පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 06 12සිල්වතුන්ගේ ගුණ කීමේ හා ගැරහීමේ විපාක, බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශන