දක්ඛිනෙය්‍ය පුද්ගලයෝ Ven. Doloswala Udithadheera Thero 03- 08- 2017