සර්ථකත්වය ධර්මානුකූල වීමට Ven. Medagoda Abhayathissa Thero 2018-12-13