කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/132 ධර්මය හොඳින් දියුණු කල කෙනාට මරණාසන්න මොහොත කියන්නේ මහා ලොකු දුකක් නෙමෙයි APS-0200:47:05
22019/07/131 යම්කිසි විදියකින් හෝ හිත හදාගෙන මරණ ඇඳේ ඉන්නකොට දරුවන් ඇවිත් අඬල අයෙත් හිත වෙනස් කරනවා. APS-0100:47:33
32019/07/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-1600:56:02
42019/07/11Darma Dakshina 2019.07.11 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:05
52019/07/05Darma Dakshina 2019.07.04 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:32
62019/06/29Darma Dakshina 2019.06.27 - Kolabisse Dhammananda Himi00:49:54
72019/06/22Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:57:40
82019/06/20Darma Dakshina 2019.06.20 - Kolabisse Dhammananda Himi00:53:24
92019/06/06Darma Dakshina 2019.06.06 - Kolabisse Dhammananda Himi00:54:16
102019/05/30Darma Dakshina 2019.05.30 - Kolabisse Dhammananda Himi00:52:40
112019/05/24Darma Dakshina 2019.05.23 - Kolabisse Dhammananda Himi00:51:43
122019/05/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0900:46:52
132019/05/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0200:52:20
142019/05/09Darma Dakshina 2019.05.09 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:52
152019/05/02Darma Dakshina 2019.05.02 - Kolabisse Dhammananda Himi00:52:20
162019/04/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-2500:53:42
172019/04/25Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:50:13
182019/04/25Ven Kolabisse Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:22
192019/04/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-1800:50:23
202019/04/18Darma Dakshina 2019.04.18 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:38
212019/04/15Ven. Kolabisse Dhammananda Thero 2019-04-1500:55:05
222019/04/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-0400:57:42
232019/04/04Darma Dakshina 2019.04.04 - Kolabisse Dhammananda Himi00:56:44
242019/03/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-2800:54:04
252019/03/29Darma Dakshina 2019.03.28 - Kolabisse Dhammananda Himi00:50:13
262019/03/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-2100:53:06
272019/03/21Darma Dakshina 2019.03.21 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:59
282019/03/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-1400:54:21
292019/03/16පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි 2019 03 12 සුමදුර සදහන් ධර්මදේශනාව budist tv00:56:40
302019/03/14Darma Dakshina 2019.03.14 - Kolabisse Dhammananda Himi00:50:39
312019/03/14Sadaham sawana – මෛත්‍රී භාවනාව( විධිය) - පූජණීය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
322019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:56:48
332019/03/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-0700:53:58
342019/03/08Darma Dakshina - 2019.03.07 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:52
352019/03/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-2800:53:55
362019/02/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-2100:53:04
372019/02/21Darma Dakshina - 2019.02.21 - Kolabisse Dhammananda Himi00:43:25
382019/02/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-1400:57:24
392019/02/14Darma Dakshina - 2019.02.14 - Kolabisse Dhammananda Himi00:48:42
402019/02/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-02-0700:52:08
412019/02/07Darma Dakshina - 2019.02.07 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:36
422019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:49:39
432019/02/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-3100:55:07
442019/01/31Darma Dakshina - 2019.01.31 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:17
452019/01/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-2400:51:16
462019/01/24Darma Dakshina - 2019.01.24 - Kolabisse Dhammananda Himi00:43:02
472019/01/18Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-1700:54:17
482019/01/17Darma Dakshina - 2019.01.17 - Kolabisse Dhammananda Himi00:45:23
492019/01/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-1000:53:14
502019/01/10Darma Dakshina - 2019.01.10 - Kolabisse Dhammananda Himi00:45:43
512019/01/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-0300:51:45
522019/01/01Kolabisse Dhammananda Thero | ධාතු මනසිකාර භාවනාව00:44:01
532018/12/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-2700:54:32
542018/12/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-2000:51:40
552018/12/20Darma Dakshina - 2018.12.20 - Kolabisse Dhammananda Himi00:44:34
562018/12/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-1300:52:27
572018/12/13Darma Dakshina - 2018.12.13 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:07
582018/12/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-12-0600:51:52
592018/12/06Darma Dakshina - 2018.12.06 - Kolabisse Dhammananda Himi00:46:47
602018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:50:52
612018/12/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-2900:49:14
622018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:54:54
632018/11/29Darma Dakshina - 2018.11.29 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:48
642018/11/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-2200:51:14
652018/11/16මියගිය ඤාතීන්ට පින් දෙන්නේ කෙසේද Ven Kolabisse Dhammananda Thero 2018-11- 1601:02:45
662018/11/16Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-1500:54:06
672018/11/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-0800:54:21
682018/11/08Darma Dakshina 2018 11 08 - Kolabisse Dhammananda Himi00:47:24
692018/11/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-11-0100:55:31
702018/11/01කෙනෙක් ඉන්නවා, හොඳට ඉන්නවා කිසි කරදරයක් නැහැ එක පාරටම මැරෙනවා 01-11-201800:54:51
712018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:55:48
722018/10/282018 - 10 - 26 පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි - Ven Kolabisse Dhammananda thero00:54:25
732018/10/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-2500:54:54
742018/10/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-1800:55:47
752018/10/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-1100:56:09
762018/10/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-10-0400:57:18
772018/10/02වෙන ආගමක ඉපදුණා නම් බිව්වට, සත්තු මැරුවට, Living Together හිටියට ප්‍රශ්ණයක් නෑ කියල හිතන් ඉන්නේ00:51:55
782018/09/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-2700:52:21
792018/09/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-2000:55:51
802018/09/13මගේ මගේ කියල ඉන්න බිරිඳ, ස්වාමියා, දරුවා තියා තමන්ට තමන්වත් නැහැ.. ඒක තමයි ඇත්ත..13-09-201800:53:23
812018/09/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-09-1300:55:30
822018/09/12පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Kolabisse Dhammananda thero00:53:52
832018/09/01අද බොහෝ දෙනා රට පටලවන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයනවා ජීවිත අවබෝධය නොකර 23-08-201800:53:13
842018/09/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-3000:51:52
852018/08/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-2300:53:39
862018/08/19අපි ධර්මයට අනුව හැදෙන්න ඕන,නැතුව අපිට ඕන විදියට ධර්මය හදාගන්න, හුරතල් කරන්න නෙමෙයි 16-08-201800:55:51
872018/08/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-1600:56:26
882018/08/10උඩින් තියන ඔපේ නෙමෙයි යටින් තියන හපේ..රාගයෙන් නෙමෙයි සිහි නුවණින් කල්පනා කරන්න 09-08-201800:57:34
892018/08/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-08-0900:58:09
902018/07/30මාන්නය නිසා මතු ආත්ම වල නීච කුළ වල උත්පත්තිය ලබනවා- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය -3 අවසාන කොටස00:54:16
912018/07/29ඉරිසියාව නිසා මතු ආත්මවල කිසි පිළිගැනීමක් නැති පරඬැලක් වගේ වෙනවා- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය-2 කොටස00:55:11
922018/07/29ඔබ කැමති ලස්සන රුපයක් ලබන්නද මුස්පේන්තු මුහුණක් ලබන්නද- චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය -1 කොටස00:55:41
932018/07/26Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-2600:57:38
942018/07/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-1900:56:07
952018/07/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-1201:02:27
962018/07/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-07-0500:54:42
972018/06/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-28 | චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය 2 කොටස00:55:47
982018/06/27Sith neth Asapuwa 2018 06 24 kolabisse Damma nanda thero01:45:11
992018/06/25Sith Neth Asapuwa 2018 06 24; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:46:29
1002018/06/24Kolabisse Dhammananda Thero & Wathurakumbura Dhammarathana Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-2401:40:03
1012018/06/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-21 | චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රය 1 කොටස00:56:17
1022018/06/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-06-1400:55:49
1032018/06/04Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-3100:56:22
1042018/05/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-24 | අග්ගඥ සූත්‍රය - Agganna Sutta00:55:42
1052018/05/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-1700:56:38
1062018/05/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-1000:56:56
1072018/05/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-05-0300:51:07
1082018/05/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-2600:51:46
1092018/04/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/16 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:47
1102018/04/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-1900:54:18
1112018/04/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-1200:57:26
1122018/04/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-04-0500:51:41
1132018/03/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-2900:54:45
1142018/03/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-2200:57:28
1152018/03/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-1500:56:10
1162018/03/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-0800:55:39
1172018/03/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-03-0100:55:16
1182018/02/23Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-2200:57:00
1192018/02/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-1500:52:44
1202018/02/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-0800:55:40
1212018/02/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-02-0100:32:41
1222018/01/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-2500:55:29
1232018/01/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-1800:53:56
1242018/01/11Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-1100:57:30
1252018/01/05Ven Kolabisse Dhammananda Thero 05-01-201800:46:33
1262018/01/05Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2018-01-0400:51:34
1272017/12/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-2800:53:59
1282017/12/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-2100:57:24
1292017/12/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-1400:57:58
1302017/12/14අභිධර්මය යනු කුමක්ද ¦ ven kolabisse dhammananda thero ¦ 2017 12 14 ¦ Neth Fm ධර්ම දක්ෂිණා00:58:10
1312017/12/14Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/12/07 Ven Kolabisse Dhammananda00:59:50
1322017/12/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-12-0700:56:52
1332017/11/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-3000:53:11
1342017/11/24Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-2300:55:18
1352017/11/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-1600:54:18
1362017/11/10Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-0900:54:57
1372017/11/02Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-11-0200:55:01
1382017/10/27Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-2600:50:13
1392017/10/19Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-1900:56:58
1402017/10/13Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-1200:53:34
1412017/10/06Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-10-0500:53:53
1422017/09/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-2800:57:30
1432017/09/21Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-2200:53:50
1442017/09/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-1400:53:42
1452017/09/08Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-09-0700:56:18
1462017/09/01Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-3100:54:33
1472017/08/24Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-2400:57:54
1482017/08/18Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-1700:55:54
1492017/08/12Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-1000:53:15
1502017/08/03Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-08-0300:56:53
1512017/07/27Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-2700:53:11
1522017/07/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-2000:51:19
1532017/07/14Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-1300:56:50
1542017/07/07Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-07-0600:51:44
1552017/06/29Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-2900:54:01
1562017/06/27කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:12:51
1572017/06/22Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-2200:55:02
1582017/06/15Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-06-1500:51:49
1592017/05/28Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-05-2500:56:27
1602017/05/20Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-05-1800:52:43
1612017/05/19Kolabisse Dhammananda Thero - Wesak Poya 201700:56:04
1622017/05/09Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-04-2700:53:59
1632017/03/30Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-3000:56:31
1642017/03/25Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-2300:55:42
1652017/03/17Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-1600:57:25
1662017/03/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/09 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
1672017/03/10Kolabisse Dhammananda Thero - Darma Dakshina 2017-03-0900:54:39
1682017/03/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/03/02 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
1692017/02/24Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/24 Ven Kolabisse Dhammananda00:59:33
1702017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/22 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:50
1712017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/27 Ven Kolabisse Dhammananda00:56:31
1722017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/29 Ven Kolabisse Dhammananda00:41:30
1732017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/26 Ven Kolabisse Dhammananda01:04:58
1742017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/02 Ven Kolabisse Dhammananda01:02:44
1752017/02/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/19 Ven Kolabisse Dhammananda00:49:41
1762017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/15 Ven. Kolabisse Dhammananda00:57:05
1772016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/08 Ven Kolabisse Dhammananda00:50:11
1782016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/03 Ven Kolabisse Dhammananda00:58:58
1792016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/01 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:30
1802016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/01 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:30
1812016/11/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/24 Ven Kolabisse Dhammananda00:57:39
1822016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/17 Ven Kolabisse Dhammananda00:58:02
1832016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/14 Ven Kolabisse Dhammananda01:00:26
1842016/11/06The Buddhist TV, Dharma Deshana, Ven. Kolabisse Dhammananda Thero00:55:34
1852016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/07 Ven Kolabisse Dhammananda01:01:26
1862016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/23 Ven Kolabisse Dhammananda01:02:52
1872016/06/22Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/16 Ven Kolabisse Dhammananda01:05:30
1882016/06/16Dharma Dakshina 2016-06-16; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:50
1892016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0400:29:15
1902016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0400:29:15
1912016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0200:29:15
1922016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0300:29:15
1932016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Tempal 2016/06 Part 0100:29:19
1942016/06/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/09 Ven Kolabisse Dhammananda01:03:05
1952016/06/10Dharma Dakshina 2016-06-09; අංගුලිමාල මහා රහතන් වහන්සේ ගේ චරිතාපදානය. කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:05
1962016/06/10Ven Kolabisse dhammananda Thero @Magammana Old Temple 2016/06 Part 0500:05:32
1972016/06/08kolabisse Dhammananda thero02:02:32
1982016/06/03Dharma Dakshina 2016-06-02; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:18
1992016/05/27Dharma Dakshina 2016-05-26; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:50
2002016/05/26Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/26 Ven Kolabisse Dhammananda00:55:58
2012016/05/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/19 Ven Kolabisse Dhammananda01:03:09
2022016/05/19Dharma Dakshina 2016-05-19; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:00:02
2032016/05/13Dharma Dakshina 2016-05-12; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.01:00:37
2042016/05/05Dharma Dakshina 2016-05-05; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.01:00:52
2052016/04/28Dharma Dakshina 2016-04-28; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.00:59:56
2062016/04/22Dharma Dakshina 2016-03-17; සසර ගමනේ සංවේගය උපදනා අවස්ථා 8; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්වහන්ස.00:55:32
2072016/04/22Dharma Dakshina 2016-04-14; බෞද්ධ රටක අලුත් අවුරැද්ද ගැන විග්‍රහය; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.01:01:07
2082016/04/21Dharma Dakshina 2016-04-07; මරනය හා ඒ සඳහා සුදානම් වීම පිලිබද විග්‍රහයක්; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි.00:59:51
2092016/04/21Dharma Dakishina 16-04-21 බ්‍රහ්ම චරියාවට සිහිය හුරැ කරගත ගැනිම උපොසත සිලය; කොලබිස්සේ ධම්මානන්ද හිමි00:58:18
2102015/06/25Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.25 - පූජ්‍යපාද කොළබිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
2112014/11/02අමනුෂ්‍ය බලවෙිග වල බලය අංක 1+2 Ven Kolathisse Dhammananda01:38:41
2122014/03/16Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:32:47
2132013/10/17Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:51:47
2142013/09/23Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:49:31
2152013/09/20Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:51:33
2162013/09/12Dharma deshana ven.kolabisse dhammananda thero00:54:55
2172013/02/15Dharma Deshana 03 Ven.Kolabisse Dhammananda Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:47:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.