ලේනව මංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16දිව්‍ය විමාන 2ක ඉමේ උපන් සුරියවච්චසා නිසා ඇතිවූ සටන Ven. Lenawa Mangala thero (2019 - 07 - 15)00:54:56
22019/07/15Ven Lenawa Mangala Thero 2019-07-1500:51:34
32019/07/09Darma Dakshina 2019.07.09 - Lenawa Mangala Himi00:47:59
42019/07/03කරුණාවේ සහ ප්‍රඥාවේ වෙනස 2019 07 02 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි "ධර්ම දක්ෂිණාව" නෙත් Fm විකාශනයකි00:50:30
52019/07/03වටිනාම මාණික්‍ය කුමක්ද? 2019 06 01 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් Fm නාලිකාවේ විකාශනය00:49:57
62019/07/02Darma Dakshina 2019.07.02 - Lenawa Mangala Himi00:51:09
72019/06/26යෙදී ඇති සිත අනුව ලේ ධාතුවේ අම්ල, භෂ්ම භාවය හා වර්ණය වෙනස් වීම Ven. Lenawa Mangala thero (2019-6-25)00:50:00
82019/06/23පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 06 13ආශ්වාසය ඉබේ සිදු වෙයි අවශ්‍ය නම් ආයාසයෙන් කළ හැක කර්මය මෙන්00:49:20
92019/06/19Darma Dakshina 2019.06.18 - Lenawa Mangala Himi00:52:22
102019/06/14ආස්වාසය ඉබේ සිදුවෙයි, අවශ්‍ය නම් ආයාසයෙන් කළහැක. කර්මය මෙන් Ven. Lenawa Mangala thero (2019-6-13)00:50:20
112019/06/11Darma Dakshina 2019.06.11 - Lenawa Mangala Himi00:50:03
122019/05/31පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 05 22භික්ෂුවක් සිවුරු හැරීමට දායකවීමේ මහා පාප කර්මය බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:37
132019/05/28මරණයට දින 21කට,7කට පෙර හෝ එදිනම බොහෝවිට සංඥාවක් ලැබේ (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:54:06
142019/05/28Darma Dakshina 2019.05.28 - Lenawa Mangala Himi00:54:01
152019/05/23භික්ෂුවක් සිවුරු හැරවීමට දායක වීමේ මහා පාප කර්මය (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:55:07
162019/05/23Ven. Lenawa Mangala Thero 2019- 05- 2300:51:03
172019/05/21Darma Dakshina 2019.05.21 - Lenawa Mangala Himi00:55:15
182019/05/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-05-0800:52:11
192019/05/15පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2019 05 14 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:48
202019/05/14පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 04 30 ධර්ම දක්ෂිණාව සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:16
212019/05/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-3000:56:46
222019/05/07Darma Dakshina 2019.05.07 - Lenawa Mangala Himi00:52:11
232019/04/30Darma Dakshina 2019.04.30 - Lenawa Mangala Himi00:53:37
242019/04/27පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 04 23 pujya Lenawa mangala himi ධර්ම දක්ෂිණාව නෙත් එප්එම් නාලිකාවේ විකාශනය00:54:37
252019/04/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-2300:55:16
262019/04/21පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 04 20ven Lenawa mangala himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:51:29
272019/04/21හකුරු කන්නත් ගුරුන් ඕන වේ (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි00:51:29
282019/04/21Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-04-2000:49:02
292019/04/20Ven Lenawa Mangala Thero - ලොව්තුරා බුදුන් වදාල ලෝක විනාශය ( සත්‌තසුරියුග්ගමන සූත්‍රය )00:51:49
302019/04/18ධර්ම දක්ෂිණාව2019 04 16පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමිven Lenawa mangala himi නෙත් එප්එම් නාලිකාවේ විකාශනයකි00:53:58
312019/04/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-1600:54:33
322019/04/16Darma Dakshina 2019.04.16 - Lenawa Mangala Himi00:53:39
332019/04/09පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 04 09 ධර්ම දක්ෂිණාව නෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැති බර විකාශනයකි00:52:54
342019/04/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-0900:53:27
352019/04/09Darma Dakshina 2019.04.09 - Lenawa Mangala Himi00:49:46
362019/04/06පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි2019 04 02Pujya Lenawa mangala himi දම්සක්නද ධර්ම දේශනාව නෙත් එෆ් එම් විකාශනයකි00:52:29
372019/04/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-04-0200:52:29
382019/04/02Darma Dakshina 2019.04.02 - Lenawa Mangala Himi00:49:27
392019/03/31සිත් නෙත් අසපුව2019 03 30 පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි සුමදුර ධර්ම දේශනාව නෙත් එෆ් එම්01:41:22
402019/03/312019 03 26 Ven Lenawa mangala Himi Dharma Desanawa00:53:28
412019/03/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-2500:53:47
422019/03/27Darma Dakshina 2019.03.26 - Lenawa Mangala Himi00:50:56
432019/03/25Pujya Lenawa mangala Himi 2019 03 19 Dharma Daksinawa Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm00:54:44
442019/03/23Lenawa Mangala Thero Daham Deshana - Madin Poya 201900:58:06
452019/03/23Lenawa Mangala Thero - Madin Poya 201901:01:21
462019/03/20Darma Dakshina 2019.03.19 - Lenawa Mangala Himi00:49:58
472019/03/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1900:55:04
482019/03/16පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2019 03 12 ධර්ම දක්ෂිණාව නෙත් එෆ්එම්00:53:33
492019/03/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1200:53:33
502019/03/15Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:41
512019/03/12Darma Dakshina 2019.03.12 - Lenawa Mangala Himi00:47:25
522019/03/12පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2019 03 10 ven Lenawa mangala Himi Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:51:55
532019/03/102019 - 03 - 10 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:52:45
542019/03/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0500:54:54
552019/03/06Darma Dakshina 2019.03.05 - Lenawa Mangala Himi00:51:03
562019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:51:20
572019/03/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-2600:55:37
582019/02/27Sadaham sawana - බුදු කරුණාවේ වපසරිය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:42
592019/02/24Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-02-2400:48:09
602019/02/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1900:53:16
612019/02/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1200:54:14
622019/02/13Darma Dakshina 2019.02.12 - Lenawa Mangala Himi00:50:07
632019/02/12Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:08
642019/02/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0500:53:39
652019/02/082019 - 02 - 07 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:50:46
662019/02/07Sadaham sawana - වීණාව උපහැරණ ලෙස ගත් සූත්‍රය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:38
672019/02/07Ven. Lenawa Mangala Thero 2019-02-0700:50:34
682019/02/05Darma Dakshina 2019.02.05 - Lenawa Mangala Himi00:49:43
692019/02/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2900:51:53
702019/01/25Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2200:54:06
712019/01/24Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja 2019-01-2000:59:49
722019/01/23Dharma Dakshina 2019 01 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
732019/01/22Darma Dakshina 2019.01.22 - Lenawa Mangala Himi00:49:55
742019/01/16Darma Dakshina 2019.01.15 - Lenawa Mangala Himi00:51:02
752019/01/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1500:54:23
762019/01/14Darma Dakshina 2019.01.08 - Lenawa Mangala Himi00:49:47
772019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:55:46
782019/01/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0800:53:38
792019/01/04Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0100:52:29
802019/01/0327. Ven Lenawa Mangala Thero - Training the Mind through Leisure - 2am24 Jun201800:49:21
812019/01/038. Ven Lenawa Mangala Thero - 10am02 Feb201800:47:41
822019/01/0354. Ven Lenawa Mangala Thero - 5pm21 Sep201800:49:33
832019/01/0339. Ven Lenawa Mangala Thero - 10am10 Aug201800:50:25
842019/01/0337. Ven Lenawa Mangala Thero - 5pm0 Aug201800:52:47
852019/01/0320. Ven Lenawa Mangala Thero - 2am25 Mar201800:47:14
862019/01/0317. Ven Lenawa Mangala Thero - About Four People AN - 4am12 Mar201800:52:50
872019/01/036. Suppavasa Sutta KN - Ven Lenawa Mangala Thero - 17 Sep201800:49:57
882019/01/033. Nathumhaka Sutta SN - Ven Lenawa Mangala Thero - 28 May201800:47:21
892019/01/031. Weranjaka Vas Kandaya - Vinaya Pitakaya - Ven Lenawa Mangala Thero - 03 Feb201800:48:46
902019/01/01Darma Dakshina 2019.01.01 - Lenawa Mangala Himi00:52:29
912018/12/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-2500:52:59
922018/12/25Darma Dakshina 2018.12.25 - Lenawa Mangala Himi00:50:21
932018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:49:17
942018/12/25Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:51
952018/12/22ඔය ඇත්තෝ සමහර වෙලාවට තමන්ගේ මව් දෙමාපියන් හැමදේටම වදයක් බාධවක් ලෙස දකිනවා 18 -12-201800:53:52
962018/12/20Ven Lenawa mangala thero 2018 12 18 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:19
972018/12/192018 - 12 - 18 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:54:28
982018/12/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1800:54:31
992018/12/18Ven Lenawa Mangala Thero - මරණය00:49:47
1002018/12/18Darma Dakshina - 2018.12.18 - Lenawa Mangala Himi00:50:50
1012018/12/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1600:45:24
1022018/12/18Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-12-1800:50:13
1032018/12/17Ven.Lenawa Mangala Thero - 2018.11.14 - 15.50 ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:53:56
1042018/12/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1100:53:09
1052018/12/11Darma Dakshina - 2018.12.11 - Lenawa Mangala Himi00:48:55
1062018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:50:08
1072018/12/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0400:53:53
1082018/12/04Darma Dakshina - 2018.12.04 - Lenawa Mangala Himi00:49:49
1092018/12/04ඔය ඇත්තෝ ආයුෂය ප්‍රර්ථනා කරන්නේ බෝධි පුජාවෙන් දේවාලයෙන් හෝ ඖෂධයෙන් නම් .. 27 -11- 201800:54:17
1102018/12/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2700:54:52
1112018/11/28Dharma Dakshina 2018 11 27;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:17
1122018/11/27Darma Dakshina - 2018.11.27 - Lenawa Mangala Himi00:52:00
1132018/11/24Swetha Puja 2018 11 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.02:36:32
1142018/11/21Dharma Dakshina 2018-11-20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි01:01:43
1152018/11/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2000:52:52
1162018/11/20Darma Dakshina - 2018.11.20 - Lenawa Mangala Himi00:48:07
1172018/11/18Ven Lenawa mangala Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:50:24
1182018/11/152018 - 11 - 15 පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි - Ven Lenawa Mangala thero00:56:22
1192018/11/15Sadaham sawana -ආත්මාර්ථයෙන් පරාර්ථයට- පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:53
1202018/11/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 2018-11-1400:49:09
1212018/11/13Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1300:53:36
1222018/11/13කොච්චර හම්බ වුණත් ඉතුරුවක් නැහැ..ගෙදරට භූතයෙක් වැහිලද? කොඩිවින කරලද? 13-11-201800:52:52
1232018/11/13Darma Dakshina - 2018.11.13 - Lenawa Mangala Himi00:48:14
1242018/11/07Dharma Dakshina 2018 11 06;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:23
1252018/11/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-11-0600:54:43
1262018/11/06අද පවුල් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න බැරි ගොඩක් සාධක හැදිලා තිබෙනවා Ven Lenawa Mangala Thero 06-11-201800:53:50
1272018/11/06Darma Dakshina - 2018.11.06 - Lenawa Mangala Himi00:50:07
1282018/11/02Sadaham sawana - අයං වස්සාන කාලෝ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:00
1292018/10/31Dharma Dakshina 2018 10 30; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
1302018/10/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-3000:53:30
1312018/10/26Dharma Dakshina 2018 10 23; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:34
1322018/10/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-2300:52:58
1332018/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-1600:54:03
1342018/10/17Dharma Dakshina 2018 10 16; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:47
1352018/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-1400:41:46
1362018/10/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-0900:54:59
1372018/10/10Dharma Dakshina 2018 10 09; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:55
1382018/10/05Dharma Dakshina 2018 10 02; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:48
1392018/10/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-10-0200:55:43
1402018/09/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-2500:52:45
1412018/09/27පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 09 17 Ven Lenawa Mangala thero00:56:31
1422018/09/27පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 09 18 Ven Lenawa Mangala thero00:51:31
1432018/09/27Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja - Binara Poya 201800:56:52
1442018/09/26Dharma Dakshina 2018 09 25; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:50
1452018/09/24Ven.Lenawa Mangala Thero, - 2018.09.24 - 08.00 ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:12
1462018/09/21Ven.Lenawa Mangala Thero 2018.09.15 - 19.00 ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:31
1472018/09/19ගිනි ගොඩක් නිවන්නේ වතුර ගහලා, ගින්න නිවන්න දමන ජලයත් ගිනිගන්නවා නම්...18-09-201800:52:25
1482018/09/19Dharma Dakshina 2018 09 18; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:12
1492018/09/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-1800:52:51
1502018/09/15Dharma Dakshina 2018 09 11; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:00
1512018/09/12කෙළෙස් වල කුණු ගඳ, කාමයේ අසංවර බව, තමා කල පවු සැඟවීම ආමගන්ධය - ආමගන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:55:22
1522018/09/12Sadaham sawana - ආම ගන්ධ සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
1532018/09/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-1100:55:49
1542018/09/12පූජ්‍ය ලේනව මංගල හිමි 2018 06 09 Ven Lenawa Mangala thero00:54:02
1552018/09/12Ven Lenawa Mangala Thero 2018 06 0700:55:52
1562018/09/05බුදු සසුනේ විතරයි අත් හැරීම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ, කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය තියෙන්නේ 04-09-201800:54:45
1572018/09/04Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-09-0400:55:11
1582018/08/28Sadaham sawana - මහා ගිරිමානන්ද සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:35
1592018/08/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-08-2100:50:10
1602018/08/21Sadaham sawana -ජීවිතය යනු මේකද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:21
1612018/08/12Sadaham sawana -ලෝභය මෝඩකම තෘෂ්ණාව - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:46
1622018/08/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-08-0700:54:54
1632018/07/31Sadaham sawana -බුදුරජාණන්වහන්සේ තව්තිසාවට වැඩම කිරීම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:47
1642018/07/28Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja Esala Poya 201800:54:28
1652018/07/27Ven Lenawa mangala Thero 2018 07 27 Easala pun poda sumudura dharma desanawa Colombo TV00:57:41
1662018/07/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-2400:53:56
1672018/07/24Sadaham sawana -සැමදේ වන්නේ හොදටයි - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:43
1682018/07/22Sadaham sawana -මෝලිය පග්ගුන්න සුතුර - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:32
1692018/07/18Dharma Dakshina 2018 07 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:04
1702018/07/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-1700:54:15
1712018/07/11Dharma Dakshina 2018 07 10; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:06
1722018/07/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-07-1000:55:24
1732018/06/30Sadaham sawana -තථාගත ධර්මය ශ්‍රවණය වීම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:02
1742018/06/27Dharma Dakshina 2018 06 26; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:55:00
1752018/06/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-2600:51:50
1762018/06/21Dharma Dakshina 2018 06 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:36
1772018/06/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-1900:53:37
1782018/06/17Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2018-06-1700:43:48
1792018/06/15Sadaham sawana -මරණය අවබෝධ කරගන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:20
1802018/06/13Dharma Dakshina 2018 06 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:49
1812018/06/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-1200:51:01
1822018/06/12Sadaham sawana -දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:49
1832018/06/10Sadaham sawana -අසන්න මෙම දේශණයේ වටිනාකම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:14
1842018/06/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-06-0500:55:30
1852018/06/02Lenawa Mangala Thero & Mathale Vajirabuddha Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:55:44
1862018/05/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-2200:54:37
1872018/05/25Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-1500:52:27
1882018/05/23Sadaham sawana -වත් පිළිවෙත් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:30
1892018/05/23Dharma Dakshina 2018 05 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:08
1902018/05/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-0800:53:46
1912018/05/16Dharma Dakshina 2018-05-15; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:54:29
1922018/05/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2018/05/07 Ven Lenawa Mangala00:56:31
1932018/05/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-05-0100:48:07
1942018/05/09Dharma Dakshina 2018 05 08; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:17
1952018/05/02Ven lenawa mangala Thero 2018 04 24 dharma dakshinawa00:53:30
1962018/05/02Dharma Dakshina 2018 05 01; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:00
1972018/04/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-2400:53:59
1982018/04/25Dharma Dakshina 2018 04 24; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:59
1992018/04/18Dharma Dakshina 2018 04 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:58:46
2002018/04/17Ven lenawa mangala Thero 2018 04 17 dharma dakshinawa00:50:49
2012018/04/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-1700:51:25
2022018/04/11Dharma dakshinawa 2018 04 10 ven lenawa mangala Thero00:52:01
2032018/04/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-1000:52:37
2042018/04/11Dharma Dakshina 2018 04 10; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:06:12
2052018/04/04Dharma Dakshina 2018 04 03; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:06
2062018/04/03Lenawa mangala Thero 2018 04 03 Dharma dakshinawa00:53:33
2072018/04/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-04-0300:54:02
2082018/04/02Ven Lenawa Mangala Thero 2018-04-0100:44:24
2092018/03/28Ven Lenawa mangala Thero 2018 03 27 Dharma dakshinawa00:53:26
2102018/03/28Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-2700:53:40
2112018/03/27අපි ළඟ ඉන්න පුද්ගලයන් හඳුනාගන්නේ කෙසේද- වලාහක සුත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව 25-03-201800:42:18
2122018/03/26Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2018-03-2500:45:01
2132018/03/21Ven lenawa mangala Thero dharma deshanawa 2018 03 2000:55:08
2142018/03/21Dharma Dakshina 2018 03 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:02:01
2152018/03/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-2000:55:39
2162018/03/18Ven Lenawa Mangala Thero 2018-03-800:48:58
2172018/03/16Ven lenawa mangala Thero Dharma Dakshinawa 2018 03 1300:54:38
2182018/03/14Dharma Dakshina 2018 03 13; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:34
2192018/03/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-1300:55:10
2202018/03/12Ven Lenawa Mangala Thero 2018-03-1100:55:22
2212018/03/08Ven lenawa mangala Thero dharma dakshinawa 2018 03 0600:53:46
2222018/03/08Ven Lenawa mangala Thero dharma dakshinawa 2018 02 2700:46:54
2232018/03/08Lenawa mangala Thero dharma dakshinawa 2018 02 2000:51:51
2242018/03/07Dharma Dakshina 2018 03 06; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:58
2252018/03/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-03-0600:54:06
2262018/03/02Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:58:24
2272018/03/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-2700:47:20
2282018/02/27Sadaham sawana -තථාගතයන් වහන්සේ හඳුන්වන නාමයන් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:41
2292018/02/24සීහ සේනාපති සූත්‍රය Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02-2400:50:53
2302018/02/21Dharma Dakshina 2018 02 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:46
2312018/02/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-2000:52:17
2322018/02/14Sadaham sawana -වචී කර්මය කෙතරම් භයානකද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:24
2332018/02/14Dharma Dakshinawa ven lenawa mangala Thero 2018 02 1300:53:32
2342018/02/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-1300:53:32
2352018/02/14Dharma Dakshina 2018 02 13; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:16
2362018/02/11Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02-1000:43:45
2372018/02/08Dharma dakshinawa ven lenawa mangala Thero 2018 02 0600:54:40
2382018/02/07Dharma Dakshina 2018 02 06; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:00
2392018/02/07Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-02-0600:54:40
2402018/02/06Sadaham sawana -සප්තබොජ්ජංග ධර්ම - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:30
2412018/02/05Ven Lenawa Mangala Thero 2018-02- 0400:48:11
2422018/02/03Vessanthara Jathkaya (වෙස්සන්තර ජාතකය) | Ven Lenawa Mangala Thero - පුජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
2432018/02/03Karma Vipaka | Ven Lenawa Mangala Thero - පුජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:21
2442018/02/02Ven Lenawa Mangala Thero 2018 02 0200:51:06
2452018/01/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-3000:53:21
2462018/01/31Dharma Dakshina 2018 01 30; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:56:56
2472018/01/29Sadaham sawana -මෙය සත්‍යය නේද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:05
2482018/01/26Ven lenawa mangala Thero 2018 01 2300:49:25
2492018/01/24Dharma Dakshina 2018 01 23; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:34
2502018/01/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-2300:49:57
2512018/01/17Dharma deshanawa ven lenawa mangala Thero 2018 01 1600:55:21
2522018/01/17Dharma Dakshina 2018 01 16; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:40
2532018/01/16Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-1600:55:56
2542018/01/10Dharma dakshinawa ven lenawa mangala Thero 2018 01 0900:54:37
2552018/01/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-0900:55:07
2562018/01/10Dharma Dakshina 2018 01 09: පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:48
2572018/01/05Ven Lenawa Mangala Thero 05 01 201800:57:04
2582018/01/05Dharma dakshinawa ven lenawa mangala Thero 2018 01 0100:53:16
2592018/01/03Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2018-01-0200:54:19
2602018/01/03Dharma Dakshina 2018 01 02; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:22
2612017/12/27Dharma dakshinawa ven lenawa mangala Thero 2017 12 2600:52:48
2622017/12/26Dharma Dakshina 2017 12 26;පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:05
2632017/12/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-2600:53:31
2642017/12/24Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-12-2400:44:17
2652017/12/21Ven Lenawa Mangala Thero 21-12 -201700:46:54
2662017/12/20Dharma Dakshina 2017 12 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:43
2672017/12/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-1900:55:29
2682017/12/18Dharma daksinawa ven lenawa mangala thero 2017 12 1200:57:43
2692017/12/14Sadaham sawana -බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දහම් ශරීරය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:18
2702017/12/13Dharma Dakshina 2017 12 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:42
2712017/12/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-1200:56:11
2722017/12/10Ven. Lenawa Mangala Thero 10-12- 201700:48:01
2732017/12/06Dharma Dakshina 2017 12 05; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:39
2742017/12/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-12-0500:56:09
2752017/12/01Sadaham sawana මෙම දේශණය අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:33
2762017/11/29Dharma Dakshina 2017 11 28; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:58
2772017/11/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-2800:57:52
2782017/11/22Dharma Dakshina 2017 11 21; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:16
2792017/11/22Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-2100:56:22
2802017/11/17Sadaham sawana - අපි වාසනාවන්තයෝය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:17
2812017/11/15Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-1400:55:36
2822017/11/11Dharma Dakshina 2017 11 07; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:21
2832017/11/09Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-11-0700:56:53
2842017/11/03ඉල් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 03-11-201700:52:07
2852017/11/01Dharma Dakshina 2017 10 31; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:05
2862017/11/01Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-3100:57:33
2872017/10/28ඔබ භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ඥාතියෙක් ? Ven. Lenawa Mangala Thero 28-10- 201700:45:04
2882017/10/28Ven. Lenawa Mangala Thero 28 10 302700:47:49
2892017/10/26Sadaham sawana - මෙම දේශණය අසන්න - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:50
2902017/10/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-2400:55:40
2912017/10/24මල් පහන් පුජාව පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු Lenawa mangala thero00:21:26
2922017/10/22Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-10-2200:45:12
2932017/10/18Dharma Dakshina 2017 10 17; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:38
2942017/10/17Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-1700:53:36
2952017/10/15සත්පුරුශයා Ven. Lenawa Mangala Thero 15-10- 201700:47:00
2962017/10/11Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-1000:53:58
2972017/10/08සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Lenawa Mangala Thero 08-10-201700:42:13
2982017/10/06Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-10-0300:53:41
2992017/10/04Dharma Dakshina 2017 10 03; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:02
3002017/09/27Sanaramarasewana - 2017/09/23 - Lenawa Mangala Thero00:55:37
3012017/09/27Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-2600:54:09
3022017/09/27Dharma Dakshina 2017 09 26; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:18
3032017/09/24Lenawa Mangala Thero Thero - Sanaramara Sewana 2017-09-2300:54:03
3042017/09/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-1900:55:12
3052017/09/20Sadaham sawana - Dharma Dakshina - Ven. Lenawa Mangala himi.00:54:49
3062017/09/20Dharma Dakshina 2017 09 19; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:06
3072017/09/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-1200:55:52
3082017/09/13Sadaham sawana - අභිවාදන සීලීස්ස - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:55:34
3092017/09/13Dharma Dakshina 2017 09 12; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:31
3102017/09/08Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-09-0500:56:13
3112017/09/06Sadaham sawana - අද වැනි බිනර පොහොය දිනක. - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:55:41
3122017/09/05Dharma Dakshina 2017 09 05; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:10
3132017/08/30Dharma Dakshina 2017 08 29; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:52
3142017/08/29අටානාටිය සුත්‍රය | Atanatiya Suthraya | Ven Lenawa Mangala Thero00:56:37
3152017/08/29Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-3000:55:10
3162017/08/29Sadaham sawana - මේ දේ ඔබ අසා නෑ නේද? - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:39
3172017/08/28තමන්ගේ පැමිණීම සුදුසුද Ven. Lenawa Mangala Thero 29- 08- 201700:54:24
3182017/08/26Dharma dakshinawa ven lenawa mangala thero 2017 08 1500:53:38
3192017/08/24Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-2200:55:55
3202017/08/23Dharma Dakshina 2017 08 22; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:54
3212017/08/18Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-1500:53:38
3222017/08/16Sadaham sawana - ඹබ කරන හා නොකරන දේ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:39
3232017/08/16Dharma Dakshina 2017 08 15; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:01:07
3242017/08/12Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-0800:54:33
3252017/08/11Lenawa Mangala Thero - Swetha Puja -Nikini Poya 201700:58:41
3262017/08/09Dharma Dakshina 2017 08 08; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:03
3272017/08/08දෙවියන් හා දෙව් ලොව | ලේනව මංගල හිමි00:53:01
3282017/08/06Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-08-0600:47:27
3292017/08/04Sadaham sawana - වචනයේ පිළිවෙත - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:15
3302017/08/02Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-08-0100:53:28
3312017/08/02Dharma Dakshina 2017 08 01; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:58:45
3322017/07/27Dharma Dakshina 2017 07 25; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.01:00:00
3332017/07/26Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-2500:56:12
3342017/07/25Sadaham sawana - වස් කාලයේ කලයුතු දේ - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ.00:56:03
3352017/07/19Dharma Dakshina 2017 07 18; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:50
3362017/07/19Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-1800:54:34
3372017/07/18Sadaham sawana - කල්යාණකාරී කල්යාණන් - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:08
3382017/07/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-07-1100:55:14
3392017/07/12Dharma Dakshina 2017 07 11; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:21
3402017/07/11Sadaham Sawana - ධර්මයට අනුව ජීවිතය - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:02
3412017/07/11Lenawa Mangala Thero - Shwetha Puja - Esala Poya 201700:55:42
3422017/07/05Dharama Daksihna 2017 07 04; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:57:20
3432017/06/21Dharma Dakshina 2016 06 20; පුජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි.00:59:08
3442017/06/21Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-2000:53:03
3452017/06/14Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-1300:55:19
3462017/06/10Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-06-0600:54:56
3472017/05/31Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-3000:52:38
3482017/05/25Sadaham sawana- ධර්ම දක්ෂිණා 17.05.23 - පූජණීය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:39
3492017/05/23Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-2300:52:56
3502017/05/20Lenawa Mangala Thero - Darma Dakshina 2017-05-1600:54:50
3512017/05/19Lenawa Mangala Thero - Damsak Nada 2017-05-1400:42:53
3522017/05/19Lenawa Mangala Thero - Wesak Poya 201700:50:34
3532017/05/17Sadaham sawana- සද්ධර්මය - Ven. lenawa mangala swameen wahanse00:54:17
3542017/05/03Sadaham sawana - ධර්මානුශාසනාව - Ven . Lenawa mangala thero00:53:41
3552017/03/28Dam Sak Nada Prog for 26.03.17 Lenawa Mangala thero00:44:53
3562017/03/27රාහුල රහතන් වහන්සේගේ කතා පුවත Ven Lenawa mangala thero sirasa damsak nada 26 -03-201700:44:21
3572017/01/05කරදරයක් අපිට උනාම අපි කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ Ven Lenawa mangala thero pansil handawa 04-01-201700:19:22
3582017/01/02බ්‍රහ්ම මුහුර්ථය යනු කුමක්ද ? පොහොය කියන්නේ නරක දවසක්..sirasa pansil handawa 02-01-201700:23:37
3592016/12/11බුදු රජාණන් වහන්සේට භික්ෂුන් වහන්සේලාට චෝදනා කිරීම Ven Lenawa mangala thero damsak nada 11-12-2000:39:35
3602016/11/24ළමයින්ගේ නුවණ වඩන්නේ කෙසේද Ven Lenawa mangala thero sirasa pansil handawa 18-11-201600:23:50
3612016/11/24Pansil Handewa 15.09.16 Part 0100:11:27
3622016/11/24Pansil Handewa 14.09.16 Part 0200:08:30
3632016/11/24Pansil Handewa 14.09.16 Part 0100:11:27
3642016/11/24Pansil Handewa 13.09.16 Part 0200:12:18
3652016/11/23අකුසල් වැඩි පුර කරන අයට කැමති බලපෑම් කරන මාර බලවේග Lenawa mangala thero 17-11-201600:23:47
3662016/11/22බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිලන් පස පූජා කිරීමට හේතුව Ven Lenawa mangala thero 15-11-201600:24:04
3672016/11/21මල් පහන් පුජාව පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු Lenawa mangala thero sirasa pansil handawa 14-11-201600:21:26
3682016/11/18Pansil Handewa 13.09.16 Part 0100:08:56
3692016/11/18Pansil Handewa 12.09.16 Part 0100:11:41
3702016/11/18Pansil Handewa 12.09.16 Part 0200:11:32
3712016/09/252016-09-25 Ven Lenawa Mangala thero sirsa damsak nada බුදු ගුණ බලය පිළිබඳව00:36:24
3722016/09/17Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 16 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු V00:23:01
3732016/09/16Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 15 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු IV00:23:13
3742016/09/15Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016 09 14 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු III00:19:08
3752016/09/14Ven Lenawa Mangala thero Sirasa pansil handawa 2016-09-13 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු II00:20:41
3762016/09/13Ven Lenawa Mangala thero 2016-09-12 විනය පිටකය පිලිබඳව ඔබට අදාල වන කරුණු I00:22:16
3772016/08/09NETH FM Dharma Dakshina - පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥාණය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:51:35
3782016/08/07NETH FM Dharma Dakshina - බුදු දහමේ විශ්මය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:19
3792016/07/14දම් සභාව 2016-07-10; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.00:50:07
3802016/06/21NETH FM Dharma Dakshina - අරහං බුදු ගුණය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:36
3812016/06/21NETH FM Dharma Dakshina - බුදු දහමේ අමනුශ්‍යයන් පිළිබඳ දේශණාව - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:31
3822016/06/19Shree FM Dham Sabawa 2016-06-19; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස00:37:00
3832016/05/29Shree FM Dham Sabawa 2016-05-29; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.01:33:36
3842016/05/09NETH FM Dharma Dakshina - කෙලෙස් ධර්ම(සබ්බාසව සූත්‍රය) - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:54:06
3852016/05/07NETH FM Dharma Dakshina - නිවන සඳහා වැඩිය යුතු ධර්මතා 4ක් - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල හිමි00:55:42
3862016/04/26Shree FM Dham Sabawa 2016-04-23; ලේනව මංගල ස්වාමින්වහන්ස.01:26:59
3872015/08/27සදහම් සවන - නිස්සාර වූ ජීවිතය - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:10
3882015/08/19සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු බණ - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:59
3892015/08/08සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු මග -පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:22
3902015/07/28සදහම් සවන - බුදුන් වහන්සේ දෙසූ නිර්වාණ මග - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:58
3912015/07/21සදහම් සවන - අමා මෑණින් වහන්සේ පැනවූ ශික්ෂාවන් -පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:52
3922015/07/14සදහම් සවන - ද්‍රෝන සුත්‍රය - පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ-00:55:08
3932015/07/14Sadaham sawana - පිළිවෙත් පිරීම - Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:46:17
3942015/06/30Sadaham sawna - Ven. Lenawa mangala swameen wahanse00:53:30
3952015/06/24Sadaham sawana- Ven. Lenawa mangala swameen wahanse00:50:39
3962015/06/17Sadaham sawana -From Neth FM - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:52:50
3972015/06/10Sadaham sawana- From neth fm - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:56:29
3982015/05/27Sadaham sawana - from Neth Fm - Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:56:57
3992015/05/13Sadaham sawana - From Neth fm- Ven. Lenawa Mangala swameen wahanse00:54:36
4002015/04/21sadaham sawana-From neth fm-VEN.lenawa Mangala swameenwahanse00:54:00
4012015/04/15Sadaham sawana- from neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:55:33
4022015/04/08Sadaham sawana - From Neth Fm - Ven Lenawa Mangala swameen wahanse00:54:44
4032015/04/01Sadaham sawana - from Neth Fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:14:16
4042015/03/25Sadaham sawana - From Neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:58:38
4052015/03/17Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:54:45
4062015/03/03Sadaham sawana - from Neth fm - Ven. Lenawa mangala Swameen wahanse00:53:34
4072015/02/25Sadaham sawana_from neth fm_Ven.Lenawa Mangala Swameen wahanse00:56:49
4082015/02/18Sadaham sawana - from neth fm - Lenawa mangala Swameen wahanse00:56:08
4092015/02/11Sadaham Sawana-from neth fm- Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse00:56:11
4102015/01/27Sadaham Sawana - from neth fm - Most Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanase00:54:27
4112015/01/20Sadaham Sawana - karma suttha from Neth Fm - Most Ven. Lenawa Mangala Swameen wahanse.00:55:18
4122015/01/07Sadaham Sawana - Most Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:31
4132014/12/31Sadaham Sawana - Most. Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:54:14
4142014/12/23Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:30
4152014/12/18Sadaham Sawana - Most ven- Lenawa Mangala Hamuduruwo00:56:07
4162014/12/10Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa Mangala Hamuduruwo00:55:49
4172014/12/05Sadaham Sawana - Most Ven. Lenawa mangala Hamuduruwo00:55:37
4182014/11/25Sadaham Sawana - Most Ven.Lenawa mangala Hamuduruwo00:54:17
4192014/11/19Sadaham sawana - dharma deshana . Ven Lenawa mangala hamuduruwo . From SRI fm00:44:56
4202014/11/19Sadaham Sawana - Ven. Lenawa Mangala Hamuduruwo00:53:43
4212014/11/08ඔබ සිතින් හෝ මහා සන්ඝයාට අපහාස කොට ඇද්ද? ආර්ය උපවාදය - පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ.00:09:00
4222014/11/05Sadaham Sawana-Ven. Lenawa mangala hamuduruwo00:57:40
4232014/10/21Sadaham Sawana - Dharma Deshana From Neth fm.Ven.Lenawa Mangala thero00:55:06
4242014/10/11පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ - ධර්ම දේශනා Neth FM Dharma Dakshina00:53:20
4252014/10/09පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ..00:37:07
4262014/10/08පූජ්‍යපාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:35
4272014/10/08Sadaham Sawana - Rev Lenawa mangala thero Katina Cheeewara poojawa00:54:34
4282014/05/115. Ven Lenawa Mangala Thero (Budu Guna) 9pm26 Nov1200:49:50
4292014/05/113. Ven Lenawa Mangala Thero (Dasabala Sutta S.N) 7pm20 Nov1200:52:29
4302013/12/309. Dasuththara Sutta DN - 9pm Tue02 Jul13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:55:00
4312013/12/308. Ven Lenawa Mangala Thero - Tue9pm05 Mar1300:51:46
4322013/12/307. Dhathu Vibhanga Sutta MN1 - Tue9pm26 Feb13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:30
4332013/12/306. Maha Parinibbana Sutta 6 - Tue9pm05 Feb13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:44
4342013/12/305. Maha Parinibbana Sutta 5 - Tue9pm29 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:52:08
4352013/12/304. Maha Parinibbana Sutta 4 - Tue9pm22 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:54:57
4362013/12/303. Maha Parinibbana Sutta 3 - Tue9pm15 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:55:41
4372013/12/302. Maha Parinibbana Sutta 2 - Tue9pm01 Jan13 - Ven Lenawa Mangala Thero00:51:54
4382013/12/301. Maha Parinibbana Sutta 1 - Tue9pm25 Dec12 - Ven Lenawa Mangala Thero00:52:30
4392013/12/08apaya Lenawa Mangala Thero - 2011 03 1500:55:39
4402013/07/14Katina pinkama Ven Lenawa Mangala Himi කඨින චීවර පූජාව )01:26:21
4412013/07/13Saari puththa maha rathatan wahanse) Ven Lenawa Mangala Himi, ( සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ. )00:57:54
4422013/03/3135. Ajjaththara Sutta (අජ්ජත්තර සූත්‍රය) Ven Lenawa Mangala Thero 23 Mar1200:46:36
4432013/03/26109. Ven Lenawa Mangala Thero 2am21 Sep1200:46:33
4442013/03/2696. Ven Lenawa Mangala Thero 9.30pm27 Jul1200:49:46
4452013/03/2683. Ven Lenawa Mangala Thero 2am13 Jul1200:56:25
4462013/03/2659. Ven Lenawa Mangala Thero- Kashyapa Thero ඥාණ 6am08 Apr1200:50:06
4472013/03/2316. Ven Lenawa Mangala Thero 26p Jan1200:41:34
4482013/03/13Dharma Deshana 07 Ven.Lenawa Mangala Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:52:04
4492012/11/07Atanatiya Sutta -Ven Lenawa Mangala Thero - Daham Vila00:56:37
4502012/01/25The Buddhist TV Dharma Desana Ven Lenawa Mangala Thero00:55:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.