ජනකවි වල ලෝකෝත්තර අරුත් - කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දේශණය 2018-05-15