බුලුගල ආරන්‍ය සේනාසනයේදී ඇසල පෝය දින විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පැවැත් වූ සත් ධර්ම දේශනය