කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 14 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:15
22019/11/14Darma Dakshina 2019.11.14 - Kolabisse Dhammananda Himi00:55:15
32019/11/122 කොටස - වැඩේ පටන් ගන්නකොට තියන වීර්යය ඒ වැඩේ අවසන් වනතෙක් තියාගන්න එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි00:55:24
42019/11/121 කොටස - සමහරු අඳින්නේ පළඳින්නේ එක ඇඳුමයි එතකොට අනිත් අය හිතන්නේ එයා හරි සරලයි කියල00:54:42
52019/11/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-11-0700:56:24
62019/11/07නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 07 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:24
72019/11/07Darma Dakshina 2019.11.07 - Kolabisse Dhammananda Himi00:55:24
82019/11/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-10-3100:55:16
92019/10/31Darma Dakshina 2019.10.31 - Kolabisse Dhammananda Himi00:54:20
102019/10/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-10-2400:49:40
112019/10/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-10-1700:51:22
122019/10/24Darma Dakshina 2019.10.24 - Kolabisse Dhammananda Himi00:49:40
132019/10/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-10-1000:55:24
142019/10/17Darma Dakshina 2019.10.17 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:14
152019/10/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-10-0300:54:24
162019/10/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-09-2600:55:05
172019/10/11Darma Dakshina 2019.10.10 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:30
182019/10/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-09-1900:55:31
192019/10/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-09-1200:52:48
202019/10/03Darma Dakshina 2019.10.03 - Kolabisse Dhammananda Himi00:49:26
212019/09/26Darma Dakshina 2019.09.26 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:30
222019/09/23ඵස්ස නිරොධය වේදනා නිරෝධයයි, වේදනාව නම් සංසාරයයි Ven. Kolabisse Dhammananda thero (2019 - 09 - 22)00:54:28
232019/09/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-09-0500:56:15
242019/09/19Darma Dakshina 2019.09.19 - Kolabisse Dhammananda Himi00:45:55
252019/09/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-2200:49:50
262019/09/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-1500:55:33
272019/09/06 Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:53:17
282019/09/04 Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:54:49
292019/08/26 Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:45:40
302019/08/24Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-0800:52:08
312019/08/17 Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:51:23
322019/08/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-07-1800:53:17
332019/08/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-07-1100:47:05
342019/08/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-07-0400:47:32
352019/08/17 Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:47:24
362019/08/08Darma Dakshina 2019.08.08 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:31
372019/08/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-2700:49:54
382019/08/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-2000:53:24
392019/08/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-0600:54:17
402019/08/02Darma Dakshina 2019.08.01 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:43
412019/07/31Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-3000:57:16
422019/07/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-2300:51:44
432019/07/25පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි 2019 07 18 ධර්ම දක්ෂිණා ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:52:31
442019/07/21මරණාසන්න කෙනාට දැනෙනවා මගේ මේ ශරීරය දැන් මට නැතිවෙලා යන්න හදන්නේ කියල..00:53:18
452019/07/18Darma Dakshina 2019.07.18 - Kolabisse Dhammananda Himi00:53:17
462019/07/132 ධර්මය හොඳින් දියුණු කල කෙනාට මරණාසන්න මොහොත කියන්නේ මහා ලොකු දුකක් නෙමෙයි APS-0200:47:05
472019/07/131 යම්කිසි විදියකින් හෝ හිත හදාගෙන මරණ ඇඳේ ඉන්නකොට දරුවන් ඇවිත් අඬල අයෙත් හිත වෙනස් කරනවා. APS-0100:47:33
482019/07/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-1600:56:02
492019/07/11Darma Dakshina 2019.07.11 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:05
502019/07/05Darma Dakshina 2019.07.04 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:32
512019/06/29Darma Dakshina 2019.06.27 - Kolabisse Dhammananda Himi00:49:54
522019/06/22Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:57:40
532019/06/20Darma Dakshina 2019.06.20 - Kolabisse Dhammananda Himi00:53:24
542019/06/06Darma Dakshina 2019.06.06 - Kolabisse Dhammananda Himi00:54:16
552019/05/30Darma Dakshina 2019.05.30 - Kolabisse Dhammananda Himi00:52:40
562019/05/24Darma Dakshina 2019.05.23 - Kolabisse Dhammananda Himi00:51:43
572019/05/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0900:46:52
582019/05/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0200:52:20
592019/05/09Darma Dakshina 2019.05.09 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:52
602019/05/02Darma Dakshina 2019.05.02 - Kolabisse Dhammananda Himi00:52:20
612019/04/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-2500:53:42
622019/04/25Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:50:13
632019/04/25Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:22
642019/04/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-1800:50:23
652019/04/18Darma Dakshina 2019.04.18 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:38
662019/04/15Ven. Kolabisse Dhammananda Thero 2019-04-1500:55:05
672019/04/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-0400:57:42
682019/04/04Darma Dakshina 2019.04.04 - Kolabisse Dhammananda Himi00:56:44
692019/03/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-2800:54:04
702019/03/29Darma Dakshina 2019.03.28 - Kolabisse Dhammananda Himi00:50:13
712019/03/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-2100:53:06
722019/03/21Darma Dakshina 2019.03.21 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:59
732019/03/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-1400:54:21
742019/03/16පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි 2019 03 12 සුමදුර සදහන් ධර්මදේශනාව budist tv00:56:40
752019/03/14Darma Dakshina 2019.03.14 - Kolabisse Dhammananda Himi00:50:39
762019/03/14Sadaham sawana – මෛත්‍රී භාවනාව( විධිය) - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
772019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:56:48
782019/03/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-0700:53:58
792019/03/08Darma Dakshina - 2019.03.07 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:52
802019/03/04Sadaham sawana – මරණානුස්සති භාවනාව( විධිය) - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:33
812019/03/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-2800:53:55
822019/02/23Sadaham sawana – දේවතානුපස්සනා භාවනාව( විධිය) - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:36
832019/02/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-2100:53:04
842019/02/21Darma Dakshina - 2019.02.21 - Kolabisse Dhammananda Himi00:43:25
852019/02/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-1400:57:24
862019/02/14Darma Dakshina - 2019.02.14 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:42
872019/02/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-0700:52:08
882019/02/07Sadaham sawana – සීලානුපස්සනා භාවනාව කරන විධිය - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:17
892019/02/07Darma Dakshina - 2019.02.07 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:36
902019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:49:39
912019/02/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-3100:55:07
922019/01/31Darma Dakshina - 2019.01.31 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:17
932019/01/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-2400:51:16
942019/01/24Darma Dakshina - 2019.01.24 - Kolabisse Dhammananda Himi00:43:02
952019/01/18Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-1700:54:17
962019/01/17Darma Dakshina - 2019.01.17 - Kolabisse Dhammananda Himi00:45:23
972019/01/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-1000:53:14
982019/01/10Darma Dakshina - 2019.01.10 - Kolabisse Dhammananda Himi00:45:43
992019/01/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-0300:51:45
1002019/01/01Kolabisse Dhammananda Thero | ධාතු මනසිකාර භාවනාව00:44:01
1012018/12/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-2700:54:32
1022018/12/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-2000:51:40
1032018/12/20Darma Dakshina - 2018.12.20 - Kolabisse Dhammananda Himi00:44:34
1042018/12/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-1300:52:27
1052018/12/13Darma Dakshina - 2018.12.13 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:07
1062018/12/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-0600:51:52
1072018/12/07Sadaham sawana – සක්මන් භාවනාව කරන විධිය - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:53
1082018/12/06Darma Dakshina - 2018.12.06 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:47
1092018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:50:52
1102018/12/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-2900:49:14
1112018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:54:54
1122018/11/29Darma Dakshina - 2018.11.29 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:48
1132018/11/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-2200:51:14
1142018/11/16මියගිය ඤාතීන්ට පින් දෙන්නේ කෙසේද Ven Kolabisse Dhammananda Thero 2018-11- 1601:02:45
1152018/11/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-1500:54:06
1162018/11/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-0800:54:21
1172018/11/08Darma Dakshina 2018 11 08 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:24
1182018/11/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-0100:55:31
1192018/11/01කෙනෙක් ඉන්නවා, හොඳට ඉන්නවා කිසි කරදරයක් නැහැ එක පාරටම මැරෙනවා 01-11-201800:54:51
1202018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:55:48
1212018/10/282018 - 10 - 26 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:54:25
1222018/10/26Sadaham sawana – අපට වෙලා තියෙන දේ. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:47
1232018/10/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-2500:54:54
1242018/10/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-1800:55:47
1252018/10/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-1100:56:09
1262018/10/13Sadaham sawana – හිත වඩන විධිය - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:01
1272018/10/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-0400:57:18
1282018/10/02වෙන ආගමක ඉපදුණා නම් බිව්වට, සත්තු මැරුවට, Living Together හිටියට ප්‍රශ්ණයක් නෑ කියල හිතන් ඉන්නේ00:51:55
1292018/09/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-2700:52:21
1302018/09/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-2000:55:51
1312018/09/13මගේ මගේ කියල ඉන්න බිරිඳ, ස්වාමියා, දරුවා තියා තමන්ට තමන්වත් නැහැ.. ඒක තමයි ඇත්ත..13-09-201800:53:23
1322018/09/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-1300:55:30
1332018/09/12පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Kolabisse Dhammananda thero00:53:52
1342018/09/01අද බොහෝ දෙනා රට පටලවන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයනවා ජීවිත අවබෝධය නොකර 23-08-201800:53:13
1352018/09/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-3000:51:52
1362018/08/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-2300:53:39
1372018/08/21Sadaham sawana – ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නා විධි - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:39
1382018/08/19අපි ධර්මයට අනුව හැදෙන්න ඕන,නැතුව අපිට ඕන විදියට ධර්මය හදාගන්න, හුරතල් කරන්න නෙමෙයි 16-08-201800:55:51
1392018/08/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-1600:56:26
1402018/08/10උඩින් තියන ඔපේ නෙමෙයි යටින් තියන හපේ..රාගයෙන් නෙමෙයි සිහි නුවණින් කල්පනා කරන්න 09-08-201800:57:34
1412018/08/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-0900:58:09
1422018/07/30මාන්නය නිසා මතු ආත්ම වල නීච කුළ වල උත්පත්තිය ලබනවා- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය -3 අවසාන කොටස00:54:16
1432018/07/29ඉරිසියාව නිසා මතු ආත්මවල කිසි පිළිගැනීමක් නැති පරඬැලක් වගේ වෙනවා- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය-2 කොටස00:55:11
1442018/07/29ඔබ කැමති ලස්සන රුපයක් ලබන්නද මුස්පේන්තු මුහුණක් ලබන්නද- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය -1 කොටස00:55:41
1452018/07/28Sadaham sawana – මෙම දේශණය අසන්න - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:53
1462018/07/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-2600:57:38
1472018/07/23Sadaham sawana – කර්මය අනුව වෙනස්වන විඥ්ඥානය. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:58
1482018/07/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-1900:56:07
1492018/07/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-1201:02:27
1502018/07/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-0500:54:42
1512018/07/05Sadaham sawana – සුභ මානවක කථා වස්තුව. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:23
1522018/06/30Sadaham sawana – කර්මයම නැත. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:56
1532018/06/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-28 | චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය 2 කොටස00:55:47
1542018/06/27Sith neth Asapuwa 2018 06 24 kolabisse Damma nanda thero01:45:11
1552018/06/25Sith Neth Asapuwa 2018 06 24; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:46:29
1562018/06/24Kolabisse Dhammananda Thero & Wathurakumbura Dhammarathana Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-2401:40:03
1572018/06/22Sadaham sawana – කර්මය. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
1582018/06/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-21 | චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය 1 කොටස00:56:17
1592018/06/15Sadaham sawana – පෙර පිං ඇති බව 2. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:47
1602018/06/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-1400:55:49
1612018/06/08Sadaham sawana – පෙර පිං ඇති බව. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:14
1622018/06/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-3100:56:22
1632018/05/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-24 | අග්ගඥ සූත්‍රය - Agganna Sutta00:55:42
1642018/05/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-1700:56:38
1652018/05/25Sadaham sawana – ක්ලේශයන්ට අනුව ස්වභාවධර්මය.. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:14
1662018/05/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-1000:56:56
1672018/05/18Sadaham sawana – ආහාරයේ වැදගත් කම - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:48
1682018/05/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-0300:51:07
1692018/05/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-2600:51:46
1702018/04/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/16 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:47
1712018/04/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-1900:54:18
1722018/04/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-1200:57:26
1732018/04/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-0500:51:41
1742018/03/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-2900:54:45
1752018/03/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-2200:57:28
1762018/03/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-1500:56:10
1772018/03/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-0800:55:39
1782018/03/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-0100:55:16
1792018/02/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-2200:57:00
1802018/02/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-1500:52:44
1812018/02/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-0800:55:40
1822018/02/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-0100:32:41
1832018/01/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-2500:55:29
1842018/01/21Sadaham sawana – කුසල් චේතසික 19 - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:32
1852018/01/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-1800:53:56
1862018/01/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-1100:57:30
1872018/01/05Ven Kolabisse Dhammananda Thero 05-01-201800:46:33
1882018/01/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-0400:51:34
1892017/12/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-2800:53:59
1902017/12/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-2100:57:24
1912017/12/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-1400:57:58
1922017/12/14අභිධර්මය යනු කුමක්ද ¦ ven kolabisse dhammananda thero ¦ 2017 12 14 ¦ Neth Fm ධර්ම දක්ෂිණා00:58:10
1932017/12/14Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/12/07 Ven Kolabisse Dhammananda00:59:50
1942017/12/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-0700:56:52
1952017/11/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-3000:53:11
1962017/11/24Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-2300:55:18
1972017/11/17Sadaham sawana - සුර ලෝකය ගැන අසන්න - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:36
1982017/11/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-1600:54:18
1992017/11/10Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-0900:54:57
2002017/11/04Sadaham sawana - අසුර ලෝකය ගැන අසන්න - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:45
2012017/11/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-0200:55:01
2022017/10/27Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-2600:50:13
2032017/10/22Sadaham sawana - පේත ලෝකය - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:11
2042017/10/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-1900:56:58
2052017/10/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-1200:53:34
2062017/10/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-0500:53:53
2072017/10/06Sadaham sawana - පරලොව - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:43
2082017/09/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-2800:57:30
2092017/09/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-2200:53:50
2102017/09/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-1400:53:42
2112017/09/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-0700:56:18
2122017/09/07Sadaham sawana - කර්මයේ ස්වරූපය බලන්න . - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:04
2132017/09/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-3100:54:33
2142017/08/24Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-2400:57:54
2152017/08/24Sadaham sawana - කර්මය හා දහමේ ආශ්චර්යය බලන්න . - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:36
2162017/08/18Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-1700:55:54
2172017/08/17Sadaham sawana - මේ දේවල් වල විපාක බලන්න. - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:14
2182017/08/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-1000:53:15
2192017/08/04Sadaham sawana - කර්මය ගැන ඔබ මේ දේ සිතුවාද?- පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:43
2202017/08/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-0300:56:53
2212017/07/27Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-2700:53:11
2222017/07/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-2000:51:19
2232017/07/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-1300:56:50
2242017/07/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-0600:51:44
2252017/06/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-2900:54:01
2262017/06/27කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:12:51
2272017/06/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-2200:55:02
2282017/06/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-1500:51:49
2292017/05/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-05-2500:56:27
2302017/05/25Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 17.05.25 - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:19
2312017/05/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-05-1800:52:43
2322017/05/19Kolabisse Dhammananda Thero - Wesak Poya 201700:56:04
2332017/05/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-04-2700:53:59
2342017/05/01Sadaham sawana - නියාම ධර්මයක් - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:52:14
2352017/03/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-3000:56:31
2362017/03/29Sadaham sawana - නිවන් මග සොයා යන්නවුන් හට - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:04
2372017/03/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-2300:55:42
2382017/03/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-1600:57:25
2392017/03/16Sadaham sawana - භය විස්තරාත්මකව - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:58
2402017/03/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/09 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
2412017/03/10Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-0900:54:39
2422017/03/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/02 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
2432017/02/24Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/24 Ven Kolabisse Dhammananda00:59:33
2442017/02/23Sadaham sawana - මනසා සංවරෝ සාධු - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:19
2452017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/22 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:50
2462017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/27 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
2472017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/29 Ven Kolabisse Dhammananda00:41:30
2482017/02/09Sadaham sawana -පින ජීවිතයට ගලපා ගැනීම - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:24
2492017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/26 Ven Kolabisse Dhammananda01:04:58
2502017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/02 Ven Kolabisse Dhammananda01:02:44
2512017/02/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/19 Ven Kolabisse Dhammananda00:49:41
2522017/02/06Sadaham sawana- මනස පිරිසිදු කිරීම -පුජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:35
2532017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/15 Ven. Kolabisse Dhammananda00:57:05
2542017/01/08Sadaham sawana - කෝධන සුත්‍රය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:31
2552017/01/08Sadaham sawana - වසල සූත්‍රය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:59:32
2562016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/08 Ven Kolabisse Dhammananda00:50:11
2572016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/03 Ven Kolabisse Dhammananda00:58:58
2582016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/01 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:30
2592016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/01 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:30
2602016/11/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/24 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:39
2612016/11/24Sadaham sawana - අල්පේච්ඡ බවේ සතුට- පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:37
2622016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/17 Ven Kolabisse Dhammananda00:58:02
2632016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/14 Ven Kolabisse Dhammananda01:00:26
2642016/11/06The Buddhist TV, Dharma Deshana, Ven. Kolabisse Dhammananda Thero00:55:34
2652016/10/29Sadaham sawana -ආශි විශෝපම සුත්‍රය( ඉතා පැහැදිලි ලෙස) - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:44
2662016/10/15Sadaham sawana - දුගතියට ගිය පසු--- - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:35
2672016/10/07Sadaham sawana - අනුත්තරීය සුත්‍රය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:58
2682016/09/25Sadaham sawana - දර්ශණ නුවන ඇති අය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
2692016/09/01Sadaham sawana - ඔබ නියත ලෙස පිරිසිදුද? අසා වටහාගන්න. -පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:56:38
2702016/08/25Sadaham sawana - කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය -මෛත්‍රීයේ බලය-පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:40
2712016/08/23Sadaham sawana -දෙමව්පියන්ට සැලකීම - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:25
2722016/08/20Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:09
2732016/08/04Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.08.04 - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:58
2742016/07/16Sadaham sawana - කර්මය විපාක දෙන හැටි - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්00:56:14
2752016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/07 Ven Kolabisse Dhammananda01:01:26
2762016/07/02Sadaham sawana - පටික්කුල මනසිකාරය 3 - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්.00:58:21
2772016/06/27Sadaham sawana - පටික්කුල මනසිකාරය 11 - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්00:56:58
2782016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/23 Ven Kolabisse Dhammananda01:02:52
2792016/06/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/16 Ven Kolabisse Dhammananda01:05:30
2802016/06/19Sadaham sawana - රාහුල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්00:58:51
2812016/06/16Dharma Dakshina 2016-06-16; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:50
2822016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0400:29:15
2832016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0400:29:15
2842016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0200:29:15
2852016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0300:29:15
2862016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Tempal 2016/06 Part 0100:29:19
2872016/06/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/09 Ven Kolabisse Dhammananda01:03:05
2882016/06/10Dharma Dakshina 2016-06-09; අංගුලිමාල මහා රහතන් වහන්සේ ගේ චරිතාපදානය. කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:05
2892016/06/10Sadaham sawana - අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්00:57:21
2902016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0500:05:32
2912016/06/08kolabisse Dhammananda thero02:02:32
2922016/06/03Sadaham sawana - පටික්කුල මනසිකාර භාවනා කමටහන් 1 - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමියන්.00:50:57
2932016/06/03Dharma Dakshina 2016-06-02; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:18
2942016/05/28Sadaham sawana - ඹබ මෙවන් අයෙක් නොවන්න - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:04
2952016/05/27Dharma Dakshina 2016-05-26; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:50
2962016/05/26Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/26 Ven Kolabisse Dhammananda00:55:58
2972016/05/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/19 Ven Kolabisse Dhammananda01:03:09
2982016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.19 -පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:14
2992016/05/19Dharma Dakshina 2016-05-19; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:02
3002016/05/13Dharma Dakshina 2016-05-12; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.01:00:37
3012016/05/05Dharma Dakshina 2016-05-05; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.01:00:52
3022016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.03.25 -පුජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:13
3032016/04/28Dharma Dakshina 2016-04-28; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.00:59:56
3042016/04/22Dharma Dakshina 2016-03-17; සසර ගමනේ සංවේගය උපදනා අවස්ථා 8; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.00:55:32
3052016/04/22Dharma Dakshina 2016-04-14; බෞද්ධ රටක අලුත් අවුරැද්ද ගැන විග්‍රහය; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:01:07
3062016/04/22Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:41
3072016/04/21Dharma Dakshina 2016-04-07; මරනය හා ඒ සඳහා සුදානම් වීම පිලිබද විග්‍රහයක්; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:51
3082016/04/21Dharma Dakishina 16-04-21 බ්‍රහ්ම චරියාවට සිහිය හුරැ කරගත ගැනිම උපොසත සිලය; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි00:58:18
3092016/03/31Sadaham sawana - දෙවියන් හා අමනුෂ්‍යයන් - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:32
3102016/03/26Sadaham sawana - ධර්මය හා ජීවිතය - පූජනීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:30
3112016/03/10Sadaham sawana - බුදු නුවණ හා මිසදිටු බව - පූජනීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:50:14
3122016/02/27Sadaham sawana - සසර ජය ගැනීමට නමි - පූජනීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:15
3132016/02/18Sadaham sawana - අනුරුද්ධ සුත්‍රය - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:31
3142016/02/12Sadaham sawana - මරණය යනු කුමක්ද?-පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාම්න් වහන්සේ00:51:53
3152016/01/29Sadaham sawana- මානසික සංවරය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:18
3162016/01/05Sadaham sawana - නෙත් ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාම්න් වහන්සේ00:59:53
3172015/12/17Sadaham sawana - මෙයද මනුශ්‍යත්වය ? - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ- 2015.12.1700:59:18
3182015/12/11sadaham sawana - කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය - පුජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:46
3192015/12/04sadaham sawana - ශ්‍රදධා ධනං ශීල ධනං --- පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:55:44
3202015/11/27sadaham sawana- ඔබ විවාහකද? අපේක්ෂාවෙන්ද? අසන්න.. -පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:59:55
3212015/11/13sadaham sawana - උතුම් සංඝ රත්නයේ අගය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:57:38
3222015/11/07sadaham sawana - පින -පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:20
3232015/10/30sadaham sawana - මාර සංයුක්තය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:59:52
3242015/10/16Sadaham Sawana - ශ්‍රී සද්ධර්මය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:57
3252015/10/09Sadaham Sawana - ශ්‍රී සද්ධර්මය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:37
3262015/10/02Sadaham Sawana- සක්විති රජ පදවිය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:26
3272015/09/27සදහම් සවන - කර්මයේ විපාක දිම - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:58:00
3282015/09/13සදහම් සවන - කර්මය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:33
3292015/08/27සදහම් සවන - සබ්භාසව සුත්‍රය - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:15
3302015/08/13සදහම් සවන - වෙනස්වීම - පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:53
3312015/06/25Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.25 - පූජ්‍යපාද කොළබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
3322014/11/02අමනුෂ්‍ය බලවෙිග වල බලය අංක 1+2 Ven Kolathisse Dhammananda01:38:41
3332014/03/16Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:32:47
3342013/10/17Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:51:47
3352013/09/23Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:49:31
3362013/09/20Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:51:33
3372013/09/12Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:54:55
3382013/02/15Dharma Deshana 03 Ven.Kolabisse Dhammananda Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:47:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.