ඕග නමින් හැඳින්වෙන කෙලෙස් Ven. Doloswala Udithadheera Thero 13- 05 -2016