala Hemaloka Thero Dharma Deshana 201900:14:24
2922019/08/16කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේසනාව01:53:29
2932019/08/08Stories of dead relatives : Dharma Deshana - Ketawala Hemaloka Thero00:42:02
2942019/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-2601:47:44
2952019/07/18Ven Ketawala Hemaloka Thero - Mathaka Bana මතක බණ පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි !01:31:36
2962019/07/17ධර්ම දේශණයකට වැඩි යමක් අතිපූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව02:44:05
2972019/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-05-1901:35:55
2982019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව අවසන් කොටස00:36:35
2992019/07/06තෙවන කොටස අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව00:37:11
3002019/07/06අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සුමධුර දේශනාව දෙවන කොටස00:45:44
3012019/07/062019 නවතම ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පලමු කොටස00:44:16
3022019/07/02මතක බණ - පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි ! Mathaka Bana Ven Ketawala Hemaloka Thero.01:31:36
3032019/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-2801:47:11
3042019/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-1401:36:25
3052019/04/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-04-0701:47:27
3062019/04/01පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක හිමි - ධර්මයේ ශක්තිය හා බලය01:39:31
3072019/03/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-3101:39:52
3082019/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-2401:44:09
3092019/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1701:48:21
3102019/03/17පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ00:01:42
3112019/03/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-1001:48:09
3122019/03/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-03-0301:49:57
3132019/02/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1701:45:18
3142019/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-1001:46:58
3152019/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-02-0301:47:30
3162019/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-2701:41:06
3172019/01/21දිළිදුබවින් මිරිකෙන සමාජයේ බෞද්ධයෙක් කෙසේ කැටවල හේමාලෝක හිමි Ketawala Hemaloka Thero01:43:38
3182019/01/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2019-01-1301:44:04
3192018/12/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-3001:47:09
3202018/12/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:38:48
3212018/12/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-1601:42:23
3222018/12/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0901:45:17
3232018/12/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-12-0201:48:22
3242018/11/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-2501:47:19
3252018/11/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1801:43:21
3262018/11/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-1101:48:02
3272018/11/11Meth Neth Pamula - 2018.11.11 - Ketawala Hemaloka Himi01:01:16
3282018/11/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-11-0401:46:38
3292018/11/04Meth Neth Pamula - 2018.11.04 - Ketawala Hemaloka Himi01:00:32
3302018/10/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2801:47:07
3312018/10/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-2101:36:29
3322018/10/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-1401:49:24
3332018/10/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-10-0701:48:44
3342018/09/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-3001:44:14
3352018/09/30කර්මය - (කාලින ධර්ම දේශනා ) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
3362018/09/25කැටවල හේමාලෝක හිමි - Ketawala Hemaloka Thero00:55:53
3372018/09/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-2301:44:38
3382018/09/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-1601:43:19
3392018/09/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0901:41:49
3402018/09/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-09-0201:39:27
3412018/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-2601:42:57
3422018/08/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1901:47:13
3432018/08/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-08-1201:44:04
3442018/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2901:46:46
3452018/07/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-2201:43:20
3462018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-1501:46:49
3472018/07/16Ketawala Hemaloka Thero - කැටවල හේමාලෝක හිමි Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
3482018/07/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0801:41:48
3492018/07/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-07-0101:48:06
3502018/06/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1701:23:50
3512018/06/15TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.06.08 ( Ketawala Hemaloka Thero & Daya Rohana Athukorala )01:58:21
3522018/06/14Ketawala Hemaloka Thero | සීල විශුද්ධිය01:10:01
3532018/06/13Ketawala Hemaloka Thero | පටිපදා ඤාණ දස්සන විශුද්ධිය01:11:10
3542018/06/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-06-1001:44:34
3552018/06/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2701:19:01
3562018/05/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-2001:24:19
3572018/05/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-1301:43:38
3582018/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-05-0601:40:41
3592018/05/18TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/11 (ven ketawala hemaloka thero & Jayantha Ratnayake )02:04:33
3602018/04/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-2201:43:05
3612018/04/16Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-1500:59:08
3622018/04/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0801:40:04
3632018/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-04-0101:35:52
3642018/03/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-2501:44:52
3652018/03/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1801:44:16
3662018/03/11Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-1101:42:07
3672018/03/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-03-0401:49:32
3682018/02/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-2501:39:13
3692018/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-1801:48:44
3702018/02/04Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-02-0401:46:08
3712018/01/28Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2801:43:01
3722018/01/21Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-2101:45:57
3732018/01/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-1401:39:23
3742018/01/07Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2018-01-0701:46:26
3752017/12/31Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-3101:49:30
3762017/12/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-2401:43:39
3772017/12/17Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1701:47:23
3782017/12/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-12-1000:39:13
3792017/11/26Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-2601:44:32
3802017/11/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1901:47:55
3812017/11/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-1201:46:22
3822017/11/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-11-0501:54:10
3832017/10/29Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2901:45:10
3842017/10/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-2201:43:23
3852017/10/20ven katawala hemaloka thero01:35:32
3862017/10/15Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-1501:44:54
3872017/10/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0801:34:46
3882017/10/01Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-10-0101:39:56
3892017/09/24Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-2401:47:53
3902017/09/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1701:45:49
3912017/09/10Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-1001:39:18
3922017/09/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-09-0301:45:23
3932017/08/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2701:38:51
3942017/08/20Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-2001:46:40
3952017/08/13Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-1301:35:30
3962017/08/06Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-08-0601:42:09
3972017/07/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-3001:42:36
3982017/07/23Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-2301:47:11
3992017/07/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-1601:43:20
4002017/07/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0901:28:33
4012017/07/02Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-07-0201:37:51
4022017/06/25Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-2501:37:24
4032017/06/18Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1801:38:09
4042017/06/14Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-1101:41:06
4052017/06/13Ketawala Hemaloka Thero - Sanaramara Sewana 2017-06-1000:50:39
4062017/06/09Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-06-0401:43:31
4072017/05/30Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2801:40:11
4082017/05/22Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-2101:43:21
4092017/05/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-1401:43:31
4102017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-05-0701:36:19
4112017/05/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-3001:41:19
4122017/05/08Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-2301:44:18
4132017/04/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0901:36:42
4142017/04/03Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-04-0201:40:39
4152017/03/27Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-2601:42:05
4162017/03/24budu bana dhamma desana01:40:28
4172017/03/19budu bana dhamma desana01:52:01
4182017/03/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-1201:46:33
4192017/03/05Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-03-0501:47:37
4202017/02/19Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1901:43:01
4212017/02/12Ketawala Hemaloka Thero - Meth Neth Pamula - 2017-02-1201:47:37
4222017/01/3029 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:42:52
4232017/01/2222 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:43:14
4242017/01/15මෙත් නෙත් පාමුල .කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:50
4252017/01/098 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:48
4262017/01/021 January 2017 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:50:22
4272016/12/1818 December 2016 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Meth Neth Pamula) @Weekly Bana01:38:54
4282016/11/05සිහළුනේ අහපල්ලා .00:09:27
4292016/05/0808-05-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:40
4302016/05/01පූජ්‍යය කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපානන් වහන්සේ00:16:55
4312016/04/3017-04-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:31
4322016/04/2208-11-16 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:31
4332015/11/0725-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:36:01
4342015/10/2618-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:48:11
4352015/10/1911-10-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:27
4362015/10/04Sadaham Sawana - මාතෘ දීව්‍ය රාජයා සහ දේව මණ්ඩලය- පූජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ01:00:05
4372015/09/2423-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:46
4382015/09/1316-08-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:56:07
4392015/08/1202-08-15 (SHORT VERSION) Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana00:56:01
4402015/08/0226-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:01
4412015/07/2719-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:43
4422015/07/1205-07-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana02:00:01
4432015/07/1128-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:46
4442015/06/2014-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
4452015/06/1331-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:31
4462015/06/0807-06-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:34
4472015/05/2424-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:22
4482015/05/2317-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:01
4492015/05/10Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:55
4502015/05/0703-05-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:58:51
4512015/04/2519-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:50:46
4522015/04/07Meth Neth Pamula | 2015-04-05 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:36
4532015/04/0629-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:31
4542015/04/0605-04-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:43
4552015/03/23Meth Neth Pamula | 2015-03-22| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:58:46
4562015/03/1915-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:46
4572015/03/0808-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:31
4582015/03/0701-03-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:54:01
4592015/03/0722-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:41:46
4602015/03/04Meth Neth Pamula | 2015-03-01| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:02:30
4612015/02/2215-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:01
4622015/02/1708-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:52:31
4632015/02/0801-02-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:49:46
4642015/01/2625-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:47:28
4652015/01/2211-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:16
4662015/01/0404-01-15 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:46:56
4672014/12/307 ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කෙසේද SLBC Dhamma Sermon Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:19
4682014/12/304. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ - Ven Ketawala Hemaloka Thero SLBC Dhamma Sermon May 18th 2003 8 900:53:35
4692014/12/3028-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:32:16
4702014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-21| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:20:52
4712014/12/30Meth Neth Pamula | 2014-12-14| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:52:32
4722014/12/2821-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
4732014/12/2714-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:25
4742014/12/1907-12-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:16
4752014/12/1430-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:01
4762014/12/1023-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:37:01
4772014/12/0916-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:42:01
4782014/12/08Meth Neth Pamula | 2014-12-08 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:26
4792014/12/01Meth Neth Pamula | 2014-11-30 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:59:00
4802014/11/24Meth Neth Pamula | 2014-11-23| Ven. Ketawala Hemaloka Thero01:43:47
4812014/11/1009-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:36
4822014/11/10Meth Neth Pamula | 2014-11-09| Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
4832014/11/05Meth Neth Pamula - Part2 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:31:31
4842014/11/02Meth Neth Pamula - Part 1 | 2014-11-02 | Ven. Ketawala Hemaloka Thero00:55:02
4852014/11/0202-11-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:45:16
4862014/10/3026-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:43:41
4872014/10/18සුගත බුදු ගුණය 1 — පුජ්‍ය කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:56
4882014/10/1312-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:53:01
4892014/10/0505-10-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:39:54
4902014/09/2828-09-14 Ven. Ketawala Hemaloka Thero (Neth Meth Pamula) @Weekly Bana01:40:01
4912014/08/14බෝධි පූජාව 1 — පුජ්‍ය පාද කැටවල හේමාලෝක නාහිමිපාණන්00:53:31
4922014/05/119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm13 Oct1200:52:24
4932014/05/118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 06 Oct1200:55:25
4942014/05/117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Sep1200:49:14
4952014/05/116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 11 Aug1200:54:36
4962014/05/115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 04 Aug1200:44:07
4972014/05/114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 28 Jul1200:52:31
4982014/05/113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 14 Jul1200:52:43
4992014/05/1129. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm30 Dec1200:52:08
5002014/05/1128. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm29 Dec1200:50:27
5012014/05/1127. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm23 Dec1200:52:04
5022014/05/1126. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm22 Dec1200:49:57
5032014/05/1125. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 9pm16 Dec1200:47:43
5042014/05/1124. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm15 Dec1200:52:29
5052014/05/1123. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm08 Dec1200:53:35
5062014/05/1122. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm02 Dec1200:50:19
5072014/05/1121. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Dec1200:51:54
5082014/05/1120. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun25 Nov1200:51:07
5092014/05/112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 07 Jul1200:50:56
5102014/05/1119. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat24 Nov1200:50:44
5112014/05/1118. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun18 Nov1200:51:30
5122014/05/1117. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat17 Nov1200:52:20
5132014/05/1116. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun11 Nov1200:52:21
5142014/05/1115. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat10 Nov12sat00:45:51
5152014/05/1114. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun04 Nov1200:51:00
5162014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat03 Nov1200:46:41
5172014/05/1112. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm21 Oct1200:50:35
5182014/05/1111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sat7pm20 Oct1200:50:34
5192014/05/1110. Ven Ketawala Hemaloka Thero - Sun9pm14 Oct1200:35:02
5202014/05/111. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 01 Jun1200:50:11
5212014/05/1113. Ven Ketawala Hemaloka Thero 7pm13 Apr1300:39:27
5222014/04/15Ven Ketawala Hemaloka Thero 6 - Daham Asa Paadawa Ganeema00:50:43
5232014/03/17Ven Ketawala Hemaloka Thero 5 - Bauudayeku Yaa yuthu maga00:49:58
5242014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 4 - Bana Asime Aramunu00:56:56
5252014/03/16Ven Ketawala Hemaloka Thero 3 - Bosath Charithaya01:11:17
5262014/02/03Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0100:51:42
5272014/02/02Ven Ketawala Hemaloka Thero Lotus Sadaham Charika Part 0200:52:18
5282014/01/0254. Ven Ketawala Hemaloka Thero - 31a Mar1300:45:47
5292013/12/3035. Sabba Passa Akaranan - Sun9pm01 Sep13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:57:18
5302013/12/3034. Katinanishansa - Sun9pm25 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:14
5312013/12/3033. Bodhi Pooja - Sun9pm18 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:59
5322013/12/3032. How to go to Nibbana - Sun9pm04 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:29
5332013/12/3031. Mangala Sutta 12 - Sun9pm11 Aug13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:55:50
5342013/12/3030. Mangala Sutta 11 - Sun9pm28 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:33
5352013/12/3029. Mangala Sutta 10 - Sun9pm21 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
5362013/12/3028. Mangala Sutta 9 - Sun9pm14 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:02
5372013/12/3027. Mangala Sutta 8 - Sun9pm07 Jul13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:03
5382013/12/3026. Mangala Sutta 7 - Sun9pm30 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:43
5392013/12/3025. Mangala Sutta 6 - Sun9pm23 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:23
5402013/12/3024. Mangala Sutta 5 - Sun9pm16 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:20
5412013/12/3023. Mangala Sutta 4 - Sun9pm09 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
5422013/12/3022. Mangala Sutta 3 - Sun9pm02 Jun13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:44
5432013/12/3021 Mangala Sutta 2 Sun9pm26 May13 Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:17
5442013/12/3020. Mangala Sutta 1 - Sun9pm12 May13 (3mins missing at 35min mark) - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
5452013/12/3019. Sugatha Gunaya - Sun9pm19 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:56
5462013/12/3018. Karaneeya Meththa Sutta 18 - Sun9pm05 May13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:09
5472013/12/3017. Karaneeya Meththa Sutta 17 - 9pm28 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:08
5482013/12/3016. Karaneeya Meththa Sutta 16 - Sun9pm21 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:36
5492013/12/3015. Karaneeya Meththa Sutta 15 - Sun9pm14 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:09
5502013/12/309. Karaneeya Meththa Sutta 9 - Sun9pm03 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:46
5512013/12/308. Karaneeya Meththa Sutta 8 - Sun9pm24 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:48
5522013/12/307. Karaneeya Meththa Sutta 7 - Sun9pm17 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:51:55
5532013/12/306. Karaneeya Meththa Sutta 6 - Sun9pm10 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:44
5542013/12/305. Karaneeya Meththa Sutta 5 - Sun9pm03 Feb13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:31
5552013/12/304. Karaneeya Meththa Sutta 4 - Sun9pm27 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:38
5562013/12/303. Karaneeya Meththa Sutta 3 - Sun9pm20 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:49:52
5572013/12/302. Karaneeya Meththa Sutta 2 - Sun9pm13 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:45:55
5582013/12/3014. Karaneeya Meththa Sutta 14 - Sun9pm07 Apr13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:48:32
5592013/12/3013. Karaneeya Meththa Sutta 13 - Sun9pm31 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:47:10
5602013/12/3012. Karaneeya Meththa Sutta 12 - Sun9pm24 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:52:00
5612013/12/3011. Karaneeya Meththa Sutta 11 - Sun9pm17 Mar13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:12
5622013/12/301. Karaneeya Meththa Sutta 1 - Sun9pm06 Jan13 - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:54:12
5632013/06/1262. Ven Ketawala Hemaloka Thero 13a May1000:53:43
5642013/06/1238. Venv Ketawala Hemaloka Thero 15p Mar1000:46:05
5652013/06/1210. Ven Ketawala Hemaloka Thero 17a Jan1000:47:34
5662013/04/015. Sammassana Gnanaya (සම්මස්සන ඥාණය) Ven Ketawala Hemaloka Thero 05 May1101:04:55
5672013/03/3146. Bandana Sutta (බන්ධන සූත්‍රය) Ven Ketawala Hemaloka Thero10 Apr1200:51:50
5682013/03/2643. Ven Ketawala Hemaloka Thero 1.30am20 Mar201200:51:06
5692013/03/2528. Ven Ketawala Hemaloka Thero Feb201200:50:43
5702013/03/2535. Ven Ketawala Hemaloka Thero 12 Nov1101:04:02
5712013/03/251. Ven Ketawala Hemaloka Thero 10a Feb1100:30:18
5722013/03/24156. Ven Ketawala Hemaloka Thero 28p Nov1200:49:05
5732013/03/24136. Ven Ketawala Hemaloka Thero 21p Oct1200:47:29
5742013/03/24131. Ven Ketawala Hemaloka Thero 07p Oct1200:46:04
5752013/03/2336. Ven Ketawala Hemaloka Thero 02p Mar12- Anuththariya Dhmma.00:40:16
5762013/03/22112. Ven Ketawala Hemaloka Thero 19p Oct1100:46:38
5772013/03/206. බෝසත් චරිතය - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:11:17
5782013/03/207. වන වාසික තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Ketawala Hemaloka Thero01:04:48
5792013/03/205. බණ ඇසීමේ අරමුණ - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:56
5802013/03/203. අපි බණ අහන්නේ ඇයි - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:17
5812013/03/204. චතුරාර්ය සත්‍ය ජීවිතයට සම්බන්ධ කිරීම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:58:44
5822013/03/202. අනුත්තරිය ධර්ම - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
5832013/03/201. Karmaya - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:56:26
5842013/02/20Dharma Deshana 05 Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:28
5852013/02/13Dharma Deshana 02 (Daham discuss) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:33:05
5862013/02/13Dharma Deshana 01 (part 2) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:17
5872013/02/13Dharma Deshana 01 (part 1) Ven.Ketawala Hemaloka Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:24:37
5882012/07/31Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:58:44
5892012/07/02Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bosath Charithaya01:11:17
5902012/06/30Ven Ketawala Hemaloka Thero - Wana Vasika Thissa Thero01:04:48
5912012/05/17The Buddhist TV Dharma Desana - Ven Ketawala Hemaloka Thero00:53:56
5922012/05/11DHARMA DESHANA-68 ven,Ketawala Hemaloka Thero00:49:58
5932012/05/07Ven Ketawala Hemaloka Thero - Bana Asime Aramuna00:56:56
5942012/04/03Ven Ketawala Hemaloka Thero - Karmaya00:56:26
5952012/03/01Dhamma Sermon [Ven Ketawala Hemaloka Thero]00:49:58
5962012/02/21Ven Ketawala Hemaloka Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:53:17
5972011/12/07Rev. Ketawala Hemaloka Thero00:13:52
5982011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 10/1000:21:13
5992011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 09/1000:19:34
6002011/12/02Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 08/1000:14:56
6012011/12/01Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 07/1000:15:40
6022011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 06/1000:16:56
6032011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 05/1000:19:46
6042011/11/29Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 04/1000:19:42
6052011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 03/1000:20:00
6062011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 02/1000:14:10
6072011/11/28Ven. Ketawala Hemaloka Thero - Part 01/1000:07:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.