චේතනා සූත්‍රය Ven. Pathegama Sumanarathana Thero 2019-01-09