කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/04Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2020.08.02 - 08.07 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:39:20
22020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 37 - Dhamma sermon Bana 3700:55:11
32020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 36 - Dhamma sermon Bana 3600:55:06
42020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 35 - Dhamma sermon Bana 3500:54:46
52020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3400:58:59
62020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:55:03
72020/08/03 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3201:01:39
82020/08/02Nikini Poya ධර්ම දේශණාව | Kukulpane Sudassi Thero | Dharma Deshanawa | Bana හා Pirith 202000:42:54
92020/08/02වත්තූපම සූත්‍රය චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම ගුණමකුබව පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි සෑමඉරුදිනම 8.00FM 91.7/91.900:00:18
102020/08/02කඨින චීවර පිංකම නිවැරදිව සිදුකරන හැටි | Sirasa Dhamma00:08:24
112020/08/02නිවන අරමුණු කරගෙන කඨින පිංකම සිදු කරන අයුරු | Sirasa Dhamma00:02:57
122020/08/02වස් කාලය තුල ගිහි වත් පිළිවෙත් | Sirasa Dhamma00:05:29
132020/08/02වස් කාලය තුල භික්ෂු වත් පිළිවෙත් | Sirasa Dhamma00:09:08
142020/08/02කාලයකට පමණක් සීලය රැකීම ප්‍රමාණවත්ද? | Sirasa Dhamma00:06:11
152020/08/02කඨින නිසා භික්ෂුවට හා දායකයාට ලැබෙන ආනිසංශය | Sirasa Dhamma00:05:55
162020/08/02කළ පව් වසාගන්නට කඨින පිංකමෙන් හැකිද? | Sirasa Dhamma00:05:13
172020/08/02කඨින චීවරය ඇතිරීම යනු කුමක්ද? | Sirasa Dhamma00:08:38
182020/08/02කඨිනය යනු කුමක්ද? | Sirasa Dhamma00:03:03
192020/08/02කඨින චීවර පිංකම ආරම්භ වුණු හැටි | Sirasa Dhamma00:04:57
202020/07/30දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:56:16
212020/07/29 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:55:14
222020/07/29 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:51:44
232020/07/29 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2901:03:20
242020/07/29 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:58:18
252020/07/28 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:50:34
262020/07/26Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2020.07.26 - 08.08 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:45
272020/07/26වත්තූපම සූත්‍රය චිතෝපක්ලේශ ධර්ම ක්‍රෝධය හා උපනාහය ආචර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සීහිමි 4/16 2020072600:50:35
282020/07/25 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:53:11
292020/07/25 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2500:51:02
302020/07/25 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:52:59
312020/07/25 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2301:00:45
322020/07/24 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2201:00:16
332020/07/24 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2100:55:14
342020/07/24 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2001:01:57
352020/07/23දායකත්ව ධර්ම දේශණාව (2020/07/04) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:15:36
362020/07/22දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:12:14
372020/07/21වත්තූපම සූත්‍රය චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම අභිජ්ඤා විෂම ලෝභය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි දේශන2/16 2020071200:33:24
382020/07/21වත්තූපම සූත්‍රය චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම මොනවාද? පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි දේශන 1/16 2020070500:35:22
392020/07/21වත්තූපම සූත්‍රය චිත්තෝපක්ලේශධර්ම ව්‍යාපාදය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සීහිමි දේශන 3/16 ඉරිදා 8 ට FM91,700:32:50
402020/07/20ව්‍යාපාදය චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම වත්තූපම සූත්‍රය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ 20200719 3/1600:32:50
412020/07/19Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2020.07.19 - 08.14 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:34
422020/07/19ව්‍යාපාදය චිත්තෞපක්ලේශ ධර්ම වත්තූපම සූත්‍රය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සීහිමි 91.7 FM 20200719 ඉරිදා 8.0000:55:20
432020/07/16අභිජ්ඤා විෂම ලෝභය වත්ථූපම සූත්‍රය ආචාර්ය පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්ශී ස්වාමීන්වහන්සේ 20200712 කොටස 200:33:24
442020/07/15දායකත්ව ධර්ම දේශණාව (2020/06/30) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:08:04
452020/07/12Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2020.07.12 - 08.07 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:46
462020/07/11දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:05:49
472020/07/09දායකත්ව ධර්ම දේශණාව (2020/06/30) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:09
482020/07/06දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:17:09
492020/07/05දායකත්ව ධර්ම දේශණාව (2020/06/24) ආචාර්ය පූජනීය #කුකුල්පනේ #සුදස්සී #ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:37
502020/07/05දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:15:12
512020/06/25දායකත්ව ධර්ම දේශනාව01:21:10
522020/06/24Online Buddhist temple: Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Adyathmaya Diyunu Karana Pancha Sila00:06:08
532020/06/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:15:50
542020/06/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා00:00:00
552020/06/23Ven.Kukulpane Sudassi Thero-Akusala Samapatthi Sutta01:00:42
562020/06/23දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/23) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:55
572020/06/23දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/21) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ. #සම්මා #සතිය01:08:42
582020/06/22දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/10) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:09:33
592020/06/21දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/05) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:28
602020/06/21දායකත්ව ධර්ම දේශනා02:12:05
612020/06/20දායකත්ව ධර්ම දේශණාව (2020/06/19) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:52
622020/06/20දායකත්ව ධර්ම දේශනාව දේශකයන් වහන්සේ ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:41
632020/06/13Thesaththa Gnana Pujawa (Part 4) 2014.12.06 Oman.01:53:06
642020/06/13Thesaththa Gnana Pujawa (Part 3) 2014 .12. 06 Oman01:53:58
652020/06/12දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/05) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:41:21
662020/06/12දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/05/04) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:13
672020/06/12දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/05/14) ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:24
682020/06/12Thesaththa Gnana Pujawa Part 2 2014 12 06 Oman.01:51:46
692020/06/12Thesaththa Gnana Pujawa Part 1 2014.12.06 Oman01:58:51
702020/06/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/04/25) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:00:29
712020/06/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/04/20) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:08:32
722020/06/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/04/14) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:43:45
732020/06/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/06/02) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:09:51
742020/06/11දායකත්ව ධර්ම දේශනාව01:14:11
752020/06/07Buddhist Embassy: "Buddhist Summit-2020"- භික්ෂූන් වහන්සේලා මුහුණදෙන අභියෝග, ගැටළු සහ වගකීම් කවරේද?01:28:37
762020/05/27අරහං බුදුගුණ Aha Buddha meaning Ven -Kudkulpane Sudassi Thero Daham Asapuwa00:25:18
772020/05/26දායකත්ව ධර්ම දේශනාව01:22:00
782020/05/24Buddhist Embassy - බුද්ධාගම හා දිවිපැවැත්ම - පූජ්‍ය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:40
792020/05/23Sadaham sawana - ඊර්ෂ්‍යාව මසුරු බව - Ven . Kukulpane Sudassi Thero00:58:33
802020/05/19සියලු විරුවනි ඔබට අපගේ ආශිර්වාදය...00:04:45
812020/05/17Budubana 2 ක් කුකුල්පනේ සුදස්ශී සහ හිඟුරේ පඥාසේකර යන සවාමින් වහන්සෙලා විසිනි2020051701:28:11
822020/05/14දායකත්ව ධර්ම දේශනාව (ජීවිතයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය)01:19:39
832020/05/11ජීවිතාරක්ෂාව සඳහා ප්‍රයෝග සම්පත්තිය මතු කරන හැටි - ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ00:05:39
842020/05/08Sadaham Sawana - පසුතැවීම - Ven . Kukulpane Sudassi Thero00:49:49
852020/05/07Sadaham Sawana - Nirwanaya -Ven.Kukulpane Sudassi Thero00:47:25
862020/05/07සසර කතරින් එතෙර වීමට00:52:17
872020/05/05Sasara katharin ethera wimata sambudha designa00:45:55
882020/05/01ආයුබෝවන්, තෙරුවන් සරණයි!00:02:44
892020/04/30128 - නිවැරදිව කුසල් දහම් කිරීම00:55:09
902020/04/30127 - කෙලෙස් නසන මග01:07:41
912020/04/30125 - සබ්බාසව සූත්‍රය - 101:27:46
922020/04/30121 - ඉරිසියාව00:29:09
932020/04/30131 - මනාව සිත පුහුණු කරමු01:14:53
942020/04/30130 - සුවසේ ජීවත් වීමට ධර්මචාරී වන්න01:01:33
952020/04/30129 - තම සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව - සචිත්ත සූත්‍රය01:13:10
962020/04/30126 - සබ්බාසව සූත්‍රය - 201:27:46
972020/04/30124 - අරියවංශ දේශනාව - 301:57:16
982020/04/30123 - අරියවංශ දේශනාව - 202:05:47
992020/04/30122 - අරියවංශ දේශනාව - 101:09:27
1002020/04/30120 - අත් හැරීම01:45:51
1012020/04/30119 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව01:15:05
1022020/04/30118 - ප්‍රඥාව01:08:13
1032020/04/30117 - මනුසත් ධර්ම01:28:30
1042020/04/30116 - දසසංඥ - 0800:27:20
1052020/04/30080 Chiththaanupassanawa01:07:54
1062020/04/30079 - චන්දන සූත්‍රය00:50:33
1072020/04/30078 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 800:28:58
1082020/04/30077 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 700:28:30
1092020/04/30076 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 600:28:20
1102020/04/30075 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 500:28:14
1112020/04/30073 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 300:27:46
1122020/04/30072 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 200:28:09
1132020/04/30071 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 100:28:04
1142020/04/30074 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 400:27:56
1152020/04/30101 - ආයු වින්දනය01:06:06
1162020/04/30115 - දසසංඥ - 0700:27:57
1172020/04/30114 - දසසංඥ - 0600:27:25
1182020/04/30113 - දසසංඥ - 0500:27:53
1192020/04/30112 - දසසංඥ - 0400:27:51
1202020/04/30111 - දසසංඥ - 0300:26:50
1212020/04/30110 - දසසංඥ - 0200:28:34
1222020/04/30109 - දසසංඥ - 0100:28:09
1232020/04/30108 - රාහුලෝවාද සූත්‍රය01:09:02
1242020/04/30107 - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 201:04:00
1252020/04/30106 - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 100:59:25
1262020/04/30105 - සම්මා දිට්ඨිය01:15:57
1272020/04/30104 - ජීවිතයේ අරුත01:11:19
1282020/04/30103 - කස්සකස්ස වථු00:57:05
1292020/04/30102 - සීල සම්පදා01:13:15
1302020/04/30099 - වත්ථු සූත්‍රය00:44:15
1312020/04/30100 - වැරදි හා අත්දැකීම්00:58:07
1322020/04/30098 - ධර්ම දේශනාව - ඩුබායි01:12:37
1332020/04/30097 - ධර්ම දේශනාව 3 - එංගලන්තය01:24:12
1342020/04/30096 - ධර්ම දේශනාව 2 - එංගලන්තය00:45:29
1352020/04/30095 - ධර්ම දේශනාව 1 - එංගලන්තය00:53:50
1362020/04/30094 - නිවැරදි අත් හැරීම01:16:35
1372020/04/30093 - පසුතැවීම00:55:51
1382020/04/30092 - ගුණය වර්ධනය කර ගැනීම00:57:28
1392020/04/30091 - ධම්මො හවේ රක්ඛති00:47:37
1402020/04/29090 - සතර සංග්‍රහ වස්තු00:55:42
1412020/04/29089 - සතර ඍද්ධිපාද01:07:14
1422020/04/29088 - වඤ්චක ධර්ම01:14:31
1432020/04/29087 - ක්ෂණ සම්පත්තිය01:05:01
1442020/04/29086 - දේවේශය දුරු කිරීමේ වටිනාකම00:52:13
1452020/04/29085 - දහම දැකිය යුතු මග01:14:57
1462020/04/29084 - දහම දැකීම01:05:12
1472020/04/29083 - දේවේශය දුරුකිරීම01:04:36
1482020/04/29082 - ප්‍රතිපදාව හා දහම දැකීම01:06:46
1492020/04/29081 - තෙරුවන් සරණ යැම00:59:01
1502020/04/29079 - චන්දන සූත්‍රය00:50:33
1512020/04/29070 - ප්‍රතිපදා සතර01:17:47
1522020/04/29069 - අන්සතු බවේ දුක00:50:55
1532020/04/29068 - විමුක්තායතන සූත්‍රය00:49:14
1542020/04/29067 - සෝවාන් විමට සාධක සහ බාධක00:52:17
1552020/04/29066 - සතර ආකාර ප්‍රතිපදාව00:50:56
1562020/04/29065 - නිවැරදි අඹු සැමි සම්බන්ධතාව00:50:14
1572020/04/29064 - අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාරථි ගුණය00:43:58
1582020/04/29063 - තමාට තමා අහිමිවිම00:51:15
1592020/04/29062 - අකාලයේ නොමැරෙන්නට00:56:43
1602020/04/29061 - බුදු දහමේ මූලික සිද්ධාන්ත00:58:30
1612020/04/29060 - අනාථ නොවී සනාථ වීමට01:02:39
1622020/04/29059 - මිනිසත් බවේ වටිනාකම00:58:30
1632020/04/29058 - අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය හමුවේ අපි00:47:12
1642020/04/29057 - සෝතාපත්ති අංග00:55:54
1652020/04/29056 - රෝගීන් අතර නීරෝගීව ජීවත්වීම00:50:12
1662020/04/29055 - ප්‍රාණඝාතය01:01:10
1672020/04/29054 - සතිපට්ඨාන දේශනාව - නවසීලන්තය01:34:49
1682020/04/29053 - ධර්ම සාකච්ඡාව - නවසීලන්තය02:11:08
1692020/04/29052 - ධර්ම සාකච්ඡාව - ඔස්ට්‍රේලියාව01:47:04
1702020/04/29051 - ධම්මො හවේ රක්ඛති01:49:56
1712020/04/29049 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 300:36:37
1722020/04/29050 - ධර්මය දැකීම01:51:51
1732020/04/29048 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 200:52:31
1742020/04/29047 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 100:46:30
1752020/04/29046 - ධම්ම පදය - යමක වග්ගය00:50:50
1762020/04/29045 - වයසට යැම00:50:35
1772020/04/29044 - තම වරද දැකීම00:51:15
1782020/04/29043 - උප්පලවණ්ණා සූත්‍රය00:41:03
1792020/04/29042 - තම භූමිකාව හඳුනා ගැනීම00:48:53
1802020/04/29041 - ධම්ම පදය - සුඛ වග්ගය00:51:41
1812020/04/29034 - පුනබ්බසු සූත්‍රය00:52:16
1822020/04/29033 - මාන්නය නිසා පිරිහීම00:46:59
1832020/04/29040 - ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය00:46:12
1842020/04/29039 - ශෝකය දුරු කිරීම00:45:55
1852020/04/29038 - සේදක සූත්‍රය00:50:55
1862020/04/29037 - සත්ත ජටිල සූත්‍රය00:47:15
1872020/04/29036 - සංග්‍රහ වස්තු01:01:36
1882020/04/29035 - සක්කාය දිට්ඨිය00:52:58
1892020/04/29032 - අටලෝ දහමට මුහුණ දීම00:47:23
1902020/04/29031 - බිලංගික සූත්‍රය00:47:40
1912020/04/29027 - ධම්ම පදය - භික්ඛු වග්ගය00:48:42
1922020/04/29030 - ධර්මයේහි හැසිරෙන්නෝ දුර්ලභය00:47:56
1932020/04/29029 - නකුල පීතෘ00:48:10
1942020/04/29028 - අකල් මරණ00:48:23
1952020/04/29026 - ආකල්ප සම්පත්තිය00:48:39
1962020/04/29025 - පංච නීවරණ ධර්ම00:49:13
1972020/04/29024 - පිං අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:49:31
1982020/04/29023 - අරඤ්ඤක සූත්‍රය00:50:14
1992020/04/29022 - ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය00:49:51
2002020/04/29021 - අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය00:50:27
2012020/04/29020 - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය00:50:23
2022020/04/29019 - මායාව හා කපටිකම00:50:48
2032020/04/29018 - දුතීය පටිපදා සූත්‍රය00:50:57
2042020/04/29017 - මරණය-චුතිය-ප්‍රතිසන්ධිය00:50:35
2052020/04/29016 - බහුලීකත සූත්‍රය00:51:08
2062020/04/29015 - ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය00:51:08
2072020/04/29014 - ධර්මතාවයන්ගේ අවබෝධය00:51:46
2082020/04/29013 - ලෝණඵල සූත්‍රය00:52:40
2092020/04/29012 - ද්වේෂය දුරු කිරීම00:52:36
2102020/04/29011 - නන්දති සූත්‍රය00:52:42
2112020/04/28010 - අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය00:52:54
2122020/04/28009 - පදුම පුප්ඵ සූත්‍රය00:53:31
2132020/04/28008 - පැවැත්ම හා නැවැත්ම00:53:27
2142020/04/28007 - ධම්ම පදය - පටිපදාව00:53:38
2152020/04/28006 - ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය00:54:49
2162020/04/28005 - නන්දකෝවාද සූත්‍රය00:54:57
2172020/04/28004 - අපණ්ණක සූත්‍රය00:54:58
2182020/04/28003 - මා පිය ගුණ00:55:49
2192020/04/28002 - චංකමණ සූත්‍රය00:56:02
2202020/04/28001 - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
2212020/04/09"මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා" ආධ්‍යාත්මික බලමුළුව ප්‍රථම ධර්ම දේශනය01:54:51
2222020/04/09"මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා" ආධ්‍යාත්මික බලමුළුව නුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව අභියස01:53:40
2232020/04/09"මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා" ආධ්‍යාත්මික බලමුළුව අනුරාධපුර 2020.02.0102:46:07
2242020/03/26හසු වන්නට පෙර - මීලග ඉලක්කය ඔබ විය හැකියි Vibajjawada01:10:33
2252020/03/24Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-03-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:10:34
2262020/03/18ද්වේශය දුරු කිරීම - Ven. Kukulpane Sudassi Thero | How Control Anger | #Damsara00:52:36
2272020/03/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:53:20
2282020/03/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:46:33
2292020/03/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:47:48
2302020/03/12දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/12) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:06
2312020/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/17) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:58:00
2322020/03/02kukulpane sudassi thero සිංහල බෞද්ධයාට වැරදුනු තැනට පිළිතුර -Niwanata Pera - භාවනාව සහ මනසේ දියුණුව00:33:44
2332020/02/28දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/02/20) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:41
2342020/02/19දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/26) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:46
2352020/02/14 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1701:00:42
2362020/02/11Ven.Kukulpane Sudassi Thero, 2020.02.09 - 20.02 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:47
2372020/02/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1601:01:41
2382020/02/01Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2020-01-1800:55:26
2392020/01/31දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/19) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:10:20
2402020/01/22දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/13) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:00
2412020/01/13දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2020/01/05 කුරුණෑගල) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:13:54
2422020/01/10දස පාරමිතා පූජාවට සමගාමීව පැවැත්වූ පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව00:00:44
2432020/01/04Wibhajjawada Dharma Sambhashanaya 202000:26:49
2442020/01/01දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/12/21 බත්තරමුල්ල) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:05:34
2452019/12/24දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/12/16) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:58:28
2462019/12/23දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/12/10) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:02:59
2472019/12/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1501:00:51
2482019/12/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:53:58
2492019/11/19Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 2 Session 201:32:58
2502019/11/19Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 2 Session 301:09:09
2512019/11/19Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 At Ruwan Samarasinghe's residence01:27:42
2522019/11/19Ven Kukulpane Sudssi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 2 Session 101:07:17
2532019/11/18Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 1 Session 301:14:32
2542019/11/18Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 1 Session 101:09:12
2552019/11/17Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sydney 2019 Lankarama Day 1 Session 202:10:50
2562019/11/11Ven Kukulpane Sudassi Thero- බ්‍රිස්බෙන් ගුඩ්නා බෞද්ධ විහාරය කඨින ධර්ම දේශනාව - 26 10 201901:18:14
2572019/11/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/10/02) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:54
2582019/10/21දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/10/06) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:37
2592019/10/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1101:08:13
2602019/10/14දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/10/05) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:09:26
2612019/10/09දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/09/29) ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:41
2622019/10/05නෙක්ඛම්මය | කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්ස | Kukulpane Sudassi Swaminwahansa01:11:41
2632019/09/27දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/09/23) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:28
2642019/09/25දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/14) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:10:50
2652019/09/21Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-09-0701:06:10
2662019/09/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1001:29:41
2672019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 901:09:31
2682019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:43:13
2692019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:10:01
2702019/09/16දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/21) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:05:48
2712019/09/11 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:01:33
2722019/09/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/09/01 ගොඩිගමුව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:03
2732019/09/10දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/08) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:37
2742019/09/08 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:04:48
2752019/09/04දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/14) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:18
2762019/08/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:58:40
2772019/08/19දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/08/04) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:54
2782019/08/15Ven.Kukulpane Sudassi Thero  - 2019.08.13 - 20.06 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:36
2792019/08/12Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:19:47
2802019/08/12Ven Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:50:22
2812019/08/12Ven Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි |00:43:06
2822019/08/08Ven Kukulpane Sudassi thero - Natha Karana sutta (Protectors)00:53:41
2832019/08/05Ven Kukulpane Sudassi Thero | පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:53:11
2842019/08/03දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/07 මීගොඩ) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:52
2852019/08/02දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/22 මුල්ලේරියාව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:46
2862019/07/30Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-05-2501:01:02
2872019/07/29Kukulpane Sudassi himi- බෞද්ධයාට වැරදුනු තැන-NIWANATA PERA00:31:05
2882019/07/29Ven Kukulpane Sudassi thero - Anangana sutta (blemishes of the mind)00:56:51
2892019/07/29Ven Kukulpane Sudassi thero - Vivada sutta (dispute, contention)00:48:09
2902019/07/26 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:02:51
2912019/07/25Ven Kukulpane Sudassi thero - How to live a meaningful family life00:50:14
2922019/07/24Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:56
2932019/07/20දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/09) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:59
2942019/06/27 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:14
2952019/06/11ධ්‍යාන සහ සමාධිය නිවනට බාධ වන අයුරු - Niwanata Pera00:10:56
2962019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-02-16 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:28
2972019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-01-26 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:10:17
2982019/06/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:48:20
2992019/06/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:23
3002019/05/21දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/05/12) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:27
3012019/05/21පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:01:08
3022019/05/16වෙසක් ධර්ම දේශනාව 2019 | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:01
3032019/05/11අඹු සැමියන් ඇසිය යුතුම දර්ම දේශනයක්. පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි.00:47:56
3042019/05/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Bana01:12:03
3052019/04/21සිත නිවන බුදු බණ - 86 Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2019.04.21 - 05.00 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රය00:43:05
3062019/04/04දායකත්ව ධර්මදේශණාව (අනුරාධපුර, ලෝලුගස්වැව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:55
3072019/03/16ශ්‍රාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:01:16
3082019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 Controlling anger01:28:11
3092019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
3102019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
3112019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/10/21) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:15:12
3122019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/25) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:59:27
3132019/03/06පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ (2019/02/12 පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාමය)01:05:38
3142019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/09) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:56
3152019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/30 පාමන්කඩ) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:10:41
3162019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/19) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:11:36
3172019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/15) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:00:15
3182019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/12/24 ගල්කිස්ස ) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:37
3192019/03/04Kukulpane Sudassi Thero 2019 02 2500:59:26
3202019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 12 0801:05:04
3212019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 11 1701:00:58
3222019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 10 2700:58:52
3232019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 2500:56:56
3242019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1400:56:24
3252019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1301:00:44
3262019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0700:57:42
3272019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0200:56:14
3282019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 2601:08:40
3292019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 1801:00:06
3302019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 0600:59:08
3312019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 2801:05:52
3322019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 1601:00:50
3332019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 07 1700:58:36
3342019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 2300:58:44
3352019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 3100:59:22
3362019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 2501:01:34
3372019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 29200:56:48
3382019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 09200:58:08
3392019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 04 1601:02:40
3402019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 0301:00:14
3412019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 1401:00:26
3422019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 0800:59:48
3432019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 3000:58:02
3442019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
3452019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1600:55:34
3462019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1201:01:44
3472019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 07 6 00am01:01:04
3482019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1100:51:40
3492019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2900:56:48
3502019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 25 4 00pm01:02:00
3512019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2500:56:38
3522019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2301:00:04
3532019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 23 10 30am01:02:04
3542019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1500:59:56
3552019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1201:00:32
3562019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0900:58:08
3572019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0700:56:52
3582019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 05 2501:07:22
3592019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 21 201:00:38
3602019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2100:59:36
3612019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 1601:02:40
3622019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2001:00:10
3632019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0200:59:18
3642019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 2001:04:06
3652019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 0500:58:32
3662019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
3672019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0100:58:26
3682019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 1401:01:54
3692019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 0201:00:48
3702019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0201:02:56
3712019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 01 1801:03:16
3722019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 1101:00:34
3732019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 30200:56:42
3742019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 2300:00:04
3752019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 1800:00:04
3762019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0901:00:46
3772019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2801:13:38
3782019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1500:59:28
3792019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1301:03:14
3802019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 0500:58:30
3812019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 1301:07:12
3822019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2501:04:46
3832019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 1901:00:56
3842019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0801:09:40
3852019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0600:59:32
3862019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2900:54:16
3872019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1501:01:32
3882019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 2000:59:56
3892019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0201:07:46
3902019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1601:00:18
3912019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 0301:07:40
3922019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2901:01:16
3932019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2601:07:58
3942019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 02 1301:03:04
3952019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 0800:54:32
3962019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 05 1500:50:30
3972019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 04 2100:49:38
3982019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 01 0200:50:06
3992019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 08 0800:51:02
4002019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 19 (Swarnawaahini )00:57:56
4012019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 2700:56:12
4022019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 05 12 (SWRNAWAHINI)00:57:00
4032019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - SWRNAWAHINI 2008 05 1200:57:00
4042019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 29 (Swarnawaahini)00:57:08
4052019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 01 22 (Radio)00:54:16
4062019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 08 04 23 08am00:56:44
4072019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Paththi Dana 2008 06 0200:54:30
4082019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Parama Laabhaya 2008 09 3000:55:04
4092019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Musawa saha Mulawa 2008 11 0800:55:50
4102019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhammo Hawe Rakkathi 2008 06 1600:55:58
4112019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhamma Chintha Sathya wachana 2008 08 2700:14:58
4122019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 2300:56:44
4132019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 11 0800:55:50
4142019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 04 2900:57:08
4152019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 06 1900:57:56
4162019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Athma Ghathanaya 2008 05 1200:51:44
4172019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Akalpa Sampaththiya 2008 08 0800:51:02
4182019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 10 1600:54:02
4192019/02/19Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-1600:41:26
4202019/02/17ජීවිතය අවබෝධයට - Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:17:31
4212019/01/27Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-01-2601:04:22
4222019/01/24Venerable Kukulpane Sudassi Thero Patichcha Samuppadaya 23.12.18 Homagama01:31:36
4232019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 10-11-1801:34:26
4242019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 08-11-1802:23:42
4252019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 3)01:05:05
4262019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 2)02:11:58
4272019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 1)01:25:59
4282019/01/08මනාව සිත පුහුණු කරමු01:14:53
4292018/12/21Ven Kukulpane Sudassi Thero-"ධර්ම සාකච්ඡාව"- "Dharma Discussion" - 16.11.2018 - Newcastle, Australia02:13:17
4302018/12/07Ven Kukulpane Sudassi Thero, Melbourne, 0911201801:29:45
4312018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 10.11.1801:34:26
4322018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 08.11.1802:23:42
4332018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne evening Dhamma sermon01:05:05
4342018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero , Melbourne Dhamma discussion02:11:58
4352018/12/06Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සිත මනාව පුරුදු පුහුණු කර, ඒ ඇසුරින් ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම"-30.11.201801:41:05
4362018/11/24Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සීලය, කුසල් වැඩීම සහ අකුසල් දුරු කිරීම"-16.11.2018 Newcastle,Australia,01:49:20
4372018/11/22"Dhamma Dayada" Ven. Kukulpane Sudassi Thero - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:53
4382018/11/20Ven Kukulpane Sudassi Thero in Melbourne - Morning Dhamma sermon01:25:59
4392018/11/18"Dhamma Dayada" පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ 2018/11/22 වැනිදා ධම්ම දායාද තුලින්00:00:35
4402018/09/22Ven.Kukulpane Sudassi Thero - 2018.09.22 - 20.00 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:04
4412018/09/12අතිපූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ - විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර 2018 08 1100:28:02
4422018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-07-22 | Kukulpane Sudassi Himi01:29:41
4432018/08/02වැරදීම් හා අත්දැකීම් නිවන් මගට කෙසේ උපකාරී වේද... Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:58:08
4442018/07/22Kukulpane Sudassi Thero -Pansil Maluwa 2018-07-2201:28:40
4452018/07/15Chethanahan Bhikkave kamman wadami - Dharma deshana - Kukulpane Sudassi Thero at Siyesa TV00:54:05
4462018/05/26KUKULPANE SUDASSI THERO | අනුරුද්ධ සූත්‍රය00:51:11
4472018/03/27Ven Kukulpane Sudassi Thero Ques. & Ans.1-මත් පැන් භාවිතය වැරදිද? ආදිය සහ වෙනත් ප්‍රශ්න පිළිතුරු00:49:29
4482018/03/20සුවසේ ජීවත් වීමට ධර්මචාරී වන්න.01:01:33
4492018/02/20the best message for a friend මිතුරෙකුට දියහැකි හොඳම පණිවිඩය00:07:49
4502018/02/05Dayakathwa Darma Dashana Kaluaggala #2017 12 24 #peotv #95 #Kaluaggala01:07:14
4512018/02/05Dayakathwa Dharma Dheashanaa Homagama#2017 12 25 #Siyasa TV #Peo TV 9501:00:51
4522017/12/19127 Keles Nasana Maga01:07:41
4532017/12/1900 Web Launch00:32:21
4542017/12/19124 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 301:57:16
4552017/12/19123 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 202:05:47
4562017/12/19125 Sabbassrawa Sutta01:27:46
4572017/12/19126 Sabbasawa Sutta 201:28:28
4582017/12/19122 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 101:09:27
4592017/12/19128 Niweradhiwa Kusal Dhaham Kirima00:55:09
4602017/12/19121 Irisiyawa00:29:09
4612017/12/19107 Chanawantha Bawa 201:04:00
4622017/12/19106 Chanawantha Bawa 100:59:25
4632017/12/19116 Dasa Sankchcha 800:27:20
4642017/12/19115 Dasa Sankchcha 700:27:57
4652017/12/19114 Dasa Sankchcha 600:27:25
4662017/12/19113 Dasa Sankchcha 500:27:53
4672017/12/19112 Dasa Sankchcha 400:27:51
4682017/12/19111 Dasa Sankchcha 300:26:50
4692017/12/19102 kukulpane sudassi thera01:13:15
4702017/12/19104 kukulpane sudassi thera01:11:19
4712017/12/19101 kukulpane sudassi thera01:06:06
4722017/12/19105 Samma Ditthiya01:15:57
4732017/12/19103 kukulpane sudassi thero00:57:05
4742017/12/19110 Dasa Sankchcha 200:28:34
4752017/12/19109 Dasa Sankchcha 100:28:09
4762017/12/19098 Dheshana01:12:37
4772017/12/19100 Weradi Ha Athdekim00:58:07
4782017/12/19079 Chandana Sutta00:50:33
4792017/12/18099 Waththa Sutta00:44:15
4802017/12/18097 UK Visit 301:24:12
4812017/12/18096 UK Visit 200:45:29
4822017/12/18095 UK Visit 100:53:50
4832017/12/18093 Pasuthevima00:55:51
4842017/12/18092 Guna Wardhanaya Karagenima00:57:28
4852017/12/18091 Dammo Hawe Rakkathi00:47:37
4862017/12/18090 Sathara Sangraha Wasthu00:55:42
4872017/12/18089 Sathara Irdhipada01:07:14
4882017/12/18088 Wanchaka Dharma01:14:31
4892017/12/18087 Kshana Sampaththiya01:05:01
4902017/12/18086 Deweshaya Duru Kirime Vatinakama UK00:52:13
4912017/12/18085 Dhahama Dekiyauthu Maga UK01:14:57
4922017/12/18084 Dhahama Dekima01:05:12
4932017/12/18083 Deweshaya Durukarana krama01:04:36
4942017/12/18082 Prathipadhawa Ha Dhahama Dekima01:06:46
4952017/12/18081 Theruwan Sarana Yaama00:59:01
4962017/12/18080 Chiththaanupassanawa01:07:54
4972017/12/18078 Upasaka Guna 800:28:58
4982017/12/18077 Upasaka Guna 700:28:30
4992017/12/18076 Upasaka Guna600:28:20
5002017/12/18075 Upasaka Guna500:28:14
5012017/12/18074 Upasaka Guna400:27:56
5022017/12/18073 Upasaka Guna300:27:46
5032017/12/18072 Upasaka Guna200:28:09
5042017/12/18071 Upasaka Guna100:28:04
5052017/12/18070 Patipadha Sathara01:17:47
5062017/12/18069 Ansathu Bawei Dhuka00:50:55
5072017/12/18068 Vimukthayathana Suththrya00:49:14
5082017/12/18067 Sowanvimata Sadhaka Saha Badhaka00:52:17
5092017/12/18066 Sathara Akara Prathipadhawa00:50:56
5102017/12/18065 Niweradhi Ambusemi Sambandhathawa00:50:14
5112017/12/18064 Anuththaro Prusha Dhamma00:43:58
5122017/12/18063 Thamata Thama Ahimivima00:51:15
5132017/12/18062 Akalayei Nomarennata Nam00:56:43
5142017/12/18061 Budhu Dhahamei Mulika Sidhantha00:58:30
5152017/12/18060 Anatha Novi Sanathavimata01:02:39
5162017/12/18059 Minisath Bawei Vatinakama00:58:30
5172017/12/18058 Ashta Loka Dharmaya Hamuwe Api00:47:12
5182017/12/18057 Sothapaththi Anga 0400:55:54
5192017/12/18056 Rogin Athara Nirogiwa jeewathvima00:50:12
5202017/12/18055 Pranagathya01:01:10
5212017/12/18054 Satipatthana Sutta Auckland01:34:49
5222017/12/18053 Dhamma Discussion Newzeland02:11:08
5232017/12/18052 Dhamma Discussion Australia01:47:04
5242017/12/18051 Dhammo Hawe Rakathi01:49:56
5252017/12/18050 Dharmaya Dekima01:51:51
5262017/12/18049 Sathipattana Desana 300:36:37
5272017/12/18048 Sathipattana Desana 200:52:31
5282017/12/18047 Sathipattana Desana 100:46:30
5292017/12/18046 Yamaka Wagga00:50:50
5302017/12/18045 Wayasata Peminima00:50:35
5312017/12/18044 Thama Waradha Dekima00:51:15
5322017/12/18043 Uppalawanna Sutta00:41:03
5332017/12/18042 Thama Bumikawa Hadunagenima00:48:53
5342017/12/18041 Suka Wagga00:51:41
5352017/12/18040 Soka Salla Harana Suttraya00:46:12
5362017/12/18039 Shokaya Durukirima00:45:55
5372017/12/18038 Sedaka Sutta00:50:55
5382017/12/18037 Saththa Jatila Sutta00:47:15
5392017/12/18036 Sangraha Wasthu01:01:36
5402017/12/18035 Sakkaya Dittiya00:52:58
5412017/12/18034 Punabbasu Sutta00:52:16
5422017/12/18033 Maannaya Nisa Pirihima00:46:59
5432017/12/18032 Atalo Dhahamata Muhunadima00:47:23
5442017/12/18031 Bilangika Sutta00:47:40
5452017/12/18030 Jambudeepa Peiyala Wagga00:47:56
5462017/12/18029 Nakula Peiththru00:48:10
5472017/12/18028 Akal Marana00:48:23
5482017/12/18027 Dhamma Padaya Bikku Wagga00:48:42
5492017/12/18026 Akalpa Sampaththiya00:48:39
5502017/12/18025 Pancha Niwarana Dharma00:49:13
5512017/12/18024 Pin Anumodan Kirime Piliwetha00:49:31
5522017/12/18023 Arannchaka Sutta00:50:14
5532017/12/18022 Damma Padaya Chitta Wagga00:49:51
5542017/12/18021 Ambu Semi Sambandhathawa00:50:27
5552017/12/18020 Mithya Drushtiya00:50:23
5562017/12/18019 Mayawa Ha Kapatikama00:50:48
5572017/12/18018 Dutheeya Patipada Sutta00:50:57
5582017/12/18017 Maranaya Chuthiya Prathisandiya00:50:35
5592017/12/18016 Bahuleekatha Sutta00:51:08
5602017/12/18015 Adyathmaya Diyunu karana Akaraya00:51:08
5612017/12/18014 Dharmathawayange Awabodhaya00:51:46
5622017/12/18013 Lona Pala Sutta00:52:40
5632017/12/18012 Deweshaya Duru Kirima00:52:36
5642017/12/18011 Nandathi Sutta00:52:42
5652017/12/18010 Akusala Samapaththi Sutta00:52:54
5662017/12/18009 Paduma Puppa Sutta00:53:31
5672017/12/18008 Pewethma Ha Newethma00:53:27
5682017/12/18007 Dhammanu Dhamma Paitipadhawa00:53:38
5692017/12/18006 Dhamma Padaya Aththa Wagga00:54:49
5702017/12/18005 Nandakowada Sutta00:54:57
5712017/12/18004 Apannaka Sutta00:54:58
5722017/12/17003 Maapiya Guna00:55:49
5732017/12/17002 Chankama Sutta00:56:02
5742017/12/17001 - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
5752017/11/26මනුසත් ධර්ම01:28:30
5762017/11/25ප්‍රඥාව01:08:13
5772017/11/23අත් හැරීම01:45:50
5782017/11/22රාහුලොවාද සූත්‍රය01:09:02
5792017/11/21නිවැරදි අත්හැරීම01:16:35
5802017/11/18තම සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව - සචිත්ත සූත්‍රය01:13:10
5812017/11/14ධර්මදේශනාව - සම්මා දිට්ඨිය01:15:57
5822017/10/18කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි - අරංගල දේශනා00:55:49
5832017/09/09Dhamma Sermon by Rev Kukulpane Sudassi thero (organized by Reshan)01:10:53
5842017/08/19Kukulpane Sudassi Thero (2017.08.16 pm7.00)00:47:03
5852017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #2017-06-18 #Siyasa TV #Peo TV 9500:59:45
5862017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:54:01
5872017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:07:41
5882017/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sovan Maga01:50:23
5892017/07/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction02:43:55
5902017/07/15Sadaham sawana - විමුක්තායතනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
5912017/07/14Sadaham sawana - කුම්භ සූත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:34
5922017/07/03Sadaham Sawana - සතර සංග්රහ වස්තු - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:38
5932017/07/03Sadaham Sawana - සත් ක්රියා - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:40
5942017/07/03Sadaham Sawana - ධර්ම ශ්ර වණය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:07
5952017/06/26Sadaham Sawana - මාගන්ධියා සුත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
5962017/06/26Sadaham Sawana - ක්ෂණ සම්පත්තිය- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:27
5972017/06/26Sadaham Sawana - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
5982017/06/18Kukulpane Sudassi Thero - Pansil Maluwa 2017-06-1801:19:39
5992017/06/15Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutre 201:28:28
6002017/06/12Sadaham Sawana - දාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:35
6012017/06/09Sadaham Sawana - පත්තිදාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:29
6022017/06/08Sadaham Sawana - චිත්ත වේග පාලනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
6032017/06/08Sadaham Sawana - අටලෝ දහම - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:14
6042017/06/08Sadaham Sawana - අපන්නක ප්ර්තිපදාව - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:55
6052017/06/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutra - 1 Calgary April 201701:27:46
6062017/05/23Sadaham sawana- නුවණ ලබන්නට - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:50
6072017/05/23Sadaham sawana- විමුක්තිය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
6082017/05/22Sadaham sawana - ඔබට ඔබ අහිමියි - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:00
6092017/05/15Dayakathwa dharmadeshana 2017.03.3100:55:51
6102017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
6112017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
6122017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 - Controlling anger01:28:11
6132017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero -බුදු ගුණ කථනයක් සහ තුණුරුවන් පූජාව - Budu Guna Saha Thunuruwan Pujawa00:10:06
6142017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero-කුසල් කිරීමට, කළ කුසල් පිහිට වීම- Kusal Kirimata Kalin Kusal Pihita00:17:30
6152017/04/20Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 400:19:40
6162017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 300:19:48
6172017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 200:19:47
6182017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) on, April 18, 2017 in Surrey, BC. Canada Part 100:19:47
6192017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 600:09:06
6202017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 500:19:47
6212017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 400:19:47
6222017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, Canada Part 300:19:47
6232017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, BC. Canada Part 200:19:47
6242017/04/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero at BVS in Surrey, Canada on April 17, 2017 Part 100:19:47
6252017/04/15Sadaham sawana - පංච සීලයෙන් සෝවාන් ඵලයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:26
6262017/04/15Sadaham sawana - තම දොස් තමා විසින් දැකිීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:33
6272017/04/13sadaham sawana -ශික්ෂාව හා සංවරය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:51
6282017/04/13Sadaham sawana - සිටලු අකුසල් දුරුකිරිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:23
6292017/04/12Sadaham sawana - සතර ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමන් වහන්සේ00:47:47
6302017/03/28Dayakathwa Darmadeshana - Kadawatha00:56:19
6312017/03/27Sadaham sawana - පරමාර්ථ ධර්ම හා ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:42
6322017/03/24Sadaham sawana -මුදිතා ගුණය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:10
6332017/03/23Sadaham sawana - මංගල කරුණු 38 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:15
6342017/03/14Sadaham sawana - පිං හා කුසල් හි වෙනස - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:58
6352017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANAWA NUWARA01:04:37
6362017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANA PANNIPITIYA00:58:02
6372017/03/13Sadaham sawana - කඨින චීවර පූජාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:45
6382017/03/04Sadaham sawana -චතුරාර්ය සත්‍යය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
6392017/03/04Sadaham sawana - උත්පාද තිථි භංග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:40
6402017/02/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero Kusal Sith Homagama 25 December 201600:55:09
6412017/02/22Sadaham sawana - තෘප්තිමත් බව හා අතෘප්තිමත් බව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
6422017/02/21Sadaham sawana - අන් සතු දේවල් - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:50
6432017/02/18Sadaham sawana - අනංගන සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:14
6442017/02/18Kukulpane Sudassi Himi /Siyasa Tv00:55:09
6452017/02/17Sadaham sawana - තමා ගැන පමණක් සිතීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:48:50
6462017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/26 Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:00:29
6472017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:24:58
6482017/01/159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 01p May201600:47:46
6492017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/12 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:56
6502017/01/05Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 401:57:16
6512017/01/04Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 2 & 302:05:47
6522017/01/03Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 101:09:27
6532016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Himi -හටගන්නා සියල්ල නැතිවන සුළුය - Hataganna Siyalla Nathiwana Suluya01:05:51
6542016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Thero - මරණයට නොබියව මුහුණ දීමට නම් - Maranayata Nobiyawa Muhuna Deemata Nam01:16:35
6552016/12/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 03 කොටස00:54:28
6562016/12/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 02 කොටස00:55:30
6572016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:31
6582016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී ( 01 කොටස )00:53:10
6592016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (06 - කොටස )00:53:17
6602016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (05 - කොටස )00:53:18
6612016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (04 - කොටස )00:57:08
6622016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (03 - කොටස )00:56:24
6632016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 01- කොටස )00:51:40
6642016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 02 - කොටස )00:57:37
6652016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
6662016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
6672016/11/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/28 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:55:34
6682016/11/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/21 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:39
6692016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/19 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:21
6702016/11/01සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Sabba papassa akaranan Ven.Kukulpane sudassi thero01:11:33
6712016/10/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 30 10 201600:47:44
6722016/10/25Sadaham sawana - අභිධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
6732016/10/04Sadaham sawana - රූප ස්කන්ධය ඇතුලු පංච උපාදානස්කන්ධය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි සවාමීන් වහන්සේ00:54:09
6742016/09/24Sadaham sawana - වේදනානුපස්සනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:03
6752016/08/26"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:28:33
6762016/08/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/08/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:14
6772016/08/232016 - 08 - 22 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව00:48:11
6782016/08/14Sathara Sathipattanaya by Kukulpane Sudassi Swaninvahanse02:30:13
6792016/08/09NETH FM Dharma Dakshina - ආරම්භක ධාතු,නික්ඛම ධාතු,පරක්ඛම ධාතු - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
6802016/07/23Ven. Kukulpane Sudassi Thero Sathara Irdipada Dharmayan Sydney 8 July 2016 Sachini Wijesena01:34:41
6812016/07/19Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 05 - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:51:41
6822016/07/12Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 4 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:55:53
6832016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/27 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:23
6842016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:25
6852016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - ද්වේශය,තරහව දුරු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
6862016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - සිත පුහුණු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:52:40
6872016/07/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 3 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:19
6882016/06/29Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:53:56
6892016/06/29යෝ චේ වස්ස සතං ජීවේ - දේශකයාණන් වහන්සේ අතිපුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ01:38:59
6902016/06/26Ehipassiko 2016.06.26 | Kukulpane Sudhassi Thero00:27:47
6912016/06/22Sadaham sawana -සම්මා සමාධිය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:52:08
6922016/06/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/20 Ven. Kukulpane Sudassi01:02:28
6932016/06/19Ehipassiko 2016.06.19 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:43
6942016/06/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/13 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:21
6952016/06/14Sadaham sawana -සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:49:54
6962016/06/12Ehipassiko 2016.06.12 | Kukulpane Sudhassi Thero00:29:06
6972016/06/05Ehipassiko 2016.06.05 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:44
6982016/06/05Rev. Kukulpane Sudassi Thero Lona Phala Suthraya - Eranjith Fernando 1/5/201601:02:30
6992016/06/05Dayakathwa darmadeshna by Erangith Pranandu01:02:30
7002016/05/31Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/30 Ven Kukulpane Sudassi Thero04:18:45
7012016/05/29Ehipassiko 2016.05.29 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:55
7022016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.23 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:54
7032016/05/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/23 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:22
7042016/05/22Ehipassiko 2016.05.22 | Kukulpane Sudhassi Thero.00:29:01
7052016/05/17NETH FM Dharma Dakshina - ව්‍යාපාදය(තරහව)- පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:51:56
7062016/05/15Ehipassiko 2016.05.15 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:28:12
7072016/05/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/09 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:00
7082016/05/09Kukulpane Sudassi Thero - ජම්බුදීප පෙය්‍යාල වග්ගය00:47:56
7092016/05/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2015/12/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:07
7102016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - නිවැරදි අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය00:50:14
7112016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - සුඛ වග්ගය00:51:40
7122016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරථි ගුණය00:43:58
7132016/05/08Ehipassiko 2016.05.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:48
7142016/05/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:45:03
7152016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.03.25 -පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:41
7162016/05/01Ehipassiko 2016.05.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero00:29:39
7172016/04/21කෙලෙස් වලින් සිත මුදවා | Meditation | bawana | Dhamma Discussion00:15:25
7182016/04/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:50:24
7192016/04/16Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:57
7202016/04/12සතර ඍදිපාද | Ven Kukulpane Sudassi Thero |Short video00:08:14
7212016/04/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:27
7222016/03/29Sadaham sawana - නිවනට මග - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:22
7232016/03/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/21 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:05
7242016/03/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:19
7252016/03/02Sadaham sawana - දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්යය -පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:29
7262016/02/23Ven Kukulpane Sudassi Thero 2016 02 2200:53:26
7272016/02/17Sadaham sawana -Nivana wetha - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:59
7282016/02/17Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/15 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:50
7292016/02/09Sadaham sawana - තන්හා නිරෝධය - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:16
7302016/02/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/01 Ven. Kukulpane Sudassi00:56:12
7312016/02/02Sadaham sawana-යථාව වැසී ඇත. විවෘත කර ගන්න - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:29
7322016/01/26Sadaham sawana -( නෙත්) - පංච උපාදානස්කන්ධය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ00:55:51
7332016/01/25Dharma Deshana- Kukulpane Sudhassi Himi 2016/01/0301:32:56
7342016/01/22Sadaham sawana - ඔබ මේ අත්දැකීම ලැබුවාද? - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:30
7352016/01/19ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:38
7362016/01/19Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව"-කෙනෙකු හිතන, කරණ දේවල් විමසා බැලීමේ වැදගත් කම01:22:30
7372016/01/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:24
7382016/01/07Kukulpane Sudassi Thero - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 2 කොටස01:04:00
7392016/01/05Sadaham sawana - නෙත් ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාම්න් වහන්සේ00:53:28
7402015/12/3159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Deveni Patipada Sutta - 8am08 Jul201500:53:42
7412015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - යමක වග්ගය00:50:50
7422015/12/315. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan201500:47:57
7432015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - බුදු දහමෙහි මූලික සිද්ධාන්ත00:58:30
7442015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය00:47:11
7452015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - පසුතැවීම00:55:51
7462015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - වැරදි හා අත්දැකීම්00:58:07
7472015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - දහම දැකිය යුතු මඟ01:14:57
7482015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - තෙරුවන් සරණ යාම00:59:01
7492015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - චන්දන සූත්‍රය00:50:33
7502015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - සෝවාන් වීමට සාධක සහ බාධක00:52:17
7512015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - විමුත්තායතන සූත්‍රය00:49:14
7522015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අන්සතු බවෙහි දුක00:50:55
7532015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - සතර ආකාර ප්‍රතිපදාව00:50:56
7542015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - තමාට තමා අහිමිවීම00:51:15
7552015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අකාලයේ නො මැරෙන්නට නම්............00:56:43
7562015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - රෝගීන් අතර නිරෝගී ව ජීවත්වීම00:50:12
7572015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - මිනිසත් බවේ වටිනාකම00:58:30
7582015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අනාථ නොවී සනාථ වීමට01:02:39
7592015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ප්‍රාණඝාතය01:01:10
7602015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මය දැකීම01:51:51
7612015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - වයසට යාම00:50:35
7622015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තම වරද දැකීම00:51:14
7632015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - උප්පලවන්නා සූත්‍රය00:41:03
7642015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තමාගේ භූමිකාව හඳුනාගැනීම00:48:53
7652015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය00:46:12
7662015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ශෝකය දුරුකිරීම00:45:55
7672015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සේදක සූත්‍රය00:50:55
7682015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සත්ත ජටිල සූත්‍රය00:47:15
7692015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සංග්‍රහ වස්තු01:01:36
7702015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සක්කාය දිට්ඨිය00:52:58
7712015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - පුනබ්බසු සූත්‍රය00:52:16
7722015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - මානය නිසා පිරිහීම00:46:59
7732015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - අට ලෝ දහමට මුහුණදීම00:47:23
7742015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - බිලංගික සූත්‍රය00:47:40
7752015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - නකුල සූත්‍රය00:48:10
7762015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - අකල් මරණ00:48:23
7772015/12/23Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - භික්ඛූ වග්ගය00:48:42
7782015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - ආකල්ප සම්පත්තිය00:48:39
7792015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පඤ්ච නීවරණ ධර්ම00:49:13
7802015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:49:31
7812015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - අරඤ්ඤක සූත්‍රය00:50:14
7822015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය00:49:51
7832015/12/21Sadaham sawana - නාම රුප ධර්ම-2015.12.21 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:58
7842015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - අඹු සැමි සම්බන්ධතාවය00:50:27
7852015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - මිත්‍යා දෘෂ්ටිය00:50:23
7862015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මායාව හා කපටිකම00:50:48
7872015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - දුතිය පටිපදා සූත්‍රය00:50:57
7882015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මරණය, චුතිය සහ ප්‍රතිසන්ධිය00:50:35
7892015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - බහුලීකත සූත්‍රය00:51:08
7902015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය00:51:08
7912015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මතාවයන් ගේ අවබෝධය00:51:46
7922015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ලෝණ ඵල සූත්‍රය00:52:40
7932015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය දුරුකිරීම00:52:36
7942015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දති සූත්‍රය00:52:42
7952015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය00:52:54
7962015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - පැවැත්ම සහ නැවැත්ම00:53:27
7972015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය00:53:38
7982015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය00:54:49
7992015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දකෝවාද සූත්‍රය00:54:57
8002015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අපණ්ණක සූත්‍රය00:54:58
8012015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - මා පිය ගුණ00:55:49
8022015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - චංකම සූත්‍රය00:56:02
8032015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
8042015/12/14Sadaham sawana - පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සමග සංස්කාර -පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:53
8052015/12/07sadaham sawana - අනුරුද්ධ සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:21
8062015/11/18Kukulpane Sudassi Thero - Paduma Puppha Sutta00:55:30
8072015/11/17sadaham sawana - නිවනට ඇති බාධකයන් ජය ගැනිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:45
8082015/11/11sadaham sawana - නිවන් මග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සිි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:55
8092015/11/06සතර සතිපට්ටානය පිළිබද ප්‍රශ්න හා උත්තර - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:39:59
8102015/11/02sadaham sawana - නිවරණ යටපත් කොට උතුම් සෝවාන් මාර්ගයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:58:33
8112015/10/31Kukulpane Sudassi Thero00:58:29
8122015/10/26sadaham sawana- ගිහි සහ පැවිදි - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:26
8132015/10/20Sadaham Sawana - පංච නිවරණ යටපත් කිරිම - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:52:44
8142015/10/09Kukulpane Sudassi Thero - "ගුණය වර්ධනය කර ගැනීම නිවණට කෙසේ උපකාරී වන්නේද?" - පළමු කොටස00:59:25
8152015/10/08මරණානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
8162015/09/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201500:45:37
8172015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 131 Akalpa Sasadeema00:54:36
8182015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 123 Athma Wiswasaya00:48:03
8192015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 129 Maranaya Chuthiya ha Prathisandiya00:50:42
8202015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 135 Manasika suwaya00:43:48
8212015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 154 Pudgala Sansandanaya00:44:14
8222015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 125 Shokaya00:43:38
8232015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 314 B6 Dhammanu Passana01:27:11
8242015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi 137 Maannaya00:47:58
8252015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 136 Karma Wipaka00:51:21
8262015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 161 Karunawa00:40:08
8272015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 152 Wiwida Pudgala Suwarupa00:47:12
8282015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 241 Samagiya00:47:09
8292015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 237 Musawa saha Mulawa00:54:27
8302015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 234 Meththa00:55:38
8312015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 130 Sapaya00:51:44
8322015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 265 Avihinsaa Karunaa00:57:41
8332015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 157 Daham Aseema00:50:05
8342015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 315 B7 Dhammanu Passana01:19:35
8352015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 305 A6 Panna01:57:37
8362015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 302 A3 Kayanupassana100:42:08
8372015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 301 A2 Dahama Thulin Jeewithaya desa balima01:27:54
8382015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 259 Virya00:45:02
8392015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 126 Sabba Papaşa Akaranam00:47:24
8402015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 261 Sathpurusa Esura00:46:49
8412015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 142 Mayawa saha Kapatikama00:49:53
8422015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 307 A8 Dhammachari01:28:41
8432015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 162 Rakawaranaya00:51:56
8442015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 169 Sahallubawa00:47:21
8452015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 146 Kalayuthu De ha nokala yuthude00:49:27
8462015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 244 Arogya Paramalabha00:45:11
8472015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 170 Sitha Puhunukireema00:47:59
8482015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction01:37:35
8492015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 163 Akusala Samapatthiya00:47:01
8502015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 303 A4 Kayanupassana200:36:50
8512015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 304 A5 Kayanupassana300:47:52
8522015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 309 B1 Cittanu passasna00:26:52
8532015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 308 A9 Vedananu passana00:51:28
8542015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 311 B3 Dhammanu Passana Neevarana01:15:42
8552015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 306 A7 Samma Vayama01:31:39
8562015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 312 B4 Vanchaka Dhamma 101:25:23
8572015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 313 B5 Vanchaka Dhamma 201:32:07
8582015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 310 B2 Dhammanu Dhamma Patipada01:51:42
8592015/09/01Kukulpane Sudassi Thero සතර සෘද්ධිපාද ධර්ම01:16:25
8602015/08/31Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:20:04
8612015/08/29Ehipassiko 2015.08.29 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:38:22
8622015/08/24Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:04:01
8632015/08/22Ehipassiko 2015.08.22 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:39:47
8642015/08/10Ven Kukulpane Sudassi Thero-UK Visit 201501:32:51
8652015/08/08Ehipassiko 2015.08.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:32:25
8662015/08/02Ehipassiko 2015.08.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:51:34
8672015/07/26Ehipassiko 2015.07.25 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:33
8682015/07/21දායකත්ව ධර්ම දේශනා 11 """සියැසින් දැක නුවනින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න""" 2015 - 07 - 0101:04:23
8692015/07/20Ehipassiko 2015.07.18 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:28:37
8702015/07/13Ehipassiko 2015.07.11 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:30:57
8712015/07/06Ehipassiko 2015.07.04 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:05
8722015/06/28Vehicle offering to Rev Kukulpane Sudassee Thero 27.06.201500:30:48
8732015/06/14Ven Kukulpane Sudassi Thero 2015-05-01 Dharma deshana at Metiyagane swetha chandana Thapowanaya01:14:17
8742015/06/13Ven. Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:28:21
8752015/06/09Ven. Kukulpane Sudassi Thero-UK visit 201501:08:13
8762015/04/13Ven kukulpane sudassi thero - London Buddhist Vihara 11/4/2015 (Audio only)01:32:51
8772015/04/06භාවනාව හඳුන්වාදීම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:51:45
8782015/04/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"වඤ්චක ධර්ම සහ තමන්ගේ සිත මුලින්ම විමසා බැලීමේ වැදගත් කම"01:36:04
8792015/03/17Kalana Mithuru AsuraVen Kukulpane Sudassee Thero02:05:36
8802015/03/15Sadaham Sanwaadaya 2 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)01:42:36
8812015/03/15Sadaham Sanwaadaya 3 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:34:09
8822015/03/14Sadaham Sanwaadaya 1 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:17:03
8832015/03/10120. Nandathi Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:16
8842015/02/18සේල සෑ වන්දනාව 08 kukulpane sudassi thero00:45:36
8852015/01/17සබ්බ පාපස්ස අකරණං 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:52:08
8862015/01/0289. Anathapindikovada Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 23a Nov201400:52:12
8872015/01/0287. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10p Nov201400:47:12
8882015/01/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Theruwan Sarana Yaama01:00:34
8892015/01/0269. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 12p June2014 Poson Full Moon Poya Day00:52:02
8902015/01/0262. Sallekha Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 31a May201400:54:29
8912015/01/0243. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 25a Mar1400:45:10
8922015/01/014. Sathyakkriyava - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan1400:49:45
8932015/01/0114. Kumbha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 18p Jan1400:48:31
8942015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chiththaanupassanawa01:09:47
8952015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:10:17
8962014/12/14Ven Kukulpane Sudassee Thero Dhamma Sermon 13 12 201401:03:26
8972014/12/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Atthruptiya00:47:33
8982014/12/12Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chandana Sutta00:50:34
8992014/12/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sammadittiya01:07:15
9002014/12/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:11:35
9012014/11/18Ven Kukulpane Sudassi Thero01:05:17
9022014/11/17Ven Kukulpane Sudassi Thero01:12:37
9032014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero -Dammo Hawe Rakkathi..01:05:40
9042014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero01:07:53
9052014/10/12ශතාධික කඨින පිංකම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:50
9062014/10/05ශතාදික කඨින පිංකම00:54:46
9072014/09/29පින් අනුමෝදනා කිරීම 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:55:06
9082014/09/16බුද්ධානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:03
9092014/09/03Ven. Kukulpane Sudassi Thero "සබ්බ පාපස්ස අකරණං" ධර්ම දේශනාව (Sabba Papassa Akaranan Dhamma Deshana)01:52:08
9102014/09/02Ven. Kukulpane Sudassi Thero -"සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය" (Samma Ditthi Suthraya) - 2 ධර්ම දේශනාව01:26:45
9112014/08/31උපාදානය 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:33
9122014/08/30Ven. Kukulpane Sudassi Thero - "භාවනා පුහුණුව" සහ "සීලය" ධර්ම දේශනාව(Meditation Practice)02:08:03
9132014/08/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - ආනාපානසති භාවනාව (Anapanasathi Meditation)01:04:25
9142014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0301:00:55
9152014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0201:01:43
9162014/08/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero – “ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 2” (Dhammanupassana Meditation 2)01:35:42
9172014/08/14Ven. Kukulpane Sudassi Thero–“ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 1"(Dhammanupassana Meditation 1)01:37:53
9182014/08/11සීලානුස්සති භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:38:01
9192014/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero-වේදනානුපස්සනා සහ චිත්තානුපස්සනා භාවනා (Meditation)01:23:38
9202014/08/08Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"භාවනාව හඳුන්වාදීම"- 09.06.2011 (Introduction to Meditation)01:51:45
9212014/08/01ශතාධික කඨින පිංකම00:54:50
9222014/07/21මාපිය ගුණ 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:01:57
9232014/07/19Dhamma Sermon by Ven Kukulpane Sudassee thero00:56:04
9242014/06/02Kukulpane Sudassi Thero Lankarama Dhamma Sermon on 04 0302:06:39
9252014/05/16Kukulpane Sudassi Thero Dharma Deshana01:10:28
9262014/05/114. Ven Kukulpane Sudassi Thero (Sabbapaapassa Akaranan) 9pm23 Nov1200:54:06
9272014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:20:36
9282014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:22:48
9292014/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero 13 04 2014 Dhamma Discussion02:11:41
9302014/04/22Satipatthana Sutta (The Foundations of Mindfulness) - Ven. Kukulpane Sudassi Thero 2014 Auckland01:36:27
9312014/04/16Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2014 - Auckland ~ ජිවිතයේ සැබෑ අරුත සොයා....................02:02:17
9322014/03/29Kukulpane Sudassi Thero - Skype discussion on 23 March 201401:34:39
9332014/03/27ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 0900:56:59
9342014/03/1633_Sathara Sathipattana Bavana Part2 Ven Kukulpane Sudassi Thero -01 09-03-1401:06:55
9352014/03/16Kukulpane Sudassee Thero - Athruptiya saha Thruptiya00:48:07
9362014/03/08Kukulpane Sudassee Thero - Attadattan Parattena01:33:56
9372014/03/012014 02 25 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:59:50
9382014/02/04ඉන්ද්‍රිය භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:40
9392014/01/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Adyathmaya Diyunu karana Akaraya01:00:52
9402014/01/1945. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am10 Feb13 - Chandana Sutta SN00:50:10
9412014/01/1943. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am06 Feb13 - Ayu Sutta SN00:51:34
9422014/01/1939. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am01 Feb1300:51:34
9432014/01/1936. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am28 Jan1300:52:15
9442014/01/1912. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10pm12 Jan13 - Gihi Pevidi Sepa00:53:43
9452014/01/04267. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 9 & 10 - 21p Dec1300:47:33
9462014/01/04254. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 8 - 06p Dec1300:45:59
9472014/01/03238. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / Sanyuktha , Qalities of an Upasaka 7 - 10a Nov1300:53:42
9482014/01/03229. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN - Qualities Of An Upasaka 6 - 24aOct1300:54:43
9492014/01/03228. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 5 - 20a Oct1300:53:02
9502014/01/03201. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of A Upasaka 4 - 01p Sep1300:46:50
9512014/01/03191. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 3 - 21p Aug1300:51:18
9522014/01/03183. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of An Uasaka 2 - 13p Aug1300:44:50
9532014/01/03177. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Oualities Of An Upasaka 1 - 08p Aug1300:48:12
9542014/01/03156. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Ariyawansa Desanawa - 20a Jul1300:51:46
9552014/01/02139. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Vasijatopama Sutta / Sanyuktha Nikaya - 05a Jul1300:48:17
9562014/01/02128. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Saciththa Sutta / Anguththara Nikaya - 19a Jun1300:57:07
9572014/01/02110. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 30a May1300:53:26
9582014/01/0299. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mapunna Bhayee Sutta AN, Difference of Pina & Kusalaya - 21a May1300:52:19
9592014/01/0280. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththia Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 2 - 01a May1300:56:15
9602014/01/0281. Venkukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 3 - 04p May1300:46:42
9612014/01/0288. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 4 - 12a May1300:51:09
9622014/01/0268. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 13a Apr1300:55:39
9632014/01/0247. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 24a Mar1300:51:22
9642014/01/0250. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 1 - 27p Mar1300:46:13
9652013/12/308. Anuruddha Suta AN2.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm10 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:01
9662013/12/307. Anuruddha Sutta AN2.1 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm03 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:21
9672013/12/306. Anuruddha Sutta AN1.5 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm27 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
9682013/12/305. Anuruddha Sutta AN1.4 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm20 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:40
9692013/12/304. Anuruddha Sutta AN1.3 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm13 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:09
9702013/12/303. Anuruddha Sutta AN1.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm06 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:21
9712013/12/302. Anuruddha Sutta AN1.1 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm29 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:03
9722013/12/301. Anuruddha Sutta AN - Introduction Maha Purusha Vitharka - Sat7pm15 Jun13 Ven Kukulpane Sudassi00:58:24
9732013/12/305. Train The Mind - Fri9pm25 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:12
9742013/12/304. Take Away Hatred 6 - Fri9pm18 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:37
9752013/12/303. Take Away Hatred 5 - Fri9pm11 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:51:38
9762013/12/302. Take Away Hatred 4 - Fri9pm04 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:12
9772013/12/301. Take Away Hatred 2 - Fri9pm21 Dec12 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:23
9782013/12/309. (1st 10 minutes missing) Fri9pm15 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:20
9792013/12/308. Fri9pm01 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
9802013/12/307. Dhammo Hawe Rakkhathi 4 - Fri9pm22 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:25
9812013/12/306. Dhammo Hawe Rakkhathi 2 - Fri9pm08 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:59:24
9822013/12/3010. Sat7pm08 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:16
9832013/08/28Damma Padaya | Chitta Wagga | Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:42
9842013/08/10Nandakowada Sutta | Ven Kukulpane Sudassi Thero01:09:31
9852013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Upeksha Paramitha (FULL)00:59:43
9862013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Mithya Drushtiya01:00:48
9872013/06/12152. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12p Dec1000:46:35
9882013/06/12137. Ven Kukulpane Sudassi Thero 29p Nov1000:47:27
9892013/06/12117. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Oct1000:46:21
9902013/06/12106. Ven Kukulpane Sudassi Thero 22p F M Sep1001:44:23
9912013/06/1296. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Aug1000:45:41
9922013/06/1263. Ven Kukulpane Sudassi Thero 15a May1000:45:12
9932013/06/1254. Ven Kukulpane Sudassi Thero 21p Apr1000:49:21
9942013/06/1236. Ven Kukulpane Sudassi Thero 11p Mar1000:44:55
9952013/06/124. Ven Kukulpane Sudassi Thero 02p Jan1000:26:45
9962013/06/09VEN KUKULPANE SUDASSI THERO - Dubai 2013 - වරදීම් හා අත්දැකිම්01:26:25
9972013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (3 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:12:54
9982013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (2 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
9992013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (1 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
10002013/03/3198. Pahaana Sutta (පහාන සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 08 Dec1200:52:39
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1121)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.