07)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|පංච නීවරණ සිහියෙන් දකිමු