ආර්ය දහම තුලින් සංවර්ධිත රාජ්‍යකට - මැදින් පෝය දින සිදුකල සද්ධර්ම දේශනය