ගංගොඩවිල චන්දිම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Cheating, Faultfinding, and Forgiving, according to the Buddha in the Ujjhānasanni Sutta (SN 1.35)00:33:38
22019/07/09Are we attached to people or things, or are we attached to the concepts of people or things?00:36:03
32019/07/06Dhamma Discussion (Esala Full Moon Poya Day 2019) @Ottawa Theravada Buddhist Vihara01:55:32
42019/06/24සිරස සනරාමර සෙවණ (June 22, 2019) ආචාර්ය ගංගොඩවිල චන්දිම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන්01:59:46
52019/06/23How to handle a difficult emotion, according to the Buddha?00:13:22
62019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-02-23 Gangodawila Chandima Thero01:11:06
72019/05/21Sources of Light, according to the Buddha in the Pajjota Sutta (SN 26)00:34:08
82019/05/19Dhamma Discussion (Vesak Full Moon Poya Day 2019) @Ottawa Theravada Buddhist Vihara01:53:15
92019/05/14Taking Good Care of your Mind, according to the Buddha in the Manonivārana Sutta (SN 24)00:45:33
102019/05/13Good and Bad Friends, according to the Buddha in the Sigalovada Sutta (DN 31)00:30:06
112019/05/07Disentangling the tangle (craving), according to the Buddha in the Jatā Sutta (SN 23)00:42:40
122019/04/30Maturity of Karma, according to the Buddha in the Phusati Sutta (SN 22)00:32:03
132019/04/23Sensual Lust vs Identity View , according to the Buddha in the Satti Sutta? (SN 21)00:37:11
142019/04/16Turning Spiritual Setbacks into Comebacks, according to the Buddha in the Niddātandi Sutta (SN 16)00:33:30
152019/04/09Fillial love versus self-love, according to the Buddha in the Nandatiputtasama Sutta (SN 13)00:30:21
162019/04/02What is True Delight (Nanda), according to the Buddha in the Nandati Sutta (SN 12) ?00:39:10
172019/03/26Making your Complexion so peaceful , as indicated by the Buddha in the Aranna Sutta (SN 10)00:31:22
182019/03/19Crossing the Four Floods (caturoragha), according to the Buddha in the Oghatarana Sutta (SN 01)00:29:12
192019/03/16Solutions and Relevance of the Tripitaka to the Modern World Issues00:10:51
202019/03/14Higher Ordination Ceremony (Upasampadā) of Ven. Dr. Gangodawila Chandima (April 30, 2004)01:10:38
212019/03/14Welcome Ceremony for Newly Higher Ordained Ven. Dr. Gangodawila Chandima (May 02, 2004)01:34:14
222019/02/27Meditation Questions – Ep. 1: Types of Meditation and Specifics of Mettā Meditation00:28:02
232019/02/27Find the real You Guided Breathing Meditation00:28:41
242019/02/26සිරස සනරාමර සෙවණ (February 23, 2019) ආචාර්ය ගංගොඩවිල චන්දිම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන්01:08:54
252019/01/26Interpreting the Buddhist Teachings for the West: Methodology @ IBC Thailand00:59:42
262019/01/04Why Kusala (Skilful Activities) and Skilful Habits go in tandem?01:30:56
272018/12/29How to be a Wise Person (Sappurisa/Pandita), according to the Buddha?01:10:51
282018/12/27Is Everything Karma?01:24:31
292018/12/27How to cultivate Pāramitās (perfections) in daily life?01:37:45
302018/12/15How to cultivate the magnificence of the Mind/Body potential?01:32:04
312018/10/17කුශලාභිවර්ධක පුරුදු දසකුසල්වලට කරන බලපෑම00:49:46
322018/10/14Why vigilance (appamāda) is so crucial for your all other virtues?00:17:49
332018/10/07How to work with measuring (māna)?00:26:05
342018/10/02Guided Meditation & Open Discussion @ Loyola University, Chicago01:00:42
352018/09/30How to work with impetuousness/vehemence (sārambha)?00:18:22
362018/09/23How to work with obstinacy/stubbornness (thambha)?00:18:59
372018/09/18An Ottawa Student's Full Interview with Ven. Dr. Gangodawila Chandima about Buddhist practice.00:47:33
382018/09/16How to work with fraud (sātheyya)?00:15:06
392018/09/09How to deal with deceit (māyā)?00:17:44
402018/09/02How to work with stinginess (machchariya)?00:13:50
412018/08/31How to work with jealousy? Ven Gangodawila Chandima00:21:11
422018/08/26How to work with jealousy (issā)?00:20:56
432018/08/19How to work with domineering (palāsa)?00:12:08
442018/08/12How to work with contempt (makkha)?00:10:56
452018/08/06Jayamaṅgala Gāthā Chanting (Pāli)00:04:15
462018/08/06Metta Sutta Chanting (Pāli)00:02:56
472018/08/06Ratana Sutta Chanting (Pāli)00:07:13
482018/08/06Maṅgala Sutta Chanting (Pāli)00:04:01
492018/08/06Homage, Tisaraṇa, Pañcasīla (Pāli)00:02:32
502018/08/05How to work with resentment (upanāha)?00:14:34
512018/07/29How to work with anger (kodha)?00:12:28
522018/07/22How to deal with Ill will (vyāpāda; also spelled byāpāda) ?00:08:39
532018/07/15How to deal with envy (abhijjhā)?00:07:55
542018/06/1814 kinds of personal offerings and 7 kinds of offerings made to the Saṅgha01:05:13
552018/06/11Learn to analyze (vibhaṅga) the Four Noble Truths (Sacca)00:47:40
562018/06/04Why do Arahants turn away from Elements (dhātu), and why don’t we?00:51:45
572018/06/01කර්ම විපාක හඳුනා ගත යුත්තේ ඒකංසික ව ද? විභජ්ජ ව ද?00:18:10
582018/05/28Karma is not linear, according to the Buddha in the Mahākammavibhanga Sutta (MN 136)00:46:26
592018/05/27What lessons can you learn from the life of the Śākymuni Buddha?00:55:08
602018/05/22ප්‍රසන්න ජීවිතයක් සඳහා කර්මය වෙනස් කරගත හැකි ක්‍රම 7 ක්00:33:10
612018/05/217 Simple Buddhist Practices To Change Your Karma And Live A Better Life00:36:38
622018/05/14Wise People and Fools, according to the Buddha in the Bālapaṇḍita Sutta (MN 129)01:01:55
632018/05/09සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්ව උපතේ දී සිදු වූ විශ්මිත වූ ත් අසිරිමත් වූ ත් සිදුවීම්00:28:26
642018/05/07Wonderful and Marvelous events that occurred during and after the time of the Buddha's birth00:44:33
652018/05/03ආනාපානසති භාවනාව මැනවින් හඳුනා ගනිමු.00:22:45
662018/04/3016 steps of Breathing Meditation and how it leads to Liberation (Nibbāna)00:55:57
672018/04/23ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය ඇසුරින්)00:41:08
682018/04/23The meaning of the Noble Eightfold Path as given by the Buddha in the Mahācattārīsaka Sutta, MN 11700:52:13
692018/04/17එදිනෙදා ජිවිතයේ දී කුසලය සහ අකුසලය තීරණය කර ගන්නේ කෙසේද? (සේවිතබ්බාසේවිතබ්බ සූත්‍රය ඇසුරින්)00:22:05
702018/04/15How to separate kusala (skillful) and akusala (unskillful) in everyday life?00:32:33
712018/04/11මානසික දුෂණය (ප්‍රපංචකරණය) සිදුවන්නේ කෙසේද? එයින් වැළකීම ප්‍රායෝගික ද?00:13:25
722018/04/09Mental Proliferation (papañca) and how to cope, according to the Buddha00:34:03
732018/04/07සක්කාය දිට්ඨිය යනු කුමක්ද? එය නැති කර ගන්නේ කෙසේද? (චූල වේදල්ල සූත්‍රය ඇසුරින්)00:17:23
742018/04/01Seven practices you can follow when choosing a spiritual teacher00:43:30
752018/03/30Blessings, and how to manifest them in your daily life?00:40:05
762018/03/26ආශීර්වාද සහිත ජීවිතයක් නිර්මාණය කර ගන්නේ කෙසේද? (මහාමංගල සූත්‍රය ඇසුරින්)00:43:11
772018/03/26The middle way vs the path of Identity (Ego)- What are you into?00:38:07
782018/03/19Noble vs Ignoble. What are you searching for?00:41:24
792018/03/11Why we should unlearn the learned dharma?00:34:36
802018/03/05What the Buddha has to say about the removal of distracting thoughts?00:35:56
812018/02/26A Step-by-Step guide to starting the Four Foundations of Mindfulness (Satipaṭṭhānas)00:52:55
822018/02/19ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී සම්මා දිට්ඨිය පහසුවෙන් ඇති කර ගත හැකි ක්‍රම00:55:46
832018/02/12How to Remove Mental Impurity: 5 Simple Steps, according to the Buddha.00:36:26
842018/02/05කෙලෙස් අඩුකර ගැනීම ප්‍රායෝගික ද?00:35:42
852018/02/05Top 7 Approaches to remove defilements, according to the Buddha in the Sabbāsava Sutta (MN 2)00:17:42
862017/07/01In discussion with young adults: karma and rebirth01:20:07
872017/06/05Life Lessons: Learned from reading Śākyamuni Buddha01:08:37
882016/09/23Can bad karma be neutralized in Buddhism?01:01:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.