කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/21Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-09-0701:06:10
22019/09/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1001:29:41
32019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 901:09:31
42019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:43:13
52019/09/16 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:10:01
62019/09/16දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/21) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:05:48
72019/09/11 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:01:33
82019/09/11දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/09/01 ගොඩිගමුව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:03
92019/09/10දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/08) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:37
102019/09/08 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:04:48
112019/09/04දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/14) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:18
122019/08/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:58:40
132019/08/19දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/08/04) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:12:54
142019/08/15Ven.Kukulpane Sudassi Thero  - 2019.08.13 - 20.06 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:36
152019/08/12Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:19:47
162019/08/12Ven Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:50:22
172019/08/12Ven Kukulpane Sudassi Thero | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි |00:43:06
182019/08/03දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/07/07 මීගොඩ) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:07:52
192019/08/02දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/22 මුල්ලේරියාව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:04:46
202019/07/30Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-05-2501:01:02
212019/07/29Kukulpane Sudassi himi- බෞද්ධයාට වැරදුනු තැන-NIWANATA PERA00:31:05
222019/07/29Ven Kukulpane Sudassi thero - Vivada sutta (dispute, contention)00:48:09
232019/07/26 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:02:51
242019/07/25Ven Kukulpane Sudassi thero - How to live a meaningful family life00:50:14
252019/07/24Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:56
262019/07/20දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/06/09) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:06:59
272019/06/27 Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:14
282019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-02-16 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:28
292019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-01-26 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:10:17
302019/06/07Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:48:20
312019/06/07Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:23
322019/05/21දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/05/12) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:27
332019/05/21පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:01:08
342019/05/16වෙසක් ධර්ම දේශනාව 2019 | පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:01
352019/05/11අඹු සැමියන් ඇසිය යුතුම දර්ම දේශනයක්. පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි.00:47:56
362019/05/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Bana01:12:03
372019/04/21සිත නිවන බුදු බණ - 86 Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2019.04.21 - 05.00 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමින්ද්‍රය00:43:05
382019/04/04දායකත්ව ධර්මදේශණාව (අනුරාධපුර, ලෝලුගස්වැව) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:55
392019/03/16ශ්‍රාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:01:16
402019/03/14Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:03:33
412019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 Controlling anger01:28:11
422019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
432019/03/12Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
442019/03/08Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:35:42
452019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/10/21) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:15:12
462019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/25) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:59:27
472019/03/06පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ (2019/02/12 පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාමය)01:05:38
482019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/02/09) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:56
492019/03/06දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/30 පාමන්කඩ) පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:10:41
502019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/19) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:11:36
512019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/01/15) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:00:15
522019/03/05දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2018/12/24 ගල්කිස්ස ) පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ.01:03:37
532019/03/04Kukulpane Sudassi Thero 2019 02 2500:59:26
542019/03/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:39:15
552019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 01 Naama rupa nyanaya 03English01:49:48
562019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 08 18 Naama rupa nyanaya 02English02:00:16
572019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 20 Naama rupa nyanaya 09English01:55:58
582019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 15 Naama rupa nyanaya 05English01:51:40
592019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 08 04 Naama Rupa Nyanaya 01English01:38:10
602019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 13 Naama rupa nyanaya 08English01:47:42
612019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 11 03 Naama rupa nyanaya 10 Sinhala01:14:34
622019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 10 06 Naama rupa nyanaya 07English01:29:12
632019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 08 Naama rupa nyanaya 04English01:57:54
642019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda 2010 09 29 Naama rupa nyanaya 06English01:32:18
652019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 07 20 Patikkula Manasikara 0101:21:44
662019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 23 Bhangga Nyanaya 0201:23:38
672019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 08 Bhangga Nyanaya 0101:31:04
682019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 05 25 Udaya waya Nyanaya 0301:27:10
692019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 03 02 0901:38:10
702019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 02 23 0801:29:26
712019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 01 26 0701:53:22
722019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2011 01 05 0601:30:34
732019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 12 28 0501:44:50
742019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 12 15 0401:15:42
752019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 24 0300:59:08
762019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 17 0201:26:40
772019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English Pachchaya Pariggha Nyanya 2010 11 11 0101:39:38
782019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 08 03 Bhangga Nyanaya 0300:59:02
792019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 06 01 Udaya waya Nyanaya 0401:01:42
802019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 04 20 Udaya waya Nyanaya 0200:52:48
812019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 30 Udayawaya Nyanaya 0101:05:32
822019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 23 Sammasana Nyanaya 0301:00:56
832019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 16 Sammasana Nyanaya 0201:19:42
842019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 03 09 Sammasana Nyanaya 0101:10:16
852019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 08 10 Patikkula Manasikara 0301:16:10
862019/02/26Ven Agulgamuwe Ariyananda English 2011 07 27 Patikkula Manasikara 0201:13:28
872019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 12 0801:05:04
882019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 11 1701:00:58
892019/02/26Ven.Kukulpane Sudassi - 2012 10 2700:58:52
902019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 2500:56:56
912019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1400:56:24
922019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 1301:00:44
932019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0700:57:42
942019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 10 0200:56:14
952019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 2601:08:40
962019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 1801:00:06
972019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 09 0600:59:08
982019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 2801:05:52
992019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 08 1601:00:50
1002019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 07 1700:58:36
1012019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 2300:58:44
1022019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 3100:59:22
1032019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 12 2501:01:34
1042019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 29200:56:48
1052019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 06 09200:58:08
1062019/02/26Ven Kukulpane Sudassi 2012 04 1601:02:40
1072019/02/26Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 0301:00:14
1082019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 1401:00:26
1092019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 08 0800:59:48
1102019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 3000:58:02
1112019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
1122019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1600:55:34
1132019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1201:01:44
1142019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 07 6 00am01:01:04
1152019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 1100:51:40
1162019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2900:56:48
1172019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 25 4 00pm01:02:00
1182019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2500:56:38
1192019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 2301:00:04
1202019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 23 10 30am01:02:04
1212019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1500:59:56
1222019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 1201:00:32
1232019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0900:58:08
1242019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 06 0700:56:52
1252019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 05 2501:07:22
1262019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 21 201:00:38
1272019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2100:59:36
1282019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 1601:02:40
1292019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 2001:00:10
1302019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0200:59:18
1312019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 2001:04:06
1322019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 0500:58:32
1332019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 07 2001:01:24
1342019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 04 0100:58:26
1352019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 1401:01:54
1362019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 0201:00:48
1372019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0201:02:56
1382019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 01 1801:03:16
1392019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 12 1101:00:34
1402019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 09 30200:56:42
1412019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 03 2300:00:04
1422019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 1800:00:04
1432019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2012 02 0901:00:46
1442019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2801:13:38
1452019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1500:59:28
1462019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 1301:03:14
1472019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 0500:58:30
1482019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 1301:07:12
1492019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 09 2501:04:46
1502019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 1901:00:56
1512019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0801:09:40
1522019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0600:59:32
1532019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2900:54:16
1542019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1501:01:32
1552019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 2000:59:56
1562019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 12 0201:07:46
1572019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 1601:00:18
1582019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 11 0301:07:40
1592019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2901:01:16
1602019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2011 10 2601:07:58
1612019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 02 1301:03:04
1622019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 0800:54:32
1632019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 05 1500:50:30
1642019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 04 2100:49:38
1652019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2010 01 0200:50:06
1662019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 08 0800:51:02
1672019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 19 (Swarnawaahini )00:57:56
1682019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 06 2700:56:12
1692019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 05 12 (SWRNAWAHINI)00:57:00
1702019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - SWRNAWAHINI 2008 05 1200:57:00
1712019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 29 (Swarnawaahini)00:57:08
1722019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 01 22 (Radio)00:54:16
1732019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 08 04 23 08am00:56:44
1742019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Paththi Dana 2008 06 0200:54:30
1752019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Parama Laabhaya 2008 09 3000:55:04
1762019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Musawa saha Mulawa 2008 11 0800:55:50
1772019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhammo Hawe Rakkathi 2008 06 1600:55:58
1782019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Dhamma Chintha Sathya wachana 2008 08 2700:14:58
1792019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 04 2300:56:44
1802019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 11 0800:55:50
1812019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 04 2900:57:08
1822019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Swarnawaahini 2008 06 1900:57:56
1832019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Athma Ghathanaya 2008 05 1200:51:44
1842019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - Akalpa Sampaththiya 2008 08 0800:51:02
1852019/02/19Ven Kukulpane Sudassi - 2008 10 1600:54:02
1862019/02/19Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-02-1600:41:26
1872019/02/17ජීවිතය අවබෝධයට - Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:17:31
1882019/01/27Kukulpane Sudassi Thero - Sanaramara Sewana 2019-01-2601:04:22
1892019/01/24Venerable Kukulpane Sudassi Thero Patichcha Samuppadaya 23.12.18 Homagama01:31:36
1902019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 10-11-1801:34:26
1912019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 08-11-1802:23:42
1922019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 3)01:05:05
1932019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 2)02:11:58
1942019/01/15Ven Kukulpane Sudassi Theo | 06-11-18 (Part 1)01:25:59
1952019/01/08මනාව සිත පුහුණු කරමු01:14:53
1962018/12/21Ven Kukulpane Sudassi Thero-"ධර්ම සාකච්ඡාව"- "Dharma Discussion" - 16.11.2018 - Newcastle, Australia02:13:17
1972018/12/07Ven Kukulpane Sudassi Thero, Melbourne, 0911201801:29:45
1982018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 10.11.1801:34:26
1992018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne Dhamma sermon 08.11.1802:23:42
2002018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero, Melbourne evening Dhamma sermon01:05:05
2012018/12/07Ven Kukulpane Sudassi thero , Melbourne Dhamma discussion02:11:58
2022018/12/06Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සිත මනාව පුරුදු පුහුණු කර, ඒ ඇසුරින් ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම"-30.11.201801:41:05
2032018/11/24Ven Kukulpane Sudassi Thero-"සීලය, කුසල් වැඩීම සහ අකුසල් දුරු කිරීම"-16.11.2018 Newcastle,Australia,01:49:20
2042018/11/22Ven kukulpane Sudassi Thero 2018 11 22 Dhamma Dayada Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Derana Tv00:55:35
2052018/11/22"Dhamma Dayada" Ven. Kukulpane Sudassi Thero - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:53
2062018/11/20Ven Kukulpane Sudassi Thero in Melbourne01:25:59
2072018/09/22Ven.Kukulpane Sudassi Thero - 2018.09.22 - 20.00 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:04
2082018/09/12Pandith Ven. Kukulpane Sudassi hero - Wibhajjawaadha Katharagama Kiriwehera 2018 08 1100:28:02
2092018/08/22Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:46:45
2102018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-07-22 | Kukulpane Sudassi Himi01:29:41
2112018/08/02වැරදීම් හා අත්දැකීම් නිවන් මගට කෙසේ උපකාරී වේද... Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:58:08
2122018/07/22Kukulpane Sudassi Thero -Pansil Maluwa 2018-07-2201:28:40
2132018/07/15Chethanahan Bhikkave kamman wadami - Dharma deshana - Kukulpane Sudassi Thero at Siyesa TV00:54:05
2142018/05/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:42:32
2152018/05/26KUKULPANE SUDASSI THERO | අනුරුද්ධ සූත්‍රය00:51:11
2162018/04/29Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:02:35
2172018/04/27Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:45:51
2182018/04/19Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:47:25
2192018/03/30Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:36:03
2202018/03/20සුවසේ ජීවත් වීමට ධර්මචාරී වන්න.01:01:33
2212018/02/20the best message for a friend මිතුරෙකුට දියහැකි හොඳම පණිවිඩය00:07:49
2222018/02/05Dayakathwa Darma Dashana Kaluaggala #2017 12 24 #peotv #95 #Kaluaggala01:07:14
2232018/02/05Dayakathwa Dharma Dheashanaa Homagama#2017 12 25 #Siyasa TV #Peo TV 9501:00:51
2242017/12/25පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:37:51
2252017/12/19127 Keles Nasana Maga01:07:41
2262017/12/1900 Web Launch00:32:21
2272017/12/19124 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 301:57:16
2282017/12/19123 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 202:05:47
2292017/12/19125 Sabbassrawa Sutta01:27:46
2302017/12/19126 Sabbasawa Sutta 201:28:28
2312017/12/19122 Maha Ariyawansa Deshanawa Part 101:09:27
2322017/12/19128 Niweradhiwa Kusal Dhaham Kirima00:55:09
2332017/12/19121 Irisiyawa00:29:09
2342017/12/19107 Chanawantha Bawa 201:04:00
2352017/12/19106 Chanawantha Bawa 100:59:25
2362017/12/19116 Dasa Sankchcha 800:27:20
2372017/12/19115 Dasa Sankchcha 700:27:57
2382017/12/19114 Dasa Sankchcha 600:27:25
2392017/12/19113 Dasa Sankchcha 500:27:53
2402017/12/19112 Dasa Sankchcha 400:27:51
2412017/12/19111 Dasa Sankchcha 300:26:50
2422017/12/19102 kukulpane sudassi thera01:13:15
2432017/12/19104 kukulpane sudassi thera01:11:19
2442017/12/19101 kukulpane sudassi thera01:06:06
2452017/12/19105 Samma Ditthiya01:15:57
2462017/12/19103 kukulpane sudassi thero00:57:05
2472017/12/19110 Dasa Sankchcha 200:28:34
2482017/12/19109 Dasa Sankchcha 100:28:09
2492017/12/19098 Dheshana01:12:37
2502017/12/19100 Weradi Ha Athdekim00:58:07
2512017/12/19079 Chandana Sutta00:50:33
2522017/12/18099 Waththa Sutta00:44:15
2532017/12/18097 UK Visit 301:24:12
2542017/12/18096 UK Visit 200:45:29
2552017/12/18095 UK Visit 100:53:50
2562017/12/18093 Pasuthevima00:55:51
2572017/12/18092 Guna Wardhanaya Karagenima00:57:28
2582017/12/18091 Dammo Hawe Rakkathi00:47:37
2592017/12/18090 Sathara Sangraha Wasthu00:55:42
2602017/12/18089 Sathara Irdhipada01:07:14
2612017/12/18088 Wanchaka Dharma01:14:31
2622017/12/18087 Kshana Sampaththiya01:05:01
2632017/12/18086 Deweshaya Duru Kirime Vatinakama UK00:52:13
2642017/12/18085 Dhahama Dekiyauthu Maga UK01:14:57
2652017/12/18084 Dhahama Dekima01:05:12
2662017/12/18083 Deweshaya Durukarana krama01:04:36
2672017/12/18082 Prathipadhawa Ha Dhahama Dekima01:06:46
2682017/12/18081 Theruwan Sarana Yaama00:59:01
2692017/12/18080 Chiththaanupassanawa01:07:54
2702017/12/18078 Upasaka Guna 800:28:58
2712017/12/18077 Upasaka Guna 700:28:30
2722017/12/18076 Upasaka Guna600:28:20
2732017/12/18075 Upasaka Guna500:28:14
2742017/12/18074 Upasaka Guna400:27:56
2752017/12/18073 Upasaka Guna300:27:46
2762017/12/18072 Upasaka Guna200:28:09
2772017/12/18071 Upasaka Guna100:28:04
2782017/12/18070 Patipadha Sathara01:17:47
2792017/12/18069 Ansathu Bawei Dhuka00:50:55
2802017/12/18068 Vimukthayathana Suththrya00:49:14
2812017/12/18067 Sowanvimata Sadhaka Saha Badhaka00:52:17
2822017/12/18066 Sathara Akara Prathipadhawa00:50:56
2832017/12/18065 Niweradhi Ambusemi Sambandhathawa00:50:14
2842017/12/18064 Anuththaro Prusha Dhamma00:43:58
2852017/12/18063 Thamata Thama Ahimivima00:51:15
2862017/12/18062 Akalayei Nomarennata Nam00:56:43
2872017/12/18061 Budhu Dhahamei Mulika Sidhantha00:58:30
2882017/12/18060 Anatha Novi Sanathavimata01:02:39
2892017/12/18059 Minisath Bawei Vatinakama00:58:30
2902017/12/18058 Ashta Loka Dharmaya Hamuwe Api00:47:12
2912017/12/18057 Sothapaththi Anga 0400:55:54
2922017/12/18056 Rogin Athara Nirogiwa jeewathvima00:50:12
2932017/12/18055 Pranagathya01:01:10
2942017/12/18054 Satipatthana Sutta Auckland01:34:49
2952017/12/18053 Dhamma Discussion Newzeland02:11:08
2962017/12/18052 Dhamma Discussion Australia01:47:04
2972017/12/18051 Dhammo Hawe Rakathi01:49:56
2982017/12/18050 Dharmaya Dekima01:51:51
2992017/12/18049 Sathipattana Desana 300:36:37
3002017/12/18048 Sathipattana Desana 200:52:31
3012017/12/18047 Sathipattana Desana 100:46:30
3022017/12/18046 Yamaka Wagga00:50:50
3032017/12/18045 Wayasata Peminima00:50:35
3042017/12/18044 Thama Waradha Dekima00:51:15
3052017/12/18043 Uppalawanna Sutta00:41:03
3062017/12/18042 Thama Bumikawa Hadunagenima00:48:53
3072017/12/18041 Suka Wagga00:51:41
3082017/12/18040 Soka Salla Harana Suttraya00:46:12
3092017/12/18039 Shokaya Durukirima00:45:55
3102017/12/18038 Sedaka Sutta00:50:55
3112017/12/18037 Saththa Jatila Sutta00:47:15
3122017/12/18036 Sangraha Wasthu01:01:36
3132017/12/18035 Sakkaya Dittiya00:52:58
3142017/12/18034 Punabbasu Sutta00:52:16
3152017/12/18033 Maannaya Nisa Pirihima00:46:59
3162017/12/18032 Atalo Dhahamata Muhunadima00:47:23
3172017/12/18031 Bilangika Sutta00:47:40
3182017/12/18030 Jambudeepa Peiyala Wagga00:47:56
3192017/12/18029 Nakula Peiththru00:48:10
3202017/12/18028 Akal Marana00:48:23
3212017/12/18027 Dhamma Padaya Bikku Wagga00:48:42
3222017/12/18026 Akalpa Sampaththiya00:48:39
3232017/12/18025 Pancha Niwarana Dharma00:49:13
3242017/12/18024 Pin Anumodan Kirime Piliwetha00:49:31
3252017/12/18023 Arannchaka Sutta00:50:14
3262017/12/18022 Damma Padaya Chitta Wagga00:49:51
3272017/12/18021 Ambu Semi Sambandhathawa00:50:27
3282017/12/18020 Mithya Drushtiya00:50:23
3292017/12/18019 Mayawa Ha Kapatikama00:50:48
3302017/12/18018 Dutheeya Patipada Sutta00:50:57
3312017/12/18017 Maranaya Chuthiya Prathisandiya00:50:35
3322017/12/18016 Bahuleekatha Sutta00:51:08
3332017/12/18015 Adyathmaya Diyunu karana Akaraya00:51:08
3342017/12/18014 Dharmathawayange Awabodhaya00:51:46
3352017/12/18013 Lona Pala Sutta00:52:40
3362017/12/18012 Deweshaya Duru Kirima00:52:36
3372017/12/18011 Nandathi Sutta00:52:42
3382017/12/18010 Akusala Samapaththi Sutta00:52:54
3392017/12/18009 Paduma Puppa Sutta00:53:31
3402017/12/18008 Pewethma Ha Newethma00:53:27
3412017/12/18007 Dhammanu Dhamma Paitipadhawa00:53:38
3422017/12/18006 Dhamma Padaya Aththa Wagga00:54:49
3432017/12/18005 Nandakowada Sutta00:54:57
3442017/12/18004 Apannaka Sutta00:54:58
3452017/12/17003 Maapiya Guna00:55:49
3462017/12/17002 Chankama Sutta00:56:02
3472017/12/17001 - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
3482017/11/26මනුසත් ධර්ම01:28:30
3492017/11/25ප්‍රඥාව01:08:13
3502017/11/23අත් හැරීම01:45:50
3512017/11/22රාහුලොවාද සූත්‍රය01:09:02
3522017/11/21නිවැරදි අත්හැරීම01:16:35
3532017/11/20පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:44:05
3542017/11/18තම සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව - සචිත්ත සූත්‍රය01:13:10
3552017/11/14ධර්මදේශනාව - සම්මා දිට්ඨිය01:15:57
3562017/10/18කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි - අරංගල දේශනා00:55:49
3572017/09/09Dhamma Sermon by Rev Kukulpane Sudassi thero (organized by Reshan)01:10:53
3582017/08/19Kukulpane Sudassi Thero (2017.08.16 pm7.00)00:47:03
3592017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #2017-06-18 #Siyasa TV #Peo TV 9500:59:45
3602017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:54:01
3612017/08/14Dayakathwa Dharma Dheashanaa Malaawa #Siyasa TV #Peo TV 9501:07:41
3622017/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sovan Maga01:50:23
3632017/07/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction02:43:55
3642017/07/15Sadaham sawana - විමුක්තායතනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
3652017/07/14Sadaham sawana - කුම්භ සූත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:34
3662017/07/03Sadaham Sawana - සතර සංග්රහ වස්තු - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:38
3672017/07/03Sadaham Sawana - සත් ක්රියා - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:40
3682017/07/03Sadaham Sawana - ධර්ම ශ්ර වණය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:07
3692017/06/26Sadaham Sawana - මාගන්ධියා සුත්රය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:23
3702017/06/26Sadaham Sawana - ක්ෂණ සම්පත්තිය- පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:27
3712017/06/26Sadaham Sawana - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
3722017/06/18Kukulpane Sudassi Thero - Pansil Maluwa 2017-06-1801:19:39
3732017/06/15Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutre 201:28:28
3742017/06/12Sadaham Sawana - දාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:35
3752017/06/09Sadaham Sawana - පත්තිදාන - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:29
3762017/06/08Satipatthana Sutta (The Foundations of Mindfulness) Ven. Kukulpane Sudassi Thero 2014 Auck02:20:47
3772017/06/08Sadaham Sawana - චිත්ත වේග පාලනය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
3782017/06/08Sadaham Sawana - අටලෝ දහම - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:14
3792017/06/08Sadaham Sawana - අපන්නක ප්ර්තිපදාව - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:55
3802017/06/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sabbasawa Sutra - 1 Calgary April 201701:27:46
3812017/05/23Sadaham sawana- නුවණ ලබන්නට - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:50
3822017/05/23Sadaham sawana- විමුක්තිය - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:51
3832017/05/22Sadaham sawana - ඔබට ඔබ අහිමියි - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:00
3842017/05/15Dayakathwa dharmadeshana 2017.03.3100:55:51
3852017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 28, 201701:31:27
3862017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 29, 201701:20:38
3872017/05/02Ven Kukulpane Sudassi thero, Winnipeg, Canada, April 30, 2017 - Controlling anger01:28:11
3882017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero -බුදු ගුණ කථනයක් සහ තුණුරුවන් පූජාව - Budu Guna Saha Thunuruwan Pujawa00:10:06
3892017/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero-කුසල් කිරීමට, කළ කුසල් පිහිට වීම- Kusal Kirimata Kalin Kusal Pihita00:17:30
3902017/04/20Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 400:19:40
3912017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 300:19:48
3922017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) Part 200:19:47
3932017/04/19Ven. Kukulpane Sudassi (Anger Management) on, April 18, 2017 in Surrey, BC. Canada Part 100:19:47
3942017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 600:09:06
3952017/04/19Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 500:19:47
3962017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara in Surrey, BC. Canada Part 400:19:47
3972017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, Canada Part 300:19:47
3982017/04/18Kukulpane Sudassi Thero on April 17, 2017 at Buddhist Vihara Society in Surrey, BC. Canada Part 200:19:47
3992017/04/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero at BVS in Surrey, Canada on April 17, 2017 Part 100:19:47
4002017/04/15Sadaham sawana - පංච සීලයෙන් සෝවාන් ඵලයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:26
4012017/04/15Sadaham sawana - තම දොස් තමා විසින් දැකිීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:33
4022017/04/13sadaham sawana -ශික්ෂාව හා සංවරය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:51
4032017/04/13Sadaham sawana - සිටලු අකුසල් දුරුකිරිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:23
4042017/04/12Sadaham sawana - සතර ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමන් වහන්සේ00:47:47
4052017/03/28Dayakathwa Darmadeshana - Kadawatha00:56:19
4062017/03/27Sadaham sawana - පරමාර්ථ ධර්ම හා ප්‍රතිපදාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:42
4072017/03/24Sadaham sawana -මුදිතා ගුණය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:10
4082017/03/23Sadaham sawana - මංගල කරුණු 38 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:15
4092017/03/14Sadaham sawana - පිං හා කුසල් හි වෙනස - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:58
4102017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANAWA NUWARA01:04:37
4112017/03/14DHAYAKATHWA DHARMADEESHANA PANNIPITIYA00:58:02
4122017/03/13Sadaham sawana - කඨින චීවර පූජාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:45
4132017/03/04Sadaham sawana -චතුරාර්ය සත්‍යය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
4142017/03/04Sadaham sawana - උත්පාද තිථි භංග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:40
4152017/02/28DHAYAKATHWA DARMADESHANA BEDDAGANA.01:02:21
4162017/02/28Ven. Kukulpane Sudassi Thero Kusal Sith Homagama 25 December 201600:55:09
4172017/02/22Sadaham sawana - තෘප්තිමත් බව හා අතෘප්තිමත් බව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
4182017/02/21Sadaham sawana - අන් සතු දේවල් - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:50
4192017/02/18Sadaham sawana - අනංගන සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:14
4202017/02/18Kukulpane Sudassi Himi /Siyasa Tv00:55:09
4212017/02/17Sadaham sawana - තමා ගැන පමණක් සිතීම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:48:50
4222017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/26 Ven. Kukulpane Sudassi Thero01:00:29
4232017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:24:58
4242017/01/159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 01p May201600:47:46
4252017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/12 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:56
4262017/01/05Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 401:57:16
4272017/01/04Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 2 & 302:05:47
4282017/01/03Maha Ariyawansa Deshanawa - Kukulpane Sudassi Thero Sydney 2016 Day 1 Session 101:09:27
4292016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Himi -හටගන්නා සියල්ල නැතිවන සුළුය - Hataganna Siyalla Nathiwana Suluya01:05:51
4302016/12/29Ven Kukulpane Sudassi Thero - මරණයට නොබියව මුහුණ දීමට නම් - Maranayata Nobiyawa Muhuna Deemata Nam01:16:35
4312016/12/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 03 කොටස00:54:28
4322016/12/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - 02 කොටස00:55:30
4332016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/05 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:31
4342016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී ( 01 කොටස )00:53:10
4352016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (06 - කොටස )00:53:17
4362016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (05 - කොටස )00:53:18
4372016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (04 - කොටස )00:57:08
4382016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම (03 - කොටස )00:56:24
4392016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 01- කොටස )00:51:40
4402016/12/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය ප්‍රහානය කරන ක්‍රම ( 02 - කොටස )00:57:37
4412016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
4422016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/14 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:53:44
4432016/11/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/28 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:55:34
4442016/11/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/21 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:39
4452016/11/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/19 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:21
4462016/11/01සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Sabba papassa akaranan Ven.Kukulpane sudassi thero01:11:33
4472016/10/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 30 10 201600:47:44
4482016/10/25Sadaham sawana - අභිධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:41
4492016/10/04Sadaham sawana - රූප ස්කන්ධය ඇතුලු පංච උපාදානස්කන්ධය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි සවාමීන් වහන්සේ00:54:09
4502016/09/24Sadaham sawana - වේදනානුපස්සනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:03
4512016/08/26"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:28:33
4522016/08/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/08/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:14
4532016/08/232016 - 08 - 22 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව00:48:11
4542016/08/14Sathara Sathipattanaya by Kukulpane Sudassi Swaninvahanse02:30:13
4552016/08/09NETH FM Dharma Dakshina - ආරම්භක ධාතු,නික්ඛම ධාතු,පරක්ඛම ධාතු - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
4562016/07/23Ven. Kukulpane Sudassi Thero Sathara Irdipada Dharmayan Sydney 8 July 2016 Sachini Wijesena01:34:41
4572016/07/19Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 05 - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:51:41
4582016/07/12Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 4 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:55:53
4592016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/27 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:23
4602016/07/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/07/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:25
4612016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - ද්වේශය,තරහව දුරු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:55:14
4622016/07/06NETH FM Dharma Dakshina - සිත පුහුණු කිරීම - පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:52:40
4632016/07/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක 3 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:19
4642016/06/29Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:53:56
4652016/06/29යෝ චේ වස්ස සතං ජීවේ - දේශකයාණන් වහන්සේ අතිපුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ01:38:59
4662016/06/26Ehipassiko 2016.06.26 | Kukulpane Sudhassi Thero00:27:47
4672016/06/22Sadaham sawana -සම්මා සමාධිය- පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:52:08
4682016/06/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/20 Ven. Kukulpane Sudassi01:02:28
4692016/06/19Ehipassiko 2016.06.19 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:43
4702016/06/15Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/13 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:56:21
4712016/06/14Sadaham sawana -සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්00:49:54
4722016/06/12Ehipassiko 2016.06.12 | Kukulpane Sudhassi Thero00:29:06
4732016/06/05Ehipassiko 2016.06.05 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:44
4742016/06/05Rev. Kukulpane Sudassi Thero Lona Phala Suthraya - Eranjith Fernando 1/5/201601:02:30
4752016/06/05Dayakathwa darmadeshna by Erangith Pranandu01:02:30
4762016/05/31Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/30 Ven Kukulpane Sudassi Thero04:18:45
4772016/05/29Ehipassiko 2016.05.29 | Kukulpane Sudhassi Thero00:28:55
4782016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.23 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:54
4792016/05/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/23 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:59:22
4802016/05/22Ehipassiko 2016.05.22 | Kukulpane Sudhassi Thero.00:29:01
4812016/05/17NETH FM Dharma Dakshina - ව්‍යාපාදය(තරහව)- පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි00:51:56
4822016/05/15Ehipassiko 2016.05.15 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:28:12
4832016/05/11Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/09 Ven. Kukulpane Sudassi Thero00:57:00
4842016/05/09Kukulpane Sudassi Thero - ජම්බුදීප පෙය්‍යාල වග්ගය00:47:56
4852016/05/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2015/12/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:07
4862016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - නිවැරදි අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය00:50:14
4872016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - සුඛ වග්ගය00:51:40
4882016/05/08Kukulpane Sudassi Thero - අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරථි ගුණය00:43:58
4892016/05/08Ehipassiko 2016.05.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:48
4902016/05/06Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/22 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:45:03
4912016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.03.25 -පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:41
4922016/05/01Ehipassiko 2016.05.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero00:29:39
4932016/04/21කෙලෙස් වලින් සිත මුදවා | Meditation | bawana | Dhamma Discussion00:15:25
4942016/04/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:50:24
4952016/04/16Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/04/04 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:57
4962016/04/12සතර ඍදිපාද | Ven Kukulpane Sudassi Thero |Short video00:08:14
4972016/04/06Sadaham sawana - මහා පුරුෂ විතර්ක - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:27
4982016/03/29Sadaham sawana - නිවනට මග - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:22
4992016/03/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/21 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:05
5002016/03/08Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/07 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:19
5012016/03/02Sadaham sawana - දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්යය -පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:29
5022016/02/23Ven Kukulpane Sudassi Thero 2016 02 2200:53:26
5032016/02/17Sadaham sawana -Nivana wetha - පූජණීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:59
5042016/02/17Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/15 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:50
5052016/02/09Sadaham sawana - තන්හා නිරෝධය - පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:16
5062016/02/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/02/01 Ven. Kukulpane Sudassi00:56:12
5072016/02/02Sadaham sawana-යථාව වැසී ඇත. විවෘත කර ගන්න - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:29
5082016/01/26Sadaham sawana -( නෙත්) - පංච උපාදානස්කන්ධය - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ00:55:51
5092016/01/25Dharma Deshana- Kukulpane Sudhassi Himi 2016/01/0301:32:56
5102016/01/22Sadaham sawana - ඔබ මේ අත්දැකීම ලැබුවාද? - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:30
5112016/01/19ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:38
5122016/01/19Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව"-කෙනෙකු හිතන, කරණ දේවල් විමසා බැලීමේ වැදගත් කම01:22:30
5132016/01/18Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/18 Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:24
5142016/01/07Kukulpane Sudassi Thero - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 2 කොටස01:04:00
5152016/01/05Sadaham sawana - නෙත් ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාම්න් වහන්සේ00:53:28
5162015/12/3159. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Deveni Patipada Sutta - 8am08 Jul201500:53:42
5172015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - යමක වග්ගය00:50:50
5182015/12/315. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan201500:47:57
5192015/12/31Kukulpane Sudassi Thero - බුදු දහමෙහි මූලික සිද්ධාන්ත00:58:30
5202015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය00:47:11
5212015/12/30Kukulpane Sudassi Thero - පසුතැවීම00:55:51
5222015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - වැරදි හා අත්දැකීම්00:58:07
5232015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - දහම දැකිය යුතු මඟ01:14:57
5242015/12/29Kukulpane Sudassi Thero - තෙරුවන් සරණ යාම00:59:01
5252015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - චන්දන සූත්‍රය00:50:33
5262015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - සෝවාන් වීමට සාධක සහ බාධක00:52:17
5272015/12/28Kukulpane Sudassi Thero - විමුත්තායතන සූත්‍රය00:49:14
5282015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අන්සතු බවෙහි දුක00:50:55
5292015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - සතර ආකාර ප්‍රතිපදාව00:50:56
5302015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - තමාට තමා අහිමිවීම00:51:15
5312015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අකාලයේ නො මැරෙන්නට නම්............00:56:43
5322015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - රෝගීන් අතර නිරෝගී ව ජීවත්වීම00:50:12
5332015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - මිනිසත් බවේ වටිනාකම00:58:30
5342015/12/27Kukulpane Sudassi Thero - අනාථ නොවී සනාථ වීමට01:02:39
5352015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ප්‍රාණඝාතය01:01:10
5362015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මය දැකීම01:51:51
5372015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - වයසට යාම00:50:35
5382015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තම වරද දැකීම00:51:14
5392015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - උප්පලවන්නා සූත්‍රය00:41:03
5402015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - තමාගේ භූමිකාව හඳුනාගැනීම00:48:53
5412015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය00:46:12
5422015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - ශෝකය දුරුකිරීම00:45:55
5432015/12/26Kukulpane Sudassi Thero - සේදක සූත්‍රය00:50:55
5442015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සත්ත ජටිල සූත්‍රය00:47:15
5452015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සංග්‍රහ වස්තු01:01:36
5462015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - සක්කාය දිට්ඨිය00:52:58
5472015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - පුනබ්බසු සූත්‍රය00:52:16
5482015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - මානය නිසා පිරිහීම00:46:59
5492015/12/25Kukulpane Sudassi Thero - අට ලෝ දහමට මුහුණදීම00:47:23
5502015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - බිලංගික සූත්‍රය00:47:40
5512015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - නකුල සූත්‍රය00:48:10
5522015/12/24Kukulpane Sudassi Thero - අකල් මරණ00:48:23
5532015/12/23Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - භික්ඛූ වග්ගය00:48:42
5542015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - ආකල්ප සම්පත්තිය00:48:39
5552015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පඤ්ච නීවරණ ධර්ම00:49:13
5562015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:49:31
5572015/12/22Kukulpane Sudassi Thero - අරඤ්ඤක සූත්‍රය00:50:14
5582015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය00:49:51
5592015/12/21Sadaham sawana - නාම රුප ධර්ම-2015.12.21 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:58
5602015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - අඹු සැමි සම්බන්ධතාවය00:50:27
5612015/12/21Kukulpane Sudassi Thero - මිත්‍යා දෘෂ්ටිය00:50:23
5622015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මායාව හා කපටිකම00:50:48
5632015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - දුතිය පටිපදා සූත්‍රය00:50:57
5642015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - මරණය, චුතිය සහ ප්‍රතිසන්ධිය00:50:35
5652015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - බහුලීකත සූත්‍රය00:51:08
5662015/12/20Kukulpane Sudassi Thero - ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය00:51:08
5672015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධර්මතාවයන් ගේ අවබෝධය00:51:46
5682015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ලෝණ ඵල සූත්‍රය00:52:40
5692015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ද්වේශය දුරුකිරීම00:52:36
5702015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දති සූත්‍රය00:52:42
5712015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය00:52:54
5722015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - පැවැත්ම සහ නැවැත්ම00:53:27
5732015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය00:53:38
5742015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය00:54:49
5752015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - නන්දකෝවාද සූත්‍රය00:54:57
5762015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - අපණ්ණක සූත්‍රය00:54:58
5772015/12/19Kukulpane Sudassi Thero - මා පිය ගුණ00:55:49
5782015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - චංකම සූත්‍රය00:56:02
5792015/12/18Kukulpane Sudassi Thero - මාගන්දිය සූත්‍රය00:57:22
5802015/12/14Sadaham sawana - පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සමග සංස්කාර -පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:53
5812015/12/07sadaham sawana - අනුරුද්ධ සුත්‍රය - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:21
5822015/11/18Kukulpane Sudassi Thero - Paduma Puppha Sutta00:55:30
5832015/11/17sadaham sawana - නිවනට ඇති බාධකයන් ජය ගැනිම - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:45
5842015/11/11sadaham sawana - නිවන් මග - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සිි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:55
5852015/11/06සතර සතිපට්ටානය පිළිබද ප්‍රශ්න හා උත්තර - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:39:59
5862015/11/02sadaham sawana - නිවරණ යටපත් කොට උතුම් සෝවාන් මාර්ගයට - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:58:33
5872015/10/31Kukulpane Sudassi Thero00:58:29
5882015/10/26sadaham sawana- ගිහි සහ පැවිදි - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:26
5892015/10/20Sadaham Sawana - පංච නිවරණ යටපත් කිරිම - පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:52:44
5902015/10/09Kukulpane Sudassi Thero - "ගුණය වර්ධනය කර ගැනීම නිවණට කෙසේ උපකාරී වන්නේද?" - පළමු කොටස00:59:25
5912015/10/08මරණානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
5922015/09/26Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201500:45:37
5932015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 131 Akalpa Sasadeema00:54:36
5942015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 123 Athma Wiswasaya00:48:03
5952015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 129 Maranaya Chuthiya ha Prathisandiya00:50:42
5962015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 135 Manasika suwaya00:43:48
5972015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 154 Pudgala Sansandanaya00:44:14
5982015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 125 Shokaya00:43:38
5992015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 314 B6 Dhammanu Passana01:27:11
6002015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi 137 Maannaya00:47:58
6012015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 136 Karma Wipaka00:51:21
6022015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 161 Karunawa00:40:08
6032015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 152 Wiwida Pudgala Suwarupa00:47:12
6042015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 241 Samagiya00:47:09
6052015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 237 Musawa saha Mulawa00:54:27
6062015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 234 Meththa00:55:38
6072015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 130 Sapaya00:51:44
6082015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 265 Avihinsaa Karunaa00:57:41
6092015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 157 Daham Aseema00:50:05
6102015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 315 B7 Dhammanu Passana01:19:35
6112015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 305 A6 Panna01:57:37
6122015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 302 A3 Kayanupassana100:42:08
6132015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 301 A2 Dahama Thulin Jeewithaya desa balima01:27:54
6142015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 259 Virya00:45:02
6152015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 126 Sabba Papaşa Akaranam00:47:24
6162015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 261 Sathpurusa Esura00:46:49
6172015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 142 Mayawa saha Kapatikama00:49:53
6182015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 307 A8 Dhammachari01:28:41
6192015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 162 Rakawaranaya00:51:56
6202015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 169 Sahallubawa00:47:21
6212015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 146 Kalayuthu De ha nokala yuthude00:49:27
6222015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 244 Arogya Paramalabha00:45:11
6232015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 170 Sitha Puhunukireema00:47:59
6242015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 300 A1 Introduction01:37:35
6252015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 163 Akusala Samapatthiya00:47:01
6262015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 303 A4 Kayanupassana200:36:50
6272015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 304 A5 Kayanupassana300:47:52
6282015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 309 B1 Cittanu passasna00:26:52
6292015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 308 A9 Vedananu passana00:51:28
6302015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 311 B3 Dhammanu Passana Neevarana01:15:42
6312015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 306 A7 Samma Vayama01:31:39
6322015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 312 B4 Vanchaka Dhamma 101:25:23
6332015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 313 B5 Vanchaka Dhamma 201:32:07
6342015/09/07Ven. Kukulpane Sudassi Thero 310 B2 Dhammanu Dhamma Patipada01:51:42
6352015/09/01Kukulpane Sudassi Thero සතර සෘද්ධිපාද ධර්ම01:16:25
6362015/08/31Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:20:04
6372015/08/29Ehipassiko 2015.08.29 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:38:22
6382015/08/24Ven Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:04:01
6392015/08/22Ehipassiko 2015.08.22 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:39:47
6402015/08/10Ven Kukulpane Sudassi Thero-UK Visit 201501:32:51
6412015/08/08Ehipassiko 2015.08.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:32:25
6422015/08/02Ehipassiko 2015.08.01 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.00:51:34
6432015/07/26Ehipassiko 2015.07.25 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:33
6442015/07/21දායකත්ව ධර්ම දේශනා 11 """සියැසින් දැක නුවනින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න""" 2015 - 07 - 0101:04:23
6452015/07/20Ehipassiko 2015.07.18 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:28:37
6462015/07/13Ehipassiko 2015.07.11 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:30:57
6472015/07/06Ehipassiko 2015.07.04 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.00:29:05
6482015/06/28Vehicle offering to Rev Kukulpane Sudassee Thero 27.06.201500:30:48
6492015/06/14Ven Kukulpane Sudassi Thero 2015-05-01 Dharma deshana at Metiyagane swetha chandana Thapowanaya01:14:17
6502015/06/13Ven. Kukulpane Sudassi Thero - UK Visit 201501:28:21
6512015/06/09Ven. Kukulpane Sudassi Thero-UK visit 201501:08:13
6522015/04/13Ven kukulpane sudassi thero - London Buddhist Vihara 11/4/2015 (Audio only)01:32:51
6532015/04/06භාවනාව හඳුන්වාදීම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:51:45
6542015/04/01Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"වඤ්චක ධර්ම සහ තමන්ගේ සිත මුලින්ම විමසා බැලීමේ වැදගත් කම"01:36:04
6552015/03/17Kalana Mithuru AsuraVen Kukulpane Sudassee Thero02:05:36
6562015/03/15Sadaham Sanwaadaya 2 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)01:42:36
6572015/03/15Sadaham Sanwaadaya 3 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:34:09
6582015/03/14Sadaham Sanwaadaya 1 (සදහම් සංවාදය - Ven. Kukulpane Sudassee Thero)00:17:03
6592015/03/10120. Nandathi Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:16
6602015/02/18සේල සෑ වන්දනාව 08 kukulpane sudassi thero00:45:36
6612015/01/17සබ්බ පාපස්ස අකරණං 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:52:08
6622015/01/0289. Anathapindikovada Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 23a Nov201400:52:12
6632015/01/0287. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10p Nov201400:47:12
6642015/01/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Theruwan Sarana Yaama01:00:34
6652015/01/0269. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 12p June2014 Poson Full Moon Poya Day00:52:02
6662015/01/0262. Sallekha Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 31a May201400:54:29
6672015/01/0243. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 25a Mar1400:45:10
6682015/01/014. Sathyakkriyava - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 08p Jan1400:49:45
6692015/01/0114. Kumbha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kukulpane Sudassi Thero - 18p Jan1400:48:31
6702015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chiththaanupassanawa01:09:47
6712015/01/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:10:17
6722014/12/14Ven Kukulpane Sudassee Thero Dhamma Sermon 13 12 201401:03:26
6732014/12/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Atthruptiya00:47:33
6742014/12/12Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chandana Sutta00:50:34
6752014/12/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sammadittiya01:07:15
6762014/12/01Ven Kukulpane Sudassi Thero01:11:35
6772014/11/18Ven Kukulpane Sudassi Thero01:05:17
6782014/11/17Ven Kukulpane Sudassi Thero01:12:37
6792014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero -Dammo Hawe Rakkathi..01:05:40
6802014/11/15Ven Kukulpane Sudassi Thero01:07:53
6812014/10/12ශතාධික කඨින පිංකම 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:50
6822014/10/05ශතාදික කඨින පිංකම00:54:46
6832014/09/29පින් අනුමෝදනා කිරීම 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:55:06
6842014/09/16බුද්ධානුස්සති භාවනාව 2 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:03
6852014/09/03Ven. Kukulpane Sudassi Thero "සබ්බ පාපස්ස අකරණං" ධර්ම දේශනාව (Sabba Papassa Akaranan Dhamma Deshana)01:52:08
6862014/09/02Ven. Kukulpane Sudassi Thero -"සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය" (Samma Ditthi Suthraya) - 2 ධර්ම දේශනාව01:26:45
6872014/08/31උපාදානය 1 - පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:33
6882014/08/30Ven. Kukulpane Sudassi Thero - "භාවනා පුහුණුව" සහ "සීලය" ධර්ම දේශනාව(Meditation Practice)02:08:03
6892014/08/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - ආනාපානසති භාවනාව (Anapanasathi Meditation)01:04:25
6902014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0301:00:55
6912014/08/24දායකත්ව ධර්ම දේශනා Siyasa TV 0201:01:43
6922014/08/18Ven. Kukulpane Sudassi Thero – “ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 2” (Dhammanupassana Meditation 2)01:35:42
6932014/08/14Ven. Kukulpane Sudassi Thero–“ධම්මානුපස්සනා භාවනාව 1"(Dhammanupassana Meditation 1)01:37:53
6942014/08/11සීලානුස්සති භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:38:01
6952014/08/11Ven. Kukulpane Sudassi Thero-වේදනානුපස්සනා සහ චිත්තානුපස්සනා භාවනා (Meditation)01:23:38
6962014/08/08Ven. Kukulpane Sudassi Thero-"භාවනාව හඳුන්වාදීම"- 09.06.2011 (Introduction to Meditation)01:51:45
6972014/08/01ශතාධික කඨින පිංකම00:54:50
6982014/07/21මාපිය ගුණ 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ01:01:57
6992014/07/19Dhamma Sermon by Ven Kukulpane Sudassee thero00:56:04
7002014/06/02Kukulpane Sudassi Thero Lankarama Dhamma Sermon on 04 0302:06:39
7012014/05/16Kukulpane Sudassi Thero Dharma Deshana01:10:28
7022014/05/114. Ven Kukulpane Sudassi Thero (Sabbapaapassa Akaranan) 9pm23 Nov1200:54:06
7032014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:20:36
7042014/04/30Venarable Kukulpane Sudassi Thero01:22:48
7052014/04/25Ven Kukulpane Sudassi Thero 13 04 2014 Dhamma Discussion02:11:41
7062014/04/22Satipatthana Sutta (The Foundations of Mindfulness) - Ven. Kukulpane Sudassi Thero 2014 Auckland01:36:27
7072014/04/16Ven.Kukulpane Sudassi Thero 2014 - Auckland ~ ජිවිතයේ සැබෑ අරුත සොයා....................02:02:17
7082014/03/29Kukulpane Sudassi Thero - Skype discussion on 23 March 201401:34:39
7092014/03/27ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 0900:56:59
7102014/03/1633_Sathara Sathipattana Bavana Part2 Ven Kukulpane Sudassi Thero -01 09-03-1401:06:55
7112014/03/16Kukulpane Sudassee Thero - Athruptiya saha Thruptiya00:48:07
7122014/03/08Kukulpane Sudassee Thero - Attadattan Parattena01:33:56
7132014/03/012014 02 25 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:59:50
7142014/02/04ඉන්ද්‍රිය භාවනාව 1 — පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:40
7152014/01/26Ven. Kukulpane Sudassi Thero - Adyathmaya Diyunu karana Akaraya01:00:52
7162014/01/1945. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am10 Feb13 - Chandana Sutta SN00:50:10
7172014/01/1943. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am06 Feb13 - Ayu Sutta SN00:51:34
7182014/01/1939. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 4am01 Feb1300:51:34
7192014/01/1936. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10am28 Jan1300:52:15
7202014/01/1912. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 10pm12 Jan13 - Gihi Pevidi Sepa00:53:43
7212014/01/04267. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 9 & 10 - 21p Dec1300:47:33
7222014/01/04254. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 8 - 06p Dec1300:45:59
7232014/01/03238. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / Sanyuktha , Qalities of an Upasaka 7 - 10a Nov1300:53:42
7242014/01/03229. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN - Qualities Of An Upasaka 6 - 24aOct1300:54:43
7252014/01/03228. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 5 - 20a Oct1300:53:02
7262014/01/03201. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of A Upasaka 4 - 01p Sep1300:46:50
7272014/01/03191. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities of an Upasaka 3 - 21p Aug1300:51:18
7282014/01/03183. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Qualities Of An Uasaka 2 - 13p Aug1300:44:50
7292014/01/03177. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mahanama Sutta / SN , Oualities Of An Upasaka 1 - 08p Aug1300:48:12
7302014/01/03156. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Ariyawansa Desanawa - 20a Jul1300:51:46
7312014/01/02139. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Vasijatopama Sutta / Sanyuktha Nikaya - 05a Jul1300:48:17
7322014/01/02128. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Saciththa Sutta / Anguththara Nikaya - 19a Jun1300:57:07
7332014/01/02110. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 30a May1300:53:26
7342014/01/0299. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Mapunna Bhayee Sutta AN, Difference of Pina & Kusalaya - 21a May1300:52:19
7352014/01/0280. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththia Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 2 - 01a May1300:56:15
7362014/01/0281. Venkukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 3 - 04p May1300:46:42
7372014/01/0288. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 4 - 12a May1300:51:09
7382014/01/0268. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 13a Apr1300:55:39
7392014/01/0247. Ven Kukulpane Sudassi Thero - 24a Mar1300:51:22
7402014/01/0250. Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sothapaththi Anga Sutta / Sanyuktha Nikaya 1 - 27p Mar1300:46:13
7412013/12/308. Anuruddha Suta AN2.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm10 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:01
7422013/12/307. Anuruddha Sutta AN2.1 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm03 Aug13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:21
7432013/12/306. Anuruddha Sutta AN1.5 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm27 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
7442013/12/305. Anuruddha Sutta AN1.4 Maha Purusha Vithrka - Sat7pm20 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:40
7452013/12/304. Anuruddha Sutta AN1.3 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm13 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:09
7462013/12/303. Anuruddha Sutta AN1.2 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm06 Jul13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:21
7472013/12/302. Anuruddha Sutta AN1.1 Maha Purusha Vitharka - Sat7pm29 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:03
7482013/12/301. Anuruddha Sutta AN - Introduction Maha Purusha Vitharka - Sat7pm15 Jun13 Ven Kukulpane Sudassi00:58:24
7492013/12/305. Train The Mind - Fri9pm25 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:52:12
7502013/12/304. Take Away Hatred 6 - Fri9pm18 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:37
7512013/12/303. Take Away Hatred 5 - Fri9pm11 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:51:38
7522013/12/302. Take Away Hatred 4 - Fri9pm04 Jan13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:12
7532013/12/301. Take Away Hatred 2 - Fri9pm21 Dec12 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:56:23
7542013/12/309. (1st 10 minutes missing) Fri9pm15 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:20
7552013/12/308. Fri9pm01 Mar13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:58
7562013/12/307. Dhammo Hawe Rakkhathi 4 - Fri9pm22 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:25
7572013/12/306. Dhammo Hawe Rakkhathi 2 - Fri9pm08 Feb13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:59:24
7582013/12/3010. Sat7pm08 Jun13 - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:48:16
7592013/08/28Damma Padaya | Chitta Wagga | Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:42
7602013/08/10Nandakowada Sutta | Ven Kukulpane Sudassi Thero01:09:31
7612013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Upeksha Paramitha (FULL)00:59:43
7622013/08/02Ven Kukulpane Sudassi thero - Mithya Drushtiya01:00:48
7632013/06/12152. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12p Dec1000:46:35
7642013/06/12137. Ven Kukulpane Sudassi Thero 29p Nov1000:47:27
7652013/06/12117. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Oct1000:46:21
7662013/06/12106. Ven Kukulpane Sudassi Thero 22p F M Sep1001:44:23
7672013/06/1296. Ven Kukulpane Sudassi Thero 20p Aug1000:45:41
7682013/06/1263. Ven Kukulpane Sudassi Thero 15a May1000:45:12
7692013/06/1254. Ven Kukulpane Sudassi Thero 21p Apr1000:49:21
7702013/06/1236. Ven Kukulpane Sudassi Thero 11p Mar1000:44:55
7712013/06/124. Ven Kukulpane Sudassi Thero 02p Jan1000:26:45
7722013/06/09VEN KUKULPANE SUDASSI THERO - Dubai 2013 - වරදීම් හා අත්දැකිම්01:26:25
7732013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (3 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:12:54
7742013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (2 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
7752013/05/03කුසලය තුල ත්‍රිශික්ෂාව (1 කොටස) - කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි00:22:31
7762013/03/3198. Pahaana Sutta (පහාන සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 08 Dec1200:52:39
7772013/03/3169. Achelakassapa Sutta (අචේලකස්සප සූත්‍රය ස.නි) Ven Kukulpane Sudassi Thero 26 Sep1200:54:11
7782013/03/3157. Uppalawanna Sutta (උප්පලවණ්ණා සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 25 Jun1200:44:43
7792013/03/2763. Nandakowada Sutta (නන්ද කොවාද සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero08 Dec1100:58:15
7802013/03/2743. Magandiya Sutta (මාගන්ධිය සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 28 Sep1101:00:01
7812013/03/2736. Apannaka Sutta (අපන්නක සූත්‍රය) Ven Kukulpane Sudassi Thero 13 Sep1100:54:19
7822013/03/26174. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12am30 Dec1200:54:08
7832013/03/26141. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10am17 Nov1200:53:38
7842013/03/26111. Ven Kukulpane Sudassi Thero 4am21 Sep1200:51:08
7852013/03/2680. Ven Kukulpane Sudassi Thero නීවරණ 6am07 Jul1200:52:21
7862013/03/2673. Ven Kukulpane Sudassi Thero නන්දති සූත්‍රය ස.නි 6.30pm24 Jun1200:55:15
7872013/03/2672. Ven Kukulpane Sudassi Thero අභින්න පංචවෙක්කන සුත්‍රය ස.නි 6am23 Jun1200:52:42
7882013/03/2663. Ven Kukulpane Sudassi Thero ආත්ම විශ්වාසය 10pm21 Apr1200:51:49
7892013/03/2662. Ven Kukulpane Sudassi Thero 6am21 Apr1200:53:57
7902013/03/2529. Ven Kukulpane Sudassi Thero 2am12 Feb1200:52:56
7912013/03/2526. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10.30am Feb1200:47:50
7922013/03/2538. Ven Kukulpane Sudassi Thero 10.pm18 Nov1100:52:03
7932013/03/256. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13a Mar1100:55:24
7942013/03/24167. Ven Kukulpane Sudassi Thero 25a Dec12- Angana Sutta00:55:13
7952013/03/24146. Ven Kukulpane Sudassi Thero 11a Nov1200:51:42
7962013/03/24140. Ven Kukulpane Sudassi Thero 01p Nov1200:43:57
7972013/03/24126. Ven Kukulpane Sudassi Thero 23a Sep12- Somanassa Sutta Kh N.00:52:48
7982013/03/24119. Ven Kukulpane Sudassi Thero 12a Aug12- Duthiya Thathiya Patipada Sutta00:46:08
7992013/03/2496. Ven Kukulpane Sudassi Thero 28p Jun12- Chaththa Sutta S N- Dweshaya Durukireema(1)00:45:10
8002013/03/2487. Ven Kukulpane Sudassi Thero 06a Jun12- Gihi Sutta A N00:53:11
8012013/03/2352. Ven Kukulpane Sudassi Thero 05p Apr12- Thamanta Thamanahimiweema& Hamuweema00:46:12
8022013/03/2341. Ven Kukulpane Sudassi Thero 14p Mar1200:45:35
8032013/03/2345. Ven Kukulpane Sudassi Thero 24p Mar1200:43:13
8042013/03/22115. Ven Kukulpane Sudassi Thero 01a Nov1100:54:34
8052013/03/2299. Ven Kukulpane Sudassi Thero 06a Oct1100:54:49
8062013/03/2248. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13a May1100:52:44
8072013/03/2233. Ven Kukulpane Sudassi Thero 17p Mar1100:47:20
8082013/03/2220. Ven Kukulpane Sudassi Thero 08a Feb1101:02:17
8092013/03/228. Ven Kukulpane Sudassi Thero 13p Jan1100:44:23
8102013/03/143. Silanussathi Bavana - Kukulpane Sudassi Thero00:23:59
8112013/03/146. Dhamma Padaya - Yamaka Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:54:46
8122013/03/144. Dhamma Padaya - Suka Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:58:59
8132013/03/145. Dhamma Padaya - Atta Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:51
8142013/03/143. Dhamma Padaya - Magga Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:55:03
8152013/03/141. Dhamma Padaya - Bikku Wagga - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:58
8162013/03/1411. Ven Kukulpane Sudassi Thero - සක්කාය දිට්ටිය00:52:59
8172013/03/148. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මාපිය ගුණ01:01:57
8182013/03/149. Ven Kukulpane Sudassi Thero - වරද දැකීම සහ වරදින් නිදහස් වීම00:43:13
8192013/03/1410. Ven Kukulpane Sudassi Thero - ශෝකය දුරුකිරීම00:51:02
8202013/03/146. Ven Kukulpane Sudassi Thero - පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත00:55:06
8212013/03/147. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මරණය චුතිය ප්‍රතිසන්දිය00:55:14
8222013/03/145. Ven Kukulpane Sudassi Thero - ඓතිවාසිකම් හා වගකීම්01:01:39
8232013/03/144. Ven Kukulpane Sudassi Thero - අටලෝ දහමට මුහුණ දීම00:55:11
8242013/03/143. Ven Kukulpane Sudassi Thero - මනුෂ්‍යත්වය ඔප් නැඟ්වීම01:00:45
8252013/03/11135. Chankama Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:01:40
8262013/03/10108. Uppalawanna Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:11
8272013/03/10110. Sedaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:18
8282013/03/1086. Aragnatha Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:53:20
8292013/03/1067. Akusala Samapaththi Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:00:42
8302013/03/1068. Lona Pala Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:50:34
8312013/03/0935. Magandiya Sutta - Kukulpane Sudassi Thero01:04:48
8322013/03/0821. Apannaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero01:02:51
8332013/02/16Dharma Deshana 04 Ven.Kukulpane Sudassi Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:58:02
8342012/12/30Sedaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero00:57:18
8352012/12/08018-Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dubai Consulate 23-11-12 - Dhammapadaya (Special Sermon-Part2)01:39:02
8362012/12/03පූඦ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි, 2012-11-1701:56:52
8372012/12/02Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dubai Consulate 16-11-12 - Dhammapadaya (Special Sermon-Part1)01:28:17
8382012/11/24Ven Kukulpane Sudassee Thero at Dhammika Res 22-11-1201:23:49
8392012/11/22Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Ravi Res 19-11-1201:32:24
8402012/11/21Ven Kukulpane Sudassee Thero at Prasanna Res Dubai on 20-11-1201:02:13
8412012/11/21Ven Kukulpane Sudassee Thero at Nandika Res. in Sharjah 19-11-201201:18:24
8422012/11/19Ven. Kukulpane Sudassee Thero at Dharmapriya Res 17-11-1201:33:48
8432012/09/12Kukulpane Sudhassi Thero - Vanchaka Dharma 20-04-2012 - Dubai201:15:34
8442012/08/22Magandiya Sutta - Kukulpane Sudassi Thero - Suthra Dharma Deshana01:04:48
8452012/08/19Ven. Kukulpane Sudhassi Thero - Vanchaka Dharma 20-04-2012 - Dubai01:15:34
8462012/08/16Apannaka Sutta - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Suthra Dharma Deshana01:02:51
8472012/08/02Ven Kukulpane Sudassi Thero - Atalo Dhahamata Muhunadima00:55:11
8482012/07/31Ven Kukulpane Sudassi Thero - Akusala Samapaththi Sutta01:00:42
8492012/07/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Upeksha PART 100:33:27
8502012/07/25Silanussathi Bavana - Kukulpane Sudassi Thero00:38:01
8512012/07/17Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Suka Wagga00:58:59
8522012/07/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - Buddhist TV Dharma Deshana01:01:39
8532012/07/15Ven Kukulpane Sudassi Thero - Pin Anumodan Kirime Piliwetha00:55:06
8542012/07/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Atta Wagga01:00:51
8552012/07/13Ven Kukulpane Sudassi Thero - Maapiya Guna01:01:57
8562012/07/09Ven Kukulpane Sudassi Thero - Chankama Sutta01:01:40
8572012/07/04Ven Kukulpane Sudassi Thero - Uppalawanna Sutta00:53:11
8582012/07/03Ven Kukulpane Sudassi Thero - Maranaya, Chuthiya, Prathisandiya00:55:14
8592012/07/01Ven Kukulpane Sudassi Thero - Nandathi Sutta01:00:16
8602012/06/30Ven Kukulpane Sudassi Thero - Aragnatha Sutta00:53:20
8612012/06/19Ven Kukulpane Sudassi Thero - Sakkaya Dittiya00:52:59
8622012/06/14Ven Kukulpane Sudassi Thero - Shokaya Durukirima00:51:02
8632012/05/26Ven Kukulapane Sudassi Thero - Satta Jatila Sutta00:46:33
8642012/05/17Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Bikku Wagga00:53:58
8652012/05/07Ven Kukulapane Sudassi Thero - Akalpa Sampaththiya00:51:44
8662012/04/16Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Magga Wagga00:55:03
8672012/04/13Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dutheeya Patipada sutta00:58:18
8682012/04/03Ven Kukulapane Sudassi Thero - Household, Priestly & Married Life00:55:14
8692012/03/25The Buddhist TV - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Yamaka Wagga00:54:46
8702012/03/21Ven Kukulpane Sudassi Thero - Dhamma Padaya Yamaka Wagga00:54:46
8712012/03/09The Buddhist TV - Ven Kukulpane Sudassi Thero - Warada Dakima Saha Waradin Nidahas Veema00:43:13
8722012/02/21Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Loka Wagga 0200:11:12
8732012/02/21Ven Kukulapane Sudassi Thero - Dhamma Padaya - Loka Wagga 0100:46:14
8742012/02/18Ven kukulapane Sudassi Thero - Paduma Pubba Sutta00:47:48
8752012/02/11The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero- Lona Pala Sutta00:50:34
8762012/01/06dharma deshana 06-200:30:17
8772012/01/06dharma deshana 06-100:36:40
8782012/01/06dharma deshana 05-200:22:46
8792012/01/06dharma deshana 05-100:22:46
8802012/01/06dharma deshana 04-200:36:38
8812012/01/06dharma deshana 04-100:36:43
8822012/01/05dharma deshana 03-200:30:17
8832012/01/05dharma deshana 03-100:36:40
8842012/01/05dharma deshana 500:12:54
8852012/01/05dharama deshana 400:36:38
8862012/01/05dharama deshana 300:22:46
8872012/01/05dharama deshana 100:36:43
8882011/11/17Sathyakriya Nov 201100:07:20
8892011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 3/300:36:57
8902011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 2/300:52:41
8912011/10/28Ven. Kukulpane Sudhassi Thera - Dhamma Talk - Calgary June 2011 - Part 1/300:49:54
8922011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0600:10:00
8932011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0700:00:45
8942011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0500:10:00
8952011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0400:10:01
8962011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0300:10:01
8972011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0200:10:00
8982011/10/16The Buddhist TV Dharma Desana Ven Kukulpane Sudassi Thero - 0100:10:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.